Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Selle menetlusega kaasnevad järgmised kohtulõivud:

rakendusakti 380.01 (väiksemate kohtuvaidluste kohtu menetlusnormid) teises lisas sätestatud tariifistik A;

Malta seadustekogu 12. peatükis (kohtukorraldus- ja tsiviilkohtumenetluse seadustik) sätestatud tariifistiku B punkt 2.

Kantseleitasu ei saa tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Vorm A – nõudevorm

Vorm C – vastusvorm

Vorm D – kinnitus Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohtuotsuse kohta

Kui palju pean maksma?

Vorm A – nõudevorm: kantseleitasu 40 eurot ja 7,20 eurot teavitamise eest (kostja kohta)

Vorm C – vastusvorm: kantseleitasu 25 eurot ja 7,20 eurot teavitamise eest

Vorm D – kinnitus Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohtuotsuse kohta: kantseleitasu 20 eurot

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Enne makse laekumist vormi läbi ei vaadata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõive saab tasuda järgmisele pangakontole.

Kontoomaniku nimi

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (rahvusvaheline pangakonto number)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Panga kliiringkood

SORT CODE 01100

Arvelduskonto number

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-kood

MALTMTMT

Panga nimi

CENTRAL BANK OF MALTA

Panga aadress

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Konto vääring

EURO

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Peate esitama panga kinnituse makse tegemise kohta.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.