Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Sissejuhatus

Portugali kohtukulusid käsitlevad õigusaktid (menetluskulude määrus (Regulamento das Custas Processuais)) ei sisalda erisätteid nõuete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) tähenduses. See tähendab, et kohaldatakse menetluskulude määruse üldnorme, milles võetakse arvesse asjaomast summat ja kohtuasja keerukust.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

  • Kuni 2000 euro suurust nõuet käsitlevad kohtuasjad: 102 eurot (1 arvestusühik);
  • 2000–5000 euro suurust nõuet käsitlevad kohtuasjad: 204 eurot (2 arvestusühikut).

Eriti keeruliste asjade puhul võib kohtunik otsustada kohaldada järgmisi tasusid:

  • kuni 2000 euro suurust nõuet käsitlevad kohtuasjad: 153 eurot (1,5 arvestusühikut);
  • 2000–5000 euro suurust nõuet käsitlevad kohtuasjad: 306 eurot (3 arvestusühikut).

(26. veebruari 2008. aasta dekreetseadusega (Decreto-Lei) nr 34/2008 (viimati muudetud kujul) heaks kiidetud menetluskulude määruse artikli 6 lõiked 1 ja 5).

Kui võlgnik esitab määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikli 17 lõike 1 punkti a kohaselt Euroopa maksekäsumenetluses vastuväite ja menetlus jätkub, vähendatakse selle menetluse raames makstud summat avaldaja puhul Euroopa väiksemate nõuete menetluses tasumisele kuuluvate menetluskulude võrra.

Summat võidakse vähendada 102 euro (1 arvestusühiku) või 153 euro (1,5 arvestusühiku) võrra. (26. veebruari 2008. aasta dekreetseadusega nr 34/2008 (viimati muudetud kujul) heaks kiidetud menetluskulude määruse artikli 7 lõige 6).

Vastuhagi esitamise korral (sellisel juhul liidetakse kulude arvutamisel kahe nõude summa kokku, mille tulemusel võidakse saada kuni 10 000 euro suurune summa) on 8000,01 kuni 10 000 euro suurust nõuet käsitlevate asjade puhul tasu 3 arvestusühikut (306 eurot) või eriti keeruliste asjade puhul 4,5 arvestusühikut (459 eurot). Nende kohtuasjade puhul, mis käsitlevad 5000,01 kuni 8000 euro suurust nõuet, on tasu 2 arvestusühikut (204 eurot), või eriti keeruliste asjade puhul 3 arvestusühikut (306 eurot) (26. veebruari 2008. aasta dekreetseadusega nr 34/2008 (viimati muudetud kujul) heaks kiidetud menetluskulude määruse artikkel 11 koostoimes tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Código de Processo Civil) artikli 145 lõikega 5, artikli 530 lõikega 2, artikli 299 lõigetega 1 ja 2 ning artikli 297 lõikega 2).

Kui palju pean maksma?

Vt vastus eelmisele küsimusele.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklile 642 kohustab kohtukantselei teid tasuma võlgnetava summa 10 päeva jooksul ja maksma lisaks trahvi, mis võrdub vähemalt 1 arvestusühiku ja kuni 5 arvestusühiku suuruse summaga. Kui te ei esita 10 päeva jooksul tõendit võlgnetavate kohtukulude ja trahvi tasumise kohta, jätab kohus teie esitatud nõude, avalduse või apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Neid saab tasuda pangaülekandega.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Vastavalt 17. aprilli 2009. aasta ministri rakendusmääruse (Portaria) nr 419-A/2009 artiklile 22 tuleb „koos asjaomase menetlusdokumendi või avaldusega esitada makset tõendav dokument või muul viisil makset tõendada, kui 26. augusti 2013. aasta ministri rakendusmääruses nr 280/2013 ei ole sätestatud teisiti“.

Viimati uuendatud: 18/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.