Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Šotimaal reguleerivad Euroopa väiksemate nõuetega seotud kohtulõive järgmised õigusaktid:

  • 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määrus (Šotimaa õigusakt (Statutory Instrument – S.I.) nr 2018/481), mida on muudetud järgmise õigusaktiga:
  • 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude muutmismäärus (Šotimaa õigusakt (Statutory Instrument – S.I.) nr 2018/194).

Tabeli 2 II osa punkte 16 ja 38 kohaldatakse Euroopa väiksemate nõuete suhtes alates 1. aprillist 2019.

Tabeli 3 II osa punkte 16 ja 38 kohaldatakse Euroopa väiksemate nõuete suhtes alates 1. aprillist 2020.

Kohtulõive ei ole võimalik tasuda elektrooniliselt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses nõude esitamisel ELi määruses nr 861/2007 sätestatud vormil A tuleb kohtus maksta ühekordne lõiv, mis hõlmab kõiki kohtutoiminguid.

See hõlmab ka dokumentide posti teel kättetoimetamise kulusid, kuid juhul, kui vormi peab kostjale kätte toimetama kohtutäitur, võib sellega kaasneda täiendav tasu.

Vastuse esitamise eest vormil C lõivu tasuda ei tule.

Õigusnõustaja (solicitor) kasutamine esindajana ei ole tavaliselt vajalik ning lõiv ei hõlma õigusnõustaja tasusid.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses kohtule nõude esitamisel kehtivad järgmised lõivud:

  • kuni 300 Inglise naela või 250 euro suuruste nõuete korral on lõiv 19 Inglise naela;
  • ülejäänud Euroopa väiksemate nõuete korral on lõiv 104 Inglise naela.

Kui dokumentide kostjale kättetoimetamisel kasutatakse kohtutäituri teenuseid, tuleb maksta täiendav haldustasu 13 Inglise naela, millele lisandub kohtutäituri teenuste tasu.

2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määruse (Šotimaa õigusakt (Statutory Instrument– S.I.) nr 2018/481, muudetud kujul) paragrahvi 8 kohaselt võib isikul olla õigus kohtulõivu tasumisest vabastamisele, kui tal on õigus saada teatavaid riiklikke toetusi või tasuta õigusabi tsiviilasjades.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Sellisel juhul ei võta kohus avaldust vastu ega pea kohtulõivu tasumata jätmise korral midagi tegema, nagu on sätestatud 2018. aasta esimese astme kohtu kohtulõivude määruse (Šotimaa õigusakt (Statutory instrument – S.I.) nr 2018/481, muudetud kujul) paragrahvis 3.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Kohtulõive saab tasuda järgmiselt:

  • Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) nimele väljastatud tšekiga;
  • deebet- ja krediitkaardiga – palun kontrollige, milliseid kaarte asjaomases kohtus aktsepteeritakse ja kas makset saab teha telefoni teel;
  • Šotimaa kohtuameti nimele väljastatud rahakaardiga;
  • sularahas (ei soovitata, kui lõiv tasutakse posti teel).

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kohus võtab määruse (EÜ) nr 861/2007 vormil A esitatud avalduse vastu makse tegemisel. Dokumendid ja makse tuleks tuua või saata kohtusse samal ajal. Seejärel annab või saadab kohus hagejale vormi B või vormi 1 või toimetab kostjale kätte vormi A. Maksetõendit ei tule esitada.

Viimati uuendatud: 04/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.