Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Väiksemate nõuete menetlusega seotud dokumentidelt tasutavaid kohtulõive käsitletakse 2014. aasta õigusakti (Statutory Instrument – S.I.) nr 22 9. osas. 2014. aasta S.I. nr 22 2. osas viidatakse piirkondliku kohtu (District Court) tsiviilmenetlusega seotud kohtulõivudele, mis puudutavad mõlemaid menetlusi.

Kohtuameti veebisaidile lisati hiljuti ka veebipõhised teenused, mis võimaldavad pärast konto loomist koostada ja üle vaadata nõudeid (sh väiksemaid nõudeid), nende eest tasuda ja neid esitada. Süsteemi võivad kasutada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivud tuleb tasuda järgmiste väiksemaid nõudeid puudutavate dokumentide esitamisel väiksemate nõuete kohtusekretärile (Small Claims Registrar):

  1. esmase avalduse esitamisel;
  2. vaidlustamisteate esitamisel koos vastunõudega (Notice of Dispute with a Counterclaim);
  3. *** kohtuotsuse tühistamise taotluse teate esitamisel;
  4. *** apellatsiooniteate esitamisel regionaalsele kohtule;
  5. *** kohtukutse väljastamisel tunnistajana kohtusse ilmumiseks (subpoena ad testificandum) või tõendite esitamiseks (subpoena duces tecum) (tunnistaja kohtukutse).

*** Need dokumendid on sätestatud 2014. aasta S.I. nr 22 2. osas, kuid mitte 2014. aasta S.I. nr 22 9. osas.

Kui palju pean maksma?

Toiming

(1)

Lõiv

(2)

Tembeldatav dokument

(3)

Avalduse esitamine

25,00 eurot

Avaldus või kohtulõivukaart

Vaidlustamisteate esitamine koos vastunõudega (Notice of Dispute with a Counterclaim)

25,00 eurot

Teade või kohtulõivukaart

Kohtuotsuse tühistamise taotluse teate esitamine

15,00 eurot

Teade või kohtulõivukaart

Apellatsiooniteate esitamine regionaalsele kohtule

25,00 eurot

Teade või kohtulõivukaart

Kohtukutse esitamine tunnistajana kohtusse ilmumiseks (subpoena ad testificandum) või tõendite esitamiseks (subpoena duces tecum) (tunnistaja kohtukutse)

15,00 eurot

Kohtukutse originaal

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui kohtulõiv jäetakse avalduse esitamisel tasumata, tagastatakse dokument hagejale ja temalt nõutakse lõivu tasumist.

Kui kohtulõiv jäetakse tasumata vaidlustamisteate esitamisel koos vastunõudega, hinnatakse dokumenti, et teha kindlaks, kas kostja vastunõue on põhjendatud. Kui vastunõue on põhjendatud, siis tagastatakse dokument kostjale ja temalt nõutakse lõivu tasumist. Kui vastunõue ei ole põhjendatud, siis tagastatakse dokument kostjale koos selgitusega, miks vastunõue ei ole põhjendatud. Kostjale antakse täitmiseks uus vaidlustamisvorm, mis tuleb esitada väiksemate nõuete kohtusekretärile.

Kui kohtulõiv kohtuotsuse tühistamise taotluse teate eest jäetakse määratud tähtaja jooksul tasumata, teatatakse sellest kohtu eesistujale taotluse esitamise päeval. Kohtutäiturile (Sheriff) võidakse teha määrus pöörata algne kohtuotsus täitmisele.

Kui kohtulõiv jäetakse tasumata apellatsiooniteate esitamisel regionaalsele kohtule, siis ei edastata toimikut regionaalsele kohtule. Kohtutäiturile (Sheriff) võidakse teha määrus pöörata algne kohtumäärus täitmisele.

Kui kohtulõiv jäetakse tasumata kohtukutse esitamisel tunnistajana kohtusse ilmumiseks (subpoena ad testificandum) või tõendite esitamiseks (subpoena duces tecum) (tunnistaja kohtukutse), siis muutub kohtukutse kehtetuks.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõivu võib tasuda piirkondliku kohtu kantseleisse järgmiselt:

sularahas või rahatšekiga / postirahakaardiga / pangaveksliga (mis makstakse välja ainult vanemkohtuametnikule);

lõivu võib tasuda ka, saates rahatšeki / postirahakaardi / pangaveksli asjaomase piirkondliku kohtu kantseleisse väljamaksmiseks vanemkohtuametnikule.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Lõivu tasumisel piirkondliku kohtu kantseleis tuleb kohtuametnikult saadud kviitung alles hoida ja esitada tembeldatud dokument/dokumendid väiksemate nõuete kohtusekretärile.

Makstes lõivu tšeki, postirahakaardi või pangaveksliga vanemkohtuametnikule, tuleb alles hoida maksekorralduse koopia ja postikviitungi originaal. See on vajalik tõendina, kui kohus nõuab makse tõendamist.

Kui väiksemate nõuetega tegelev kantselei saab dokumendi eest makse, pannakse dokumendile tempel ja makse kviitung säilitatakse toimikus.

Viimati uuendatud: 18/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.