Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Austrija

Ova stranica sadržava informacije o sudskim pristojbama u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija

Uvod

U Uredbi (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti isprava kojom se pokreće postupak naziva se tužbenim zahtjevom (Klage), kako se naziva i u nacionalnom zakonodavstvu. Stoga austrijsko pravo u području sudskih pristojbi ne sadržava posebnu nacionalnu odredbu za tužbene zahtjeve iz te uredbe. Tužbeni zahtjev i prvostupanjski postupak koji iz njega proizlazi obuhvaćeni su tarifnim brojem 1 (Tarifpost 1) iz austrijskog Zakona o sudskim pristojbama (Gerichtsgebührengesetz (GGG)), koji se primjenjuje na sve nacionalne građanske postupke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupcima povezanima s tužbenim zahtjevima u okviru prvostupanjskog europskog postupka za sporove male vrijednosti primjenjuje se tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama, u skladu s bilješkom 1. uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama. Riječ je o paušalnoj pristojbi koja se plaća bez obzira na to hoće li postupak biti zaključen. Umanjenja se primjenjuju samo:

  • ako je tužbeni zahtjev odmah povučen ili odbijen prije nego što je dostavljen poziv drugoj stranci (pristojba se smanjuje na jednu četvrtinu, bilješka 3. uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama) ili
  • ako je tužbeni zahtjev povučen nakon dostave drugoj stranci, prije prve rasprave ili na njoj (pristojba se smanjuje na pola, bilješka 4. točka (a) uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama) ili
  • ako je predmet riješen na prvoj raspravi ili na početku druge rasprave kao rezultat mirenja započetog najkasnije na toj raspravi te taj sporazum postane pravomoćan (pristojba se smanjuje na pola, bilješka 4. točka (b) uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama).

U okviru austrijskog sustava sudskih pristojbi samo tužba kojom se pokreće postupak (u ovom slučaju tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti) podliježe plaćanju pristojbe u prvostupanjskim građanskim postupcima. Za naknadne prvostupanjske postupke ne naplaćuju se dodatne sudske pristojbe.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Zakona o sudskim pristojbama obveza plaćanja pristojbi nastupa kad se sudu podnese tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti. (Ako se tužbeni zahtjev poslije proširi, obveza plaćanja pristojbi nastaje kad se podnesu pisani podnesci. U slučaju pregovora obveza plaćanja pristojbi nastaje kad se evidentira proširenje tužbenog zahtjeva ili dođe do nagodbe koja nadilazi predmet zahtjeva.) Pristojba se tada mora platiti. Najkasnije u tom trenutku mora se podnijeti i zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi putem pravne pomoći (u Austriji: Verfahrenshilfe) ako su za to ispunjeni uvjeti.

Za zahtjeve za preispitivanje odluke iz članka 18. Uredbe ne naplaćuje se pristojba.

Koliko trebam platiti?

Izračun sudskih pristojbi za prvostupanjske postupke ovisi o vrijednosti predmeta tužbenog zahtjeva (sporni iznos naveden u zahtjevu ili poslije u proširenju zahtjeva) i broju stranaka. Kao primjer vidjeti sljedeću tablicu sa svim iznosima u okviru tarifnog broja 1 iz Zakona o sudskim pristojbama (stanje na dan 1. svibnja 2021.): kliknite ovdje za važeći tekst Zakona o sudskim pristojbama):

