Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Belgija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

To je područje uređeno člancima od 1017. do 1022. belgijskog Pravosudnog zakonika (Code judiciaire) i člankom 953. tog zakonika, koji se odnose na isplatu naknada svjedocima. Uređeno je i belgijskim Zakonikom o pristojbama za registraciju, hipoteke i usluge sudskog registra (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), a posebno člancima 142. i dalje te 268. i dalje, koji se odnose na pristojbe za registraciju.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U članku 1018. belgijskog Pravosudnog zakonika navodi se priroda pristojbi:

1. Pristojbe za usluge sudskog registra i registraciju te ostale pristojbe. U pristojbe za usluge sudskog registra ubrajaju se pristojbe za uvrštenje u registar, za sastavljanje i za izdavanje ovjerenih primjeraka dokumenata (vidjeti članke 268. i dalje belgijskog Zakonika o pristojbama za registraciju, hipoteke i usluge sudskog registra). Pristojba za uvrštenje u registar iznosi od 30 EUR do 100 EUR, ovisno o sudu. Pristojba za sastavljanje dokumenata iznosi 35 EUR.

Pristojbe za registraciju plaćaju se za odluke u predmetima u kojima iznos glavnice premašuje 12 500 EUR (ne uključujući sudske pristojbe). Iznose 3 % tog iznosa te se stoga ne primjenjuju u sporovima male vrijednosti.

2. Troškovi sudskih postupaka te povezanih plaća i prihoda.

3. Trošak izdavanja ovjerenog primjerka presude: od 0,85 EUR do 5,75 EUR po stranici.

4. Troškovi svih sredstava iznošenja ili pribavljanja dokaza, uključujući naknade za vještake i ostale naknade za svjedoke. Kraljevskim dekretom od 27. srpnja 1972. taj je iznos utvrđen na 200 BEF po svjedoku, što danas odgovara iznosu od oko 5 EUR. Tom se iznosu pridodaju putni troškovi (0,0868 EUR po kilometru).

Ako je sudski vještak pozvan na svjedočenje, ima pravo odrediti iznos svojih troškova i naknada za rad. Međutim, metoda izračuna mora biti jasno naznačena, a sud može smanjiti iznos ako to bude potrebno (na primjer ako su troškovi nastali bez potrebe) u detaljnoj procjeni sudskih pristojbi.

5. Putni troškovi i dnevnice sudaca, službenika i stranaka u predmetu u slučaju da im je putovanje naložio sud te troškovi za isprave ako su sastavljene isključivo za potrebe suđenja.

6. Pristojba za pripremu predmeta (članak 1022. belgijskog Pravosudnog zakonika). Pristojbu plaća stranka koja izgubi spor, a odnosi se na fiksni doprinos pravnim troškovima i naknadama stranci koja je dobila spor. Iznosi su izračunani na temelju indeksa potrošačkih cijena te će se uvećati ili umanjiti za 10 % ako se indeks poveća ili smanji za 10 postotnih bodova.

Iznos tražbine

Osnovni
iznos

Najniži
iznos

Najviši
iznos

250,00 EUR ili manje

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

od 750,01 EUR do 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

Sud za radne sporove (posebna pravila)

Iznos tražbine

Osnovni
iznos

Najniži
iznos

Najviši
iznos

250,00 EUR ili manje

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR ili manje

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR ili manje

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7. Naknade, prihodi i troškovi rada pučkog pravobranitelja imenovanog u skladu s člankom 1734. belgijskog Pravosudnog zakonika.

Koliko trebam platiti?

S obzirom na prethodno navedeno, iznos koji ćete morate platiti u potpunosti ovisi o pojedinačnom predmetu, tj. o tome jeste li dobili spor ili ne, jesu li pozvani sudski vještaci, jesu li pozvani drugi svjedoci, jesu li suci morali putovati u inozemstvo, je li pučki pravobranitelj bio uključen u predmet itd.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Pristojbe za usluge sudskog registra moraju se platiti unaprijed, u protivnom slučaj neće biti uvršten u registar.

Sudski vještaci uvijek traže isplatu predujma prije početka rada.

Ako zatražite saslušanje svjedoka, najprije ćete morati platiti potreban iznos službeniku. Ako ne platite taj iznos, pretpostavlja se da vam saslušanje svjedoka više nije potrebno.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti kreditnim transferom ili platnim nalogom, prijenosom sredstava elektroničkim putem, gotovinom ili čekom naslovljenim na sudski registar (zadnja se mogućnost odnosi na pravosudne djelatnike i sudske izvršitelje).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sve dokaze o plaćanju potrebno je čuvati na sigurnom tako da se odmah na zahtjev mogu predočiti sudu.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Bugarska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Odredbe o plaćanju sudskih pristojbi i troškova u sudskim postupcima utvrđene su Zakonom o parničnom postupku i Tarifom državnih pristojbi koje sudovi naplaćuju na temelju Zakona o parničnom postupku.

Zakon o parničnom postupku:

„Osmo poglavlje. Pristojbe i troškovi, odjeljak I. – Vrijednost postupka

Vrijednost postupka
Članak 68. Novčana vrijednost predmeta spora jest vrijednost postupka.

Vrijednost postupka
Članak 69. 1. Iznos vrijednosti postupka jest:
1. u postupcima povezanima s novčanim tražbinama: iznos tražbine.

Određivanje vrijednosti postupka:
Članak 70. 1. Vrijednost postupka utvrđuje tužitelj. Tuženik ili sud na vlastitu inicijativu mogu osporiti vrijednost postupka najkasnije tijekom prve rasprave na kojoj se predmet razmatra. U slučaju razlike u navedenom i stvarnom iznosu sud određuje vrijednost postupka.
2. Protiv odluke suda o povećanju vrijednosti postupka moguće je podnijeti privremenu žalbu.
3. U slučaju da je vrijednost postupka teško procijeniti u trenutku podnošenja tužbe, sud određuje približnu vrijednost postupka, a dodatna se pristojba naplaćuje naknadno, odnosno preplaćeni se iznos vraća, ovisno o trošku koji sud odredi pri donošenju odluke u predmetu.

