Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Läti

Sisu koostaja:
Läti
Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse (Civilprocesa likums) paragrahvile 33 on kohtukulud (tiesas izdevumi) järgmised:

1) riigilõiv (valsts nodeva);

2) kantseleilõiv (kancelejas nodeva);

3) asja menetlemisega seotud kulud.

Riigilõiv tuleb tasuda iga kohtule esitatud avalduse pealt – põhihagi, vastuhagi, iseseisva nõudega kolmanda isiku hagi, erimenetluses esitatud avaldus või muu tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvis 34 sätestatud avaldus või taotlus.

Kantseleilõivu tuleb tasuda järgmiselt:

 1. menetlusdokumendi ärakirja väljastamine ning kohtulahendi uuesti väljastamine: 7,11 eurot;
 2. kinnituse väljastamine: 2,85 eurot;
 3. täitemääruse duplikaadi väljastamine: 14,23 eurot;
 4. kohtuotsuse jõustumise kinnitamine, kui otsus tuleb esitada välisriigi asutusele: 4,27 eurot;
 5. tunnistajate kutsumine: 4,27 eurot inimese kohta.
Asja menetlemisega seotud kulud:
 1. tunnistajatele ja ekspertidele tasutavad summad;
 2. tunnistajate ülekuulamisega või kohapealse vaatlusega seotud kulud;
 3. kostja leidmisega seotud kulud;
 4. kohtulahendi täitmisega seotud kulud;
 5. kohtukutsete ja muude kohtudokumentide kättetoimetamise ja tõlkimisega seotud kulud;
 6. ajalehtedes teadete avaldamisega seotud kulud;
 7. nõude tagamisega seotud kulud.

Riigilõivu ei ole võimalik tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtule esitatud väiksemate nõuete eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kantseleilõivu tuleb tasuda menetlusdokumendi ärakirja väljastamise ning kohtulahendi uuesti väljastamise, kinnituse väljastamise, täitedokumendi duplikaadi väljastamise, kohtuotsuse jõustumise kinnitamise eest, kui see otsus tuleb esitada välisriigi asutusele, tunnistajate kohtusse kutsumise eest.

Asja menetlemisega seotud kulud tuleb tasuda järgmise eest: tunnistajatele ja ekspertidele makstavad summad, tunnistajate ülekuulamise või kohapealse vaatlusega seotud kulud, kostja leidmisega seotud kulud, kohtuotsuse täitmisega seotud kulud, kohtukutsete ja muude kohtudokumentide kättetoimetamise ja tõlkimise kulud, ajalehtedes teadete avaldamise kulud ning nõude tagamisega seotud kulud.

Kui palju pean maksma?

Hagiavalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv, mis on 15% nõude summast, kuid mitte vähem kui 71,41 eurot. Lapse või vanema elatisnõude pealt riigilõivu tasuda ei tule.

Kohus mõistab kohtuvaidluse kaotanud poolelt välja kõik kohtuvaidluse võitnud poole kohtukulud. Kui nõue rahuldatakse osaliselt, mõistab kohus hagejale välja kohtukulud proportsionaalselt nõude rahuldatud osaga ja kostjale proportsionaalselt nõude rahuldamata jäetud osaga. Kõrvalnõude (blakus sudzība) eest ning pärast tagaseljaotsust kohtumenetluse uuesti algatamise eest tasutud riigilõivu ei hüvitata.

Kui hageja võtab nõude tagasi, peab ta hüvitama kostja kohtukulud. Sellisel juhul ei pea kostja hageja kohtukulusid hüvitama. Kui aga hageja võtab nõude tagasi seetõttu, et kostja on nõuded pärast nende esitamist vabatahtlikult rahuldanud, mõistab kohus hageja taotlusel kostjalt välja hageja tasutud kohtukulud.

Kui kohus otsustab hagiavaldust mitte arutada, mõistab ta kostja taotlusel hagejalt välja kostja tasutud kohtukulud.

Kui hageja on kohtukulude tasumisest vabastatud, mõistetakse kostjalt hageja kohtukulud välja riigituludesse proportsionaalselt nõude rahuldatud osaga.

Kantseleilõivu tuleb tasuda järgmiselt:

 1. menetlusdokumendi ärakirja väljastamine ning kohtulahendi uuesti väljastamine: 7,11 eurot;
 2. kinnituse väljastamine: 2,85 eurot;
 3. täitemääruse duplikaadi väljastamine: 14,23 eurot;
 4. kohtuotsuse jõustumise kinnitamine, kui otsus tuleb esitada välisriigi asutusele: 4,27 eurot;
 5. tunnistajate kutsumine: 4,27 eurot inimese kohta.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avaldusele ei ole lisatud dokumente, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas, ei vaata kohus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvile 133 hagiavaldust läbi ning määrab hagejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Kui hageja kõrvaldab puudused määratud tähtaja jooksul, loetakse avaldus esitatuks selle kohtule esmakordselt esitamise kuupäeval.

Kui hageja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, ei loeta hagiavaldust esitatuks ning see tagastatakse hagejale.

Hagiavalduse hagejale tagastamine ei takista hagejat seda seaduses sätestatud tavamenetluse korras kohtule uuesti esitamast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõiv ja kantseleilõiv tasutakse riigikassa (Valsts kase) arvelduskontole. Asja menetlemisega seotud kulud võib kanda kohtute ameti (Tiesu administrācija) kontole.

Kohtutoimingute tasu (riigilõiv) (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 34, välja arvatud lõige 6):

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV55TREL1060190911200

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed: kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv makstakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed: kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi väljastamise eest selle täitmiseks (riigilõiv) (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvi 34 lõige 6) tasutakse järgmiselt.

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV71TREL1060190911300

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed: kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv makstakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed: kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Kantseleilõiv (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 38):

Kantseleilõivu tasumine:

Makse saaja: Valsts kase

Registreerimisnumber: 90000050138

Arvelduskonto nr: LV39TREL1060190911100

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed: kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui asjaajamise lõiv makstakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed: kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Asja menetlemisega seotud kulud (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 39):

Rajoonikohtud (linnakohtud) ja regionaalsed kohtud:

Makse saaja: Tiesu administrācija

Registreerimisnumber: 90001672316

Arvelduskonto nr: LV51TREL2190458019000

Saaja pank: Valsts kase

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: märge „21499“ ning isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed: kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui asja menetlemisega seotud kulud tasutakse teise isiku nimel, tuleb lisada selle isiku andmed: nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule avalduse esitamisel tuleb sellele lisada dokumendid, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas.

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.