Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Vaatimukset valtion rajat ylittäviä vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä (1.1.2009 voimaan tullut asetus (EY) N:o 861/2007) toimitetaan lomaketta A käyttäen siihen tuomioistuimeen, joka on tavanomaisten alueellista toimivaltaa koskevien sääntöjen mukaisesti toimivaltainen. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa sellaisten valtion rajat ylittävien riitojen ratkaisemista, joissa on kyse enintään 5 000 euron suuruisista vaatimuksista. Asetusta sovelletaan kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa paitsi Tanskassa.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on asianosaisten käytettävissä oleva vaihtoehto jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä yhdessä jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa ilman täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettäviä vakiolomakkeita on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Menettely aloitetaan täyttämällä lomake A. Siihen on liitettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, kuten kuitit ja laskut.

Täytäntöönpanosta toisessa jäsenvaltiossa voidaan kieltäytyä vain siinä tapauksessa, että tuomio on ristiriidassa toisen kyseisessä jäsenvaltioissa annetun, samoja asianosaisia koskevan tuomion kanssa. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa tuomio on annettu.

Mitä maksuja peritään?

Tuomioistuinmaksun suuruus riippuu vaatimuksen tai hakemuksen suuruudesta. Katso myös vastaus kysymykseen ”Mikä on maksujen suuruus?”

Mikä on maksujen suuruus?

Vuonna 2019 perityt maksut jakautuvat seuraavasti:

Vaatimuksen tai hakemuksen tyyppi ja rahamäärä

Tuomioistuinmaksu (oikeushenkilöt)

Tuomioistuimaksu (luonnolliset henkilöt)

Tuomioistuinmaksu (maksukyvyttömät)

Vaatimukset tai hakemukset, joiden

– rahamäärää ei ole määritetty

– rahamäärä on enintään

500 euroa

121 euroa

81 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli

500 euroa mutta enintään 12 500 euroa

486 euroa

231 euroa

81 euroa

Lisätietoja tuomioistuinlaitoksen ja oikeusapulautakunnan sivuilla.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Oikeudenkäyntimaksu on suoritettava etukäteen. Jos maksua ei ole suoritettu yhden kuukauden kuluessa, hakemus hylätään eikä asiaa oteta käsiteltäväksi.

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Maksusta lähetetään lasku, jonka voi maksaa pankkisiirtona.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksamisen jälkeen vastaajalle ilmoitetaan asiasta ja häntä pyydetään täyttämään ja palauttamaan vastauslomake.

Linkkejä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

Lomake A

Alankomaiden tuomioistuinlaitos

Oikeusapulautakunta

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.