Odjeljak II. Državne pristojbe i troškovi

Odgovornost za pristojbe i troškove
Članak 71. 1. Za obradu predmeta naplaćuju se državne pristojbe prema vrijednosti postupka te sudski troškovi. U slučaju da vrijednost postupka nije moguće procijeniti, sud određuje iznos državnih pristojbi.

Državne pristojbe
Članak 73. 3. Državne se pristojbe naplaćuju nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu ili pomoć i izdavanja dokumenta za koji se pristojba plaća, u skladu s tarifom koju je donijelo Vijeće ministara.

Prilozi zahtjevu
Članak 128. Uz zahtjev se podnosi sljedeće:
1. punomoć, u slučajevima u kojima izjavu podnosi opunomoćenik
2. pisani dokaz o plaćanju državnih pristojbi i troškova ako ih je trebalo platiti
3. preslike zahtjeva i njegovih priloga u skladu s brojem tuženika.

Provjera zahtjeva
Članak 129. 1. Sud provjerava usklađenost zahtjeva.
2. U slučajevima u kojima zahtjev nije u skladu sa zahtjevima iznesenima u članku 127. stavku 1. i članku 128., tužitelju se nalaže da otkloni nesukladnosti u roku od jednog tjedna te ga se obavješćuje o tome da može iskoristiti pravnu pomoć ako mu je ona potrebna i da ima pravo na nju. Ako tužiteljeva adresa nije navedena ili poznata sudu, obavješćuje ga se postavljanjem objave na za to određenom mjestu na sudu u trajanju od jednog tjedna.
3. U slučaju da tužitelj ne otkloni nesukladnosti, zahtjev i prilozi mu se vraćaju, a ako adresa nije poznata, zahtjev se čuva u uredu suda i stoji na raspolaganju tužitelju. Moguće je podnijeti privremenu žalbu protiv odluke o vraćanju zahtjeva bez potrebe za predočenjem preslike.”

Tarifa državnih pristojbi koje sud naplaćuje na temelju Zakona o parničnom postupku
„Odjeljak I.
Pristojbe koje se naplaćuju u sudskim postupcima
Članak 1. Sudska pristojba za podnošenje zahtjeva, protuzahtjeva ili zahtjeva treće strane sa zasebnim pravima iznosi 4% ukupne vrijednosti postupka, a najmanje 50 BGN.”

Sudske pristojbe moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom na račun suda.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Državne pristojbe naplaćuju se pri podnošenju tužbe. Tužitelj zahtjevu mora priložiti pisani dokaz o plaćanju svih primjenjivih državnih pristojbi i troškova.

Koliko trebam platiti?

Državna pristojba u Republici Bugarskoj za takve postupke iznosi 4 % vrijednosti postupka, ali ne manje od 50 BGN.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne priloži pisani dokaz o plaćanju pristojbe pri podnošenju zahtjeva, sud će tužitelju poslati obavijest s uputom o plaćanju državnih pristojbi u roku od jednog tjedna. Ako tužiteljeva adresa nije navedena ili poznata sudu, obavještava ga se postavljanjem objave na za to određenom mjestu na sudu u trajanju od jednog tjedna.
U slučaju da tužitelj ne otkloni nesukladnosti, zahtjev i prilozi mu se vraćaju, a ako adresa nije poznata, zahtjev se čuva u uredu suda i stoji na raspolaganju tužitelju. U takvim se slučajevima predmet odbacuje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom na račun suda, a potvrda o plaćanju mora se dostaviti sucu / vijeću sudaca koji razmatraju predmet putem sudskog registra. Sudsku pristojbu nije moguće platiti gotovinom sudskom blagajniku. Svaki sud ima ugovor s bankom koja pruža usluge sudu. Bankovne račune možete pronaći na službenim internetskim stranicama suda.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sudske pristojbe moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom na račun suda, a potvrda o plaćanju mora se dostaviti sucu / vijeću sudaca koji razmatraju predmet putem sudskog registra.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Češka

Uvod

Koje pristojbe moram platiti?

Koliki je iznos pristojbi?

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe uređene su Zakonom br. 549/1991 o sudskim pristojbama. Tarifa pristojbi priložena je Zakonu. Pristojbe čine prihod državnog proračuna.

Pristojbe se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i u državnim biljezima.

Koje pristojbe moram platiti?

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti moraju se platiti u skladu s općim propisima. Primjenjuju se jednaka pravila kao i za druge parnične postupke.

Koliki je iznos pristojbi?

Stope pristojbi za sudske postupke izražene su u obliku fiksnog iznosa ili postotka u slučaju da je osnovica pristojbe izražena u obliku novčanog iznosa. Pristojba u obliku postotka umnožak je pristojbene osnovice i stope pristojbe. Pojedinačne stope utvrđene su u tarifi priloženoj Zakonu br. 549/1991 o sudskim pristojbama.

Kada je riječ o europskom postupku za sporove male vrijednosti, primjenjuje se osnovno pravilo koje se temelji na kriteriju plaćanja. Fiksni je iznos pristojbe za podnošenje zahtjeva za pokretanje sudskog postupka za isplatu iznosa do 20 000 CZK utvrđen na 1000 CZK.

Koje su posljedice kašnjenja s plaćanjem pristojbi?

Ako se pristojba ne plati odmah pri podnošenju tužbe, žalbe, žalbe pred sudom u trećem stupnju ili kasacijske žalbe, sud određuje rok od najmanje 15 dana u kojem je podnositelj zahtjeva mora platiti. U iznimnim slučajevima sud može odrediti kraći rok. Ako po isteku roka pristojba nije plaćena, sud obustavlja postupak. Plaćanje pristojbe nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.

