Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

Johdanto

Mitä maksuja menettelystä aiheutuu?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Miten oikeudenkäyntimaksut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Tätä asiaa käsitellään oikeudenkäyntilaissa (Code judiciaireGerechtelijk Wetboek, 1017–1022 §), jossa säädetään erikseen todistajanpalkkion maksamisesta (953 §). Lisäksi rekisteröintimaksuihin liittyvistä seikoista säädetään rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetussa laissa (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffeWetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 142 § ja sitä seuraavat pykälät ja 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Mitä maksuja menettelystä aiheutuu?

Oikeudenkäyntilain 1018 §:ssä täsmennetään, mistä kulut aiheutuvat:

1° Erilaiset kirjaamo- ja rekisteröintimaksut: Kirjaamomaksuilla katetaan asiakirjojen kirjaamisesta, laatimisesta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetun lain 268 § ja sitä seuraavat pykälät). Kirjaamisesta aiheutuva maksu on 30–100 euroa sen mukaan, mikä tuomioistuin asiaa käsittelee. Laatimisesta aiheutuva maksu on 35 euroa.

Rekisteröintimaksu peritään päätöksistä, joissa vaatimuksen arvo on yli 12 500 euroa (oikeudenkäyntimaksut pois lukien). Maksun suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta. Vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa ei peritä rekisteröintimaksua.

2° Oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvät kustannukset, palkat ja palkkiot

3° Oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta: maksu on 0,85–5,75 euroa/sivu.

4° Tutkintatoimista aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot. Tämä maksu on 27. heinäkuuta 1972 annetun kuninkaan asetuksen mukaan todistajaa kohti 200 Belgian frangia eli nykyrahassa noin 5 euroa. Määrään lisätään matkakorvaus (0,0868 euroa/km).

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. Tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5° Tuomarien ja syyttäjien, kirjaajan ja osapuolten matka- ja oleskelukustannukset, kun matka perustuu tuomarin määräykseen, ja yksinomaan oikeudenkäyntiä varten laadituista asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

6° Oikeudenkäyntikorvaus (oikeudenkäyntilain 1022 §): hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Korvauksen määrä on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Jos indeksi nousee tai laskee yli 10 pistettä, korvauksen määrä muuttuu vastaavasti 10 prosentilla.

Vaateen arvo

Perusmäärä

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä

Enintään 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

250,01–750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

750,01–2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo

Perusmäärä

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä

Enintään 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Enintään 620,00 €

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Enintään 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

7° Oikeudenkäyntilain 1734 §:n mukaisesti nimitetyn sovittelijan palkkiot ja kulukorvaukset

Mikä on maksujen suuruus?

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan.

Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Miten oikeudenkäyntimaksut voi maksaa?

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksutositteet on säilytettävä huolellisesti, jotta ne voi pyydettäessä esittää välittömästi.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.