Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Skotlannissa veloitettavista eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn oikeuskuluista säädetään seuraavissa säädöksissä:

  • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument No. 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä
  • Sheriff Court Fees Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument No. 2018/194.

Eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettaviin menettelyihin on sovellettu säädöksen luettelossa 2 olevan II osan kohtia 16 ja 38 huhtikuun 1. päivästä 2019 alkaen.

Eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettaviin menettelyihin sovelletaan säädöksen luettelossa 3 olevan II osan kohtia 16 ja 38 huhtikuun 1. päivästä 2020 alkaen.

Maksuja ei voi maksaa sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Kun tuomioistuimeen toimitetaan vaatimus eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä asetuksessa (EY) N:o 861/2007 tarkoitetulla lomakkeella A, on maksettava maksu, joka kattaa kaikki tuomioistuinmenettelyt.

Maksu kattaa myös postitiedoksiannosta aiheutuvat kulut. Lisämaksu voidaan sitä vastoin periä, jos vastaajalle on toimitettava tiedoksianto haastemiehen (sheriff officer) välityksellä.

Vastauksen toimittamisesta vaatimukseen lomakkeella C ei peritä maksua.

Asianajajan käyttämistä ei yleensä vaadita, eikä maksuun sisälly asianajopalkkioita.

Mikä on kulujen suuruus?

Tällä hetkellä vaatimusten toimittamisesta tuomioistuimeen eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä veloitetaan maksu seuraavasti:

  • kun vaatimuksen kohteena oleva summa on enintään 300 Englannin puntaa (tai 250 euroa): 19 puntaa
  • kaikki muut mainitun menettelyn piiriin kuuluvat vaatimukset: 104 puntaa.

Vaatimusta koskevan tiedoksiannon toimittamisesta vastaajalle haastemiehen välityksellä veloitetaan hallinnollinen lisämaksu, joka on 13 Englannin puntaa. Lisäksi peritään maksu haastemiehen tiedoksiannosta.

Säädöksen Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument No. 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna, 8 §:ssä säädetään, että osapuolella voi olla oikeus maksuvapautukseen, jos hän saa tiettyjä valtion maksamia etuuksia tai siviilioikeudellista oikeusapua.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Edellä mainitun säädöksen 3 §:n mukaisesti tuomioistuin ei hyväksy hakemusta eikä se ole velvollinen käsittelemään asiaa, jos maksua ei ole maksettu.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeuskulut voi maksaa

  • sekillä, jonka vastaanottajaksi merkitään The Scottish Courts and Tribunals Service
  • pankki- tai luottokortilla – tällöin on tarkistettava, mitä maksukortteja asianomainen tuomioistuin hyväksyy ja voiko maksun suorittaa puhelimitse
  • postiosoituksena, jonka vastaanottajaksi merkitään The Scottish Courts and Tribunals Service
  • käteisellä – käteismaksua ei suositella, jos maksu toimitetaan postitse.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuin hyväksyy asetuksessa (EY) N:o 861/2007 tarkoitetulla lomakkeella A toimitetun vaatimuksen sekä maksun. Asiakirjat ja maksu olisi toimitettava tai lähetettävä tuomioistuimeen samaan aikaan. Seuraavaksi tuomioistuin toimittaa tai lähettää lomakkeen B tai lomakkeen 1 tai tekee vastaajalle tiedoksiannon lomakkeesta A. Maksutositetta ei vaadita.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.