U slučaju da osoba podnese žalbu protiv odluke suda, a žalbeni sud utvrdi da pristojba nije plaćena pri podnošenju zahtjeva, žalbeni sud određuje rok od najmanje 15 dana u kojem osoba mora izvršiti uplatu pristojbe. U iznimnim slučajevima žalbeni sud može odrediti kraći rok. Ako po isteku roka pristojba nije plaćena, žalbeni sud obustavlja postupak. Plaćanje pristojbe nakon isteka roka neće se uzeti u obzir. Načelo mutatis mutandis primjenjuje se na postupak pred žalbenim sudom.

Ako odluka o obustavi postupka zbog neplaćene pristojbe postane pravomoćna, obveza plaćanja prestaje.

Kako i gdje mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe se plaćaju bankovnom doznakom na račun nadležnog suda. Bankovne podatke možete naći na internetskim stranicama pojedinačnih sudova dostupnima na portalu Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/. Pristojbe u iznosu manjem od 5000 CZK mogu se platiti i u državnim biljezima.

O pitanjima povezanima s pristojbama za postupak odlučuje sud nadležan za razmatranje predmeta i donošenje presude u prvom stupnju.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Obveze osobe koja je dužna platiti pristojbu prestaju uplatom novca na bankovni račun nadležnog suda ili predajom državnih biljega nadležnom sudu. Ne morate dostaviti nijedan drugi dokument sudu.

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Njemačka

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudski troškovi za europski postupak za sporove male vrijednosti utvrđeni su Zakonom o sudskim troškovima (Gerichtskostengesetz).

Sud nalaže plaćanje sudskih troškova na temelju računa za sudske troškove. Pristojbe je potrebno platiti pri podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka. Međutim, tijek postupka ne ovisi o plaćanju pristojbi.

Osim podnositelja zahtjeva, svatko kome sud odredi tu obvezu ili tko na sebe preuzme odgovornost u okviru nagodbe isto je tako obvezan platiti sudske pristojbe.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Točni iznosi pristojbi navedeni su u dodatku Zakonu o sudskim troškovima (Indeks troškova – Kostenverzeichnis). Točkom 1210. Indeksa troškova propisana je pristojba po stopi od 3,0 za europski postupak za sporove male vrijednosti. U slučaju prijevremenog završetka postupka ta se pristojba smanjuje na stopu od 1,0 (točka 1211. Indeksa troškova).

Iznos pristojbe određuje se na temelju vrijednosti predmeta spora, koja je obično jednaka iznosu tražbine.

Koliko trebam platiti?

Mogući iznosi pristojbi:

Vrijednosti do
EUR

Pristojba po stopi od 3,0
EUR

Pristojba po stopi od 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,0

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

Uz te pristojbe potrebno je platiti sve nastale troškove, uključujući troškove za usluge, svjedoke, vještake i tumače.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sudska blagajna ( Gerichtskasse) izvršenjem će naplatiti nepodmirene pravne troškove.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe moguće je platiti bankovnom doznakom na broj računa naveden na računu za pristojbe. U doznaci je potrebno navesti referentni broj.

(a) Bankovna doznaka

Možete platiti bankovnom doznakom.

(b) Kreditna kartica

Ne možete platiti kreditnom karticom.

(c) Izravno terećenje vašeg bankovnog računa

Izravno terećenje vašeg bankovnog računa nije moguće.

(d) Ostali načini plaćanja (navedite)

Plaćanje drugim načinima nije moguće.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Tijek postupka ne ovisi o plaćanju.

Posljednji put ažurirano: 05/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Estonija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću trebati platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Ako podnesete zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti za podnošenje zahtjeva na nacionalnoj razini. Državne pristojbe i drugi troškovi postupka uređeni su Zakonom o parničnom postupku i Zakonom o državnim pristojbama. Državne pristojbe i druge troškove postupka koje treba platiti sudu moguće je platiti isključivo bankovnom doznakom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Nakon što podnesete zahtjev, morat ćete platiti državnu pristojbu kako biste pokrili troškove postupka.

Koliko ću trebati platiti?

Ako podnesete zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti sudu u Estoniji, morat ćete platiti istu državnu pristojbu koju biste trebali platiti za podnošenje zahtjeva na nacionalnoj razini. Iznos državne pristojbe ovisi o novčanom iznosu koji potražujete. Na primjer, za tražbine od 500 EUR morat ćete platiti državnu pristojbu od 100 EUR, za tražbine od 1000 EUR državna pristojba iznosi 175 EUR, za tražbine od 1500 EUR državna pristojba iznosi 200 EUR, a za tražbine od 2000 EUR morat ćete platiti državnu pristojbu od 225 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Državnu pristojbu morate platiti unaprijed pri podnošenju zahtjeva. Ako niste platili državnu pristojbu, dobit ćete mogućnost plaćanja u roku koji odredi sud. Ako ne platite upravnu pristojbu u tom roku, sud će odbaciti vaš zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državne se pristojbe mogu platiti isključivo bankovnom doznakom. Plaćanje kreditnim karticama nije moguće. Potrebno je navesti Ministarstvo financija kao primatelja svih uplata namijenjenih sudovima.

Ako unaprijed platite državnu pristojbu, potrebno je što preciznije u polju za objašnjenja naznačiti za koji postupak plaćate državnu pristojbu. Ako državnu pristojbu plaćate putem portala, na primjer Portala za registraciju trgovačkih društava ili javnog sustava e-File, uplati se dodjeljuje jedinstveni referentni broj s poveznicom na konkretnu tražbinu.

