Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

Johdanto

Siviiliprosessilain 33 §:n (Civilprocesa likums) mukaan oikeudenkäyntikulut (tiesāšanās izdevumi) koostuvat seuraavista:

 1. tuomioistuinmaksut
 2. vakuustalletukset
 3. ja menettelyn käsittelykulut.

Mitä maksuja peritään?

Tuomioistuinmaksut koostuvat seuraavista:

1) valtion maksu (valsts nodeva):

Valtion käsittelymaksu on suoritettava kaikista tuomioistuimelle osoitetuista hakemuksista – alkuperäisestä kanteesta, vastakanteesta, kolmannen osapuolen tekemästä erillisestä kanteesta, joka koskee jo käsittelyssä olevaa riita-asiaa, erityiseen menettelyyn liittyvästä hakemuksesta tai muusta siviiliprosessilain 34 §:ssä säädetyn mukaisesti tehtävästä hakemuksesta.

2) asian tutkimiseenliittyvät kustannukset eli:

 1. maksut todistajille ja asiantuntijoille
 2. todistajien kuulemiseen ja katselmusten suorittamiseen paikan päällä liittyvät kustannukset
 3. kustannukset, jotka aiheutuvat vastaajan tai todistajan jäljittämisestä
 4. tuomion täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset
 5. haasteiden ja muiden asiaan liittyvien oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimiseen, tiedoksiantoon, toimittamiseen ja kääntämiseen sekä kirjallisten todisteiden palauttamiseen liittyvät kustannukset
 6. oikeudellisten huomautusten laatimiseen ja antamiseen liittyvät kustannukset
 7. vaateen turvaamiseen tai väliaikaisiin suojatoimiin liittyvät kustannukset;

3) menettelyyn liittyvät kulut eli

 1. asianajopalkkiot
 2. oikeuden istuntoihin osallistumisesta aiheutuvat kulut
 3. todisteiden keräämiseen liittyvät kulut
 4. valtion rahoittamaan oikeusapuun liittyvät kulut
 5. tulkkien käyttämisestä oikeudenkäynnissä aiheutuvat kulut.

Paljonko on maksettava?

Siviiliprosessilain 34 §:ssä säädetään saatavien perusteella maksettavien valtion maksujen määrästä seuraavissa tapauksissa: avioeroa koskevat hakemukset; erityisiä menettelyjä koskevat hakemukset; muut hakemukset, jotka eivät ole luonteeltaan rahallisia tai eivät edellytä arviointia; välityssopimuksen pätemättömäksi julistamista koskevat hakemukset; hakemukset, jotka koskevat tekijänoikeutta ja lähioikeuksia, tietokannan suojaa (sui generis), tavaramerkkejä, tarkastusmerkkejä ja maantieteellisiä merkintöjä, patentteja, malleja, kasvilajikkeita, puolijohteiden topografian loukkauksia ja suojaa, sekä liikesalaisuuksien suojaamista niiden laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta koskevat hakemukset, joiden osalta riita on vireillä teollisoikeuksien muutoksenhakulautakunnassa; hakemukset, jotka koskevat pääomayhtiön yhtiökokouksen osallistujien (osakkaiden) päätöksen mitätöimistä; hakemukset, jotka koskevat turvaamista tai väliaikaisia suojatoimia; eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaiset eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskevat hakemukset; todisteiden turvaamista koskevat hakemukset, jotka esitetään ennen oikeudenkäyntiä; eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaiset eurooppalaista maksamismääräystä koskevat hakemukset; tuomioistuimen ilmoituksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa koskevat hakemukset; velvoitteiden riidatonta täytäntöönpanoa koskevat hakemukset; pysyvän välitystuomioistuimen tai ulkomaisen välitystuomioistuimen antaman tuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan täytäntöönpanomääräyksen antamista koskevat hakemukset; hakemukset, jotka koskevat menettelyn jatkamista ja menettelyn aloittamista uudelleen yksipuolisen tuomion jälkeen; hakemukset, jotka koskevat menettelyn aloittamista aviopuolisoiden yhteisen omaisuuden osittamiseksi; oikeussuojamenettelyissä tehdyt valitukset, velkojakokouksen päätöksistä johtuvat maksukyvyttömyysmenettelyssä tehdyt valitukset, maksukyvyttömyyden valvontapalvelun (Maksātnespējas kontroles dienests) päätöksiä sekä maksukyvyttömyysmenettelyistä 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 mukaisia päätöksiä koskevat valitukset; hakemukset, jotka koskevat kiinteän omaisuuden yhdistämistä ostajan nimissä; hakemukset, jotka koskevat asianosaisten prosessuaalisten oikeuksien siirtämistä, jos tällaiset hakemukset toimitetaan tuomioistuimelle sen jälkeen, kun asiaa koskeva lopullinen päätös on tullut voimaan; luonnollisten henkilöiden velkavelvoitteista vapauttamisen peruuttamista koskevat hakemukset; täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antamista koskevat hakemukset.

