Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Austrija

Ova stranica sadržava informacije o sudskim pristojbama u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija
Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U Uredbi (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti isprava kojom se pokreće postupak naziva se tužbenim zahtjevom (Klage), kako se naziva i u nacionalnom zakonodavstvu. Stoga austrijsko pravo u području sudskih pristojbi ne sadržava posebnu nacionalnu odredbu za tužbene zahtjeve iz te uredbe. Tužbeni zahtjev i prvostupanjski postupak koji iz njega proizlazi obuhvaćeni su tarifnim brojem 1 (Tarifpost 1) iz austrijskog Zakona o sudskim pristojbama (Gerichtsgebührengesetz), koji se primjenjuje na sve nacionalne građanske postupke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupcima povezanima s tužbenim zahtjevima u okviru prvostupanjskog europskog postupka za sporove male vrijednosti primjenjuje se tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama, u skladu s napomenom 1. uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama. Riječ je o paušalnoj pristojbi koja se plaća bez obzira na to hoće li postupak doći do kraja. Umanjenja se primjenjuju samo ako se tužbeni zahtjev odmah povuče ili odbije prije nego što se dostavi poziv drugoj stranci (pristojba se smanjuje na 25 %, napomena 3. uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama) ili ako se predmet pravomoćno zaključi na prvoj raspravi (pristojba se smanjuje na 50 %, napomena 2. uz tarifni broj 1 Zakona o sudskim pristojbama). U okviru austrijskog sustava sudskih pristojbi samo zahtjev za pokretanje postupka (u ovom slučaju tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti) podliježe plaćanju pristojbe u prvostupanjskim građanskim postupcima. Za naknadne prvostupanjske postupke ne naplaćuju se dodatne sudske pristojbe.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Zakona o sudskim pristojbama, obveza plaćanja pristojbi nastupa kad se sudu podnese tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti. Ako se tužbeni zahtjev kasnije proširi, obveza plaćanja pristojbi nastaje kad se podnesu pisani podnesci. U slučaju pregovora obveza plaćanja pristojbi nastaje kad se evidentira proširenje tužbenog zahtjeva ili dođe do nagodbe koja nadilazi predmet zahtjeva. Pristojba se do tog trenutka mora platiti. Najkasnije u tom trenutku mora se podnijeti i zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi putem pravne pomoći (Verfahrenshilfe), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za to.

Za zahtjeve za preispitivanje odluke iz članka 18. Uredbe ne naplaćuje se pristojba.

Koliko trebam platiti?

Izračun sudskih pristojbi za prvostupanjske postupke ovisi o vrijednosti predmeta tužbenog zahtjeva (sporni iznos naveden u zahtjevu ili kasnije u proširenju zahtjeva) i broju stranaka. Jasniji prikaz naveden je u nastavku u tablici sa svim iznosima u okviru tarifnog broja 1 iz Zakona o sudskim pristojbama (stanje od 1. kolovoza 2017.; kliknite ovdje za aktualni tekst Zakona o sudskim pristojbama):

Tarifni broj 1

Vrijednost predmeta tužbenog zahtjeva

Iznos pristojbe

do

150 EUR

23 EUR

od

150 EUR do

300 EUR

45 EUR

od

300 EUR do

700 EUR

64 EUR

od

700 EUR do

2000 EUR

107 EUR

od

2000 EUR do

3500 EUR

171 EUR

od

3500 EUR do

7000 EUR

314 EUR

od

7000 EUR do

35 000 EUR

743 EUR

od

35 000 EUR do

70 000 EUR

1459 EUR

od

70 000 EUR do

140 000 EUR

2919 EUR

od

140 000 EUR do

210 000 EUR

4380 EUR

od

210 000 EUR do

280 000 EUR

5840 EUR

od

280 000 EUR do

350 000 EUR

7299 EUR

od

350 000 EUR

1,2 % spornog iznosa uvećano za 3488 EUR

Ako je riječ o više od dviju stranaka, na temelju članka 19.a Zakona o sudskim pristojbama može se naplatiti i dodatna naknada u iznosu od 10 % do 50 %.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju zakašnjelog plaćanja naplaćuje se fiksna kazna od 22 EUR (od 1. kolovoza 2017.) na temelju članka 31. Zakona o sudskim pristojbama. Međutim, zakašnjelo plaćanje sudske pristojbe ne utječe na provedbu samoga građanskog postupka. Sudski postupci ne ovise o plaćanju sudskih pristojbi, već ih se provodi posve neovisno.

Naplata sudskih pristojbi koju provodi pravosudno tijelo uređena je austrijskim Zakonom o naplati sudskih naknada (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Ako pravosudno tijelo, u slučaju neplaćanja, mora izdati nalog za plaćanje (izvršiva isprava za naplatu sudskih pristojbi) na temelju članka 6.a Zakona o naplati sudskih naknada, primjenjuje se dodatni iznos od 8 EUR (od 1. siječnja 2014.).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Način plaćanja uređen je člankom 4. Zakona o sudskim pristojbama. U skladu s člankom 4. pristojbe se mogu platiti bankovnom karticom kojom se može podizati novac na bankomatu ili kreditnom karticom, pologom ili bankovnim prijenosom na račun nadležnog suda ili uplatom gotovine tom sudu. Bankovni podaci suda dostupni su na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa (u odjeljku „Sudovi” (Gerichte)).

Osim toga, sve se pristojbe mogu platiti i izravnim terećenjem ako je sud (ili općenito austrijski pravosudni sustav) ovlašten naplaćivati sudske pristojbe s računa koji je prijavila stranka koja je obveznik plaćanja pristojbi te ih položiti na račun suda. U tom se slučaju u zahtjevu (tužbenom zahtjevu u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti) mora navesti račun s kojeg se pristojbe mogu naplatiti te odobrenje za tu naplatu, na primjer navodeći napomenu „Gebühreneinzug!” ili „AEV!”. Kad je riječ o ograničenom odobrenju, u zahtjevu se može navesti i najveći iznos koji se smije naplatiti (članci 5. i 6. Pravilnika o izravnom terećenju (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Kad se tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti podnosi u austrijskom sustavu e-pravosuđe (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), pristojbe se moraju plaćati izravnim terećenjem. U tom se slučaju ne može navesti najveći iznos koji se smije naplatiti.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako su savezna tijela ovlaštena naplaćivati sudske pristojbe pri podnošenju zahtjeva (tužbenog zahtjeva u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti), ali nisu ovlaštena za izravno terećenje, zahtjevu se mora priložiti dokaz o plaćanju pristojbi (potvrda o transakciji) (članak 4. Zakona o sudskim pristojbama). Ako se plaćanje izvršava bankovnom karticom, kreditnom karticom, pologom ili prijenosom na račun nadležnog suda ili izravnim terećenjem računa stranke, austrijska Savezna računovodstvena agencija tek kasnije obavješćuje pravosudno tijelo o knjiženju uplata izvršenih u korist računa suda. Postupak povezan s obavješćivanjem o sudskim pristojbama završava kad se dostavi dokaz o plaćanju (punog iznosa) pristojbi.

U slučaju preplate, zahtjev za povrat preplaćenog iznosa sudskih pristojbi (članak 6.c stavak 1. točka 1. Zakona o naplati sudskih naknada) može se podnijeti u roku od pet godina.

Posljednji put ažurirano: 21/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.