Na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama estonskih sudova možete pronaći dodatne informacije o računima za uplatu državnih pristojbi i referentnim brojevima sudova.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sudu morate dostaviti informacije kojima se potvrđuje plaćanje državne pristojbe kako bi sud mogao provjeriti primitak pristojbe. Potrebno je dostaviti sljedeće informacije: ime osobe koja plaća državnu pristojbu, podatke o banci i računu na koji je uplaćena državna pristojba, uplaćeni iznos i datum uplate. Sud može provjeriti plaćanje elektroničkim putem, tj. nije potrebno dostaviti platni nalog kojim se potvrđuje plaćanje državne pristojbe. Međutim, sud to može zatražiti po potrebi.

Posljednji put ažurirano: 06/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Irska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Dio 9. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014. odnosi se na plaćanje sudskih pristojbi u pogledu dokumenata specifičnih za postupak za sporove male vrijednosti. Dio 2. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014. odnosi se na plaćanje sudskih pristojbi u građanskim postupcima pred okružnim sudovima koje su zajedničke obama područjima.

Poveznica se otvara u novom prozoruSudska služba nedavno je na svojem portalu pokrenula internetsku uslugu koja korisnicima nakon izrade računa omogućuje sastavljanje i pregled tužbenog zahtjeva, plaćanje povezanih pristojbi i podnošenje zahtjeva, uključujući one u postupku za sporove male vrijednosti. Sustav je dostupan svim fizičkim i pravnim osobama.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Plaćanje pristojbi zahtijeva se pri podnošenju sljedećih dokumenata povezanih sa zahtjevima u sporovima male vrijednosti tajniku za sporove male vrijednosti:

 1. pri podnošenju početnog zahtjeva
 2. pri podnošenju obavijesti o sporu s protutužbom
 3. *** pri podnošenju obavijesti o prijedlogu za ukidanje sudske presude
 4. *** pri podnošenju obavijesti o žalbi regionalnom sudu (Circuit Court)
 5. *** pri izdavanju sudskog poziva u obliku naloga da se osoba pojavi pred sudom i svjedoči (sub poena ad testificandum) ili naloga da sudu preda određene dokumente (sub poena duces tecum) (pozivi svjedocima).

*** Ti dokumenti nisu navedeni u dijelu 9. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014., ali jesu u dijelu 2. zakonskog instrumenta br. 22 iz 2014.

Koliko trebam platiti?

Stavka

1.

Pristojba

2.

Dokument na koji se stavlja pečat

3.

Podnošenje zahtjeva tajniku za sporove male vrijednosti

25,00 EUR

Zahtjev ili kartica za sudske pristojbe

Podnošenje obavijesti o sporu s protutužbom tajniku za sporove male vrijednosti

25,00 EUR

Obavijest ili kartica za sudske pristojbe

Podnošenje obavijesti o prijedlogu za ukidanje sudske presude

15,00 EUR

Obavijest ili kartica za sudske pristojbe

Podnošenje obavijesti o žalbi regionalnom sudu

25,00 EUR

Obavijest ili kartica za sudske pristojbe

Izdavanje sudskog poziva u obliku naloga sub poena ad testificandum ili naloga sub poena duces tecum (pozivi svjedocima)

15,00 EUR

Izvornik poziva

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju zahtjeva, dokument se vraća tužitelju i od njega se traži plaćanje pristojbe.

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju obavijesti o sporu s protutužbom, dokument se pregledava kako bi se ocijenilo je li protutužba tuženika valjana. Ako JEST, dokument se vraća tuženiku i od njega se traži plaćanje pristojbe. Ako NIJE, dokument se vraća tuženiku uz obrazloženje zašto njegova protutužba nije valjana. Tuženiku se na raspolaganje stavlja novi obrazac obavijesti o sporu kako bi ga mogao ispuniti i vratiti tajniku za sporove male vrijednosti.

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju obavijesti o prijedlogu za ukidanje sudske presude u određenom roku, predsjedavajućeg suca obavijestit će se o toj činjenici na datum podnošenja zahtjeva. Može se izdati odluka kako bi se sucu lokalnog suda skrenula pozornost na obvezu izvršenja na dnu izvorne presude izdane u odsutnosti.

Ako se sudska pristojba ne plati pri podnošenju obavijesti o žalbi regionalnom sudu, spis predmeta neće se proslijediti regionalnom sudu. Može se izdati odluka kako bi se sucu lokalnog suda skrenula pozornost na obvezu izvršenja u podnožju izvorne odluke koju je donio sud.

Ako se sudska pristojba ne plati pri izdavanju sudskog poziva u obliku naloga sub poena ad testificandum ili naloga sub poena duces tecum (pozivi svjedocima), ti će se pozivi smatrati nevažećima.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbe se mogu platiti u pisarnici bilo kojeg okružnog suda na sljedeće načine:

gotovinom ili čekom / poštanskom doznakom / bankovnom mjenicom, uz navođenje glavnog tajnika suda kao primatelja plaćanja.

Pristojbe se mogu platiti i slanjem čeka / poštanske doznake / bankovne mjenice nadležnom uredu okružnog suda, uz navođenje glavnog tajnika suda kao primatelja plaćanja.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Pri izvršavanju plaćanja u pisarnici okružnog suda zadržite potvrdu koju ste dobili od sudskog službenika i podnesite dokumente potvrđene pečatima tajniku za sporove male vrijednosti.

Ako pristojbu plaćate slanjem čeka, poštanske doznake ili bankovne mjenice uz navođenje glavnog tajnika suda kao primatelja plaćanja, zadržite presliku potvrde o plaćanju i izvornu potvrdu o slanju. One će vam biti potrebne ako sud bude zahtijevao dokaz o plaćanju.

