Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kantaja voi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen mukaisesti esittää enintään 2 000 euron (ilman korkoja, kuluja ja kustannuksia) suuruisen vaatimuksen vastaajalle rajatylittävissä asioissa. Rajatylittävällä asialla tarkoitetaan asiaa, jossa vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu. Menettelyä voidaan soveltaa rahamääräisiin ja muihin kuin rahamääräisiin vaatimuksiin siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Englannissa ja Walesissa kanne voidaan nostaa alemman oikeusasteen County Court -siviilituomioistuimessa mutta ei ylemmän oikeusasteen High Court -tuomioistuimessa.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn oikeuskulut ovat samat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisissa vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä.

Oikeuskulut on maksettava tehtäessä vaatimus eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä. Jos maksun haluaa suorittaa pankki- tai luottokortilla, kortin tiedot on ilmoitettava eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettävän lomakkeen A liitteessä.

Jos asian ratkaisemiseksi on järjestettävä kuuleminen, siitä veloitetaan erikseen.

Jos asiassa tehdylle päätökselle on haettava täytäntöönpanoa, myös siitä veloitetaan erikseen. Lisätietoja tuomioiden täytäntöönpanomenettelyistä Englannissa ja Walesissa on saatavilla näillä sivuilla.

Mikä on kulujen suuruus?

Englannissa ja Walesissa siviili- ja perheasiain tuomioistuimissa perittävät maksut on eritelty oikeusviraston esitteessä EX50 - Civil and Family Court Fees.

Alla olevassa taulukossa eritellyt maksut on päivitetty 17. marraskuuta 2016. Tuomioistuinmaksut voivat muuttua, joten voimassa oleva maksu on aina tarkistettava tuomioistuimelta, oikeudelliselta edustajalta tai muulta asiaan osalliselta henkilöltä tai organisaatiolta. Maksut on esitetty Englannin puntina (GBP). Vastaava arvo euroina on laskettava sen päivän kurssin mukaan, jolloin vaatimus tehdään.

1.1 Menettelyn (mukaan lukien menettelyt, jotka on käynnistetty sen jälkeen, kun lupa on myönnetty, lukuun ottamatta vaatimusasioita sähköisesti käsittelevän County Court Business Centre (CCBC) -keskuksen käyttäjien tai Money Claim OnLine -palvelun käyttäjien näiden tahojen käsiteltäväksi saattamia asioita) alussa peritään maksu seuraavasti, kun vaatimuksen kohteena olevan summan arvo on

Maksu (£)

a) enintään 300 £

35 £

b) yli 300 £ mutta enintään 500 £

50 £

c) yli 500 £ mutta enintään 1 000 £

70 £

d) yli 1 000 £ mutta enintään 1 500 £

80 £

e) yli 1 500 £ mutta enintään 3 000 £

115 £

Kuulemismenettelystä veloitetaan erikseen.

Kuulemismaksu peritään seuraavasti, kun vaatimuksen kohteena olevan summan arvo on

i) enintään 300 £

25 £

ii) yli 300 £ mutta enintään 500 £

55 £

ii) yli 500 £ mutta enintään 1 000 £

80 £

iii) yli 1 000 £ mutta enintään 1 500 £

115 £

iv) yli 1 500 £ mutta enintään 3 000 £

170 £

Jos asiassa tehdylle päätökselle haetaan täytäntöönpanoa, siitä veloitetaan erikseen.

Vaatimuksen esittämisestä tuomioistuimelle veloitetaan maksu, ja oikeuskäsittelyn eri vaiheissa on suoritettava muita tuomioistuinmaksuja. Tuomioistuinmaksusta on mahdollista saada vapautus tai alennus (fee remission) henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella. Vapautusta tai alennusta on kuitenkin haettava erikseen jokaisesta tuomioistuinkäsittelyn kuluessa veloitettavasta maksusta. Näin ollen haettaessa vapautusta esimerkiksi ensimmäisen vaatimuksen tekemisen yhteydessä, vapautuksen voi saada vain kyseistä ensimmäistä vaihetta koskevasta maksusta. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaiset olosuhteet saattavat muuttua oikeudenkäynnin kuluessa, eivätkä maksuvapautuksen tai ‑alennuksen ehdot ehkä enää täyty käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Toisaalta hakija voi täyttää ehdot myöhemmin käsittelyn kuluessa.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei täytä luottokorttitietoja asianmukaisesti tai maksu epäonnistuu, asiaa käsittelevä tuomioistuin lähettää hänelle lomakkeen B (tuomioistuimen esittämä vaatimuslomaketta koskeva täydennys- ja/tai oikaisupyyntö), jossa se pyytää häneltä voimassa olevan luottokortin tiedot oikeuskulujen suorittamiseksi. Jos maksua ei suoriteta asianmukaisesti, vaatimusta ei käsitellä pidemmälle.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeuskulut maksetaan ilmoittamalla tuomioistuimelle asianmukaiset maksutiedot. Tiedot on ilmoitettava eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettävän lomakkeen A liitteessä.

Maksu suoritetaan yleensä pankki- tai luottokortilla. Tuomioistuimessa, jonne vaatimus ollaan esittämässä, ei välttämättä ole käytössä kaikkia lomakkeessa A lueteltuja maksutapoja. Kantajan on tarkistettava asia asianomaisesta tuomioistuimesta.

Luottokorttimaksu voi olla mahdollista suorittaa myös puhelimitse. Tämä maksutapa on käytössä monissa tuomioistuimissa, mutta asia kannattaa aina varmistaa asianomaisesta tuomioistuimesta erikseen.

Sähköinen maksu on mahdollinen vain, jos maksajalla on osoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos vaatimus on tehty asianmukaisesti, tuomioistuin toimittaa vaatimuslomakkeen mahdollisine liitteineen vastaajalle yhdessä eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettävän vastauslomakkeen C kanssa. Kantajalle lähetetään tästä samanaikaisesti ilmoitus sekä maksutosite.

Tosite on kooltaan yleensä 8 x 12 cm, ja sen ylälaidassa mainitaan tuomioistuimen nimi ja postiosoite ja alalaidassa maksettu summa, maksupäivä ja -aika.

Lisätietoja on Euroopan unionin rajatylittäviä vaatimuksia koskevalla sivustolla.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.