Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Belgia

Johdanto

Mitä maksuja menettelystä aiheutuu?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Miten oikeudenkäyntimaksut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Tätä asiaa käsitellään oikeudenkäyntilaissa (Code judiciaireGerechtelijk Wetboek, 1017–1022 §), jossa säädetään erikseen todistajanpalkkion maksamisesta (953 §). Lisäksi rekisteröintimaksuihin liittyvistä seikoista säädetään rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetussa laissa (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffeWetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 142 § ja sitä seuraavat pykälät ja 268 § ja sitä seuraavat pykälät).

Mitä maksuja menettelystä aiheutuu?

Oikeudenkäyntilain 1018 §:ssä täsmennetään, mistä kulut aiheutuvat:

1° Erilaiset kirjaamo- ja rekisteröintimaksut: Kirjaamomaksuilla katetaan asiakirjojen kirjaamisesta, laatimisesta ja toimittamisesta aiheutuvat kulut (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja kirjaamomaksuista annetun lain 268 § ja sitä seuraavat pykälät). Kirjaamisesta aiheutuva maksu on 30–100 euroa sen mukaan, mikä tuomioistuin asiaa käsittelee. Laatimisesta aiheutuva maksu on 35 euroa.

Rekisteröintimaksu peritään päätöksistä, joissa vaatimuksen arvo on yli 12 500 euroa (oikeudenkäyntimaksut pois lukien). Maksun suuruus on 3 prosenttia vaatimuksen arvosta. Vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa ei peritä rekisteröintimaksua.

2° Oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvät kustannukset, palkat ja palkkiot

3° Oikeaksi todistettu jäljennös tuomiosta: maksu on 0,85–5,75 euroa/sivu.

4° Tutkintatoimista aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden palkkiot. Tämä maksu on 27. heinäkuuta 1972 annetun kuninkaan asetuksen mukaan todistajaa kohti 200 Belgian frangia eli nykyrahassa noin 5 euroa. Määrään lisätään matkakorvaus (0,0868 euroa/km).

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. Tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5° Tuomarien ja syyttäjien, kirjaajan ja osapuolten matka- ja oleskelukustannukset, kun matka perustuu tuomarin määräykseen, ja yksinomaan oikeudenkäyntiä varten laadituista asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

6° Oikeudenkäyntikorvaus (oikeudenkäyntilain 1022 §): hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Korvauksen määrä on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Jos indeksi nousee tai laskee yli 10 pistettä, korvauksen määrä muuttuu vastaavasti 10 prosentilla.

Vaateen arvo

Perusmäärä

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä

Enintään 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00 €

250,01–750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

750,01–2 500,00 €

480,00 €

240,00 €

1 200,00 €

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo

Perusmäärä

Vähimmäismäärä

Enimmäismäärä

Enintään 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Enintään 620,00 €

87,43 €

69,43 €

105,43 €

Enintään 2 500,00 €

131,18 €

107,18 €

155,18 €

7° Oikeudenkäyntilain 1734 §:n mukaisesti nimitetyn sovittelijan palkkiot ja kulukorvaukset

Mikä on maksujen suuruus?

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan.

Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Miten oikeudenkäyntimaksut voi maksaa?

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksutositteet on säilytettävä huolellisesti, jotta ne voi pyydettäessä esittää välittömästi.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Bulgaria

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Säännökset, jotka koskevat oikeuskulujen sekä siviilimenettelyn kustannusten maksamista, sisältyvät siviiliprosessilakiin ja taulukkoon tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä viranomaismaksuista.

Siviiliprosessilaki:

”Kahdeksas luku – Maksut ja kulut, I jakso – Riita-asian maksu

Riita-asian maksu
68 §. Riita-asian maksun perusteena on riita-asian kohteen rahamääräinen arvo.

Riita-asian maksun suuruus
69 §. (1) Riita-asian maksun suuruus:
1. silloin kun riita-asia koskee rahasaatavia, maksun perustana on vaadittu rahamäärä;

Riita-asian maksun määrittäminen
70 §. (1) Riita-asian maksun määrittää kantaja. Vastaaja tai viran puolesta tuomioistuin voi kiistää riita-asian maksun viimeistään ensimmäisessä oikeudenistunnossa. Jos riita-asian ilmoitettu maksu ja todellinen maksu eroavat toisistaan, tuomioistuin päättää maksusta.
(2) Tuomioistuimen päätöksestä korottaa riita-asian maksua voi valittaa.
(3) Jos riita-asian maksua on vaikea määrittää kannetta nostettaessa, tuomioistuin määrittää likimääräisen maksun. Sen jälkeen kun tuomioistuin on tehnyt päätöksensä ja riita-asian todellinen maksu on selvillä, mahdollinen liikaa peritty rahamäärä palautetaan tai vaihtoehtoisesti vaaditaan lisämaksu.

II jakso – Viranomaismaksut ja kulut

Velvollisuus maksaa viranomaismaksut ja kulut
71 §. (1) Asian käsittelystä peritään viranomaismaksuja, joiden määrä riippuu riita-asian maksusta, sekä menettelystä aiheutuvat kulut. Jos riita-asian arvoa ei voida määrittää, tuomioistuin vahvistaa viranomaismaksun määrän.

Viranomaismaksut
73 §. (3) Ministerineuvoston hyväksymien taksojen mukainen viranomaismaksu peritään oikeusapuhakemuksen esittämisen yhteydessä sekä annettaessa asiakirja, josta on perittävä maksu.

Hakemuksen liitteet
128 §. Hakemukseen on liitettävä
1. valtakirja silloin, kun hakemuksen toimittaa valtuutettu edustaja;
2. tosite mahdollisesti vaadittujen viranomaismaksujen ja kulujen maksamisesta;
3. hakemuksen ja sen liitteiden jäljennökset yhtä monena kappaleena kuin asiassa on vastaajia.

Hakemuksen tarkastelu
129 §. (1) Tuomioistuin tutkii, voidaanko hakemus ottaa käsiteltäväksi.
(2) Jos hakemus ei täytä 127 §:n 1 momentin ja 128 §:n vaatimuksia, kantajalla on viikko aikaa korjata havaitut puutteet. Lisäksi kantajalle ilmoitetaan mahdollisuudesta saada tarvittaessa oikeusapua, mikäli kantajalla on siihen oikeus. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, tiedoksianto suoritetaan kiinnittämällä ilmoitus viikon ajaksi tähän tarkoitettuun paikkaan tuomioistuimessa.
(3) Jos kantaja ei korjaa puutteita annetussa määräajassa, hakemus liitteineen palautetaan kantajalle. Jos kantajan osoite ei ole tiedossa, hakemus jätetään tuomioistuimen kansliaan kantajan saataville. Hakemuksen palauttamista vastaan on mahdollista esittää valitus, josta ei tarvitse toimittaa jäljennöstä sen tiedoksi antamista varten.”

LUETTELO tuomioistuinten siviiliprosessilain mukaisesti perimistä viranomaismaksuista
”I jakso
Oikeudenkäyntimenettelyissä perittävät maksut
1 §. Haastehakemuksista, vastakanteista ja sellaisten kolmansien osapuolten hakemuksista, joilla on itsenäisiä oikeuksia, peritään maksu, jonka suuruus on 4 prosenttia riita-asian maksusta, kuitenkin vähintään 50 Bulgarian leviä.

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille.

Mitä kuluja peritään?

Maksu peritään kanteen nostamisen yhteydessä. Kantajan on liitettävä hakemukseensa tosite mahdollisten viranomaismaksujen ja kulujen maksamisesta.

Mikä on kulujen suuruus?

Bulgariassa perittävä viranomaismaksu on tällaisissa riita-asioissa 4 prosenttia riita-asian maksusta, kuitenkin vähintään 50 Bulgarian leviä.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei kanteen nostamisen yhteydessä liitä hakemukseensa tositetta viranomaismaksun maksamisesta, tuomioistuin lähettää kantajalle kehotuksen maksaa maksu viikon kuluessa. Jos kantajan osoitetta ei ole ilmoitettu eikä se ole tuomioistuimen tiedossa, tiedoksianto suoritetaan kiinnittämällä ilmoitus viikon ajaksi tähän tarkoitettuun paikkaan tuomioistuimessa.
Jos kantaja ei suorita viranomaismaksua viikon määräajassa, hakemus liitteineen palautetaan kantajalle. Jos kantajan osoite ei ole tiedossa, hakemus jätetään tuomioistuimen kansliaan kantajan saataville. Tällöin asian käsittely päättyy.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinmaksut voi maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille, ja tosite maksusta on esitettävä asiaa käsittelevälle tuomarille / tuomareiden kokoonpanolle tuomioistuimen kirjaamon välityksellä. Viranomaismaksuja ei voi maksaa käteisellä tuomioistuimessa. Kukin tuomioistuin on tehnyt sopimuksen jonkin pankin kanssa. Pankkitilien numerot ilmoitetaan tuomioistuimen verkkosivuilla.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuinmaksut voi maksaa ainoastaan pankkisiirrolla tuomioistuimen tilille, ja tosite maksusta on esitettävä asiaa käsittelevälle tuomarille / tuomareiden kokoonpanolle tuomioistuimen kirjaamon välityksellä.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Tšekki

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa 549/1991. Lain liitteenä on hinnasto. Maksut otetaan tuloina valtion talousarvioon.

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Enintään 5 000 Tšekin korunan suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Mitä maksuja peritään?

Vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä oikeudenkäyntikulut peritään yleisten sääntöjen mukaisesti. Samoja sääntöjä sovelletaan myös muihin siviilioikeudellisiin menettelyihin.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Oikeudenkäyntimaksujen määrät vahvistetaan kiinteänä summana tai prosenttiosuutena sellaisten maksujen tapauksessa, joiden määräytymisperusta ilmaistaan rahallisesti. Prosenttisosuutena määräytyvä maksu lasketaan kertomalla maksuperusta maksuprosentilla. Yksittäiset maksuprosentit vahvistetaan oikeudenkäyntimaksuista annetun lain 549/1991 liitteenä olevassa hinnastossa.

Eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä maksut määräytyvät pääsääntöisesti rahallisen suorituksen perusteella. Siviilioikeudellisen menettelyn vireillepanoa koskevasta hakemuksesta peritään maksuna 1000 Tšekin korunaa, jos menettelyn kohteena oleva rahallinen suoritus on enintään 20 000 Tšekin korunaa.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos maksua ei suoriteta menettelyn vireillepanon, muutoksenhaun tai kassaatiovalituksen yhteydessä, tuomioistuin pyytää maksuvelvollista maksamaan sen asettamassaan määräajassa, jonka on oltava vähintään 15 päivää. Tuomioistuin voi poikkeuksellisesti määrätä lyhyemmän määräajan. Jos maksua ei ole maksettu määräajan päätyttyä, tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn. Maksun suorittamista määräajan jälkeen ei oteta huomioon.

