Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa 549/1991. Lain liitteenä on hinnasto. Maksut otetaan tuloina valtion talousarvioon.

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Enintään 5 000 Tšekin korunan suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Mitä maksuja peritään?

Vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä oikeudenkäyntikulut peritään yleisten sääntöjen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin siviilioikeudellisiin menettelyihin.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Oikeudenkäyntimaksujen määrät vahvistetaan kiinteänä summana tai prosenttiosuutena sellaisten maksujen tapauksessa, joiden määräytymisperusta ilmaistaan rahallisesti. Prosenttisosuutena määräytyvä maksu lasketaan kertomalla maksuperusta maksuprosentilla. Yksittäiset maksuprosentit vahvistetaan oikeudenkäyntimaksuista annetun lain 549/1991 liitteenä olevassa hinnastossa.

Eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä maksut määräytyvät pääsääntöisesti rahallisen suorituksen perusteella. Siviilioikeudellisen menettelyn vireillepanoa koskevasta hakemuksesta peritään maksuna 1000 Tšekin korunaa, jos menettelyn kohteena oleva rahallinen suoritus on enintään 20 000 Tšekin korunaa.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos maksua ei suoriteta menettelyn vireillepanon, muutoksenhaun tai kassaatiovalituksen yhteydessä, tuomioistuin pyytää maksuvelvollista maksamaan sen asettamassaan määräajassa, jonka on oltava vähintään 15 päivää. Tuomioistuin voi poikkeuksellisesti määrätä lyhyemmän määräajan. Jos maksua ei ole maksettu määräajan päätyttyä, tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn. Maksun suorittamista määräajan jälkeen ei oteta huomioon.

Jos muutoksenhakutuomioistuin toteaa sen jälkeen, kun asia on pantu vireille muutoksenhakupäätöstä varten, että maksua ei ole suoritettu vireillepanon yhteydessä, se pyytää maksuvelvollista maksamaan sen asettamassaan määräajassa, jonka on oltava vähintään 15 päivää. Muutoksenhakutuomioistuin voi poikkeuksellisesti määrätä lyhyemmän määräajan. Jos maksua ei ole maksettu määräajan päätyttyä, muutoksenhakutuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn. Maksun suorittamista määräajan jälkeen ei oteta huomioon. Valitettaessa ylempiin oikeusasteisiin menetellään soveltuvin osin vastaavasti.

Jos päätös menettelyn keskeyttämisestä maksun laiminlyönnin vuoksi tulee lainvoimaiseksi, maksuvelvollisuus raukeaa.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Pankkiyhteystiedot löytyvät yksittäisten tuomioistuinten verkkosivuilta, jotka puolestaan löytyvät verkkoportaalista https://www.justice.cz/). Enintään 5 000 CZK:n suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Menettelyn maksuja koskevat asiat ratkaisee tuomioistuin, jolla on asiallinen ja alueellinen toimivalta käsitellä ja ratkaista asia ensimmäisenä oikeusasteena.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Maksuvelvollinen täyttää maksuvelvoitteensa siirtämällä rahasuorituksen toimivaltaisen tuomioistuimen tilille tai antamalla veromerkit sen haltuun. Tuomioistuimelle ei tarvitse toimittaa muita asiakirjoja.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.