Latvian hallitus tekee päätökset todistajille ja asiantuntijoille maksettavasta määrästä sekä kulujen tasosta ja laskentamenetelmästä todistajien kuulustelujen tai paikalla tehtävien tarkastusten, syytettyjen tai todistajien jäljittämisen, haasteiden ja muiden asiaan liittyvien oikeudenkäyntiasiakirjojen valmistelun, tiedoksiannon, toimittamisen ja kääntämisen, kirjallisten todisteiden palauttamisen, oikeudellisten ilmoitusten laatimisen ja julkaisemisen sekä saatavan turvaamisen tai väliaikaisten suojatoimien osalta.

Vakuuden määrä vahvistetaan siviiliprosessilain 43 1 §:ssä.

Asiaan liittyvien kulujen korvattavuudesta säädetään siviiliprosessilain 44 §:ssä.

Mitä tapahtuu, jos tuomioistuinmaksuja ei makseta ajoissa?

Jos hakemuksen mukana ei ole asiakirjoja, joilla todistetaan, että valtion maksut ja muut oikeudenkäyntikulut on suoritettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa, tuomioistuin keskeyttää hakemuksen käsittelyn siviiliprosessilain 133 §:n mukaisesti ja asettaa kantajalle määräajan puutteiden korjaamiseksi.

Jos kantaja korjaa puutteet määräajassa, hakemus katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se toimitettiin tuomioistuimelle ensimmäisen kerran.

Jos kantaja ei korjaa puutteita määräajassa, katsotaan, että hakemusta ei ole toimitettu lainkaan, ja se palautetaan kantajalle.

Hakemuksen palauttaminen kantajalle ei estä kantajaa jättämästä hakemusta tuomioistuimelle uudelleen siviiliprosessilaissa säädetyn tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Miten tuomioistuinmaksut maksetaan?

Valtion palvelumaksu voidaan suorittaa valtiokonttorin (Valsts kase) tilille.

Asian käsittelyyn liittyvät kulut voidaan maksaa tuomioistuinhallinnon (Tiesu administrācija) tilille.

Valtion maksut ja tuomioistuinten tilit

Valtion oikeudenkäyntimaksu (siviiliprosessilain 34 §, lukuun ottamatta 6 momenttia (täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan esittämistä varten)):

Saaja: Valtiokonttori

Rekisterinumero: 90000050138

Tilinumero: LV55TREL1060190911200

Saajan pankki: Valtiokonttori

BIC-koodi TRELLV22

Viesti: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus; oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus; oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Valtion maksu täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta (siviiliprosessilain 34 §:n 6 momentti):

ennen kuin täytäntöönpanoasiakirjat toimitetaan täytäntöönpanoa varten, on pyydettävä sähköisen huutokaupan verkkosivuston ”Muut palvelut” -osion kautta perintäasiamiestä laatimaan täytäntöönpanoasiakirjojen toimittamista koskeva lasku sekä maksettava se.

Viesti: ilmoitetaan laskun numero ja täytäntöönpanoasiakirjan numero.

Kulut, jotka liittyvät asian tutkimiseen alioikeudessa tai alueellisessa tuomioistuimessa (siviiliprosessilain 39 §); tuomioistuimen ilmoituksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät kulut (siviiliprosessilain 406.3 §):

Saaja: Tuomioistuinhallinto

Rekisterinumero: 90001672316

Tilinumero: LV51TREL2190458019000

Saajan pankki: Valtiokonttori

BIC-koodi TRELLV22

Viesti: merkitään ’21490’ ja ilmoitetaan lisäksi henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus; oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava kyseisen henkilön tunnistetiedot: asian numero (jos tiedossa); luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus; oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimelle osoitettuun hakemukseen on liitettävä asiakirjat sen todistamiseksi, että valtion palvelumaksut ja muut oikeudenkäyntikulut on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.