Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetluse (määrus (EÜ) nr 861/2007, mis jõustus 1. jaanuaril 2009) kohased nõuded esitatakse vormil A sellele kohtule, mis on ratione loci pädev vastavalt kohtualluvust käsitlevatele üldnormidele. Euroopa väiksemate nõuete menetluse eesmärk on lihtsustada ja kiirendada kuni 5 000 euro suuruste piiriüleste nõuete lahendamist. Määrust kohaldatakse kõikides liikmesriikides peale Taani.

Vaidluspooled saavad Euroopa väiksemate nõuete menetlust kasutada liikmesriikide õigusega ette nähtud menetluste alternatiivina. ELi liikmesriigis Euroopa väiksemate nõuete menetluses tehtud kohtuotsust tunnustatakse ja täidetakse teises liikmesriigis vajaduseta tunnistada see täidetavaks ning võimaluseta tunnustamist vaidlustada.

Väiksemate nõuete menetluse tüüpvormid on koostatud kõikides ELi keeltes. Menetluse algatamiseks tuleb täita vorm A. Vormile tuleb lisada kõik asjakohased tõendavad dokumendid, näiteks kviitungid, arved jne.

Kohtuotsuse täitmisest võib teises liikmesriigis keelduda ainult siis, kui see on vastuolus teises liikmesriigis tehtud varasema kohtuotsusega, mis puudutab samu menetluspooli. Kohtuotsus pööratakse täitmisele kooskõlas selle liikmesriigi õigusnormide ja menetlustega, kus kohtuotsust täidetakse.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtulõivu summa sõltub nõude või hagi suurusest. Vt ka punkti „Kui palju pean maksma?“

Kui palju pean maksma?

2019. aastal kehtinud lõivud jagunevad järgmiselt.

Nõude või hagi suurus

Kohtulõiv (juriidilised isikud)

Kohtulõiv (füüsilised isikud)

Kohtulõiv (maksejõuetud)

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille

- suurus ei ole kindlaks määratud

- suurus on kuni

500 eurot

121 eurot

81 eurot

81 eurot

Kohtuasjad, mis käsitlevad nõuet või hagi, mille suurus

on üle 500 euro, kuid mitte üle 12 500 euro

486 eurot

231 eurot

81 eurot

Lisateabe saamiseks vt Madalmaade kohtusüsteem ja Madalmaade õigusabiamet (Raad voor rechtsbijstand).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kohtulõivud tuleb tasuda ette. Kui lõiv jäetakse ühe kuu jooksul tasumata, jäetakse avaldus läbi vaatamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Saadetud arve saab tasuda ülekandega (elektrooniliselt või muul viisil).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist teatatakse sellest kostjale, kellel palutakse täita ja tagastada vastuse vorm.

Seotud lingid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Vorm A

Madalmaade kohtusüsteem

Madalmaade õigusabiamet

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.