Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Uvod

Koje pristojbe moram platiti?

Koliki je iznos pristojbi?

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe uređene su Zakonom br. 549/1991 o sudskim pristojbama. Tarifa pristojbi priložena je Zakonu. Pristojbe čine prihod državnog proračuna.

Pristojbe se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i u državnim biljezima.

Koje pristojbe moram platiti?

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti moraju se platiti u skladu s općim propisima. Primjenjuju se jednaka pravila kao i za druge parnične postupke.

Koliki je iznos pristojbi?

Stope pristojbi za sudske postupke izražene su u obliku fiksnog iznosa ili postotka u slučaju da je osnovica pristojbe izražena u obliku novčanog iznosa. Pristojba u obliku postotka umnožak je pristojbene osnovice i stope pristojbe. Pojedinačne stope utvrđene su u tarifi priloženoj Zakonu br. 549/1991 o sudskim pristojbama.

Kada je riječ o europskom postupku za sporove male vrijednosti, primjenjuje se osnovno pravilo koje se temelji na kriteriju plaćanja. Fiksni je iznos pristojbe za podnošenje zahtjeva za pokretanje sudskog postupka za isplatu iznosa do 20 000 CZK utvrđen na 1000 CZK.

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Ako se pristojba ne plati odmah pri podnošenju tužbe, žalbe, žalbe pred sudom u trećem stupnju ili kasacijske žalbe, sud određuje rok od najmanje 15 dana u kojem je podnositelj zahtjeva mora platiti. U iznimnim slučajevima sud može odrediti kraći rok. Ako po isteku roka pristojba nije plaćena, sud obustavlja postupak. Plaćanje pristojbe nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

U slučaju da osoba podnese žalbu protiv odluke suda, a žalbeni sud utvrdi da pristojba nije plaćena pri podnošenju zahtjeva, žalbeni sud određuje rok od najmanje 15 dana u kojem osoba mora izvršiti uplatu pristojbe. U iznimnim slučajevima žalbeni sud može odrediti kraći rok. Ako po isteku roka pristojba nije plaćena, žalbeni sud obustavlja postupak. Plaćanje pristojbe nakon isteka roka neće se uzeti u obzir. Načelo mutatis mutandis primjenjuje se na postupak pred žalbenim sudom.

Ako odluka o obustavi postupka zbog neplaćene pristojbe postane pravomoćna, obveza plaćanja prestaje.

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Bankovne podatke možete naći na internetskim stranicama pojedinačnih sudova dostupnima na portalu https://www.justice.cz/. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i u državnim biljezima.

O pitanjima povezanima s pristojbama za postupak odlučuje sud nadležan za razmatranje predmeta i donošenje presude u prvom stupnju.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Obveze osobe koja je dužna platiti pristojbu prestaju uplatom novca na bankovni račun nadležnog suda ili predajom državnih biljega nadležnom sudu. Ne morate dostaviti nijedan drugi dokument sudu.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.