Jos muutoksenhakutuomioistuin toteaa sen jälkeen, kun asia on pantu vireille muutoksenhakupäätöstä varten, että maksua ei ole suoritettu vireillepanon yhteydessä, se pyytää maksuvelvollista maksamaan sen asettamassaan määräajassa, jonka on oltava vähintään 15 päivää. Muutoksenhakutuomioistuin voi poikkeuksellisesti määrätä lyhyemmän määräajan. Jos maksua ei ole maksettu määräajan päätyttyä, muutoksenhakutuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn. Maksun suorittamista määräajan jälkeen ei oteta huomioon. Valitettaessa ylempiin oikeusasteisiin menetellään soveltuvin osin vastaavasti.

Jos päätös menettelyn keskeyttämisestä maksun laiminlyönnin vuoksi tulee lainvoimaiseksi, maksuvelvollisuus raukeaa.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla toimivaltaisen tuomioistuimen tilille. Pankkiyhteystiedot löytyvät yksittäisten tuomioistuinten verkkosivuilta, jotka puolestaan löytyvät verkkoportaalista Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.justice.cz/). Enintään 5 000 CZK:n suuruiset maksut voidaan maksaa myös veromerkein.

Menettelyn maksuja koskevat asiat ratkaisee tuomioistuin, jolla on asiallinen ja alueellinen toimivalta käsitellä ja ratkaista asia ensimmäisenä oikeusasteena.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Maksuvelvollinen täyttää maksuvelvoitteensa siirtämällä rahasuorituksen toimivaltaisen tuomioistuimen tilille tai antamalla veromerkit sen haltuun. Tuomioistuimelle ei tarvitse toimittaa muita asiakirjoja.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Saksa

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä perittäviin maksuihin sovelletaan oikeudenkäyntikuluja koskevaa lakia (Gerichtskostengesetz, GKG).

Tuomioistuin antaa oikeudenkäyntikuluista laskun. Maksut erääntyvät, kun menettelyn aloittamista koskeva hakemus on jätetty. Menettelyn eteneminen ei kuitenkaan riipu maksun suorittamisesta.

Hakijan lisäksi kuluista vastaa myös se, jonka tuomioistuin määrää niistä vastaamaan, tai se, joka sovittelussa ottaa vastatakseen niistä.

Mitä kuluja peritään?

Maksuista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevaan lakiin liitetyssä oikeuskulutaulukossa (Kostenverzeichnis – KV-GKG). Taulukon kohdassa 1210 määrätään eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn maksutasoksi 3,0. Jos menettely päätetään ennenaikaisesti, sovelletaan alennettua maksutasoa 1,0 (taulukon kohta 1211).

Suuruuden määräytymisperusteena on riita-asian arvo, joka on yleensä sama kuin vaatimuksen määrä.

Mikä on kulujen suuruus?

Maksut ovat seuraavat:

Arvo enintään

maksutaso 3,0

maksutaso 1,0

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Oikeudenkäyntikulujen lisäksi on maksettava myös muut aiheutuvat kulut, kuten tiedoksiannosta, todistajien käytöstä, asiantuntijalausunnoista ja tulkkauksesta aiheutuvat kulut.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Tuomioistuimen kassa perii maksamattomat oikeudenkäyntikulut pakkokeinoin.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksu voidaan suorittaa pankkisiirtona laskussa ilmoitetulle tilille. Viitenumero on ilmoitettava.

a) Pankkisiirto

Pankkisiirto on mahdollinen.

b) Luottokortti

Luottokorttimaksu ei ole mahdollinen.

c) Suoraveloitus pankkitililtä

Suoraveloitus ei ole mahdollinen.

d) Muu maksutapa (täsmennettävä):

Muita maksutapoja ei ole.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Menettelyn eteneminen ei riipu maksun suorittamisesta.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Viro

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Valtion käsittelymaksusta ja muista oikeudenkäyntikuluista säädetään siviiliprosessilaissa ja valtion käsittelymaksusta annetussa laissa. Valtion käsittelymaksu ja tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntikulut maksetaan tilisiirtona.

Mitä kuluja peritään?

Hakemuksen esittämisen yhteydessä peritään oikeudenkäyntikuluna valtion käsittelymaksu.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun Viron tuomioistuimelle esitetään hakemus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä, siitä peritään samansuuruinen valtion käsittelymaksu kuin kansallisessa menettelyssä. Sen suuruus riippuu rahamääräisestä saatavasta. Esimerkiksi, jos hakemus koskee 500 euron vaatimusta, siitä peritään valtion käsittelymaksuna 100 euroa, 1 000 euron vaatimuksesta 175 euroa, 1 500 euron vaatimuksesta 200 euroa ja 2 000 euron vaatimuksesta 225 euroa.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Valtion käsittelymaksu on maksettava etukäteen. Jos käsittelymaksua ei ole suoritettu, tuomioistuin voi vahvistaa hakijalle määräajan sen maksamiseksi. Jos maksua ei suoriteta määräpäivään mennessä, tuomioistuin ei ota hakemusta käsiteltäväksi.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Valtion käsittelymaksu maksetaan tilisiirtona. Luottokorttimaksu ei ole sallittu. Kaikissa tuomioistuimelle suoritettavissa maksuissa saajana on valtiovarainministeriö.

Jos valtion käsittelymaksu maksetaan etukäteen, tilisiirron viestikenttään on mahdollisuuksien mukaan merkittävä, mihin toimeen käsittelymaksu liittyy. Jos valtion käsittelymaksu maksetaan portaalissa (esim. yrittäjäportaalissa tai e-toimik-portaalissa), sille annetaan aina hakemukseen liittyvä yksilöllinen viitenumero.

Lisätietoa valtion käsittelymaksua varten tarkoitetuista pankkitileistä ja tuomioistuinten viitenumeroista saa Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinten verkkosivustolta.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimelle on esitettävä tarkistusta varten tiedot valtion käsittelymaksun maksamisesta. Näitä tietoja ovat maksajan nimi, pankki ja tili, jolle maksu suoritettiin, maksettu summa ja maksupäivä. Koska tuomioistuin tarkistaa maksun siirtymisen sähköisesti, maksumääräystä ei ole tarpeen esittää. Tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa vaatia sitä.

Päivitetty viimeksi: 24/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Irlanti

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Säädöksen nro 22/2014 osa 9 viittaa sellaisista asiakirjoista perittäviin maksuihin, jotka koskevat vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä. Säädöksen nro 22/2014 osa 2 viittaa alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) siviilioikeudellisista menettelyistä perittäviin maksuihin, jotka koskevat molempia menettelyjä.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCourts Services Online tarjoaa verkkopalveluja, joilla voi luoda, tarkastella, maksaa ja jatkokäsitellä vaatimuksia (myös vähäisiä vaatimuksia) tilin luomisen jälkeen. Järjestelmä on kaikkien yksityishenkilöiden ja lakiasiaintoimistojen käytettävissä.

Mitä kuluja peritään?

Vähäisiä vaatimuksia koskevien hakemusten yhteydessä peritään maksu seuraavien asiakirjojen jättämisestä kirjaajalle (Small Claims Registrar):

 1. Jätettäessä ensimmäistä hakemusta.
 2. Jätettäessä riitauttamishakemus vastavaatimuksella (Notice of Dispute with a Counterclaim).
 3. *** Jätettäessä hakemus tuomion hylkäämiseksi.
 4. *** Jätettäessä muutoksenhakuilmoitus Circuit Court -tuomioistuimelle.
 5. *** Jätettäessä haaste saapua todistamaan suullisesti (Subpoena Ad Testificandum) tai esittämään todisteita (Duces Tecum).

*** Näitä asiakirjoja ei mainita säädöksen nro 22/2014 osassa 9, mutta ne mainitaan säädöksen nro 22/2014 osassa 2.

Mikä on kulujen suuruus?

Asia

(1)

Maksu

(2)

Leimattava asiakirja

(3)

Hakemuksen jättäminen kirjaajalle (Small Claims Registrar)

25,00 €

Hakemus tai maksutodistus

Riitauttamishakemus vastavaatimuksella (Notice of Dispute with a Counterclaim)

25,00 €

Hakemus tai maksutodistus

Hakemus tuomion hylkäämiseksi

15,00 €

Hakemus tai maksutodistus

Muutoksenhakuilmoitus Circuit Court -tuomioistuimelle

25,00 €

Ilmoitus tai maksutodistus

Haaste saapua todistamaan suullisesti (Subpoena Ad Testificandum) tai esittämään todisteita (Duces Tecum)

15,00 €

Alkuperäinen haaste

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos maksua ei suoriteta hakemuksen yhteydessä, asiakirja palautetaan hakijalle ja hakijaa pyydetään suorittamaan maksu.

Jos riitauttamishakemuksesta vastavaatimuksella ei suoriteta maksua, asiakirjan perusteella arvioidaan, onko hakijan vastavaatimus pätevä. Jos vastaus on KYLLÄ, asiakirja palautetaan hakijalle ja hakijaa pyydetään suorittamaan maksu. Jos vastaus on EI, asiakirja palautetaan hakijalle ja hakijalle selitetään, miksi vastavaatimus ei ole pätevä. Hakijalle annetaan uusi riitauttamishakemuslomake täytettäväksi ja palautettavaksi kirjaajalle.

Jos hakemuksesta tuomion hylkäämiseksi ei suoriteta maksua määräajassa, tuomioistuimen puheenjohtajalle ilmoitetaan siitä tuomion toimeenpanopäivänä. Haastemiehelle (Sheriff) voidaan antaa määräys panna alkuperäinen tuomio täytäntöön yksipuolisesti.

Jos muutoksenhakuilmoituksesta Circuit Court -tuomioistuimelle ei suoriteta maksua, asiakirjoja ei toimiteta Circuit Court -tuomioistuimeen. Haastemiehelle voidaan antaa määräys panna tuomioistuimen alkuperäinen päätös täytäntöön.

Jos haasteesta saapua todistamaan suullisesti tai esittämään todisteita ei suoriteta maksua, haaste mitätöidään.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksut voi suorittaa minkä tahansa Disctrict Court -tuomioistuimen kansliassa (Stamping Office) seuraavilla tavoilla:

Käteisellä tai päävirkailijalle (Chief Clerk) osoitetulla sekillä/postiosoituksella/pankkisekillä

Maksut voi suorittaa myös lähettämällä päävirkailijalle osoitetun sekin/postiosoituksen/pankkisekin asianomaisen tuomioistuimen kansliaan.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun maksu suoritetaan kansliassa, tuomioistuin säilyttää virkailijalta saadun kuitin ja antaa leimatun asiakirjan / leimatut asiakirjat kirjaajalle talletettavaksi.

Kun maksu lähetetään päävirkailijalle osoitettuna sekkinä, pankkiosoituksena tai pankkisekkinä, maksajan tulee säilyttää siitä valokopio sekä alkuperäinen postituskuitti. Tämä on tarpeen sen varalta, että tuomioistuin vaatii todisteen maksusta.

Kun vähäisiä vaatimuksia käsittelevä osasto (Small Claims Office) saa maksun asiakirjasta, kyseinen asiakirja leimataan ja kuitti maksusta talletetaan.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Kreikka

Johdanto

Mitä maksuja sovelletaan?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä minun on tehtävä maksujen suorittamisen jälkeen?

