Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Säännökset, jotka koskevat oikeuskulujen sekä siviilimenettelyn kustannusten maksamista, sisältyvät siviiliprosessilakiin ja taulukkoon tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä viranomaismaksuista.

Siviiliprosessilaki:

”Kahdeksas luku – Maksut ja kulut, I jakso – Riita-asian maksu

Riita-asian maksu
68 §. Riita-asian maksun perusteena on riita-asian kohteen rahamääräinen arvo.

Riita-asian maksun suuruus
69 §. (1) Riita-asian maksun suuruus:
1. silloin kun riita-asia koskee rahasaatavia, maksun perustana on vaadittu rahamäärä;

Riita-asian maksun määrittäminen
70 §. (1) Riita-asian maksun määrittää kantaja. Vastaaja tai viran puolesta tuomioistuin voi kiistää riita-asian maksun viimeistään ensimmäisessä oikeudenistunnossa. Jos riita-asian ilmoitettu maksu ja todellinen maksu eroavat toisistaan, tuomioistuin päättää maksusta.
(2) Tuomioistuimen päätöksestä korottaa riita-asian maksua voi valittaa.
(3) Jos riita-asian maksua on vaikea määrittää kannetta nostettaessa, tuomioistuin määrittää likimääräisen maksun. Sen jälkeen kun tuomioistuin on tehnyt päätöksensä ja riita-asian todellinen maksu on selvillä, mahdollinen liikaa peritty rahamäärä palautetaan tai vaihtoehtoisesti vaaditaan lisämaksu.

II jakso – Viranomaismaksut ja kulut

Velvollisuus maksaa viranomaismaksut ja kulut
71 §. (1) Asian käsittelystä peritään viranomaismaksuja, joiden määrä riippuu riita-asian maksusta, sekä menettelystä aiheutuvat kulut. Jos riita-asian arvoa ei voida määrittää, tuomioistuin vahvistaa viranomaismaksun määrän.

Viranomaismaksut
73 §. (3) Ministerineuvoston hyväksymien taksojen mukainen viranomaismaksu peritään oikeusapuhakemuksen esittämisen yhteydessä sekä annettaessa asiakirja, josta on perittävä maksu.

Hakemuksen liitteet
128 §. Hakemukseen on liitettävä
1. valtakirja silloin, kun hakemuksen toimittaa valtuutettu edustaja;
2. tosite mahdollisesti vaadittujen viranomaismaksujen ja kulujen maksamisesta;
3. hakemuksen ja sen liitteiden jäljennökset yhtä monena kappaleena kuin asiassa on vastaajia.

Hakemuksen tarkastelu
129 §. (1) Tuomioistuin tutkii, voidaanko hakemus ottaa käsiteltäväksi.
(2) Jos hakemus ei täytä 127 §:n 1 momentin ja 128 §:n vaatimuksia, kantajalla on viikko aikaa korjata havaitut puutteet. Lisäksi kantajalle ilmoitetaan mahdollisuudesta saada tarvittaessa oikeusapua, mikäli kantajalla on siihen oikeus. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, tiedoksianto suoritetaan kiinnittämällä ilmoitus viikon ajaksi tähän tarkoitettuun paikkaan tuomioistuimessa.
(3) Jos kantaja ei korjaa puutteita annetussa määräajassa, hakemus liitteineen palautetaan kantajalle. Jos kantajan osoite ei ole tiedossa, hakemus jätetään tuomioistuimen kansliaan kantajan saataville. Hakemuksen palauttamista vastaan on mahdollista esittää valitus, josta ei tarvitse toimittaa jäljennöstä sen tiedoksi antamista varten.”

LUETTELO tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä viranomaismaksuista
”I jakso
Oikeudenkäyntimenettelyissä perittävät maksut
1 §. Haastehakemuksista, vastakanteista ja sellaisten kolmansien osapuolten hakemuksista, joilla on itsenäisiä oikeuksia, peritään maksu, jonka suuruus on 4 prosenttia riita-asian maksusta, kuitenkin vähintään 50 Bulgarian leviä.

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille.

Mitä kuluja peritään?

Maksu peritään kanteen nostamisen yhteydessä. Kantajan on liitettävä hakemukseensa tosite mahdollisten viranomaismaksujen ja kulujen maksamisesta.

Mikä on kulujen suuruus?

Bulgariassa perittävä viranomaismaksu on tällaisissa riita-asioissa 4 prosenttia riita-asian maksusta, kuitenkin vähintään 50 Bulgarian leviä.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei kanteen nostamisen yhteydessä liitä hakemukseensa tositetta viranomaismaksun maksamisesta, tuomioistuin lähettää kantajalle kehotuksen maksaa maksu viikon kuluessa. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, tiedoksianto suoritetaan kiinnittämällä ilmoitus viikon ajaksi tähän tarkoitettuun paikkaan tuomioistuimessa.
Jos kantaja ei suorita viranomaismaksua viikon määräajassa, hakemus liitteineen palautetaan kantajalle. Jos kantajan osoite ei ole tiedossa, hakemus jätetään tuomioistuimen kansliaan kantajan saataville. Tällöin asian käsittely päättyy.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinmaksut voi maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille, ja tosite maksusta on esitettävä asiaa käsittelevälle tuomarille / tuomareiden kokoonpanolle tuomioistuimen kirjaamon välityksellä. Viranomaismaksuja ei voi maksaa käteisellä tuomioistuimessa. Kukin tuomioistuin on tehnyt sopimuksen jonkin pankin kanssa. Pankkitilien numerot ilmoitetaan tuomioistuimen verkkosivuilla.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuinmaksut voi maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille, ja tosite maksusta on esitettävä asiaa käsittelevälle tuomarille / tuomareiden kokoonpanolle tuomioistuimen kirjaamon välityksellä.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.