Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Pays-Bas

Contenu fourni par
Pays-Bas

Inleiding

Vorderingen in het kader van de procedure voor grensoverschrijdende geringe vorderingen (verordening (EG) nr. 861/2007, in werking getreden op 1 januari 2009) worden middels formulier A ingediend bij het gerecht dat volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid bevoegd is. De Europese procedure voor geringe vorderingen is bedoeld om grensoverschrijdende geschillen met een waarde van niet meer dan € 5000 eenvoudiger en sneller te regelen. De Verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Europese procedure voor geringe vorderingen is voor de partijen beschikbaar als alternatief voor de bestaande procedures waarin de wetgevingen van de lidstaten voorzien. In een Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing wordt in een andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd zonder dat een uitvoerbaarverklaring nodig is, en zonder dat de mogelijkheid van verzet tegen de erkenning openstaat.

Voor de procedure voor geringe vorderingen zijn standaardformulieren beschikbaar in alle EU-talen. Om de procedure te starten, moet formulier A worden ingevuld. Alle relevante stukken, zoals ontvangstbewijzen en facturen, moeten bij het formulier worden gevoegd.

De tenuitvoerlegging in een andere lidstaat kan uitsluitend worden geweigerd wanneer de beslissing onverenigbaar is met een andere beslissing in de andere lidstaat met betrekking tot dezelfde partijen. De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de nationale regels en procedures van de lidstaat waar de beslissing ten uitvoer wordt gelegd.

Wat zijn de geldende tarieven?

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vordering of het verzoek. Zie ook: Hoeveel moet ik betalen?

Hoeveel moet ik betalen?

De geldende tarieven voor 2024 zijn als volgt onderverdeeld:

Aard van de hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

- Met een beloop van niet meer dan

€ 500

€ 130

€ 87

€ 87

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan

€ 5.000 en niet meer dan € 12.500

€ 524

€ 248

€ 87

Voor nadere informatie over de geldende tarieven wordt u verwezen naar Rechtspraak.nl.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

De gerechtskosten moeten vooraf betaald worden. Blijft betaling na 1 maand uit, dan zal er ontslag van instantie worden verleend en wordt de zaak niet in behandeling genomen.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Een toegezonden rekening kan via een overboeking (al dan niet elektronisch) worden betaald.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling wordt de verwerende partij bericht en verzocht het antwoordformulier in vullen en te retourneren.

Gerelateerde links

Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen

Formulier A

Rechtspraak.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.