Johdanto

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn päätarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeuskäsittelyjä valtioiden rajat ylittävissä asioissa Euroopan unionissa ja samalla vähentää näihin jäsenvaltioiden välisiin menettelyihin liittyviä kustannuksia.

Mitä maksuja sovelletaan?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käsiteltävän kanteen nostaminen tuomioistuimessa edellyttää oikeudenkäyntimaksujen suorittamista. Maksujen määrä vastaa (pientä) prosenttiosuutta kantajan vaatimasta summasta. Maksut suoritetaan kanteen nostamisen yhteydessä.

Kuinka paljon minun on maksettava?

Tuomioistuin määrittää maksettavan summan, joka on oikeassa suhteessa kantajan vaatimaan korvaukseen. Jos kantajan vaatima korvaus on esimerkiksi 5 000 euroa, oikeudenkäyntimaksujen määrä on noin 65 euroa.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa, tuomioistuin voi harkintansa mukaan joko a) asettaa kantajalle määräajan, jonka kuluessa tämän on toimitettava tosite maksun suorittamisesta tai b) hylätä kanteen.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntimaksut suoritetaan tavallisesti käteismaksuna valtionkonttorissa. Tuomioistuinten oikeusvirkamiehet voivat selittää maksumenettelyn asianosaisille. Oikeudenkäyntimaksuja ei voi (toistaiseksi) suorittaa luottokortilla tai pankkisiirron avulla.

Mitä minun on tehtävä maksujen suorittamisen jälkeen?

Valtionkonttorin myöntämä tosite oikeudenkäyntimaksujen suorittamisesta liitetään kanteen asiakirja-aineistoon.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Espanja

Eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ei peritä oikeudenkäyntimaksuja.

Päivitetty viimeksi: 06/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Kroatia

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeuskuluista säädetään niistä annetussa laissa nro 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) ja niiden hinnastosta hallituksen antamassa asetuksessa (Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Oikeuskuluista annetun lain 5 §:n mukaan hinnaston mukaiset maksut suoritetaan käteisellä tai muulla tavoin, valtion leimamerkeillä tai sähköisesti.

Kun hakemus toimitetaan sähköisesti tuomioistuimen tietojärjestelmän välityksellä erityissäännösten mukaisesti, maksu suoritetaan toimitushetkellä. Maksu on tällöin puolet hinnaston mukaisesta maksusta.

Kun tuomioistuin antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti tietojärjestelmänsä välityksellä erityissäännösten mukaisesti, maksu on puolet hinnaston mukaisesta maksusta, jos se suoritetaan kolmen päivän kuluessa sähköisestä tiedoksiannosta.

Mitä kuluja peritään?

Oikeuskuluja peritään kaikissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa menettelyissä oikeuskuluista annetun lain 11 §:n mukaisesti. Maksuista on vapautettu seuraavat:

 1. valtio ja sen hallintoelimet,
 2. julkista valtaa käyttävät henkilöt ja viranomaiset menettelyissä, jotka liittyvät kyseisen vallan käyttöön,
 3. työntekijät riita-asioissa ja muissa menettelyissä, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa perustuvien oikeuksien käyttöön,
 4. julkishallinnon virkamiehet ja työntekijät hallinnollisissa riita-asioissa, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa perustuvien oikeuksien käyttöön,
 5. Kroatian itsenäisyyssodassa vammautuneet, joilla on asiasta kirjallinen todiste, ja muut vammaiset, joilla on vammaisten ammatillista osaamista, uudelleenkouluttautumista ja työllistymistä tukevan viraston antama asiakirjatodiste,
 6. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden sotilaiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 7. Kroatian itsenäisyyssodassa kaatuneiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden henkilöiden puolisot, lapset ja vanhemmat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 8. maan sisäiset ja muut pakolaiset sekä paluumuuttajat, joilla on asiasta kirjallinen todiste,
 9. toimeentulotukea saavat henkilöt,
 10. humanitaariset järjestöt, humanitaarisissa tehtävissä kuolleiden, kadonneiden tai vangiksi joutuneiden perheistä huolehtivat järjestöt ja vammaisjärjestöt,
 11. lapset, jotka ovat asianosaisia elatusapua koskevassa tai elatusapuoikeuteen perustuvia vaateita koskevassa menettelyssä,
 12. kantajat menettelyssä, joka koskee äitiyden tai isyyden määrittämistä tai avioliiton ulkopuolella tapahtuneesta raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuneita kuluja,
 13. oikeuskelpoisuutensa palauttamista hakevat osapuolet,
 14. avioitumislupaa hakevat alaikäiset,
 15. osapuolet menettelyssä, jossa on kyse lapsen palauttamisesta tai henkilökohtaisen suhteen ylläpitämisestä lapseen,
 16. kantajat menettelyssä, joka koskee pakolliseen eläkevakuutukseen tai yleiseen sairausvakuutukseen perustuvia oikeuksia, työlainsäädäntöön perustuvia työttömän oikeuksia tai sosiaaliturvaoikeuksia,
 17. kantajat menettelyssä, joka koskee perustuslaissa taattujen ihmisoikeuksien ja vapauksien suojelua yksittäisiltä lopullisilta päätöksiltä,
 18. kantajat riita-asiassa, jossa haetaan korvausta ympäristön pilaantumisesta,
 19. ammattiyhdistykset ja -liitot siviilioikeudellisessa menettelyssä, jossa liiton jäsenen erottamiselle haetaan tuomioistuimen hyväksyntää, ja työehtosopimusriidoissa sekä ammattiliittojen edustajat siviilioikeudellisessa menettelyssä, kun ne toimivat työpaikkaneuvoston nimissä,
 20. kuluttajat konkurssivelallisina,
 21. muut henkilöt ja elimet, jos erityislaissa niin säädetään.

Vieras valtio on vapautettu oikeuskuluista, jos asiasta on tehty kansainvälinen sopimus tai vastavuoroisuuden perusteella.

Jos vastavuoroisuuden ehdoista on epäselvyyttä, tuomioistuin pyytää oikeusministeriöltä selvitystä.

Luettelon kohta 10 koskee sosiaaliturvasta vastaavan ministerin päätöksellä nimettyjä humanitaarisia järjestöjä.

Vapautus maksuista ei koske kuntien ja kaupunkien elimiä, paitsi jos niille on erityislain nojalla siirretty viranomaistehtäviä.

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä peritään seuraavat maksut:

 • kanne – kantaja maksaa,
 • vastine – vastaaja maksaa,
 • tuomio – kantaja maksaa,
 • valitus – valituksentekijä maksaa,
 • vastaus valitukseen – vastauksen esittäjä maksaa (vastaaminen on vapaaehtoista).

Mikä on kulujen suuruus?

I. Kanteen, vastakanteen, tuomion tai maksusta kieltäytymisen tapauksessa on maksettava riidanalaiseen määrään suhteutettu maksu (joka lasketaan ainoastaan pääasian osalta ilman korkoja ja kuluja) seuraavasti:

enemmän kuin (kunaa)

enintään (kunaa)

maksu (kunaa)

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Yli 15 000 kunan suuruisista määristä peritään 500 kunan maksu plus 1 prosentti 15 000 kunaa ylittävästä osuudesta, mutta enintään 5 000 kunaa.

II. Vastineen ja valitukseen annetun vastauksen tapauksessa on maksettava puolet kohdassa I ilmoitetuista maksuista.

III. Tuomiosta tehdyn valituksen tapauksessa kohdassa I ilmoitetut maksut on maksettava kaksinkertaisina.

IV. Jos oikeudenkäynnissä päästään sovintoratkaisuun, oikeuskuluja ei peritä.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos osapuoli ei maksa oikeuskuluja määräajassa tai ilmoita maksun viivästymisestä tuomioistuimelle viipymättä, tuomioistuin antaa 15 päivän kuluessa kuluja tai valitusta koskevan päätöksen tekemisestä täytäntöönpanomääräyksen ja toimittaa sen rahoitusvirastolle (Financijska agencija, FINA) kulujen perimiseksi osapuolelta rahoitusvaroja koskevien tuomioiden täytäntöönpanoa koskevan lain mukaisesti.

Jos maksua ei suoriteta välittömästi, tuomioistuin antaa oikeuskuluista annetun lain 28 §:n mukaan asianosaiselle ensin muistutuksen, jonka mukaan maksu on suoritettava kolmen päivän kuluessa. Jos henkilö ei tämänkään jälkeen maksa tai jos hän ei ollut asianosainen menettelyssä, johon liittyviä kuluja vaaditaan suoritettavaksi, tuomioistuin antaa kuluista päätöksen ja korottaa maksettavaa määrää 100 kunalla.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeuskulut maksetaan käteisellä tai muulla tavoin, valtion leimamerkeillä tai sähköisesti.

Käteismaksun voi suorittaa tuomioistuimen tilinpitotoimistossa, joka tilittää rahat viiden päivän kuluessa valtionkassaan.

Alle 100 kunan maksut voi suorittaa leimamerkeillä.

Lisätietoa maksutavoista saa tuomioistuinlaitoksen sähköiseltä ilmoitustaululta (e-Oglasna ploča) sekä tuomioistuimen verkkosivuilta ja kirjaamosta.

Oikeuskulut maksetaan valtiovarainministeriön tilille, ja sen voi tehdä pankissa tai postissa.

Oikeuskuluja ulkomailta maksettaessa tarvitaan seuraavat tiedot:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Tilinumero: 1001005-1863000160

Koodi: HR64

Viitenumero: 5045-20735-henkilötunnus (tai muu maksajan tunnistenumero)

Maksun saaja: Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

Viestikentässä on mainittava asian numero tai maksun selitys (esim. maksu eurooppalaista maksamismääräystä koskevasta hakemuksesta).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Kun maksu on suoritettu, maksutosite on lähetettävä asianomaiseen tuomioistuimeen. Tositteessa on mainittava asian numero (jos tiedossa). Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista koskevaa hakemusta jätettäessä maksutodiste on liitettävä hakemukseen.

Osapuolten on toimitettava asiakirjat tuomioistuimeen joko postitse (kirjattuna tai tavanomaisena lähetyksenä) tai sähköisesti tuomioistuimen tietojärjestelmän välityksellä asiasta annettujen erityissäännösten mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Italia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

ikä on maksujen määrä?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Oikeudenkäyntikuluista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevista säännöistä ja määräyksistä 30. toukokuuta 2002 annetussa presidentin asetuksessa nro 115/2002.

Mitä maksuja peritään?

Siviilioikeudenkäynnissä kukin osapuoli vastaa omiin asiakirjoihinsa liittyvistä kuluista sekä oikeudenkäynnin kannalta välttämättömistä asiakirjoista aiheutuvista kuluista, kun ne lankeavat osapuolen vastuulle lain nojalla tai tuomarin määräyksestä (Linkki avautuu uuteen ikkunaanpresidentin asetuksen nro 115/2002 8 §).

Siviilioikeudenkäyntien kuluja ovat

 • vakiomääräinen maksu (contributo unificato)
 • tiedoksiantokulut
 • jäljennösmaksut.

Mikä on maksujen määrä?

