Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete korral tuleb tasuda riigilõiv Leedu tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Civilinio proceso kodeksas) artikli 80 lõike 1 punktis 1 sätestatud summas.

Vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioonile nr 1240, millega kiidetakse heaks kohtu riigilõivu arvutamise, maksmise, tasaarvestamise ja tagastamise reeglid, võib seda lõivu tasuda ka elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Riigilõiv tuleb tasuda järgmises punktis nimetatud summas.

Kui palju pean maksma?

Riigilõiv on 3% nõude summast, kuid mitte vähem kui 50 litti. Kui menetlusdokumendid ja nende lisad esitatakse kohtule ainult elektrooniliselt, tuleb tasuda 75% asjaomase menetlusdokumendi suhtes kohaldatavast riigilõivust, kuid mitte vähem kui 10 litti.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Hagiavaldusele tuleb lisada hagi aluseks olevad dokumendid ja muud tõendid ning tõendid riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõivu tasumata jätmisel teeb kohus määruse, sätestades kohustuse täitmiseks piisava tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui seitse päeva. Määrus edastatakse hiljemalt järgmisel päeval pärast selle tegemist.

Kui menetlusdokumendi esitanud menetluspool täidab kohtu korralduse nimetatud tähtaja jooksul, loetakse menetlusdokument esitatuks päeval, mil see esitati algselt kohtule. Vastasel juhul leitakse, et menetlusdokumenti ei ole esitatud, ning kohtunik teeb hiljemalt viie päeva jooksul pärast kohustuse täitmiseks antud tähtaja lõppemist määruse tagastada menetlusdokument koos sellele lisatud dokumentidega need esitanud isikule.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Riigilõiv tasutakse rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluva riikliku maksuinspektsiooni (Valstybinė mokesčių inspekcija) eelarvetulude kontole asjaomase isiku valitud viisil (internetipank, sularahamakse, pangaülekanne jne).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Riigilõivu tasumist tõendab maksekorraldus või muu makset tõendav dokument, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. maksja ees- ja perekonnanimi ning isikukood (juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber);
  2. vastaspoole (kostja, võlgnik jne) ees- ja perekonnanimi ning isikukood (juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber);
  3. makse kuupäev;
  4. makse kood;
  5. makstud summa;
  6. makse selgitus (selgitusse kirjutada „riigilõiv“ ja selle kohtu nimi, kus menetlus algatatakse).

Kui riigilõivu tasub menetluspoole esindaja (advokaat, advokaadi abi või menetluspoole huve esindav muu isik), peaks maksekorraldus või muu makset tõendav dokument sisaldama lisaks eelnimetatud andmetele ka esindatava ees- ja perekonnanime ning isikukoodi (juriidiliste isikute puhul nimi ja registreerimisnumber).

Kui riigilõiv tasutakse elektrooniliselt, ei ole tasumist tõendavaid dokumente vaja esitada.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.