Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Europski postupak za sporove male vrijednosti uređen je Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Sustav sudskih pristojbi uređen je Hitnom uredbom br. 80/2013 koja je na snazi od 26. lipnja 2013. Taj je zakonodavni akt donesen nakon izmjena pravnog okvira za vođenje građanskih postupaka donošenjem Zakona o parničnom postupku i uvođenjem novih institucija na temelju Građanskog zakonika.

Sudske pristojbe naplaćuju se svim fizičkim i pravnim osobama za usluge koje pružaju sudovi te Ministarstvo pravosuđa (Ministerul Justiției) i Ured javnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Sudske pristojbe u Rumunjskoj mogu se platiti putem interneta, ali taj se elektronički sustav plaćanja još ne upotrebljava.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe naplaćuju se na razini prvostupanjskih postupaka i na razini žalbenih postupaka, pod uvjetima utvrđenima u zakonodavstvu.

Fizičke osobe na zahtjev mogu ostvariti pravo na umanjenje iznosa sudskih pristojbi, izuzeće od obveze plaćanja i plaćanje u obrocima na temelju Hitne vladine uredbe br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, odobrene s izmjenama uvedenima Zakonom br. 193/2008, kako je izmijenjen. Pravnim osobama mogu se odobriti olakšice za plaćanje sudskih pristojbi na temelju članka 42. stavka 2. Hitne vladine uredbe br. 80/2013.

Koliko trebam platiti?

U skladu sa zakonodavstvom koje je trenutačno na snazi sudske pristojbe za podnošenje tužbenog zahtjeva utvrđene su člankom 3. stavkom 1. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 i iznose kako slijedi:

  1. do vrijednosti od 500 RON – 8 %, ali ne manje od 20 RON
  2. od 501 RON do 5000 RON – 40 RON + 7 % za vrijednosti veće od 500 RON
  3. od 5001 RON do 25 000 RON – 355 RON + 5 % za vrijednosti veće od 5000 RON.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s Hitnom vladinom uredbom br. 80/2013 sudske pristojbe plaćaju se unaprijed. Ako tužitelj ne ispuni obvezu plaćanja pristojbe do roka utvrđenog zakonom ili sudskom odlukom, zahtjev će se poništiti kao neplaćen ili će se, gdje je to primjenjivo, riješiti u mjeri u kojoj je sudska pristojba plaćena u skladu sa zakonom. Osim toga, ako se zahtjev za olakšice za plaćanje sudskih pristojbi odbije, a tužitelj ne plati odgovarajuću sudsku pristojbu do roka koji je odredio sud i ne dostavi nikakav dokaz plaćanja sa spisom, sud poništava zahtjev kao neplaćen.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Obveznik plaćanja pristojbi može ih platiti u gotovini, bankovnim prijenosom ili putem interneta uplatom na poseban račun za prihode lokalnog proračuna za „sudske i druge pristojbe” upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili, ako je to primjenjivo, u kojoj pravna osoba ima registrirano sjedište. Troškove prijenosa pristojbi snosi obveznik plaćanja tih pristojbi.

Ako obveznik plaćanja pristojbe nema prebivalište, boravište ili registrirano sjedište (ako je primjenjivo) u Rumunjskoj, sudska pristojba uplaćuje se u korist lokalnog proračuna upravne jedinice u kojoj se nalazi sud pred kojim je pokrenut postupak ili kojemu je podnesen zahtjev.

Sudske pristojbe mogu se platiti gotovinom u upravama za poreze i pristojbe u upravnim jedinicama u kojima fizička osoba ima prebivalište ili boravište odnosno u kojima pravna osoba ima registrirano sjedište.

Sudske pristojbe mogu se platiti bankovnim prijenosom i putem interneta.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Potvrda o plaćanju sudskih pristojbi, koja se izdaje za plaćanja u gotovini ili uplate na temelju naloga za plaćanje, prilaže se pri evidentiranju zahtjeva.

Potvrde o plaćanju ili, ovisno o slučaju, nalozi za plaćanje sudskih pristojbi nemaju standardizirani format, nego se izdaju u obliku koji prihvaća upravna jedinica u kojoj je plaćanje izvršeno.

Ako se sudska pristojba plati nakon što je sud obavijestio tužitelja o tome da je to potrebno učiniti, tužitelj mora dostaviti dokaz o plaćanju pristojbe u spis predmeta u roku od deset dana od primitka takve obavijesti.

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe može se dostaviti osobno sudu ili poštom, uz naznaku broja spisa (predmeta) za koji je izvršeno plaćanje. Taj je broj naveden u obavijesti koju sud šalje dotičnoj stranci.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.