Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Uvod

U skladu s člankom 33. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likumspravni troškovi (tiesāšanās izdevumi) obuhvaćaju:

 1. sudske pristojbe
 2. depozite
 3. i troškove vođenja postupaka.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe sastoje se od:

1. državne pristojbe (valsts nodeva)

Državna pristojba mora se platiti za svaki zahtjev koji se podnese sudu, odnosno za prvotnu tužbu, protutužbu, zahtjev koji je podnijela treća strana sa zasebnom tražbinom povezanom s predmetom već pokrenutog postupka, zahtjev u okviru posebnog postupka ili drugi zahtjev predviđen člankom 34. Zakona o parničnom postupku.

2. troškova povezanih s razmatranjem predmeta, i to:

 1. iznosa koji se plaćaju svjedocima i vještacima
 2. troškova povezanih sa saslušanjem svjedoka ili provođenjem očevida na licu mjesta
 3. troškova nastalih traženjem tuženika ili svjedoka
 4. troškova povezanih s izvršenjem presude
 5. troškova povezanih sa sastavljanjem, dostavom, izdavanjem i prijevodom sudskih poziva i ostalih povezanih sudskih dokumenata te vraćanjem pisanih dokaza
 6. troškova povezanih sa sastavljanjem i dostavom pravnih obavijesti
 7. troškova povezanih s osiguravanjem potraživanja ili privremene zaštite

3. troškova povezanih s postupkom, to jest:

 1. odvjetničkih naknada
 2. troškova povezanih s prisustvovanjem na sudskim raspravama
 3. troškova prikupljanja dokaza
 4. troškova povezanih s pravnom pomoći koju financira država
 5. troškova prisutnosti tumača na sudskoj raspravi.

Koliko trebam platiti?

U članku 34. Zakona o parničnom postupku utvrđuje se visina državnih pristojbi po tužbi, koje se procjenjuju kao novčano plaćanje: za zahtjeve u brakorazvodnim parnicama, za zahtjeve u okviru posebnog postupka, za ostale zahtjeve koji nisu naplatne prirode ili za koje nije potrebna procjena, za zahtjeve da se poništi sporazum o arbitraži, za zahtjeve povezane s autorskim i povezanim pravima, za zaštitu baza podataka (sui generis), žigove, certifikacijske žigove i oznake zemljopisnog podrijetla, patente, dizajne, biljne sorte, povredu i zaštitu topografije poluvodiča, zahtjeve za zaštitu poslovnih tajni od neovlaštenog pribavljanja, korištenja i odavanja za koja se postupak vodi pred Žalbenim vijećem u području prava industrijskog vlasništva, za zahtjeve u predmetima kojima se traži poništenje odluke glavne skupštine sudionika (dioničara) društva kapitala, za zahtjeve za osiguranje ili privremenu zaštitu, za zahtjeve za izdavanje europskog naloga za blokadu računa na temelju Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima, za zahtjeve za dokazni postupak ako su podneseni prije bilo kakvog pravnog postupka, za zahtjeve za izdavanje europskog platnog naloga na temelju Uredbe (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog, za zahtjeve za izvršenje obveza po sudskom nalogu, za zahtjeve za nesporno izvršenje obveza, za zahtjeve za izdavanje naloga o izvršenju za priznavanje i izvršenje pravorijeka Stalnog arbitražnog suda ili stranog arbitražnog suda, za zahtjeve za nastavak postupka i ponovno pokretanje postupka nakon presude zbog ogluhe, za zahtjeve za pokretanje postupka za razdvajanje bračne stečevine, za pritužbe u postupcima pravne zaštite, za pritužbe u stečajnim postupcima zbog odluka skupštine vjerovnika, za pritužbe na odluke Službe za nadzor insolventnosti (Maksātnespējas kontroles dienests) te u pogledu Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti, za zahtjeve za konsolidaciju nekretnina u ime kupca, za zahtjeve za prijenos postupovnih prava stranaka kad se takvi zahtjevi podnose sudu nakon što je konačna odluka o predmetu stupila na snagu, za zahtjeve za poništenje oslobađanja fizičkih osoba od dužničkih obveza i za zahtjeve za izdavanje primjerka naloga za izvršenje.

Kabinet ministara određuje iznos koji treba platiti svjedocima i vještacima te visinu i način izračuna troškova za ispitivanje svjedoka ili provođenje uviđaja na licu mjesta, traženje tuženikâ ili svjedokâ, sastavljanje, dostavu, izdavanje i prevođenje sudskih poziva i ostalih povezanih sudskih dokumenata te vraćanje pisanih dokaza, sastavljanje i objavu pravnih obavijesti te osiguravanje potraživanja ili privremene zaštite.

Iznos osiguranja koji je potrebno položiti utvrđen je u članku 43.1 Zakona o parničnom postupku.

Mjera u kojoj su troškovi povezani s predmetom nadoknadivi utvrđuje se u članku 44. Zakona o parničnom postupku.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se zahtjevu ne prilože dokumenti kojima se potvrđuje plaćanje državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu propisanom zakonom, sud će u skladu s člankom 133. Zakona o parničnom postupku, obustaviti daljnje postupanje povezano sa zahtjevom te odrediti rok u kojem tužitelj treba otkloniti nedostatke.

Ako tužitelj otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da je zahtjev podnesen na dan kad je prvi put podnesen sudu.

Ako tužitelj ne otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da zahtjev nije podnesen i bit će vraćen tužitelju.

Vraćanje zahtjeva ne sprječava tužitelja da zahtjev ponovno podnese sudu u skladu s redovnim postupcima utvrđenima Zakonom o parničnom postupku.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državnu pristojbu moguće je uplatiti na račun Državne riznice (Valsts kase).

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta uplaćuju se na račun Sudske uprave (Tiesu administrācija).

Državne pristojbe i sudski računi

Državna sudska pristojba (članak 34. Zakona o parničnom postupku, osim stavka 6. (za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta)):

Primatelj: Državna riznica

Broj upisa u registar: 90000050138

Broj računa LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: pojedinosti o osobi ili predmetu, broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje državne pristojbe izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Državna pristojba za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta (članak 34. stavak 6. Zakona o parničnom postupku):

prije podnošenja izvršnih dokumenata na internetskim stranicama elektroničke dražbe u odjeljku „Ostale usluge” zatražite od naplatitelja da vam izda račun za državnu pristojbu za podnošenje naloga za izvršenje i platite ga.

Svrha plaćanja: navedite broj računa i broj izvršnog dokumenta.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta na okružnom (gradskom) ili regionalnom sudu (članak 39. Zakona o parničnom postupku), troškovi povezani s izvršenjem obveza po sudskom nalogu (članak 406.3 Zakona o parničnom postupku):

Primatelj: Sudska uprava

Broj upisa u registar: 90001672316

Broj računa LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Državna riznica

BIC kôd: TRELLV22

Svrha plaćanja: „21490”, te navesti pojedinosti o osobi ili predmetu: broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar. Ako je plaćanje troškova povezanih s razmatranjem predmeta izvršeno u ime druge osobe, potrebno je navesti identifikacijske podatke te osobe: broj predmeta (ako je poznat), za fizičke osobe: ime i prezime te osobni identifikacijski broj, za pravne osobe: naziv i broj upisa u registar.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Pri podnošenju zahtjeva sudu morate priložiti dokaze o plaćanju državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u zakonom propisanom iznosu.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.