Kada ured za sporove male vrijednosti zaprimi uplatu za bilo koji dokument, ured će otisnuti potrebne pečate na taj dokument i zadržati potvrdu o plaćenoj pristojbi u spisu.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Grčka

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Glavni je cilj uvođenja europskog postupka za sporove male vrijednosti pojednostaviti i ubrzati rješavanje prekograničnih sporova male vrijednosti u Europskoj uniji te smanjiti troškove tih postupaka među državama članicama.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Da biste sudu podnijeli zahtjev o kojem će se odlučivati u skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti, potrebno je platiti sudske pristojbe u visini određenog (malog) postotka iznosa koji tužitelj potražuje. Pristojbe se moraju platiti pri podnošenju zahtjeva.

Koliko trebam platiti?

Sud određuje predmetni iznos koji je proporcionalan iznosu naknade koju tužitelj potražuje. Na primjer, ako tužitelj potražuje iznos od 5000 EUR, sudska pristojba iznosit će otprilike 65 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako sudske pristojbe nisu plaćene na vrijeme, sud po svojoj diskrecijskoj ovlasti može (a) odrediti rok u kojem tužitelj treba dostaviti odgovarajuću potvrdu o plaćanju pristojbi ili (b) odbaciti tužbeni zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe obično se plaćaju gotovinom na mjestima određenima za plaćanje. Sudski tajnik može objasniti postupak plaćanja zainteresiranim stranama. U ovom trenutku nije moguće platiti sudske pristojbe kreditnom karticom ili prijenosom na bankovni račun.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokaz o plaćanju sudskih pristojbi dobiven na mjestu na kojem je pristojba plaćena prilaže se spisu predmeta zajedno sa zahtjevom.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Španjolska

Europski postupak za sporove male vrijednosti nije među postupcima koji podliježu sudskoj pristojbi.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Hrvatska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što činim nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe su u Republici Hrvatskoj određene Zakonom o sudskim pristojbama broj 118/18) te Uredbom o tarifi sudskih pristojbi koju propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Prema članku 5. Zakona o sudskim pristojbama pristojbe propisane Tarifom plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem .

Za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom.

Na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda pristojba se plaća u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe se plaćaju u svim građanskim i trgovačkim sudskim postupcima, a od plaćanja su temeljem čl. 11. Zakona o sudskim pristojbama oslobođeni:

 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
 2. osobe i tijela koja obavljaju javne ovlasti u postupcima proizašlim iz obavljanja tih ovlasti
 3. radnici u sporovima i drugim postupcima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz radnog odnosa
 4. službenici i namještenici u upravnim sporovima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz službeničkih odnosa
 5. invalidi Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i osobe s invaliditetom, na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 6. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 7. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 8. prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
 9. korisnici socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu
 10. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti te organizacije osoba s invaliditetom
 11. djeca kao stranke u postupcima radi uzdržavanja ili u postupcima o tražbinama na temelju tog prava
 12. stranke koje pokreću postupke radi utvrđivanja majčinstva ili očinstva i postupke radi troškova koji su nastali trudnoćom i porodom izvanbračnog djeteta
 13. stranke koje traže vraćanje poslovne sposobnosti
 14. maloljetnici u postupcima davanja dopuštenja za sklapanje braka
 15. stranke u postupcima radi predaje djeteta i radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom
 16. stranke koje pokreću postupke o pravima iz obveznog mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja, o pravima nezaposlenih osoba na temelju propisa o zapošljavanju i pravima s područja socijalne skrbi
 17. stranke koje pokreću postupke za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata
 18. stranke koje pokreću postupke o naknadi štete zbog onečišćenja okoliša
 19. sindikati i udruge sindikata više razine u parničnim postupcima za sudsku nadomjesnu suglasnost i u kolektivnim radnim sporovima te sindikalni povjerenici u parničnim postupcima u obavljanju ovlasti radničkog vijeća
 20. potrošači kao stečajni dužnici
 21. druge osobe i tijela kada je to propisano posebnim zakonom.

Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta uzajamnosti , sud će zatražiti objašnjenje od Ministarstva pravosuđa.

Oslobođenje iz točke 10. odnosi se na one humanitarne organizacije za koje to odlukom odredi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

U postupku povodom Europskog spora male vrijednosti se plaćaju slijedeće pristojbe:

 • za tužbu – plaća tužitelj
 • za odgovor na tužbu – plaća tuženik
 • za presudu - plaća tužitelj
 • na žalbu – plaća žalitelj
 • na odgovor na žalbu – plaća podnositelj odgovora (nije obavezno odgovoriti na žalbu)

Koliko ću platiti?

I. Za tužbu, protutužbu, presudu i prigovor protiv platnog naloga plaća se sudska pristojba prema vrijednosti predmeta spora (uračunava se samo vrijednost glavnog zahtjeva bez kamata i troškova) i to:

iznad

do kuna

kuna

0,00

3.000,00

100,00

3.001,00

6.000,00

200,00

6.001,00

9.000,00

300,00

9.001,00

12.000,00

400,00

12.001,00

15.000,00

500,00

Preko 15.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

II. Za odgovor na tužbu i odgovor na žalbu se plaća pola sudske pristojbe iz točke I.

III. Za žalbu protiv presude se plaća dupli iznos sudske pristojbe iz točke I.

IV. Ako se tijekom sudskog postupka sklopi sudska nagodba ne plaća se sudska pristojba.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako stranka ne plati pristojbu u propisanom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud, sud će u daljnjem roku od 15 dana na rješenje o pristojbi odnosno na rješenje o prigovoru staviti potvrdu o ovršnosti te ga radi prisilne naplate dostaviti Financijskoj agenciji radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima stranke u skladu s odredbama zakona koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema članku 28. Zakona o sudskim pristojbama sud najprije upozorava stranku koja je nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije odmah platila, da u roku od 3 dana plati pristojbu. Ako stranka ne postupi po upozorenju ili nije bila nazočna sudskoj radnji za koju treba platiti pristojbu, a pristojbu nije platila, sud donosi rješenje o pristojbi na koje se plaća dodatna pristojba u iznosu od 100 kuna.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe plaćaju se bezgotovinski, gotovinski, u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske ili elektroničkim putem.

