Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud kohtulõivud on loetletud Sloveenia kohtulõivude seaduses (Zakon o sodnih taksah, edaspidi „ZST-1“, Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne nr-d 37/08, 97/10, 63/13, konstitutsioonikohtu otsused 58/14 ja 19/15 ning tsiviilkohtumenetluse seaduse muudatused (ZPP-E) 30/16 ning 10/17). ZST-1 on kohtulõivusid käsitlev üldseadus.

ZST-1-s (artikkel 6) on sätestatud kohtulõivude sularahas, elektrooniliselt või muude seaduslike makseviisidega tasumise õiguslik alus, mis kehtib ka Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud lõivude maksmise suhtes. Praktikas saab kohtulõivusid tasuda elektrooniliselt ükskõik millise panga veebimakseteenust kasutades.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses tuleb kogu menetluse eest tasuda ühekordne kohtulõiv. Kohtulõivu peab tasuma hageja ning see tuleb tasuda menetluse algatamise avalduse esitamisel kohtule.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud kohtulõiv, mille hageja peab tasuma menetluse algatamise avalduse esitamisel kohtule, sõltub nõude summast:

 • nõude väärtus on alla 300 euro – lõiv on 54 eurot;
 • nõude väärtus on 301–600 eurot – lõiv on 78 eurot;
 • nõude väärtus on 601–900 eurot – lõiv on 102 eurot;
 • nõude väärtus on 901–1200 eurot – lõiv on 126 eurot;
 • nõude väärtus on 1201–1500 eurot – lõiv on 150 eurot;
 • nõude väärtus on 1501–2000 eurot – lõiv on 165 eurot;
 • nõude väärtus on 2001–2500 eurot – lõiv on 180 eurot;
 • nõude väärtus on 2501–3000 eurot – lõiv on 195 eurot;
 • nõude väärtus on 3001–3500 eurot – lõiv on 210 eurot;
 • nõude väärtus on 3501–4000 eurot – lõiv on 225 eurot;
 • nõude väärtus on 4001–4500 eurot – lõiv on 240 eurot;
 • nõude väärtus on 4501–5000 eurot – lõiv on 255 eurot.

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui hageja jätab kohtulõivu õigel ajal tasumata, menetleb kohus asja ikkagi ja vajaduse korral mõistetakse kohtulõiv välja.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

ZST-1-s (artikkel 6) on sätestatud kohtulõivude sularahas, elektrooniliselt või muude seaduslike makseviisidega tasumise õiguslik alus, mis kehtib ka Euroopa väiksemate nõuete menetlusega seotud lõivude maksmise suhtes.

Praktikas saab kohtulõivusid tasuda elektrooniliselt ükskõik millise panga veebimakseteenust kasutades või otse makseteenuse osutaja kaudu või kohtu kassasse (sularahas või makseterminali kasutades).

Igal pangal on elektrooniliste maksete edastamiseks oma veebimakseteenus.

Kohustatud isik võib tasuda kohtukulud ette, st kohtule avalduse esitamisel, või esitada kohtule avalduse ja oodata, kuni kohus saadab talle makseteate, millel on näidatud kohaldatav summa ja muud makse tegemiseks vajalikud andmed.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui kohtulõivu tasumisel märgiti õige viitenumber (mille kohus teatab kohustatud isikule makseteatel), ei pea kohustatud isik kohtule lõivu tasumist tõendavat dokumenti esitama. Sellisel juhul teatatakse kohtule makse laekumisest spetsiaalse elektroonilise (UJPnet) pangasüsteemi kaudu, mille puhul on õige viitenumber üksikute maksete eristamiseks määrav.

Kui aga kohtulõivude tasumisel õiget viitenumbrit ei märgita, peab kohustatud isik esitama kohtule lõivu tasumist tõendava dokumendi. Sellise tasumist tõendava dokumendi kehtivusele ei ole spetsiaalseid ametlikke tingimusi kehtestatud. Selle tasumist tõendava dokumendi alusel kontrollib kohus vajaduse korral UJPnet'i veebirakenduse kaudu, kas makse on laekunud (eelkõige siis, kui kohtulõivu ei tasutud kohtu kassa kaudu).

Viimati uuendatud: 06/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.