Vakiomääräiset maksut on vahvistettu presidentin asetuksen nro 115/2002 13 §:ssä ja viran puolesta pyydettäviä tiedoksiantoja koskeva kiinteämääräinen ennakkomaksu asetuksen 30 §:ssä.

Jäljennösmaksuista säädetään edellä mainitun presidentin asetuksen 267 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä, ja niitä koskevat taulukot on esitetty asetuksen liitteissä 6, 7 ja 8.

Rauhantuomarista annetun Linkki avautuu uuteen ikkunaanlain nro 374/1991 46 §:n mukaisesti päätöksiin ja toimenpiteisiin 1 033 euroon saakka sovelletaan ainoastaan vakiomääräistä maksua.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Jos maksua ei ole suoritettu, tuomioistuimen kirjaamo tai perinnästä vastaava yhtiö (sopimusyhtiö: Equitalia Giustizia s.p.a) lähettää maksukehotuksen, joka sisältää ohjeet vakiomääräisen maksun suorittamiseksi (presidentin asetuksen nro 115/2002 248 §).

Jos jäljennösmaksuja ja presidentin asetuksen nro 115/2002 30 §:ssä säädettyä ennakkomaksua ei ole suoritettu, kirjaamo voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa (mainitun asetuksen 285 §).

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Maksun voi suorittaa Italiassa postisiirtotililtä, lomakkeella F23 tai tupakkakaupoista tai luvan saaneilta jälleenmyyjiltä saatavilla leimamerkeillä.

Maksun voi suorittaa ulkomailta pankkisiirtona.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksusta on toimitettava kuitti todisteeksi tuomioistuimen kirjaamoon.

Päivitetty viimeksi: 13/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Kypros

Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 (annettu 11.7.2007) panemiseksi täytäntöön Kyproksessa annettiin vuonna 2008 eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskeva menettelyasetus, joka on ollut voimassa 1. tammikuuta 2009 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Latvia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkä suuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSiviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 33 §:n mukaan oikeudenkäyntikuluja ovat seuraavat:

1) valtion maksu (valsts nodeva)

2) toimistomaksu (kancelejas nodeva)

3) asian käsittelyyn liittyvät kulut.

Valtion maksu on suoritettava kaikista tuomioistuimelle osoitetuista hakemuksista – alkuperäisestä vaatimuksesta, vastavaatimuksesta, kolmannen osapuolen esittämästä erillisestä vaatimuksesta, joka koskee jo käsittelyssä olevaa riita-asiaa, erityiseen menettelyyn liittyvästä hakemuksesta tai muusta Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 §:ssä säädetyn mukaisesti tehtävästä hakemuksesta.

Toimistomaksuja peritään seuraavasti:

 1. oikeaksi todistettu jäljennös asian käsittelyyn liittyvästä asiakirjasta sekä tuomioistuimen tuomion tai päätöksen uudelleen antaminen: 7,11 euroa;
 2. todistuksen antaminen: 2,85 euroa;
 3. täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antaminen: 14,23 euroa;
 4. tuomioistuimen päätöksen voimaantulon vahvistaminen, jos päätös on määrä esittää ulkomaiselle laitokselle: 4,27 euroa;
 5. todistajien kutsuminen: 4,27 euroa henkilöä kohti.
asian käsittelyyn liittyviä kuluja ovat seuraavat:
 1. maksut todistajille ja asiantuntijoille;
 2. todistajien kuulustelusta tai paikan päällä tehtävistä tarkastuksista aiheutuvat kulut;
 3. vastaajan etsimisestä aiheutuvat kulut;
 4. tuomion täytäntöönpanoon liittyvät kulut;
 5. haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen antamisesta, toimittamisesta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut;
 6. ilmoitusten julkaisemisesta sanomalehdissä aiheutuvat kulut;
 7. vaatimuksen turvaamisesta aiheutuvat kulut.

Valtion maksua ei voi maksaa sähköisesti.

Mitä maksuja peritään?

Vähäisten vaatimusten saattamisesta tuomioistuinkäsittelyyn peritään valtion maksu.

Toimistomaksu peritään asiaan liittyvän asiakirjan jäljennöksen ja tuomioistuimen tuomion tai päätöksen uudelleen antamisesta, todistuksen antamisesta, täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antamisesta, tuomioistuimen päätöksen voimaantulon vahvistamisesta, jos kyseinen päätös on toimitettava ulkomaisille viranomaisille, sekä todistajien kutsumisesta.

Asian käsittelyyn liittyviä maksettavia kuluja ovat maksut todistajille ja asiantuntijoille, todistajien kuulustelemisesta tai paikan päällä tehtävistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, vastaajan etsinnästä aiheutuvat kulut, tuomion täytäntöönpanoon liittyvät kulut, haasteiden ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen toimittamisesta, tiedoksiannosta ja kääntämisestä aiheutuvat kulut, ilmoitusten julkaisemisesta sanomalehdissä aiheutuvat kulut sekä vaatimuksen turvaamisesta aiheutuvat kulut.

Minkä suuruisia maksut ovat?

Latvian valtio perii vaatimuksen käsittelystä palvelumaksun, joka on 15 prosenttia vaatimuksen määrästä, kuitenkin vähintään 71,41 euroa. Elatusapua koskevien vaatimusten tapauksessa valtion maksua ei peritä.

Tuomioistuin määrää hävinneen osapuolen korvaamaan kaikki voittaneen osapuolen maksamat oikeudenkäyntikulut. Jos vaatimus on hyväksytty osittain, oikeudenkäyntikulut korvataan kantajalle niiltä osin kuin tuomioistuin on hyväksynyt vaatimukset. Vastaajalle hyvitetään kulut niiltä osin kuin vaatimukset on hylätty. Valtion palvelumaksua ei peritä valituksesta, joka koskee oikeuden päätöstä liitännäisasiassa (blakus sudzība), tai siitä, jos asiaa pyydetään uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun asiassa on annettu yksipuolinen tuomio.

Jos kantaja peruuttaa vaatimuksen, hänen on korvattava vastaajan oikeudenkäyntikulut. Tällöin vastaaja ei korvaa kantajan maksamia oikeudenkäyntikuluja. Jos kuitenkin kantaja peruuttaa vaatimuksen siitä syystä, että vastaaja on täyttänyt kantajan vaatimukset vapaaehtoisesti vaatimuksen esittämisen jälkeen, tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan korvaamaan kantajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Vastaavasti jos asiaa ei oteta käsiteltäväksi, tuomioistuin voi vastaajan vaatimuksesta määrätä kantajan korvaamaan vastaajan maksamat oikeudenkäyntikulut.

Jos kantaja on vapautettu oikeudenkäyntikuluista, vastaaja määrätään maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut valtiolle suhteessa hyväksyttyihin vaatimuksiin.

Toimistomaksuja peritään seuraavasti:

 1. oikeaksi todistettu jäljennös asian käsittelyyn liittyvästä asiakirjasta sekä tuomioistuimen tuomion tai päätöksen uudelleen antaminen: 7,11 euroa;
 2. todistuksen antaminen: 2,85 euroa;
 3. täytäntöönpanomääräyksen kaksoiskappaleen antaminen: 14,23 euroa;
 4. tuomioistuimen päätöksen voimaantulon vahvistaminen, jos päätös on määrä esittää ulkomaiselle laitokselle: 4,27 euroa;
 5. todistajien kutsuminen: 4,27 euroa henkilöä kohti.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos hakemuksen mukana ei ole asiakirjoja, joilla todistetaan, että valtion maksut ja muut oikeudenkäyntikulut on suoritettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa, tuomioistuin keskeyttää hakemuksen käsittelyn Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 133 §:n mukaisesti ja asettaa kantajalle määräajan puutteiden korjaamiseksi.

Jos kantaja korjaa puutteet määräajassa, hakemus katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se toimitettiin tuomioistuimelle ensimmäisen kerran.

Jos kantaja ei korjaa puutteita määräajassa, katsotaan, että hakemusta ei ole toimitettu lainkaan ja se palautetaan kantajalle.

Hakemuksen palauttaminen kantajalle ei estä kantajaa jättämästä hakemusta tuomioistuimelle uudelleen laissa säädetyn tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Valtion maksu voidaan suorittaa valtiokonttorin (Valsts kase) tilille. Asian käsittelyyn liittyvät kulut voidaan maksaa tuomioistuinhallinnon (Tiesu administrācija) tilille.

Oikeudenkäyntimaksu (valtion maksu) (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 § lukuun ottamatta 6 momenttia):

Saaja: Valsts kase

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV55TREL1060190911200

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Täytäntöönpanomääräyksen tai muun täytäntöönpanoasiakirjan toimittamisesta perittävä valtion maksu (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 34 §:n 6 momentti) maksetaan seuraavin tiedoin:

Saaja: Valsts kase

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV71TREL1060190911300

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos valtion maksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta valtion maksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Toimistomaksu (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 38 §):

Oikeusviranomaisen toimistomaksu:

Saaja: Valsts kase

Rekisterinumero 90000050138

Tilinumero: LV39TREL1060190911100

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: ilmoitetaan henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos toimistomaksu suoritetaan toisen henkilön puolesta, on ilmoitettava sen henkilön tunnistetiedot, jonka puolesta toimistomaksu maksetaan: asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Asian käsittelyyn liittyvät kulut (Linkki avautuu uuteen ikkunaansiviiliprosessilain 39 §)

Alioikeudet ja aluetuomioistuimet:

Saaja: Tiesu administrācija

Rekisterinumero 90001672316

Tilinumero: LV51TREL2190458019000

Saajan pankki: Valsts kase

BIC-koodi TRELLV22

Maksun tarkoitus: merkitään ’21499’. Ilmoitetaan lisäksi henkilön tai asian tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero. Jos asian käsittelyyn liittyvät maksut suoritetaan toisen henkilön puolesta, on annettava kyseisen henkilön tunnistetiedot eli asian numero (jos tiedossa) ja luonnollisten henkilöiden osalta etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja oikeushenkilöiden osalta nimi ja rekisterinumero.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuimelle osoitettuun hakemukseen on liitettävä asiakirjat sen todistamiseksi, että valtion maksut ja muut oikeudenkäyntikulut on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa.

Päivitetty viimeksi: 23/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Liettua

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisessa vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä veloitetaan Liettuan siviiliprosessilain (Civilinio proceso kodeksas) 80 §:n 1 momentin 1 kohdassa määrätty määrä tuomioistuimen leimaveroa.

Tuomioistuimen leimaveron laskemista, maksamista, hyvittämistä ja palauttamista koskevien sääntöjen hyväksymisestä 27.10.2011 annetun Liettuan tasavallan hallituksen päätöslauselman N:o 1240 nojalla leimavero voidaan maksaa myös sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Tuomioistuimen leimavero, jonka suuruus määräytyy seuraavan kohdan mukaisesti.

Mikä on kulujen suuruus?