Pristojba u gotovom novcu može se platiti i u računovodstvu suda, koje je dužno u roku od pet dana od dana naplate taj novac uplatiti u proračunski prihod od sudskih pristojbi.

U državnim biljezima pristojbe se mogu platiti ako je iznos pristojbi manji od 100 kuna.

Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe ističu se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča, mrežnim stranicama sudova i u sudskim pisarnicama.

Sudske pristojbe plaćaju se putem bilo koje banke ili pošte na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Radi plaćanja sudske pristojbe-uplate sudskih pristojbi iz inozemstva popunjava se:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Žiro-račun (CC):1001005-1863000160

Model:HR64

Poziv na br: 5045-20735-OIB (odnosno drugi identifikacijski broj platitelja)

Korisnik:Ministarstvo financija RH, za Trgovački sud u Zagrebu

U opis plaćanja se navodi pristojba u predmetu ________ (broj sudskog spisa, odnosno opis plaćanja, npr. sudska pristojba na prijedlog za izdavanje Europskog platnog naloga)

Što činim nakon plaćanja?

Nakon plaćanja sudske pristojbe potrebno je dokaz o izvršenoj uplati dostaviti sudu koji vodi sudski postupak u kojem se plaća sudska pristojba , s pozivom na broj predmeta koji se vodi (ako se već zna broj predmeta) odnosno ako se tek postavlja Zahtjev za izdavanje EPN,uz sam zahtjev potrebno je priložiti potvrdu o izvršenoj uplati.

Stranke pismena sudovima dostavljaju putem pošte (preporučenom ili običnom pošiljkom) ili u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda .

Posljednji put ažurirano: 19/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Italija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pravila o troškovima postupka utvrđena su Konsolidiranim zakonom o sudskim troškovima (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) koji je sadržan u Poveznica se otvara u novom prozoruPredsjedničkom dekretu br. 115 od 30. svibnja 2002. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Koje se pristojbe primjenjuju?

U parničnim postupcima svaka stranka snosi troškove vlastitih dokumenata i pismena potrebnih za provedbu postupka ako je njihovo plaćanje propisano zakonom ili ako sud to zahtijeva od stranaka (članak 8. Konsolidiranog zakona o sudskim troškovima, Predsjednički dekret br. 115/2002).

Pristojbe u parničnim postupcima:

 • standardna pristojba za pokretanje postupka
 • pristojbe za usluge
 • pristojbe za preslike.

Koliko ću platiti?

Iznosi koje treba platiti utvrđeni su člankom 13. i člankom 30. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002 s obzirom na standardnu pristojbu odnosno predujam za pokrivanje troškova usluga na zahtjev suda.

Pristojbe za preslike uređene su člancima 267. i dalje Predsjedničkog dekreta br. 115/2002 te su navedene u tablicama 6., 7. i 8. priloženima tom dekretu.

U skladu s člankom 46. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona br. 374/1991 o osnivanju ureda mirovnih sudaca (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [u Italiji mirovni suci imaju pravne kvalifikacije], za pismena i presude u sporovima vrijednosti do 1033 EUR plaća se samo standardna pristojba.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju neplaćanja, sud ili društvo za naplatu dugova (ugovor s društvom Equitalia Giustizia SpA) dostavlja obavijest o plaćanju s uputama o načinima plaćanja standardne pristojbe (članak 248. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002).

U slučaju neplaćanja pristojbi za preslike i iznosa predviđenog člankom 30. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002, sud može odbiti primiti pismeno (članak 285. Predsjedničkog dekreta br. 115/2002).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Ako se plaćanje obavlja u Italiji putem poštanskog računa, potrebno je upotrijebiti obrazac F23 ili biljege kupljene u ovlaštenim trafikama i maloprodajnim trgovinama.

Plaćanja iz inozemstva treba izvršiti bankovnim prijenosom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja potrebno je sudu dostaviti odgovarajuću potvrdu kao dokaz plaćanja.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Cipar

U Cipru se Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. provodi Postupovnom uredbom iz 2008. o europskom postupku za sporove male vrijednosti, koja je na snazi od 1. siječnja 2009.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Latvija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 33. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums) troškovi sudskih postupaka (tiesāšanās izdevumi) uključuju:

1) državnu pristojbu (valsts nodeva)

2) upravnu pristojbu (kancelejas nodeva)

3) troškove povezane s razmatranjem predmeta.

Državna pristojba mora se platiti za svaki zahtjev koji se podnosi sudu, odnosno za prvotnu tužbu, protutužbu, zahtjev koji je podnijela treća strana sa zasebnom tražbinom povezanom s predmetom već pokrenutog postupka, zahtjev u okviru posebnog postupka ili drugi zahtjev predviđen Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 34. Zakona o parničnom postupku.

Upravna pristojba naplaćuje se za:

 1. izdavanje primjerka dokumenta u predmetu i ponovno izdavanje sudske presude ili odluke – 7,11 EUR
 2. izdavanje potvrde – 2,85 EUR
 3. izdavanje primjerka naloga za izvršenje – 14,23 EUR
 4. ovjeru pravomoćnosti sudske presude ako se presuda podnosi stranim tijelima – 4,27 EUR
 5. pozivanje svjedoka – 4,27 EUR po osobi.
Troškovi povezani s razmatranjem predmeta:
 1. iznosi koji se plaćaju svjedocima i vještacima
 2. troškovi povezani s ispitivanjem svjedoka ili provođenjem uviđaja na licu mjesta
 3. troškovi nastali traženjem tuženika
 4. troškovi koji se odnose na izvršenje sudske presude
 5. troškovi koji se odnose na dostavu, izdavanje i prijevod sudskih obavijesti i drugih sudskih dokumenata
 6. troškovi objavljivanja obavijesti u novinama
 7. troškovi povezani sa zalogom ili osiguranjem.

