Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä veloitetaan Liettuan siviiliprosessilain (Civilinio proceso kodeksas) 80 §:n 1 momentin 1 kohdassa määrätty määrä tuomioistuimen leimaveroa.

Tuomioistuimen leimaveron laskemista, maksamista, hyvittämistä ja palauttamista koskevien sääntöjen hyväksymisestä 27.10.2011 annetun Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselman N:o 1240 nojalla leimavero voidaan maksaa myös sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Tuomioistuimen leimavero, jonka suuruus määräytyy seuraavan kohdan mukaisesti.

Mikä on kulujen suuruus?

Korvausvaatimuksen määrän mukaan joko 3 prosenttia vaatimuksen arvosta tai vähintään 50 litiä. Jos oikeudenkäyntiasiakirjat liitteineen jätetään tuomioistuimeen sähköisesti, perittävä määrä on 75 prosenttia vastaavaan oikeudenkäyntiasiakirjaan sovellettavasta leimaverosta, mutta vähintään 10 litiä.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Hakemukseen on liitettävä hakijan vaatimusten pohjana olevat asiakirjat ja muut todisteet sekä tositteet tuomioistuimen leimaveron maksamisesta.

Jos tuomioistuimen leimaveroa ei ole maksettu, tuomioistuin määrää maksun suorittamiselle kohtuullisen määräajan, joka on vähintään seitsemän päivää. Määräys lähetetään viimeistään sen antamista seuraavana arkipäivänä.

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättävä osapuoli noudattaa tuomioistuimen ohjeita asetetussa määräajassa, oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se alun perin jätettiin tuomioistuimelle. Muussa tapauksessa katsotaan, että oikeudenkäyntiasiakirjaa ei ole lainkaan toimitettu, ja tuomari antaa viimeistään viiden päivän päästä määräajan päättymisestä määräyksen oikeudenkäyntiasiakirjan palauttamisesta liitteineen sen jättäneelle henkilölle.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuimen leimavero suoritetaan valtiovarainministeriön alaisen valtion verotarkastusviraston tilille asianomaisen henkilön valitsemalla tavalla (esim. verkkopankissa, käteismaksulla tai pankkisiirrolla).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimen leimaveron maksaminen todistetaan maksumääräyksellä tai muulla maksun vahvistavalla asiakirjalla, jossa on oltava seuraavat tiedot:

  1. maksajan etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
  2. toisen osapuolen (esim. vastaaja tai velallinen) etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
  3. maksupäivä;
  4. maksukoodi;
  5. maksettu määrä;
  6. maksun tarkoitus (tuomioistuimen leimavero ja sen tuomioistuimen nimi, jossa oikeuskäsittely käynnistetään).

Jos tuomioistuimen leimaveron maksaja on osapuolen edustaja (asianajaja, oikeusavustaja tai muu osapuolen edunvalvoja), maksumääräyksessä tai muussa maksun vahvistavassa asiakirjassa on oltava edellä mainittujen tietojen lisäksi edustetun osapuolen etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöltä nimi ja yritystunnus).

Jos tuomioistuimen leimavero maksetaan sähköisesti, sitä ei tarvitse todistaa asiakirjoilla.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.