Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) kohaselt Ungaris algatatud menetlustega seotud kohtukulude tasumise normid on sätestatud 1990. aasta XCIII seaduses. Vastavalt nendele normidele tuleb menetluse algatamisel maksta lõiv, mis moodustab 6% nõude väärtusest. Tasuda saab postkontorist ostetud maksumärgiga või otse riiklikule maksuametile. Maksuametile saab lõivu tasuda ka pangaülekandega.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtukulud tuleb tasuda väiksemate nõuete menetluse algatamisel.

Kui palju pean maksma?

Rahaliste nõuete korral tuleb maksta 6% nõude väärtusest (v.a lisatasud, nagu intressid, kulud) ning mitterahaliste nõuete korral 6% nõude hinnangulisest väärtusest, kuid mitte vähem kui 15 000 forintit. Muus vääringus kui forint esitatud rahaliste nõuete korral põhineb tasu suurus nõude esitamise kuupäeval kehtinud keskpanga keskmise vahetuskursi alusel arvutatud nõude väärtusel.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja jätab kohtukulud menetluse algatamisel tasumata, saadab kohus talle maksenõude. Kui hageja ei maksa kohtukulusid ettenähtud tähtaja jooksul, jätab kohus nõude läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

  1. Menetlustasu saab maksta maksumärgiga. Maksumärke saab osta postkontorist. Kui menetlustasu makstakse maksumärgiga, ümardatakse summa üles- või allapoole. Kui jääk on väiksem kui 50 forintit, siis seda arvesse ei võeta. Kui jääk on suurem kui 50 forintit, loetakse selle suuruseks 100 forintit.
  2. Hageja võib menetlustasu maksta ka riikliku maksuameti arvutatud tasu alusel. Sel juhul tuleb maksuametile esitada nõudevorm koos koopiaga. Arvutatud tasu saab maksta, kasutades maksuameti antud maksekorraldust või ülekandega maksuameti osutatud kontole või võimaluse korral pangakaardiga. Menetlustasu arvutamiseks võib nõudevormi esitada riikliku maksu- ja tolliameti (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) mis tahes komitaadi (pealinna) maksuosakonda.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

  1. Kui menetlustasu makstakse maksumärgiga, tuleb see kleepida avaldusele, mis esitatakse kohtule. Hageja ei tohi avaldusele kleebitud maksumärki ühelgi viisil muuta ega märgistada.
  2. Kui menetlustasu makstakse arvutuse alusel, lisab riiklik maksuamet avaldusele kinnituse, et hageja on esitanud talle nõudevormi tasu arvutamiseks. Seejärel võib nõude esitada kohtule.
Viimati uuendatud: 08/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.