Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Sissejuhatus

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvile 33 (Civilprocesa likumshõlmavad õiguskulud (tiesāšanās izdevumi) järgmist:

 1. kohtutasud,
 2. deposiidid
 3. ja menetluse läbiviimisega seotud kulud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtutasud hõlmavad järgmist:

1) riigilõiv (valsts nodeva):

riigilõiv tuleb tasuda iga kohtule esitatud avalduse pealt – põhihagi, vastuhagi, iseseisva nõudega kolmanda isiku hagi juba algatatud kohtuasja eseme suhtes, erimenetluses esitatud avaldus või muu tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvis 34 sätestatud avaldus või taotlus;

2) kohtuasja uurimisega seotud kulud, täpsemalt:

 1. tunnistajatele ja ekspertidele tasutavad summad;
 2. tunnistajate ülekuulamisega või kohapealse vaatlusega seotud kulud;
 3. kostja või tunnistaja leidmisega seotud kulud;
 4. kohtulahendi täitmisele pööramisega seotud kulud;
 5. kohtukutsete ja muude kohtudokumentide koostamise, kättetoimetamise, väljastamise ja tõlkimise, samuti kirjalike tõendite tagasisaatmise kulud;
 6. õigusalaste teadete koostamise ja avaldamise kulud;
 7. nõude või ajutiste kaitsemeetmete tagamise kulud;

3) menetlusega seotud kulud, st

 1. advokaaditasud;
 2. kohtuistungitele ilmumise kulud;
 3. tõendite kogumise kulud;
 4. riigi rahastatud õigusabi kulud;
 5. kulud, mis on seotud tõlgi abiga kohtuistungil.

Kui palju pean maksma?

Tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvis 34 on sätestatud riigilõivude summa nõuete kaupa, mida on hinnatud rahalise maksena: abielulahutuse hagid; erimenetlusega hagid; muud hagid, mis ei ole rahalist laadi või mille puhul hindamist ei nõuta; vahekohtu kokkuleppe kehtetuks tunnistamise taotlused; hagid, mis käsitlevad autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi, andmebaaside kaitset (sui generis), kaubamärke, sertifitseerimismärke ja geograafilisi tähiseid, patente, disainilahendusi, taimesorte, rikkumisi ja pooljuhttoodete topograafia kaitset, kaitset ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise eest, mille üle on käimas vaidlus tööstusomandi apellatsioonikomisjonis; kapitaliühingu liikmete (aktsionäride) üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise taotlused; turva- või ajutiste kaitsemeetmete taotlused; pangakontode Euroopa arestimismääruse taotlused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014 (millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades) alusel; tõendite kogumise menetluse taotlused, kui need on esitatud enne mis tahes kohtumenetlust; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1896/2006 (millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus) kohase Euroopa maksekäsu taotlused; kohustuste kohtu teatisega täitmisele pööramise taotlused; vaidlustamata kohustuste täitmisele pööramise taotlused; alalises vahekohtus või välisriigi vahekohtus tehtud otsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks täitedokumendi väljaandmise taotlused; taotlused menetluse jätkamiseks ja uuesti avamiseks pärast tagaseljaotsust; taotlused algatada menetlus abikaasade ühisomandis oleva vara eraldamiseks; õiguskaitsemenetluses esitatud kaebused, võlausaldajate koosoleku otsustest tulenevate maksejõuetusmenetlustega seotud kaebused, maksejõuetuskontrolli talituse (Maksātnespējas kontroles dienests) otsuste kohta esitatud kaebused ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) kohta esitatud kaebused; taotlused kinnisvara ühendamiseks ostja nimel; poolte menetlusõiguste üleandmise taotlused, kui need esitatakse kohtule pärast lõpliku otsuse jõustumist; füüsiliste isikute võlakohustustest vabastamise tühistamise taotlused; täitedokumendi duplikaadi väljaandmise taotlused.

Ministrite kabinet määrab kindlaks tunnistajatele ja ekspertidele makstava summa, samuti kulude suuruse ja nende arvutamise meetodi seoses tunnistajate küsitlemisega, kohapealsete kontrollide läbiviimisega, kostjate või tunnistajate otsimisega, kohtukutsete ja muude seotud kohtudokumentide ettevalmistamise, kättetoimetamise, väljaandmise ja tõlkimisega, kirjalike tõendite tagastamisega, õigusteadete koostamise ja avaldamisega ning nõude või ajutiste kaitsemeetmete tagamisega.

Tagatise summa on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvis 431.

Summa, mille ulatuses on asjaga seotud kulud hüvitatavad, on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvis 44.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui avaldusele ei ole lisatud dokumente, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas, ei vaata kohus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvile 133 hagiavaldust läbi ning määrab hagejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Kui hageja kõrvaldab puudused määratud tähtaja jooksul, loetakse avaldus esitatuks selle kohtule esmakordselt esitamise kuupäeval.

Kui hageja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, ei loeta hagiavaldust esitatuks ning see tagastatakse hagejale.

Hagiavalduse hagejale tagastamine ei takista hagejat seda tsiviilkohtumenetluse seaduses sätestatud tavamenetluse korras kohtule uuesti esitamast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõiv tasutakse riigikassa (Valsts kase) arvelduskontole.

Asja menetlemisega seotud kulud võib kanda kohtute ameti (Tiesu administrācija) kontole.

Riigilõivud ja kohtukontod

Kohtu riigilõiv (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 34, välja arvatud lõige 6 (täitmismääruse või muu täitedokumendi täitmisele pööramiseks esitamise kohta)):

Makse saaja: Riigikassa

Registreerimisnumber: 90000050138

Konto nr: LV55TREL1060190911200

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: isiku või kohtuasja andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui riigilõiv tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Riigilõiv täitemääruse või muu täitedokumendi täitmisele pööramiseks esitamise eest (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvi 34 lõige 6):

enne täitedokumentide esitamist täitmisele pööramiseks tuleb paluda sissenõudjal elektroonilise oksjoni veebisaidi rubriigi „Muud teenused“ kaudu koostada riigilõivu arve täitedokumentide täitmiseks esitamise eest ja see tasuda.

Makse selgitus: märkige arve number ja täitedokumendi number.

Kulud, mis on seotud asja läbivaatamisega rajooni- või linnakohtus või regionaalses kohtus (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahv 39); kohustuste kohtu teatisega täitmisele pööramisega seotud kulud (tsiviilkohtumenetluse seaduse paragrahvi 406 lõige 3):

Makse saaja: Kohtuadministratsioon

Registreerimisnumber: 90001672316

Konto nr: LV51TREL2190458019000

Saaja pank: Riigikassa

BIC-kood: TRELLV22

Makse selgitus: „21490“ ning isiku või kohtuasja identifitseerimisandmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber. Kui kohtuasja uurimisega seotud kulud tasutakse teise isiku nimel, tuleb esitada selle isiku andmed, nagu kohtuasja number (kui on teada), füüsiliste isikute puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohtule avalduse esitamisel tuleb sellele lisada dokumendid, mis tõendavad riigilõivu ja muude kohtukulude tasumist seadusega ette nähtud korras ja summas.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.