Korvausvaatimuksen määrän mukaan joko 3 prosenttia vaatimuksen arvosta tai vähintään 50 litiä. Jos oikeudenkäyntiasiakirjat liitteineen jätetään tuomioistuimeen sähköisesti, perittävä määrä on 75 prosenttia vastaavaan oikeudenkäyntiasiakirjaan sovellettavasta leimaverosta, mutta vähintään 10 litiä.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Hakemukseen on liitettävä hakijan vaatimusten pohjana olevat asiakirjat ja muut todisteet sekä tositteet tuomioistuimen leimaveron maksamisesta.

Jos tuomioistuimen leimaveroa ei ole maksettu, tuomioistuin määrää maksun suorittamiselle kohtuullisen määräajan, joka on vähintään seitsemän päivää. Määräys lähetetään viimeistään sen antamista seuraavana arkipäivänä.

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättävä osapuoli noudattaa tuomioistuimen ohjeita asetetussa määräajassa, oikeudenkäyntiasiakirja katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona se alun perin jätettiin tuomioistuimelle. Muussa tapauksessa katsotaan, että oikeudenkäyntiasiakirjaa ei ole lainkaan toimitettu, ja tuomari antaa viimeistään viiden päivän päästä määräajan päättymisestä määräyksen oikeudenkäyntiasiakirjan palauttamisesta liitteineen sen jättäneelle henkilölle.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuimen leimavero suoritetaan valtiovarainministeriön alaisen valtion verotarkastusviraston tilille asianomaisen henkilön valitsemalla tavalla (esim. verkkopankissa, käteismaksulla tai pankkisiirrolla).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuimen leimaveron maksaminen todistetaan maksumääräyksellä tai muulla maksun vahvistavalla asiakirjalla, jossa on oltava seuraavat tiedot:

 1. maksajan etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
 2. toisen osapuolen (esim. vastaaja tai velallinen) etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöiltä nimi ja yritystunnus);
 3. maksupäivä;
 4. maksukoodi;
 5. maksettu määrä;
 6. maksun tarkoitus (tuomioistuimen leimavero ja sen tuomioistuimen nimi, jossa oikeuskäsittely käynnistetään).

Jos tuomioistuimen leimaveron maksaja on osapuolen edustaja (asianajaja, oikeusavustaja tai muu osapuolen edunvalvoja), maksumääräyksessä tai muussa maksun vahvistavassa asiakirjassa on oltava edellä mainittujen tietojen lisäksi edustetun osapuolen etunimi, sukunimi ja henkilötunnus (oikeushenkilöltä nimi ja yritystunnus).

Jos tuomioistuimen leimavero maksetaan sähköisesti, sitä ei tarvitse todistaa asiakirjoilla.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Luxemburg

Mitä kuluja peritään?

Kanteiden vireillepanoon siviilituomioistuimessa ei liity kiinteitä kuluja haastemiehen ja asianajajan palkkioita lukuun ottamatta. Periaatteessa siviilituomioistuimissa ei aiheudu lainkaan kuluja. Tuomion seurauksena saattaa kuitenkin koitua kuluja esimerkiksi tuomion täytäntöönpanosta ja sen mukaan, mitä vaatimuksia voittaneen osapuolen kanteessa esitetään.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Unkari

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Vähäisen vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi Unkarissa eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaisesti käynnistetystä vähäisiä vaatimuksia koskevasta menettelystä peritään oikeuskuluja, joita koskevat säännöt sisältyvät maksuista vuonna 1990 annettuun lakiin XCIII. Sääntöjen mukaan menettelyn aloittamisajankohtana on maksettava maksu, jonka suuruus on 6 prosenttia vaatimuksen arvosta, joko ostamalla postista veromerkki tai suorittamalla maksu valtion veroviranomaiselle. Maksun voi maksaa veroviranomaiselle myös tilisiirrolla.

Mitä kuluja peritään?

Menettelyn aluksi on maksettava oikeuskulut.

Mikä on kulujen suuruus?

Kun on kyse rahamääräisestä vaatimuksesta, kulujen suuruus on 6 prosenttia vaatimuksen arvosta (ilman korkoja ja kuluja), ja muun kuin rahamääräisen vaatimuksen tapauksessa kulujen suuruus on 6 prosenttia vaatimuksen arvioidusta arvosta, kuitenkin vähintään 15 000 Unkarin forinttia. Jos rahamääräinen vaatimus on muussa valuutassa kuin Unkarin forinteissa, kulut lasketaan vaatimuslomakkeen esittämispäivänä voimassa olevan keskuspankin keskikurssin mukaisesti lasketun vaatimuksen forinttimääräisen arvon perusteella.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei maksa kuluja menettelyn aluksi, tuomioistuin esittää maksukehotuksen. Jos kantaja ei noudata annettua määräaikaa, tuomioistuin jättää vaatimuksen tutkimatta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

 1. Kantaja voi maksaa oikeuskulut ostamalla veromerkin. Veromerkkejä myydään postitoimipaikoissa. Silloin kun oikeuskulut maksetaan ostamalla veromerkki, kulujen määrä pyöristetään siten, että alle 50 forintin määrä pyöristetään 50:een kun taas 50 forinttia tai sitä suuremmat määrät pyöristetään 100 forinttiin.
 2. Kantaja voi maksaa oikeuskulut myös veroviranomaisen suorittaman laskelman perusteella. Siinä tapauksessa kantajan on toimitettava vaatimuslomake ja sen jäljennös veroviranomaiselle. Kulut voi sen jälkeen maksaa veroviranomaiselle postisiirrolla tai tekemällä tilisiirron veroviranomaisen ilmoittamalle tilille taikka suorittamalla maksun pankkikortilla, jos tällainen mahdollisuus on tarjolla. Vaatimuslomakkeen oikeuskulujen määrittämistä varten voi toimittaa Unkarin vero- ja tullihallituksen (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) verotoimistoon missä tahansa läänissä (tai Budapestissä).

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

 1. Silloin kun oikeuskulut maksetaan ostamalla veromerkki, merkki on liimattava vaatimuslomakkeeseen, joka on toimitettava tuomioistuimelle. Kantaja ei saa muuttaa lomakkeeseen kiinnitettyä veromerkkiä millään tavalla eikä tehdä siihen lisäyksiä.
 2. Silloin kun oikeuskulut maksetaan valtion veroviranomaisen tekemän laskelman perusteella, viranomainen todistaa vaatimuslomakkeessa, että lomake on esitetty hänelle kulujen määrittämistä varten. Sen jälkeen lomake on toimitettava tuomioistuimelle.
Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Malta

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Kuinka paljon minun on maksettava?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Tässä menettelyssä sovelletaan seuraavia maksuja:

Toissijainen lainsäädäntö 380.01, vähäisiä vaatimuksia käsittelevää tuomioistuinta koskevat säännöt (Tariff A of the Second Schedule of Subsidiary Legislation 380.01, Small Claims Tribunal Rules).

Maltan lait, riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 12 luku (Laws of Malta, Code of Organization and Civil Procedure, Art. 2 of Tariff B of Chapter 12)

Rekisterimaksua ei voida suorittaa sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Lomake A – Vaatimuksen ilmoittamisessa käytettävä lomake (Claims Form)

Lomake C – Vastauslomake (Reply Form)

Lomake D – Todistus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiosta

Kuinka paljon minun on maksettava?

Lomake A – Vaatimuksen ilmoittamisessa käytettävä lomake (Claims Form): rekisterimaksu 40,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta, joka toimitetaan vastaajalle.

Lomake C – Vastauslomake (Reply Form): rekisterimaksu 25,00 euroa ja 7,20 euroa jokaisesta ilmoituksesta

Lomake D – Todistus eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annetusta tuomiosta: rekisterimaksu 20,00 euroa

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Lomaketta ei käsitellä ennen maksun suorittamista.

Miten voin maksaa oikeudenkäyntimaksut?

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa seuraavalle pankkitilille:

Tilinhaltijan nimi

CASHIER MALTA GOVERNMENT

Kansainvälinen tilinumero (IBAN)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kansallinen pankkitunnus

SORT CODE 01100

Tilinumero

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-koodi

MALTMTMT

Pankin nimi

CENTRAL BANK OF MALTA

Pankin osoite

CASTILLE PLACE

VALLETTA

ΜΑLTA

Tilin valuutta

Euro

Mitä teen sen jälkeen kun maksu on suoritettu?

Esitä maksun välittäneen pankin antama kuitti.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Alankomaat

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Mikä on maksujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Vaatimukset valtion rajat ylittäviä vähäisiä vaatimuksia koskevassa menettelyssä (1.1.2009 voimaan tullut asetus (EY) Linkki avautuu uuteen ikkunaanN:o 861/2007) toimitetaan lomaketta A käyttäen siihen tuomioistuimeen, joka on tavanomaisten alueellista toimivaltaa koskevien sääntöjen mukaisesti toimivaltainen. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan eurooppalaisen menettelyn tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa sellaisten valtion rajat ylittävien riitojen ratkaisemista, joissa on kyse enintään 5 000 euron suuruisista vaatimuksista. Asetusta sovelletaan kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa paitsi Tanskassa.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on asianosaisten käytettävissä oleva vaihtoehto jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä yhdessä jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa ilman täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettäviä vakiolomakkeita on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Menettely aloitetaan täyttämällä lomake A. Siihen on liitettävä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, kuten kuitit ja laskut.

Täytäntöönpanosta toisessa jäsenvaltiossa voidaan kieltäytyä vain siinä tapauksessa, että tuomio on ristiriidassa toisen kyseisessä jäsenvaltioissa annetun, samoja asianosaisia koskevan tuomion kanssa. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa tuomio on annettu.

Mitä maksuja peritään?

Tuomioistuinmaksun suuruus riippuu vaatimuksen tai hakemuksen suuruudesta. Katso myös vastaus kysymykseen ”Mikä on maksujen suuruus?”

Mikä on maksujen suuruus?

Vuonna 2019 perityt maksut jakautuvat seuraavasti:

Vaatimuksen tai hakemuksen tyyppi ja rahamäärä

Tuomioistuinmaksu (oikeushenkilöt)

Tuomioistuimaksu (luonnolliset henkilöt)

Tuomioistuinmaksu (maksukyvyttömät)

Vaatimukset tai hakemukset, joiden

– rahamäärää ei ole määritetty

– rahamäärä on enintään

500 euroa

121 euroa

81 euroa

81 euroa

Vaatimukset tai hakemukset, joiden rahamäärä on yli

500 euroa mutta enintään 12 500 euroa

486 euroa

231 euroa

81 euroa

Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaantuomioistuinlaitoksen ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeusapulautakunnan sivuilla.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntimaksuja ei suoriteta ajoissa?

Oikeudenkäyntimaksu on suoritettava etukäteen. Jos maksua ei ole suoritettu yhden kuukauden kuluessa, hakemus hylätään eikä asiaa oteta käsiteltäväksi.

Kuinka oikeudenkäyntimaksut suoritetaan?

Maksusta lähetetään lasku, jonka voi maksaa pankkisiirtona.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksamisen jälkeen vastaajalle ilmoitetaan asiasta ja häntä pyydetään täyttämään ja palauttamaan vastauslomake.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

Lomake A

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden tuomioistuinlaitos

Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusapulautakunta

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Itävalta

Tällä sivulla on tietoa Itävallan oikeudenkäyntimaksuista.

