Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetlust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus.

Kohtudokumentide riigilõivude (taxele judiciare de timbru) süsteemi reguleerib erakorraline määrus nr 80/2013, mis jõustus 26. juunil 2013. See õigusakt võeti vastu pärast tsiviilkohtumenetluste õigusraamistiku muutmist tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastuvõtmise ning tsiviilseadustikuga loodud uute instituutide rakendamise kaudu.

Kohtudokumentide riigilõivu peavad tasuma kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning see on tasu teenuste eest, mida osutavad kohtud, justiitsministeerium (Ministerul Justiției) ja kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Rumeenias saab kohtudokumentide riigilõivu tasuda interneti teel, kuid seni ei ole elektroonilist maksesüsteemi kasutusele võetud.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kohtudokumentide riigilõiv tuleb tasuda nii esimese astme menetluses kui ka apellatsioonimenetluses seaduses sätestatud tingimustel.

Füüsilistel isikutel on õigus taotleda kohtudokumentide riigilõivu vähendamist, vabastust selle tasumisest ja võimalust tasuda kohtudokumentide riigilõiv osamaksetena vastavalt valitsuse erakorralisele määrusele nr 51/2008 tasuta õigusabi kohta tsiviilasjades. Määrust on muudetud ja täiendatud seadusega nr 193/2008. Vastavalt valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 42 lõikele 2 võidakse juriidilistele isikutele anda kohtudokumentide riigilõivu tasumiseks toetust.

Kui palju pean maksma?

Praegu kehtivate õigusnormide kohaselt on avalduse esitamisel tasutav kohtudokumentide riigilõiv sätestatud valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 artikli 3 lõikes 1 järgmiselt:

  1. kuni 500 Rumeenia leud – 8%, kuid mitte vähem kui 20 Rumeenia leud;
  2. 501 kuni 5000 Rumeenia leud – 40 Rumeenia leud + 7% summast, mis ületab 500 Rumeenia leud;
  3. 5001 kuni 25 000 Rumeenia leud – 355 Rumeenia leud + 5% summast, mis ületab 5000 Rumeenia leud.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 kohaselt tuleb kohtudokumentide riigilõiv tasuda ette. Kui hageja jätab maksekohustuse seaduses sätestatud või kohtu kehtestatud tähtpäevaks täitmata, tühistatakse avaldus, kuna selle eest ei ole tasutud, või rahuldatakse vajaduse korral seaduse kohaselt tasutud kohtudokumentide riigilõivu piires. Kui taotlus kohtulõivu tasumiseks toetuse saamiseks jäetakse rahuldamata ja hageja ei ole kohtudokumentide riigilõivu kohtu määratud tähtaja jooksul tasunud ning ei ole toimikule lisanud tasumist tõendavat dokumenti, tühistab kohus avalduse lõivu tasumata jätmise tõttu.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtudokumentide riigilõivu tasuma kohustatud isik tasub lõivu sularahas, pangaülekandega või veebipõhise süsteemi kaudu selle haldusüksuse spetsiaalsele eelarve tulukontole (kontole „Kohtudokumentide riigilõivud ja muud riigilõivud“), kus on füüsilise isiku alaline elukoht või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht. Kohtulõivu ülekandekulud tasub kohtulõivu tasuma kohustatud isik.

Kui kohtudokumentide riigilõivu tasuma kohustatud isikul puudub Rumeenias elu- või viibimiskoht või registrijärgne asukoht, tuleb kohtudokumentide riigilõiv tasuda selle haldusüksuse kohalikku eelarvesse, kus asub kohus, kellele hagi või avaldus esitati.

Kohtudokumentide riigilõiv tasutakse sularahas selle haldusüksuse maksuasutusele, kus on füüsilise isiku elu- või viibimiskoht või juriidilise isiku registrijärgne asukoht.

Kohtudokumentide riigilõivu võib tasuda ka pangaülekandega või veebipõhiselt.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Avalduse registreerimisel tuleb esitada sularahas tehtud maksete või maksekorralduse korral väljastatud kohtudokumentide riigilõivude tasumise kviitung.

Kohtudokumentide riigilõivu sularahas või maksekorraldusega tasumisel saadud kviitungile ei ole standardvormi kehtestatud ning see väljastatakse makseüksuse aktsepteeritud vormis.

Kui kohtulõiv tasutakse pärast seda, kui kohus on saatnud hagejale sellekohase teate, peab hageja kümne päeva jooksul pärast teate kättetoimetamist lisama toimikule lõivu tasumist tõendava dokumendi.

Kohtulõivu tasumist tõendava dokumendi võib esitada isiklikult kohtu asukohas või posti teel, näidates toimiku (kohtuasja) numbri, mille eest lõiv tasutakse. See number märgitakse teatele, mille kohus saadab asjaomasele menetluspoolele.

Viimati uuendatud: 21/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.