Državna pristojba ne može se platiti elektronički.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Državna pristojba naplaćuje se za sporove male vrijednosti.

Upravna pristojba naplaćuje se za izdavanje primjerka dokumenta u predmetu i ponovno izdavanje sudske presude ili odluke, izdavanje potvrde, izdavanje primjerka naloga za izvršenje, ovjeru pravomoćnosti sudske presude ako se presuda podnosi stranim tijelima, pozivanje svjedoka.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta naplaćuju se za iznose koji se plaćaju svjedocima i vještacima, troškove povezane s ispitivanjem svjedoka ili provođenjem uviđaja na licu mjesta, troškove nastale traženjem tuženika, troškove koji se odnose na izvršenje sudske presude, troškove koji se odnose na dostavu, izdavanje i prijevod sudskih obavijesti i drugih sudskih dokumenata, troškove objavljivanja obavijesti u novinama, troškove povezane sa zalogom ili osiguranjem.

Koliko trebam platiti?

Pri podnošenju zahtjeva dužni ste platiti državnu pristojbu u visini 15 % iznosa koji je predmet tužbenog zahtjeva, no ne manje od 71,41 EUR. Državna pristojba ne naplaćuje se u tužbama za uzdržavanje djeteta ili roditelja.

Sud će naložiti stranci koja izgubi spor da naknadi sve sudske troškove koje je platila stranka koja je uspjela u sporu. Ako je tužbeni zahtjev djelomično usvojen, sud će naložiti da se tužitelju naknade sudski troškovi razmjerno dijelu tužbenog zahtjeva koji je usvojen, a tuženiku razmjerno dijelu tužbenog zahtjeva koji je odbijen. Državna pristojba ne naknađuje se za sporedni prigovor (blakus sudzība) protiv sudske odluke ili za ponovno pokretanje sudskog postupka nakon što je donesena presuda zbog ogluhe.

Ako tužitelj povuče tužbu, mora naknaditi sudske troškove tuženika. U tom slučaju tuženik neće morati naknaditi sudske troškove tužitelja. Međutim, ako tužitelj povuče tužbu zato što je tuženik dobrovoljno udovoljio tužbenom zahtjevu nakon što je tužba podnesena, sud će na zahtjev tužitelja naložiti tuženiku da naknadi sudske troškove koje je tužitelj platio.

Ako sud odluči da neće razmatrati tužbu, na zahtjev tuženika naložit će tužitelju da naknadi sudske troškove koje je tuženik platio.

Ako je tužitelj oslobođen od plaćanja sudskih troškova, tuženiku se nalaže da u državni proračun uplati sudske troškove tužitelja razmjerno dijelu tužbenog zahtjeva koji je usvojen.

Upravna pristojba naplaćuje se za:

 1. izdavanje primjerka dokumenta u predmetu i ponovno izdavanje sudske presude ili odluke – 7,11 EUR
 2. izdavanje potvrde – 2,85 EUR
 3. izdavanje primjerka naloga za izvršenje – 14,23 EUR
 4. ovjeru pravomoćnosti sudske presude ako se presuda podnosi stranim tijelima – 4,27 EUR
 5. pozivanje svjedoka – 4,27 EUR po osobi.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako se zahtjevu ne prilože dokazi o plaćanju državne pristojbe i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu koji je propisan zakonom, na temelju Poveznica se otvara u novom prozoručlanka 133. Zakona o parničnom postupku sud neće nastaviti s obradom zahtjeva te će odrediti rok u kojem tužitelj mora otkloniti nedostatke.

Ako tužitelj otkloni nedostatke u određenom roku, smatra se da je zahtjev podnesen na dan kad je prvi put podnesen sudu.

Ako tužitelj ne otkloni nedostatke u određenom roku, smatra se da zahtjev nije podnesen i bit će vraćen tužitelju.

Vraćanje zahtjeva ne sprečava tužitelja da ponovno podnese zahtjev sudu u skladu s redovnim postupcima utvrđenima Zakonom.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Državna i upravna pristojba uplaćuju se na račun Državne riznice (Valsts kase). Troškovi povezani s razmatranjem predmeta uplaćuju se na račun sudske uprave (Tiesu administrācija).

Pristojba za sudske radnje (državna pristojba) (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 34. Zakona o parničnom postupku, osim stavka 6.):

Primatelj: Valsts kase

Registracijski br. 90000050138

Broj računa: LV55TREL1060190911200

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: podaci kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se državna pristojba uplaćuje u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Pristojba za podnošenje naloga za izvršenje ili drugog izvršnog dokumenta (državna pristojba) (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 34. Zakona o parničnom postupku, stavak 6.) plaća se na sljedeći način:

Primatelj: Valsts kase

Registracijski br. 90000050138

Broj računa: LV71TREL1060190911300

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: podaci kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se državna pristojba uplaćuje u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Upravna pristojba (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 38. Zakona o parničnom postupku):

Upravna pristojba u sudskoj ustanovi:

Primatelj: Valsts kase

Registracijski br. 90000050138

Broj računa: LV39TREL1060190911100

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: podaci kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se upravna pristojba plaća u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Troškovi povezani s razmatranjem predmeta (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 39. Zakona o parničnom postupku);

Okružni (gradski) i regionalni sudovi:

Primatelj: Tiesu administrācija

Registracijski br. 90001672316

Broj računa: LV51TREL2190458019000

Banka primatelja: Valsts kase

BIC kod TRELLV22

Svrha plaćanja: „21499” i navesti podatke kojima se identificira osoba ili predmet: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj. Ako se troškovi povezani s razmatranjem predmeta plaćaju u ime druge osobe, potrebno je navesti podatke o toj osobi: broj predmeta (ako je poznat); za fizičke osobe navesti ime, prezime i osobni identifikacijski broj; za pravne osobe navesti naziv i registracijski broj.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Pri podnošenju zahtjeva sudu morate priložiti dokaze o plaćanju državnih pristojbi i drugih sudskih troškova u skladu s postupkom i u iznosu koji je propisan zakonom.