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukaan lainkäyttöasian vireillepanoasiakirjasta käytetään nimitystä ’vaatimus’ (Klage), kuten kansallisessa lainsäädännössä. Oikeudenkäyntimaksuja koskevassa Itävallan lainsäädännössä ei näin ollen ole erillisiä tämän asetuksen mukaista vaatimusta koskevia säännöksiä. Ensimmäisessä oikeusasteessa esitettyyn vaatimukseen ja siitä seuraavaan menettelyyn sovelletaan kaikkiin kotimaisiin siviilioikeudenkäynteihin sovellettavaa oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) maksutariffia 1 (TP 1).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitettyjä vaatimuksia koskevassa ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä sovelletaan oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 kyseisen lain maksutariffia 1 koskevan huomautuksen 1 mukaisesti. Tämä kiinteä maksu on maksettava riippumatta siitä, saatetaanko menettely päätökseen. Jos vaatimus vedetään välittömästi takaisin tai hylätään ennen tiedoksiantoa vastapuolelle, maksua voidaan alentaa neljännekseen normaalimaksusta (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 koskeva huomautus 3), ja jos riita-asiasta sovitaan ensimmäisessä istunnossa oikeudellisesti pätevästi, maksua voidaan alentaa puoleen normaalimaksusta (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffia 1 koskeva huomautus 2). Itävallan oikeudenkäyntimaksujärjestelmässä maksu peritään ensimmäisen oikeusasteen siviilioikeudenkäynnissä periaatteessa vain menettelyn vireillepanon, tässä tapauksessa siis eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn liittyvän vaatimuksen esittämisen yhteydessä. Ensimmäisessä oikeusasteessa käytävästä menettelystä ei aiheudu muita oikeudenkäyntimaksuja.

Oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 2 §:n 1 kohdan a alakohdan mukaan maksuvelvoite syntyy, kun tuomioistuimelle toimitetaan eurooppalaiseen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan menettelyyn liittyvä vaatimus. Jos vaatimusta laajennetaan myöhemmin, velvoite syntyy oikeudenkäyntiasiakirjan saapuessa. Käsittelyn yhteydessä maksuvelvoite syntyy kirjattaessa vaatimuksen laajennus tai vaatimuksen kohteen ylittävä sovinto. Maksun on oltava suoritettu kyseisenä ajankohtana. Myös oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi myönnettävää oikeusapua (Verfahrenshilfe) koskeva hakemus on esitettävä viimeistään tänä ajankohtana, jos sen edellytykset täyttyvät.

Asetuksen 18 artiklassa tarkoitettu tuomion uudelleen tutkimista koskeva pyyntö on maksuton.

Mikä on kulujen suuruus?

Oikeudenkäyntimaksujen suuruus määräytyy ensimmäisen oikeusasteen osalta riita-asian arvon mukaan (alkuperäinen ja myöhemmin vaatimuksen laajentamisen myötä esitetty arvo) sekä osapuolten lukumäärän mukaan. Seuraavassa esitetään Linkki avautuu uuteen ikkunaanoikeudenkäyntimaksuja koskevan lain maksutariffin 1 mukaiset maksut (tilanne 1. elokuuta 2017 alkaen):

Maksutariffi 1

Riita-asian kohteen arvo

Maksu

enintään

150 euroa

23 euroa

yli

150 euroa mutta enintään

300 euroa

45 euroa

yli

300 euroa mutta enintään

700 euroa

64 euroa

yli

700 euroa mutta enintään

2 000 euroa

107 euroa

yli

2 000 euroa mutta enintään

3 500 euroa

171 euroa

yli

3 500 euroa mutta enintään

7 000 euroa

314 euroa

yli

7 000 euroa mutta enintään

35 000 euroa

743 euroa

yli

35 000 euroa mutta enintään

70 000 euroa

1 459 euroa

yli

70 000 euroa mutta enintään

140 000 euroa

2 919 euroa

yli

140 000 euroa mutta enintään

210 000 euroa

4 380 euroa

yli

210 000 euroa mutta enintään

280 000 euroa

5 840 euroa

yli

280 000 euroa mutta enintään

350 000 euroa

7 299 euroa

yli

350 000 euroa

1,2 % riita-asian arvosta, johon lisätään 3 488 euroa

Jos osapuolia on useampi kuin kaksi, oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 19a §:n mukaan maksua voidaan korottaa (10–50 %).

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos maksu myöhästyy, peritään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 31 §:n mukaisesti tällä hetkellä 22 euron kiinteä lisämaksu (1. elokuuta 2017 alkaen). Oikeudenkäyntimaksun myöhästyminen ei kuitenkaan vaikuta oikeudenkäyntiin. Tuomioistuimen toimenpiteet eivät riipu oikeudenkäyntimaksujen maksamisesta, vaan ne ovat täysin riippumattomia maksuista.

Oikeusviranomaisten suorittamasta oikeudenkäyntimaksujen perimisestä säädetään tuomioistuinmaksujen perintää koskevassa laissa (Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG)). Jos oikeusviranomaisen on maksun laiminlyönnin vuoksi annettava tuomioistuinmaksujen perintää koskevan lain 6a §:n mukainen maksumääräys (täytäntöönpanoasiakirja oikeudenkäyntimaksujen perimiseksi), on maksettava lisäksi perintämaksu, jonka suuruus on tällä hetkellä 8 euroa (1. tammikuuta 2014 alkaen).

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksutavoista säädetään oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain (GGG) 4 §:ssä. Sen mukaan maksut voi maksaa pankkikortilla, jossa on Bankomat-toiminto, tai luottokortilla, tilillepanona tai tilisiirtona toimivaltaisen tuomioistuimen tilille taikka käteismaksuna kyseisessä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen pankkiyhteystiedot julkaistaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanliittovaltion oikeusministeriön verkkosivuilla otsikon ”Gerichte” (tuomioistuimet) alla).

Lisäksi kaikki maksut voi suorittaa myös suoraveloituksella, jos tuomioistuimelle (tai Itävallan oikeuslaitokselle yleisesti) on annettu valtuutus periä maksuvelvollisen ilmoittamalta tililtä oikeudenkäyntimaksuja tuomioistuimen tilille. Tässä tapauksessa pyynnössä (eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä vaatimuksessa) on ilmoitettava tiedot tilistä, jolta maksuja on tarkoitus veloittaa, sekä maksujen perintävaltuutus (esim. merkitsemällä lyhenne ”Gebühreneinzug!” (maksuveloitus) tai ”AEV!” (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung). Jos valtuutusta halutaan rajoittaa, siinä voi määrittää myös veloituksen enimmäismäärän (suoraveloituksia koskevan asetuksen (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5 ja 6 §).

Jos eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitettävä vaatimus toimitetaan tuomioistuinten sähköisen asioinnin järjestelmän (ERV) kautta, maksut on maksettava suoraveloituksena. Tässä tapauksessa ei ole mahdollista ilmoittaa veloituksen enimmäismäärää.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos liittovaltion viranomaisilla on oikeus periä oikeudenkäyntimaksuja pyynnön (tässä tapauksessa eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä esitetyn vaatimuksen) esittämisen johdosta, eikä suoraveloitusvaltuutusta anneta, pyyntöön on liitettävä tosite maksujen suorittamisesta (tilisiirrosta) (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 4 §). Jos säädetyt maksut maksetaan toimivaltaisen tuomioistuimen tilille pankkikortilla, luottokortilla, tilillepanona tai tilisiirtona tai suoraveloituksena osapuolen tililtä, liittovaltion kirjanpitoyksikkö ilmoittaa maksujen suorittamisesta tuomioistuimelle vasta myöhemmin. Oikeudenkäyntimaksuja koskeva menettely päättyy sen jälkeen, kun on esitetty todiste maksujen maksamisesta kokonaan.

Jos oikeudenkäyntimaksuja on maksettu liikaa, liikaa maksettu määrä on oikeus saada takaisin (tuomioistuinmaksujen perintää koskevan lain 6c §:n 1 momentin 1 kohta), jos pyyntö esitetään viiden vuoden kuluessa.

Päivitetty viimeksi: 21/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Puola

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Miten oikeuskulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Siviilioikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista säädetään 28. heinäkuuta 2005 annetussa laissa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Puolan säädöskokoelma 2014, 1025 kohta). Periaatteessa maksu peritään jokaisesta hakemuksesta, myös silloin kun hakemus tehdään eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 nojalla.

Puolan lainsäädännön mukaan tällaisista kustannuksista on mahdollista hakea vapautusta edellä mainitun lain IV osaston säännösten nojalla (IV osasto – Oikeudenkäyntimaksuista vapauttaminen).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä peritään ns. kiinteä maksu.

Mikä on kulujen suuruus?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä hakemuksesta peritään kiinteä 100 zlotyn maksu (edellä mainitun lain 27 b §). Muutoksenhausta perittävä maksu on samansuuruinen (saman lain 18 § yhdessä 27 b §:n kanssa).

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättämisen yhteydessä vaadittua maksua ei ole suoritettu, tuomioistuin ei toteuta kyseisen oikeudenkäyntiasiakirjan johdosta mitään toimenpiteitä siviiliprosessilain nojalla (17.11.1964 annetun lain 1262 1 §, Puolan säädöskokoelma N:o 43, 269 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna). Maksu on siis suoritettava samalla kun oikeudenkäyntiasiakirja (hakemus) jätetään tuomioistuimeen, paitsi jos samalla tehdään hakemus oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi.

Oikeudenkäyntimaksun suorittamatta jättämisen seurauksista säädetään muun muassa siviiliprosessilain Linkki avautuu uuteen ikkunaan130 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaan1302 §:ssä.

Siviiliprosessilain 130 §:ssä säädetään, että jos oikeudenkäyntiasiakirjaa (tässä tapauksessa hakemusta) ei voida ottaa käsiteltäväksi sen vuoksi, että vaadittua oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu, oikeuden puheenjohtaja (tuomari) antaa asianomaiselle osapuolelle kehotuksen suorittaa maksu viikon määräajassa hakemuksen palauttamisen uhalla. Jos hakemuksen jättänyt henkilö asuu ulkomailla eikä hänellä ole Puolassa edustajaa, maksamiselle asetetun määräajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Jos maksua ei suoriteta asetetussa määräajassa, hakemus palautetaan osapuolelle. Jos maksu on suoritettu määräajassa, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen jättämispäivästä alkaen.

Oikeudenkäyntiasiakirja, jonka on toimittanut asianajaja, oikeudellinen edustaja tai patenttiasiamies ja josta ei ole suoritettu vaadittua kiinteää tai osapuolen ilmoittamaan asian arvoon perustuvaa suhteellista oikeudenkäyntimaksua, palautetaan siviiliprosessilain 1302 §:n nojalla ilman maksukehotusta. Jos maksu kuitenkin suoritetaan viikon kuluessa hakemuksen palauttamista koskevan ilmoituksen tiedoksiantamisesta, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen alkuperäisestä jättämispäivästä alkaen.

Miten oikeuskulut maksetaan?

Siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista säädetään oikeusministeriön 31.1.2006 antamassa Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksessa siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista (Puolan säädöskokoelma N:o 27, 199 kohta), joka on edellä mainitun oikeudenkäyntimaksuista annetun lain täytäntöönpanosäädös.

Riita-asioiden oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa toimivaltaisen tuomioistuimen pankkitilille (tiedot tuomioistuimesta tai sen mahdollisilta verkkosivuilta tai oikeusministeriön verkkosivuilta) tai suoraan tuomioistuimen kassaan tai kassasta saatavilla leimaveromerkeillä.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu ja hakemuksen mahdolliset puutteet korjattu, tuomioistuin tutkii asian suljetussa istunnossa (kirjallisessa menettelyssä). Tuomioistuin voi määrätä suullisen käsittelyn ainoastaan asetuksessa (EY) N:o 861/2007 säädetyissä tapauksissa.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Romania

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkä suuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaista vähäisten vaatimusten menettelyä säännellään eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 861/2007.

Tuomioistuimen leimausverojärjestelmää säännellään erityisasetuksella nro 80/2013, joka on ollut voimassa 26. kesäkuuta 2013 alkaen. Säädös hyväksyttiin siviilioikeudellisia menettelyjä koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamisen jälkeen hyväksymällä siviiliprosessilaki ja panemalla täytäntöön siviililailla käyttöön otetut uudet instituutiot.

Tuomioistuimen leimaveroja peritään kaikilta luonnollisilta henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä, ja ne maksetaan korvaukseksi tuomioistuinten sekä oikeusministeriön (Ministerul Justiției) ja korkeimman oikeuden yhteydessä toimivan syyttäjänviraston (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) tarjoamista palveluista.

Romaniassa tuomioistuimen leimausverot voidaan maksaa verkossa, tosin sähköinen maksujärjestelmä ei ole tähän mennessä ollut toiminnassa.

Mitä maksuja peritään?

Tuomioistuimen leimaveroja peritään sekä ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneistä että muutoksenhauista laissa säädetyin edellytyksin.

Luonnolliset henkilöt voivat pyynnöstä olla oikeutettuja tuomioistuimen leimaveroihin liittyviin alennuksiin, vapautuksiin ja maksusuunnitelmiin julkisesta oikeusavusta siviiliasioissa annetulla hallituksen erityisasetuksella nro 51/2008, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä lailla N:o 193/2008. Oikeushenkilöille voidaan myöntää tuomioistuimen leimaverojen maksamiseen liittyviä helpotuksia hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 42 §:n 2 momentin mukaisesti.

Minkä suuruisia maksut ovat?

Nykyisessä lainsäädännössä tuomioistuimen leimavero eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta varten on hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 3 §:n 1 momentin mukaisesti seuraava:

 1. arvo enintään 500 Romanian leuta: 8 prosenttia, kuitenkin vähintään 20 leuta
 2. 501–5 000 Romanian leuta: 40 leuta + 7 prosenttia arvosta, joka ylittää 500 leuta
 3. 5 001–25 000 Romanian leuta: 355 leuta + 5 prosenttia arvosta, joka ylittää 5 000 leuta

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 mukaisesti tuomioistuimen leimausvero on maksettava ennakolta. Jos kantaja ei täytä velvoitettaan maksaa maksua laissa määrättyyn tai tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä, kanne mitätöidään leimaamattomana tai asia ratkaistaan lain mukaisesti maksetun tuomioistuimen leimaveron rajoissa. Lisäksi jos tuomioistuimen leimaverojen maksuhelpotuksia koskeva hakemus on hylätty eikä kantaja ole maksanut tuomioistuimen leimaveroa tuomioistuimen asettamaan määräaikaan mennessä eikä sisällyttänyt kanteeseen mitään todisteita suoritetusta maksusta, tuomioistuin mitätöi kanteen leimaamattomana.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Maksuvelvollinen suorittaa leimaveron käteisenä, tilisiirtona tai verkkomaksuna pankkitilille, joka on erillinen aluehallintoyksikön paikallisesta leimaverotuloille tarkoitetusta pankkitilistä (Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru) ja joka on tarkoitettu niille luonnollisille henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka, ja niille oikeushenkilöille, joilla on toimipaikka aluehallintoyksikön alueella. Maksujen siirrosta aiheutuvat kulut kuuluvat velallisen vastuulle.

Jos leimaverovelvollisella ei ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Romaniassa, leimavero maksetaan sen aluehallintoyksikön pankkitilille, jossa sijaitsee kanteen tai vaatimuksen vastaanottavan tuomioistuimen toimipaikka.

Tuomioistuimen leimaverot suoritetaan käteisenä sen hallintoyksikön maksu- ja vero-osastolle, jossa sijaitsee luonnollisen henkilön koti- tai asuinpaikka tai oikeushenkilön toimipaikka.

Tuomioistuimen leimaverot voidaan suorittaa myös pankkisiirtona ja verkossa.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Tuomioistuimen leimaverojen kuitti, jonka saa käteisenä tehdyistä maksusuorituksista, tai maksumääräys toimitetaan, kun kanne on rekisteröity.

Tuomioistuimen leimaveroista saatavilla kuiteilla tai maksumääräyksillä ei ole vakiomuotoa, vaan ne annetaan maksusuorituksen vastaanottavan hallintoyksikön hyväksymässä muodossa.

Mikäli tuomioistuimen leimavero maksetaan vasta sen jälkeen, kun tuomioistuin on huomauttanut asiasta kantajalle, kantajan on liitettävä asian asiakirja-aineistoon mukaan todiste suoritetusta maksusta kymmenen päivän kuluessa huomautuksen vastaanottamisesta.

Todisteen leimaveron suorittamisesta voi toimittaa tuomioistuimelle henkilökohtaisesti tai postitse ilmoittamalla kyseisen asian numeron. Asian numero on ilmoitettu tuomioistuimen asianosaiselle tekemässä tiedoksiannossa.

Päivitetty viimeksi: 21/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Slovenia

Johdanto

Mitä maksuja peritään?

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Johdanto

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä perittävät oikeudenkäyntimaksut on vahvistettu oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa (Zakon o sodnih taksah (ZST-1), Slovenian virallisen lehden (US) nrot 37/08, 97/10 ja 63/13, perustuslakituomioistuimen päätökset Linkki avautuu uuteen ikkunaan58/14 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaan19/15, siviiliprosessilain muutokset (ZPP-E) 30/16 ja 10/17).

ZST-1 (6 §) muodostaa oikeusperustan oikeudenkäyntimaksujen suorittamiselle käteisenä, tilisiirtona ja muilla soveltuvilla maksutavoilla, ja sitä sovelletaan myös eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä. Käytännössä oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa yksittäisten pankkien verkkopankkisovellusten kautta.

Mitä maksuja peritään?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä maksetaan kertamaksu koko menettelystä. Oikeudenkäyntimaksut maksaa kantaja, ja maksu suoritaan oikeudenkäynnin vireillepanon yhteydessä.

Minkäsuuruisia maksut ovat?

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä koskevan oikeudenkäyntimaksun määrä, jonka kantaja maksaa kanteen vireillepanon yhteydessä, riippuu menettelyn kohteen arvosta:

 • jos menettelyn kohteen arvo on enintään 300 euroa, maksu on 54 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 301–600 euroa, maksu on 78 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 601–900 euroa, maksu on 102 euroa,
 • jos menettelyn kohteen arvo on 901–1 200 euroa, maksu on 126 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 1 201–1 500 euroa, maksu on 150 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 1 501–2 000 euroa, maksu on 165 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 2 001–2 500 euroa, maksu on 180 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 2 501–3 000 euroa, maksu on 195 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 3 001–3 500 euroa, maksu on 210 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 3 501–4 000 euroa, maksu on 225 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 4 001–4 500 euroa, maksu on 240 euroa
 • jos menettelyn kohteen arvo on 4 501–5 000 euroa, maksu on 255 euroa.

Mitä tapahtuu, jos oikeudenkäyntikuluja ei makseta määräajassa?

Jos kantaja ei maksa oikeudenkäyntimaksua ajallaan, tuomioistuin jatkaa asian käsittelyä, ja tarvittaessa oikeudenkäyntimaksu voidaan periä pakkokeinoin.

Miten oikeudenkäyntikulut maksetaan?

ZST-1 (6 §) muodostaa oikeusperustan oikeudenkäyntimaksujen suorittamiselle käteisenä, tilisiirtona ja muilla soveltuvilla maksutavoilla, ja sitä sovelletaan myös eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä.

Käytännössä oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa yksittäisten pankkien verkkopankkisovellusten kautta. Ne voidaan maksaa myös suoraan maksupalveluntarjoajien palveluita käyttäen tai tuomioistuimen kassalla (käteisellä tai maksupäätteellä).

Sähköiseen maksamiseen on kullakin pankilla verkkomaksupalvelunsa.

Oikeudenkäyntimaksun voi suorittaa etukäteen eli silloin, kun menettely pannaan vireille tuomioistuimessa. Kantaja voi myös panna menettelyn vireille ja odottaa, että tuomioistuin lähettää maksumääräyksen, jossa on maksun määrän lisäksi myös muita maksun suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Jos oikeudenkäyntimaksun suorittamisen yhteydessä käytetään viitenumeroa (jonka tuomioistuin ilmoittaa oikeudenkäyntimaksuilmoituksen yhteydessä), maksajan ei tarvitse toimittaa tuomioistuimelle tositetta maksun suorittamisesta. Tuomioistuin saa tiedon maksusuorituksesta erityisen sähköisen pankkijärjestelmän (UJPnet) kautta. Maksujen yksilöimisessä viitenumero on ratkaiseva.

Jos oikeudenkäyntimaksu suoritetaan ilman viitenumeroa, maksuvelvollisen on toimitettava tuomioistuimelle tosite suoritetusta maksusta. Tositteen pätevyydelle ei ole määrätty mitään muodollisia ehtoja. Tarvittaessa tuomioistuin tarkistaa tositteen perusteella UJPnetistä, onko oikeudenkäyntimaksu suoritettu (erityisesti tapauksissa, joissa oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu tuomioistuimen kassalla).

Päivitetty viimeksi: 06/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Ruotsi

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

”Seuraavassa lueteltuja aiheita koskevista hakemuksista peritään hakemusmaksuna seuraavassa ilmoitettu määrä:

Luokka A ...................... 900 kruunua (1) /.../ eurooppalaisesta vähäisiin menettelyihin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 mukainen riita-asia” (Liite yleisissä tuomioistuimissa perittävistä kuluista annettuun asetukseen (1987:452)).

Hakemusmaksu on maksettava sille tuomioistuimelle, jolle hakemus toimitetaan. Maksua ei tällä hetkellä ole mahdollista maksaa sähköisesti minkään verkkosivun kautta.

(1) Määrä on voimassa 1. heinäkuuta 2014 alkaen.

Mitä kuluja peritään?

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä peritään vain hakemusmaksu, joka on maksettava samalla kun hakemus toimitetaan tuomioistuimeen. Muita käsittelyyn tai menettelyllisiin toimiin liittyviä maksuja ei peritä.

Mikä on kulujen suuruus?

