Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju pean maksma?

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Sissejuhatus

„Mõne järgmise menetluse algatamisel tuleb tasuda avalduse esitamise lõiv allpool nimetatud summas.

A-kategooria …………………………………900 Rootsi krooni (1) /…/ 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus) kohased kohtuasjad“ (üldkohtute lõive käsitleva määruse (1987:452) lisa).

Lõiv avalduse esitamise eest tuleb maksta sellele kohtule, kuhu nõue esitatakse. Praegu ei saa lõivu elektrooniliselt veebisaidi kaudu tasuda.

(1) See summa kehtib alates 1. juulist 2014.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Väiksemate nõuete menetluses tuleb tasuda ainult avalduse esitamise lõiv, mis tasutakse avalduse esitamisel kohtule. Muid lõive menetluse või menetlustoimingute eest ei ole kehtestatud.

Kui palju pean maksma?

Menetlemisega seoses tuleb tasuda ainult lõiv avalduse esitamisel ja see on 900 Rootsi krooni (alates 1. juulist 2014).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kui jätate avalduse esitamisel lõivu tasumata, lükatakse avaldus tagasi ja kohus jätab selle läbi vaatamata. Pärast avalduse tagasilükkamist saate esitada samas asjas uue nõude.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Avalduse esitamise lõivu saab tasuda elektroonilise makseteenuse abil.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Pärast makse sooritamist ei pea te midagi tegema ning üldjuhul ei pea te esitama tõendit makse sooritamise kohta. Kohus viib tehtud maksed kokku kohtule esitatud avaldustega. Selleks et avaldust oleks lihtsam maksega kokku viia, tuleb veenduda, et makse tegemisel on märgitud nii maksja kui ka vastaspoole täisnimi. Maksekinnitus tuleb alati alles jätta, sest seda saab vajaduse korral kasutada makse tuvastamiseks.

Viimati uuendatud: 05/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.