Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Johdanto

Oikeudenkäyntikuluja koskevassa Portugalin lainsäädännössä (Regulamento das Custas Processuais) ei ole erityisiä säännöksiä eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, joka perustuu 11 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 861/2007. Sen vuoksi sovelletaan oikeudenkäyntikuluja koskevan asetuksen yleisiä sääntöjä, joissa otetaan huomioon tapauksen rahamääräinen arvo ja monimutkaisuus.

Mitä oikeuskuluja peritään?

  • asiat, joiden rahamääräinen arvo on enintään 2 000 euroa: 102 euroa (1 laskentayksikkö);
  • asiat, joiden rahamääräinen arvo on 2 000 – 5 000 euroa: 204 euroa (2 laskentayksikköä);

Jos asia osoittautuu erityisen monimutkaiseksi, tuomari voi päättää soveltaa seuraavia maksuja:

  • asiat, joiden rahamääräinen arvo on enintään 2 000 euroa: 153 euroa (1,5 laskentayksikköä);
  • asiat, joiden rahamääräinen arvo on 2 000 – 5 000 euroa: 306 euroa (3 laskentayksikköä).

(Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 6 §:n 1 ja 5 momentti, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008, nykyisessä muodossaan).

Kun kyse on eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä ja vastaaja esittää asetuksen (EY) N:o 1896/2006 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vastineen ja menettely jatkuu, kyseisessä menettelyssä kantajalta perittävästä määrästä vähennetään eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä perityt maksut.

Maksua voidaan alentaa 102 euroa (1 laskentayksikkö) tai 153 euroa (1,5 laskentayksikköä). (Oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen 7 §:n 6 momentti, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella nro 34/2008, nykyisessä muodossaan).

Jos kyseessä on vastakanne, näiden kahden vaateen rahamääräinen arvo lasketaan yhteen maksujen laskemista varten. Tällöin asian arvo voi olla enintään 10 000,00 euroa. Kun asian rahamääräinen arvo on 8 000,01 – 10 000,00 euroa, maksu on 306 euroa (3 laskentayksikköä) tai 459 euroa (4,5 laskentayksikköä, jos asia on erityisen monimutkainen. Asioissa, joiden rahamääräinen arvo on 5 000,01 – 8 000,00 euroa, maksu on 204 euroa (2 laskentayksikköä) tai 306 euroa (3 laskentayksikköä), jos asia on erityisen monimutkainen (oikeudenkäyntimaksuja koskevan asetuksen 11 §, hyväksytty 26.2.2008 annetulla täytäntöönpanoasetuksella nro 34/2008, nykyisessä muodossaan, ja siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 145 §:n 5 momentti, 530 §:n 2 momentti, 299 §:n 1 ja 2 momentti ja 297 §:n 2 momentti).

Kuinka paljon minun on maksettava?

Ks. edellinen vastaus.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta ajoissa?

Siviiliprosessilain 642 §:n mukaan tuomioistuimen kirjaamo määrää asianomaisen suorittamaan laiminlyödyn maksun 10 päivän kuluessa. Maksuun lisätään saman suuruinen sakko (vähintään yksi ja korkeintaan viisi laskentayksikköä). Jos oikeudenkäyntimaksua ja sakkoa ei ole vahvistettu 10 päivän määräajan kuluessa, tuomioistuin määrää rikkomisesta vastuussa olevan osapuolen ilmoituksen, hakemuksen tai vastauksen poistettavaksi.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Pankkisiirtona

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Huhtikuun 17 päivänä 2009 annetun ministeriön päätöksen nro 419-A/2009 22 §:n mukaan maksun suorittamisesta on esitettävä todiste tai maksutosite on toimitettava yhdessä asianomaisen asiakirjan tai pyynnön kanssa, jollei 26.8.2009 annetussa ministeriön päätöksessä nro 280/2013 toisin määrätä.

Päivitetty viimeksi: 18/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.