Tarifni broj 1

Vrijednost predmeta spora

Iznos pristojbe

ne premašuje

150 EUR

25 EUR

premašuje

150 EUR, ali ne premašuje

300 EUR

48 EUR

premašuje

300 EUR, ali ne premašuje

700 EUR

68 EUR

premašuje

700 EUR, ali ne premašuje

2000 EUR

114 EUR

premašuje

2000 EUR, ali ne premašuje

3500 EUR

182 EUR

premašuje

3500 EUR, ali ne premašuje

7000 EUR

335 EUR

premašuje

7000 EUR, ali ne premašuje

35 000 EUR

792 EUR

premašuje

35 000 EUR, ali ne premašuje

70 000 EUR

1556 EUR

premašuje

70 000 EUR, ali ne premašuje

140 000 EUR

3112 EUR

premašuje

140 000 EUR, ali ne premašuje

210 000 EUR

4670 EUR

premašuje

210 000 EUR, ali ne premašuje

280 000 EUR

6227 EUR

premašuje

280 000 EUR, ali ne premašuje

350 000 EUR

7783 EUR

premašuje

350 000 EUR

1,2 % iznosa tužbenog zahtjeva uvećano za 4203 EUR

Ako je riječ o više od dviju stranaka, na temelju članka 19.a Zakona o sudskim pristojbama može se naplatiti i dodatna naknada u iznosu od 10 % do 50 %.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju zakašnjelog plaćanja naplaćuje se fiksna kazna od 23 EUR (stanje na dan 1. svibnja 2021.) na temelju članka 31. Zakona o sudskim pristojbama. Međutim, zakašnjelo plaćanje sudske pristojbe ne utječe na provedbu samoga građanskog postupka. Sudski postupci ne ovise o plaćanju sudskih pristojbi, već se provode posve neovisno.

Naplata sudskih pristojbi koju provodi pravosudno tijelo uređena je Zakonom o sudskim pristojbama (Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG)). Ako pravosudno tijelo zbog neplaćanja mora izdati platni nalog (izvršni nalog za naplatu sudskih pristojbi) u skladu s člankom 6.a Zakona o sudskoj naplati, primjenjuje se dodatna pristojba za naplatu u iznosu od 8 EUR (stanje na dan 1. siječnja 2014.).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Način plaćanja utvrđen je u članku 4. Zakona o sudskim pristojbama. U skladu s njim pristojbe se mogu platiti bankovnom karticom s kojom se može podizati novac na bankomatu ili kreditnom karticom, polaganjem na račun nadležnog suda ili bankovnim prijenosom na račun nadležnog suda ili polaganjem gotovine kod tog suda. Bankovni podaci suda dostupni su na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa (Bundesministerium für Justiz, pod karticom „Sudovi” (Gerichte)).

Osim toga, sve pristojbe mogu se platiti i izravnim terećenjem ako je sud (ili, općenito, austrijski pravosudni sustav) ovlašten naplaćivati sudske pristojbe s računa koji je prijavila stranka koja je obveznik plaćanja pristojbi te ih položiti na račun suda. U tom slučaju u zahtjevu (tužbeni zahtjev u skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti) moraju biti navedeni račun s kojeg se naplaćuju pristojbe i odobrenje za njihovu naplatu, na primjer navođenjem oznake „Gebühreneinzug!” (Naplata pristojbi) ili „AEV!” („Pravilnik o izravnom terećenju”). Ako je riječ o ograničenom odobrenju, u zahtjevu se može navesti i najviši iznos za koji se račun može teretiti (članci 5. i 6. Pravilnika o izravnom terećenju (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Kad se tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti podnosi putem austrijskog sustava e-pravosuđe (Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)), pristojbe se moraju plaćati izravnim terećenjem. U tom se slučaju ne može odrediti najviši iznos koji se smije naplatiti.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako su savezna tijela ovlaštena naplaćivati sudske pristojbe pri podnošenju zahtjeva (tužbenog zahtjeva u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti), ali nisu ovlaštena za izravno terećenje, zahtjevu se mora priložiti dokaz o plaćanju pristojbi (potvrda o transakciji) (članak 4. Zakona o sudskim pristojbama). Ako se plaćanje vrši bankovnom karticom, kreditnom karticom, polaganjem ili prijenosom na račun nadležnog suda ili izravnim terećenjem računa stranke, austrijska Savezna računovodstvena agencija (Buchhaltungsagentur des Bundes) tek poslije obavješćuje pravosudno tijelo o knjiženju uplata na sudski račun. Postupak povezan s obavješćivanjem o sudskim pristojbama završava kad se dostavi dokaz o plaćanju (punog iznosa) pristojbi.

U slučaju preplate zahtjev za povrat preplaćenih sudskih pristojbi (članak 6.c stavak 1. točka 1. Zakona o naplati sudskih naknada) može se podnijeti u roku od pet godina.

Posljednji put ažurirano: 18/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.