Käsittelyn yhteydessä peritään ainoastaan hakemusmaksu, joka on 1. heinäkuuta 2014 alkaen 900 kruunua.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei makseta ajoissa?

Hakemus viimeistellään maksamalla hakemusmaksu. Jos tätä ei tehdä, tuomioistuin hylkää hakemuksen ilman käsittelyä. Hylkäämisen jälkeen on mahdollista tehdä uusi samaa asiaa koskeva hakemus.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Hakemusmaksun voi maksaa joko käteisellä tai korttimaksuna tuomioistuimen vastaanotossa tai vaihtoehtoisesti tuomioistuimen PlusGiro-tilille. Tuomioistuimen yhteys- ja tilitiedot löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittamisen jälkeen ei tarvitse tehdä mitään eikä maksusta pääsääntöisesti tarvitse toimittaa tositetta. Tuomioistuin yhdistää maksut ja tuomioistuimeen toimitetut hakemukset. Tämän helpottamiseksi maksamisen yhteydessä on tärkeää ilmoittaa huolellisesti sekä oma että vastapuolen nimi kokonaisuudessaan. Maksuvahvistus on säilytettävä, jotta maksu voidaan tarvittaessa jäljittää.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Englanti ja Wales

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Kantaja voi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun asetuksen mukaisesti esittää enintään 2 000 euron (ilman korkoja, kuluja ja kustannuksia) suuruisen vaatimuksen vastaajalle rajatylittävissä asioissa. Rajatylittävällä asialla tarkoitetaan asiaa, jossa vähintään yhdellä asianosaisella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu. Menettelyä voidaan soveltaa rahamääräisiin ja muihin kuin rahamääräisiin vaatimuksiin siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Englannissa ja Walesissa kanne voidaan nostaa alemman oikeusasteen County Court -siviilituomioistuimessa mutta ei ylemmän oikeusasteen High Court -tuomioistuimessa.

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn oikeuskulut ovat samat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisissa vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä.

Oikeuskulut on maksettava tehtäessä vaatimus eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä. Jos maksun haluaa suorittaa pankki- tai luottokortilla, kortin tiedot on ilmoitettava eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettävän lomakkeen A liitteessä.

Jos asian ratkaisemiseksi on järjestettävä kuuleminen, siitä veloitetaan erikseen.

Jos asiassa tehdylle päätökselle on haettava täytäntöönpanoa, myös siitä veloitetaan erikseen. Lisätietoja tuomioiden täytäntöönpanomenettelyistä Englannissa ja Walesissa on saatavilla näillä sivuilla.

Mikä on kulujen suuruus?

Englannissa ja Walesissa siviili- ja perheasiain tuomioistuimissa perittävät maksut on eritelty oikeusviraston esitteessä Linkki avautuu uuteen ikkunaanEX50 - Civil and Family Court Fees.

Alla olevassa taulukossa eritellyt maksut on päivitetty 17. marraskuuta 2016. Tuomioistuinmaksut voivat muuttua, joten voimassa oleva maksu on aina tarkistettava tuomioistuimelta, oikeudelliselta edustajalta tai muulta asiaan osalliselta henkilöltä tai organisaatiolta. Maksut on esitetty Englannin puntina (GBP). Vastaava arvo euroina on laskettava sen päivän kurssin mukaan, jolloin vaatimus tehdään.

1.1 Menettelyn (mukaan lukien menettelyt, jotka on käynnistetty sen jälkeen, kun lupa on myönnetty, lukuun ottamatta vaatimusasioita sähköisesti käsittelevän County Court Business Centre (CCBC) -keskuksen käyttäjien tai Money Claim OnLine -palvelun käyttäjien näiden tahojen käsiteltäväksi saattamia asioita) alussa peritään maksu seuraavasti, kun vaatimuksen kohteena olevan summan arvo on

Maksu (£)

a) enintään 300 £

35 £

b) yli 300 £ mutta enintään 500 £

50 £

c) yli 500 £ mutta enintään 1 000 £

70 £

d) yli 1 000 £ mutta enintään 1 500 £

80 £

e) yli 1 500 £ mutta enintään 3 000 £

115 £

Kuulemismenettelystä veloitetaan erikseen.

Kuulemismaksu peritään seuraavasti, kun vaatimuksen kohteena olevan summan arvo on

i) enintään 300 £

25 £

ii) yli 300 £ mutta enintään 500 £

55 £

ii) yli 500 £ mutta enintään 1 000 £

80 £

iii) yli 1 000 £ mutta enintään 1 500 £

115 £

iv) yli 1 500 £ mutta enintään 3 000 £

170 £

Jos asiassa tehdylle päätökselle haetaan täytäntöönpanoa, siitä veloitetaan erikseen.

Vaatimuksen esittämisestä tuomioistuimelle veloitetaan maksu, ja oikeuskäsittelyn eri vaiheissa on suoritettava muita tuomioistuinmaksuja. Tuomioistuinmaksusta on mahdollista saada vapautus tai alennus (fee remission) henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella. Vapautusta tai alennusta on kuitenkin haettava erikseen jokaisesta tuomioistuinkäsittelyn kuluessa veloitettavasta maksusta. Näin ollen haettaessa vapautusta esimerkiksi ensimmäisen vaatimuksen tekemisen yhteydessä, vapautuksen voi saada vain kyseistä ensimmäistä vaihetta koskevasta maksusta. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaiset olosuhteet saattavat muuttua oikeudenkäynnin kuluessa, eivätkä maksuvapautuksen tai ‑alennuksen ehdot ehkä enää täyty käsittelyn myöhemmässä vaiheessa. Toisaalta hakija voi täyttää ehdot myöhemmin käsittelyn kuluessa.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos kantaja ei täytä luottokorttitietoja asianmukaisesti tai maksu epäonnistuu, asiaa käsittelevä tuomioistuin lähettää hänelle lomakkeen B (tuomioistuimen esittämä vaatimuslomaketta koskeva täydennys- ja/tai oikaisupyyntö), jossa se pyytää häneltä voimassa olevan luottokortin tiedot oikeuskulujen suorittamiseksi. Jos maksua ei suoriteta asianmukaisesti, vaatimusta ei käsitellä pidemmälle.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeuskulut maksetaan ilmoittamalla tuomioistuimelle asianmukaiset maksutiedot. Tiedot on ilmoitettava eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettävän lomakkeen A liitteessä.

Maksu suoritetaan yleensä pankki- tai luottokortilla. Tuomioistuimessa, jonne vaatimus ollaan esittämässä, ei välttämättä ole käytössä kaikkia lomakkeessa A lueteltuja maksutapoja. Kantajan on tarkistettava asia asianomaisesta tuomioistuimesta.

Luottokorttimaksu voi olla mahdollista suorittaa myös puhelimitse. Tämä maksutapa on käytössä monissa tuomioistuimissa, mutta asia kannattaa aina varmistaa asianomaisesta tuomioistuimesta erikseen.

Sähköinen maksu on mahdollinen vain, jos maksajalla on osoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Jos vaatimus on tehty asianmukaisesti, tuomioistuin toimittaa vaatimuslomakkeen mahdollisine liitteineen vastaajalle yhdessä eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä käytettävän vastauslomakkeen C kanssa. Kantajalle lähetetään tästä samanaikaisesti ilmoitus sekä maksutosite.

Tosite on kooltaan yleensä 8 x 12 cm, ja sen ylälaidassa mainitaan tuomioistuimen nimi ja postiosoite ja alalaidassa maksettu summa, maksupäivä ja -aika.

Lisätietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan unionin rajatylittäviä vaatimuksia koskevalla sivustolla.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Skotlanti

Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Skotlannissa veloitettavista eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn oikeuskuluista säädetään seuraavissa säädöksissä:

 • Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument No. 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna säädöksellä
 • Sheriff Court Fees Amendment Order 2018, Scottish Statutory Instrument No. 2018/194.

Eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettaviin menettelyihin on sovellettu säädöksen luettelossa 2 olevan II osan kohtia 16 ja 38 huhtikuun 1. päivästä 2019 alkaen.

Eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettaviin menettelyihin sovelletaan säädöksen luettelossa 3 olevan II osan kohtia 16 ja 38 huhtikuun 1. päivästä 2020 alkaen.

Maksuja ei voi maksaa sähköisesti.

Mitä kuluja peritään?

Kun tuomioistuimeen toimitetaan vaatimus eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä asetuksessa (EY) N:o 861/2007 tarkoitetulla lomakkeella A, on maksettava maksu, joka kattaa kaikki tuomioistuinmenettelyt.

Maksu kattaa myös postitiedoksiannosta aiheutuvat kulut. Lisämaksu voidaan sitä vastoin periä, jos vastaajalle on toimitettava tiedoksianto haastemiehen (sheriff officer) välityksellä.

Vastauksen toimittamisesta vaatimukseen lomakkeella C ei peritä maksua.

Asianajajan käyttämistä ei yleensä vaadita, eikä maksuun sisälly asianajopalkkioita.

Mikä on kulujen suuruus?

Tällä hetkellä vaatimusten toimittamisesta tuomioistuimeen eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn yhteydessä veloitetaan maksu seuraavasti:

 • kun vaatimuksen kohteena oleva summa on enintään 300 Englannin puntaa (tai 250 euroa): 19 puntaa
 • kaikki muut mainitun menettelyn piiriin kuuluvat vaatimukset: 104 puntaa.

Vaatimusta koskevan tiedoksiannon toimittamisesta vastaajalle haastemiehen välityksellä veloitetaan hallinnollinen lisämaksu, joka on 13 Englannin puntaa. Lisäksi peritään maksu haastemiehen tiedoksiannosta.

Säädöksen Sheriff Court Fees Order 2018, Scottish Statutory Instrument No. 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna, 8 §:ssä säädetään, että osapuolella voi olla oikeus maksuvapautukseen, jos hän saa tiettyjä valtion maksamia etuuksia tai siviilioikeudellista oikeusapua.

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Edellä mainitun säädöksen 3 §:n mukaisesti tuomioistuin ei hyväksy hakemusta eikä se ole velvollinen käsittelemään asiaa, jos maksua ei ole maksettu.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Oikeuskulut voi maksaa

 • sekillä, jonka vastaanottajaksi merkitään The Scottish Courts and Tribunals Service
 • pankki- tai luottokortilla – tällöin on tarkistettava, mitä maksukortteja asianomainen tuomioistuin hyväksyy ja voiko maksun suorittaa puhelimitse
 • postiosoituksena, jonka vastaanottajaksi merkitään The Scottish Courts and Tribunals Service
 • käteisellä – käteismaksua ei suositella, jos maksu toimitetaan postitse.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuin hyväksyy asetuksessa (EY) N:o 861/2007 tarkoitetulla lomakkeella A toimitetun vaatimuksen sekä maksun. Asiakirjat ja maksu olisi toimitettava tai lähetettävä tuomioistuimeen samaan aikaan. Seuraavaksi tuomioistuin toimittaa tai lähettää lomakkeen B tai lomakkeen 1 tai tekee vastaajalle tiedoksiannon lomakkeesta A. Maksutositetta ei vaadita.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.