Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija
Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U skladu s člankom 33. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums) troškovi sudskih postupaka (tiesāšanās izdevumi) uključuju:

1) državnu pristojbu (valsts nodeva)

2) upravnu pristojbu (kancelejas nodeva)

3) troškove povezane s razmatranjem predmeta.

Državna pristojba mora se platiti za svaki zahtjev koji se podnosi sudu, odnosno za prvotnu tužbu, protutužbu, zahtjev koji je podnijela treća strana sa zasebnom tražbinom povezanom s predmetom već pokrenutog postupka, zahtjev u okviru posebnog postupka ili drugi zahtjev predviđen člankom 34. Zakona o parničnom postupku.

Upravna pristojba naplaćuje se za:

 1. izdavanje primjerka dokumenta u predmetu i ponovno izdavanje sudske presude ili odluke – 7,11 EUR
 2. izdavanje potvrde – 2,85 EUR
 3. izdavanje primjerka naloga za izvršenje – 14,23 EUR
 4. ovjeru pravomoćnosti sudske presude ako se presuda podnosi stranim tijelima – 4,27 EUR
 5. pozivanje svjedoka – 4,27 EUR po osobi.
Troškovi povezani s razmatranjem predmeta:
 1. iznosi koji se plaćaju svjedocima i vještacima
 2. troškovi povezani s ispitivanjem svjedoka ili provođenjem uviđaja na licu mjesta
 3. troškovi nastali traženjem tuženika
 4. troškovi koji se odnose na izvršenje sudske presude
 5. troškovi koji se odnose na dostavu, izdavanje i prijevod sudskih obavijesti i drugih sudskih dokumenata
 6. troškovi objavljivanja obavijesti u novinama
 7. troškovi povezani sa zalogom ili osiguranjem.

Državna pristojba ne može se platiti elektronički.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Državna pristojba naplaćuje se za sporove male vrijednosti.

Upravna pristojba naplaćuje se za izdavanje primjerka dokumenta u predmetu i ponovno izdavanje sudske presude ili odluke, izdavanje potvrde, izdavanje primjerka naloga za izvršenje, ovjeru pravomoćnosti sudske presude ako se presuda podnosi stranim tijelima, pozivanje svjedoka.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta naplaćuju se za iznose koji se plaćaju svjedocima i vještacima, troškove povezane s ispitivanjem svjedoka ili provođenjem uviđaja na licu mjesta, troškove nastale traženjem tuženika, troškove koji se odnose na izvršenje sudske presude, troškove koji se odnose na dostavu, izdavanje i prijevod sudskih obavijesti i drugih sudskih dokumenata, troškove objavljivanja obavijesti u novinama, troškove povezane sa zalogom ili osiguranjem.

Koliko trebam platiti?

Pri podnošenju zahtjeva dužni ste platiti državnu pristojbu u visini 15 % iznosa koji je predmet tužbenog zahtjeva, no ne manje od 71,41 EUR. Državna pristojba ne naplaćuje se u tužbama za uzdržavanje djeteta ili roditelja.

Sud će naložiti stranci koja izgubi spor da naknadi sve sudske troškove koje je platila stranka koja je uspjela u sporu. Ako je tužbeni zahtjev djelomično usvojen, sud će naložiti da se tužitelju naknade sudski troškovi razmjerno dijelu tužbenog zahtjeva koji je usvojen, a tuženiku razmjerno dijelu tužbenog zahtjeva koji je odbijen. Državna pristojba ne naknađuje se za sporedni prigovor (blakus sudzība) protiv sudske odluke ili za ponovno pokretanje sudskog postupka nakon što je donesena presuda zbog ogluhe.

Ako tužitelj povuče tužbu, mora naknaditi sudske troškove tuženika. U tom slučaju tuženik neće morati naknaditi sudske troškove tužitelja. Međutim, ako tužitelj povuče tužbu zato što je tuženik dobrovoljno udovoljio tužbenom zahtjevu nakon što je tužba podnesena, sud će na zahtjev tužitelja naložiti tuženiku da naknadi sudske troškove koje je tužitelj platio.

Ako sud odluči da neće razmatrati tužbu, na zahtjev tuženika naložit će tužitelju da naknadi sudske troškove koje je tuženik platio.

Ako je tužitelj oslobođen od plaćanja sudskih troškova, tuženiku se nalaže da u državni proračun uplati sudske troškove tužitelja razmjerno dijelu tužbenog zahtjeva koji je usvojen.

Upravna pristojba naplaćuje se za:

 1. izdavanje primjerka dokumenta u predmetu i ponovno izdavanje sudske presude ili odluke – 7,11 EUR
 2. izdavanje potvrde – 2,85 EUR
 3. izdavanje primjerka naloga za izvršenje – 14,23 EUR
 4. ovjeru pravomoćnosti sudske presude ako se presuda podnosi stranim tijelima – 4,27 EUR
 5. pozivanje svjedoka – 4,27 EUR po osobi.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se zahtjevu ne prilože dokazi o plaćanju državne pristojbe i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu koji je propisan zakonom, na temelju članka 133. Zakona o parničnom postupku sud neće nastaviti s obradom zahtjeva te će odrediti rok u kojem tužitelj mora otkloniti nedostatke.

Ako tužitelj otkloni nedostatke u određenom roku, smatra se da je zahtjev podnesen na dan kad je prvi put podnesen sudu.

Ako tužitelj ne otkloni nedostatke u određenom roku, smatra se da zahtjev nije podnesen i bit će vraćen tužitelju.

Vraćanje zahtjeva ne sprečava tužitelja da ponovno podnese zahtjev sudu u skladu s redovnim postupcima utvrđenima Zakonom.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državna i upravna pristojba uplaćuju se na račun Državne riznice (Valsts kase). Troškovi povezani s razmatranjem predmeta uplaćuju se na račun sudske uprave (Tiesu administrācija).

Pristojba za sudske radnje (državna pristojba) (članak 34. Zakona o parničnom postupku, osim stavka 6.):

Primatelj: Valsts kase

Registracijski br. 90000050138

Broj računa: LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: podaci kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se državna pristojba uplaćuje u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Pristojba za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta (državna pristojba) (članak 34. Zakona o parničnom postupku, stavak 6.) plaća se na sljedeći način:

Primatelj: Valsts kase

Registracijski br. 90000050138

Broj računa: LV71TREL1060190911300

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: podaci kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se državna pristojba uplaćuje u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Upravna pristojba (članak 38. Zakona o parničnom postupku):

Upravna pristojba u sudskoj ustanovi:

Primatelj: Valsts kase

Registracijski br. 90000050138

Broj računa: LV39TREL1060190911100

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: podaci kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se upravna pristojba plaća u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta (članak 39. Zakona o parničnom postupku);

Okružni (gradski) i regionalni sudovi:

Primatelj: Tiesu administrācija

Registracijski br. 90001672316

Broj računa: LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: „21499” i navesti podatke kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se troškovi povezani s razmatranjem predmeta plaćaju u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Pri podnošenju zahtjeva sudu morate priložiti dokaze o plaćanju državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu koji je propisan zakonom.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.