Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia
Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkä suuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 33 §:n mukaan oikeudenkäyntikuluja ovat seuraavat:

1) valtion maksu (valsts nodeva)

2) toimistomaksu (kancelejas nodeva)

3) asian käsittelyyn liittyvät kulut.

Valtion maksu on suoritettava kaikista tuomioistuimelle osoitetuista hakemuksista – alkuperäisestä vaatimuksesta, vastavaatimuksesta, kolmannen osapuolen esittämästä erillisestä vaatimuksesta, joka koskee jo käsittelyssä olevaa riita-asiaa, erityiseen menettelyyn liittyvästä hakemuksesta tai muusta siviiliprosessilain 34 §:ssä säädetyn mukaisesti tehtävästä hakemuksesta.

Toimistomaksuja peritään seuraavasti:

 1. oikeaksi todistettu jäljennös asian käsittelyyn liittyvästä asiakirjasta sekä tuomioistuimen tuomion tai päätöksen uudelleen antaminen: 7,11 euroa;
 2. todistuksen antaminen: 2,85 euroa;
 3. täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antaminen: 14,23 euroa;
 4. tuomioistuimen päätöksen voimaantulon vahvistaminen, jos päätös on määrä esittää ulkomaiselle laitokselle: 4,27 euroa;
 5. todistajien kutsuminen: 4,27 euroa henkilöä kohti.
asian käsittelyyn liittyviä kuluja ovat seuraavat:
 1. maksut todistajille ja asiantuntijoille;
 2. todistajien kuulustelusta tai paikan päällä tehtävistä tarkastuksista aiheutuvat kulut;
 3. vastaajan etsimisestä aiheutuvat kulut;
 4. tuomion täytäntöönpanoon liittyvät kulut;
 5. haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen antamisesta, toimittamisesta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut;
 6. ilmoitusten julkaisemisesta sanomalehdissä aiheutuvat kulut;
 7. vaatimuksen turvaamisesta aiheutuvat kulut.

Valtion maksua ei voi maksaa sähköisesti.

Mitä maksuja peritään?

Vähäisten vaatimusten saattamisesta tuomioistuinkäsittelyyn peritään valtion maksu.

Toimistomaksu peritään asiaan liittyvän asiakirjan jäljennöksen ja tuomioistuimen tuomion tai päätöksen uudelleen antamisesta, todistuksen antamisesta, täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antamisesta, tuomioistuimen päätöksen voimaantulon vahvistamisesta, jos kyseinen päätös on toimitettava ulkomaisille viranomaisille, sekä todistajien kutsumisesta.

Asian käsittelyyn liittyviä maksettavia kuluja ovat maksut todistajille ja asiantuntijoille, todistajien kuulustelemisesta tai paikan päällä tehtävistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, vastaajan etsinnästä aiheutuvat kulut, tuomion täytäntöönpanoon liittyvät kulut, haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta, tiedoksiannosta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut, ilmoitusten julkaisemisesta sanomalehdissä aiheutuvat kulut sekä vaatimuksen turvaamisesta aiheutuvat kulut.

Minkä suuruisia maksut ovat?

Latvian valtio perii vaatimuksen käsittelystä palvelumaksun, joka on 15 prosenttia vaatimuksen määrästä, kuitenkin vähintään 71,41 euroa. Elatusapua koskevien vaatimusten tapauksessa valtion maksua ei peritä.

Tuomioistuin määrää hävinneen osapuolen korvaamaan kaikki voittaneen osapuolen maksamat oikeudenkäyntikulut. Jos vaatimus on hyväksytty osittain, oikeudenkäyntikulut korvataan kantajalle niiltä osin kuin tuomioistuin on hyväksynyt vaatimukset. Vastaajalle hyvitetään kulut niiltä osin kuin vaatimukset on hylätty. Valtion palvelumaksua ei peritä valituksesta, joka koskee oikeuden päätöstä liitännäisasiassa (blakus sudzība), tai siitä, jos asiaa pyydetään uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun asiassa on annettu yksipuolinen tuomio.

Jos kantaja peruuttaa vaatimuksen, hänen on korvattava vastaajan oikeudenkäyntikulut. Tällöin vastaaja ei korvaa kantajan maksamia oikeudenkäyntikuluja. Jos kuitenkin kantaja peruuttaa vaatimuksen siitä syystä, että vastaaja on täyttänyt kantajan vaatimukset vapaaehtoisesti vaatimuksen esittämisen jälkeen, tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan korvaamaan kantajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Vastaavasti jos asiaa ei oteta käsiteltäväksi, tuomioistuin voi vastaajan vaatimuksesta määrätä kantajan korvaamaan vastaajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Jos kantaja on vapautettu oikeudenkäyntikuluista, vastaaja määrätään maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut valtiolle suhteessa hyväksyttyihin vaatimuksiin.

Toimistomaksuja peritään seuraavasti:

 1. oikeaksi todistettu jäljennös asian käsittelyyn liittyvästä asiakirjasta sekä tuomioistuimen tuomion tai päätöksen uudelleen antaminen: 7,11 euroa;
 2. todistuksen antaminen: 2,85 euroa;
 3. täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antaminen: 14,23 euroa;
 4. tuomioistuimen päätöksen voimaantulon vahvistaminen, jos päätös on määrä esittää ulkomaiselle laitokselle: 4,27 euroa;
 5. todistajien kutsuminen: 4,27 euroa henkilöä kohti.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos hakemuksen mukana ei ole asiakirjoja, joilla todistetaan, että valtion maksut ja muut oikeudenkäyntikulut on suoritettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa, tuomioistuin keskeyttää hakemuksen käsittelyn siviiliprosessilain 133 §:n mukaisesti ja asettaa kantajalle määräajan puutteiden korjaamiseksi.

Jos kantaja korjaa puutteet määräajassa, hakemus katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se toimitettiin tuomioistuimelle ensimmäisen kerran.

Jos kantaja ei korjaa puutteita määräajassa, katsotaan, että hakemusta ei ole toimitettu lainkaan ja se palautetaan kantajalle.

Hakemuksen palauttaminen kantajalle ei estä kantajaa jättämästä hakemusta tuomioistuimelle uudelleen laissa säädetyn tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Valtion maksu voidaan suorittaa valtiokonttorin (Valsts kase) tilille. Asian käsittelyyn liittyvät kulut voidaan maksaa tuomioistuinhallinnon (Tiesu administrācija) tilille.

Oikeudenkäyntimaksu (valtion maksu) (siviiliprosessilain 34 § lukuun ottamatta 6 momenttia):

Saaja: Valsts kase

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV55TREL1060190911200

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta perittävä valtion maksu (siviiliprosessilain 34 §:n 6 momentti) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV71TREL1060190911300

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Toimistomaksu (siviiliprosessilain 38 §):

Oikeusviranomaisen toimistomaksu:

Saaja: Valsts kase

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV39TREL1060190911100

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos toimistomaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta toimistomaksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Asian käsittelyyn liittyvät kulut (siviiliprosessilain 39 §)

Alioikeudet ja aluetuomioistuimet:

Saaja: Tiesu administrācija

Rekisterinumero 90001672316

Tilinumero: LV51TREL2190458019000

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: merkitään ’21499’. Ilmoitetaan lisäksi henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava kyseisen henkilön tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuimelle osoitettuun hakemukseen on liitettävä asiakirjat sen todistamiseksi, että valtion maksut ja muut oikeudenkäyntikulut on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa.

Päivitetty viimeksi: 04/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.