Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću trebati platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pravila kojima se uređuje plaćanje sudskih pristojbi pri pokretanju postupka u Mađarskoj na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti utvrđena su u Zakonu o pristojbama br. XCIII iz 1990. Na temelju tih pravila pri pokretanju postupka mora se platiti pristojba u iznosu od 6 % vrijednosti tužbenog zahtjeva kupnjom državnih biljega u poštanskom uredu ili plaćanjem pristojbe državnom poreznom tijelu. Pristojbu je moguće platiti i prijenosom sredstava na račun državnog poreznog tijela.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske se pristojbe moraju platiti pri pokretanju postupka za sporove male vrijednosti.

Koliko ću trebati platiti?

Ako je riječ o novčanoj tražbini, potrebno je platiti 6 % vrijednosti tražbine, što ne uključuje dodatne naknade (kamate, troškove), a ako je riječ o nenovčanom zahtjevu, potrebno je platiti 6 % procijenjene vrijednosti zahtjeva, ali ne manje od 15 000 HUF. Ako je riječ o novčanim tražbinama u valuti koje nije forinta, pristojbu je moguće platiti na vrijednost tražbine prema srednjem tečaju središnje banke koji se primjenjuje na dan podnošenja zahtjeva.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Tužitelji koji ne plate pristojbu pri pokretanju postupka primit će nalog za plaćanje od suda. Ako tužitelj ne postupi prema nalogu u navedenom roku, sud će odbaciti tužbeni zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

  1. Postupovnu pristojbu moguće je platiti u državnim biljezima. Državni biljezi mogu se kupiti u poštanskim uredima. Kada se postupovna pristojba plaća u državnim biljezima, iznos se zaokružuje na veći ili manji iznos, tako da se svaka razlika manja od 50 HUF zanemaruje, a svaka razlika veća od 50 HUF računa se kao 100 HUF.
  2. Tužitelj može platiti postupovnu pristojbu i na temelju obračuna državnog poreznog tijela. U tom je slučaju potrebno dostaviti i primjerak obrasca zahtjeva državnom poreznom tijelu. Obračunana se pristojba može platiti nalogom za plaćanje koji je izdalo državno porezno tijelo, prijenosom sredstava na račun koji odredi državno porezno tijelo ili, gdje je to moguće, bankovnom karticom. Obrazac zahtjeva moguće je dostaviti u bilo koju županijsku poreznu upravu (ili poreznu upravu glavnoga grada) Nacionalnog poreznog i carinskog tijela (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) da bi se obračunala postupovna pristojba.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

  1. U slučaju plaćanja postupovne pristojbe u državnim blijezima biljeg se mora pričvrstiti na zahtjev, koji se zatim podnosi sudu. Državni biljeg pričvršćen na zahtjev stranka ne smije mijenjati ni označavati na bilo koji način.
  2. U slučaju plaćanja pristojbe na temelju obračuna državno porezno tijelo na zahtjevu potvrđuje da je tužbeni zahtjev predočen radi obračuna pristojbe, nakon čega se može podnijeti sudu.
Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.