Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Vähäisen vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi Unkarissa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisesti käynnistetystä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä peritään oikeuskuluja, joita koskevat säännöt sisältyvät maksuista vuonna 1990 annettuun lakiin XCIII. Sääntöjen mukaan menettelyn aloittamisajankohtana on maksettava maksu, jonka suuruus on 6 prosenttia vaatimuksen arvosta, joko ostamalla postista veromerkki tai suorittamalla maksu valtion veroviranomaiselle. Maksun voi maksaa veroviranomaiselle myös tilisiirrolla.

Mitä kuluja peritään?

Menettelyn aluksi on maksettava oikeuskulut.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun on kyse rahamääräisestä vaatimuksesta, kulujen suuruus on 6 prosenttia vaatimuksen arvosta (ilman korkoja ja kuluja), ja muun kuin rahamääräisen vaatimuksen tapauksessa kulujen suuruus on 6 prosenttia vaatimuksen arvioidusta arvosta, kuitenkin vähintään 15 000 Unkarin forinttia. Jos rahamääräinen vaatimus on muussa valuutassa kuin Unkarin forinteissa, kulut lasketaan vaatimuslomakkeen esittämispäivänä voimassa olevan keskuspankin keskikurssin mukaisesti lasketun vaatimuksen forinttimääräisen arvon perusteella.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei maksa kuluja menettelyn aluksi, tuomioistuin esittää maksukehotuksen. Jos kantaja ei noudata annettua määräaikaa, tuomioistuin jättää vaatimuksen tutkimatta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

  1. Kantaja voi maksaa oikeuskulut ostamalla veromerkin. Veromerkkejä myydään postitoimipaikoissa. Silloin kun oikeuskulut maksetaan ostamalla veromerkki, kulujen määrä pyöristetään siten, että alle 50 forintin määrä pyöristetään 50:een kun taas 50 forinttia tai sitä suuremmat määrät pyöristetään 100 forinttiin.
  2. Kantaja voi maksaa oikeuskulut myös veroviranomaisen suorittaman laskelman perusteella. Siinä tapauksessa kantajan on toimitettava vaatimuslomake ja sen jäljennös veroviranomaiselle. Kulut voi sen jälkeen maksaa veroviranomaiselle postisiirrolla tai tekemällä tilisiirron veroviranomaisen ilmoittamalle tilille taikka suorittamalla maksun pankkikortilla, jos tällainen mahdollisuus on tarjolla. Vaatimuslomakkeen oikeuskulujen määrittämistä varten voi toimittaa Unkarin vero- ja tullihallituksen (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) verotoimistoon missä tahansa läänissä (tai Budapestissä).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

  1. Silloin kun oikeuskulut maksetaan ostamalla veromerkki, merkki on liimattava vaatimuslomakkeeseen, joka on toimitettava tuomioistuimelle. Kantaja ei saa muuttaa lomakkeeseen kiinnitettyä veromerkkiä millään tavalla eikä tehdä siihen lisäyksiä.
  2. Silloin kun oikeuskulut maksetaan valtion veroviranomaisen tekemän laskelman perusteella, viranomainen todistaa vaatimuslomakkeessa, että lomake on esitetty hänelle kulujen määrittämistä varten. Sen jälkeen lomake on toimitettava tuomioistuimelle.
Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.