Posljednji put ažurirano: 23/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Litva

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudska pristojba u iznosu utvrđenom u članku 80. stavku 1. točki 1. litavskog Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas) naplaćuje se u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

U skladu s Rezolucijom br. 1240 Vlade Republike Litve od 27. listopada 2011. o odobrenju Pravila za izračun, plaćanje, prijeboj i otplatu sudskih pristojbi ta se pristojba može platiti i elektroničkim putem.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudska se pristojba plaća u iznosu navedenom u sljedećem odlomku.

Koliko trebam platiti?

Plaća se 3% iznosa tražbine, ali ne manje od 50 LTL. Ako se postupovni dokumenti i njihovi prilozi sudu podnesu samo u elektroničkom obliku, naplaćuje se iznos od 75% iznosa sudske pristojbe koja se primjenjuje na navedeni postupovni dokument, no ne manje od 10 LTL.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Podnositelj zahtjevu mora priložiti dokumente i druge dokaze na kojima temelji svoje tražbine, kao i dokaz o plaćanju sudske pristojbe.

U slučaju da sudska pristojba nije plaćena, sud nalaže njezino plaćanje u odgovarajućem roku, koji ne smije biti kraći od sedam dana. Nalog se upućuje najkasnije idući radni dan od njegova izdavanja.

Ako stranka koja podnosi postupovni dokument postupi u skladu s nalozima suda u navedenom roku, smatra se da je postupovni dokument podnesen na dan kad je prvi put predan sudu. U protivnom se smatra da postupovni dokument uopće nije podnesen te sudac u roku od najviše pet radnih dana od isteka roka za postupanje u skladu s nalogom nalaže vraćanje postupovnog dokumenta i svih priloga osobi koja ga je podnijela.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudska se pristojba plaća na račun za proračunske prihode Državnog poreznog inspektorata pri Ministarstvu financija na način koji odabere platitelj (e-bankarstvom, gotovinom, bankovnom doznakom itd.).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe podnosi se u obliku platnog naloga ili drugog dokaza o plaćanju, koji mora sadržavati sljedeće informacije:

 1. ime i prezime te osobni identifikacijski broj platitelja (za pravne osobe: naziv društva i identifikacijski broj društva)
 2. ime i prezime te osobni identifikacijski broj druge stranke (tuženika, dužnika itd.) (za pravne osobe: naziv društva i identifikacijski broj društva)
 3. datum plaćanja
 4. oznaku plaćanja
 5. plaćeni iznos
 6. svrhu plaćanja (navesti „sudska pristojba” te naziv suda pred kojim se postupak pokreće).

U slučaju da sudsku pristojbu plaća zastupnik stranke (odvjetnik, odvjetnički vježbenik ili druga osoba koja zastupa interese stranke), platni nalog ili drugi dokaz o plaćanju uz prethodno navedene informacije treba sadržavati i ime, prezime te osobni identifikacijski broj (za pravne osobe: naziv i identifikacijski broj društva) stranke koju zastupa.

Ako je sudska pristojba plaćena elektroničkim putem, nije potrebno dostaviti dokumente kojima se potvrđuje plaćanje.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Luksemburg

Koje se pristojbe primjenjuju?

Ne postoje fiksne pristojbe za pokretanje postupka pred građanskim sudom (saisine du juge civil), osim troškova dostave pismena i pravnog zastupanja. U načelu se ne plaćaju nikakve pristojbe na razini građanskog suda. Nakon donošenja presude mogu nastati naknadni troškovi povezani s izvršenjem odluke na zahtjev stranke koja je dobila spor.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Mađarska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko ću trebati platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pravila kojima se uređuje plaćanje sudskih pristojbi pri pokretanju postupka u Mađarskoj na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti utvrđena su u Zakonu o pristojbama br. XCIII iz 1990. Na temelju tih pravila pri pokretanju postupka mora se platiti pristojba u iznosu od 6 % vrijednosti tužbenog zahtjeva kupnjom državnih biljega u poštanskom uredu ili plaćanjem pristojbe državnom poreznom tijelu. Pristojbu je moguće platiti i prijenosom sredstava na račun državnog poreznog tijela.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske se pristojbe moraju platiti pri pokretanju postupka za sporove male vrijednosti.

Koliko ću trebati platiti?

Ako je riječ o novčanoj tražbini, potrebno je platiti 6 % vrijednosti tražbine, što ne uključuje dodatne naknade (kamate, troškove), a ako je riječ o nenovčanom zahtjevu, potrebno je platiti 6 % procijenjene vrijednosti zahtjeva, ali ne manje od 15 000 HUF. Ako je riječ o novčanim tražbinama u valuti koje nije forinta, pristojbu je moguće platiti na vrijednost tražbine prema srednjem tečaju središnje banke koji se primjenjuje na dan podnošenja zahtjeva.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Tužitelji koji ne plate pristojbu pri pokretanju postupka primit će nalog za plaćanje od suda. Ako tužitelj ne postupi prema nalogu u navedenom roku, sud će odbaciti tužbeni zahtjev.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

 1. Postupovnu pristojbu moguće je platiti u državnim biljezima. Državni biljezi mogu se kupiti u poštanskim uredima. Kada se postupovna pristojba plaća u državnim biljezima, iznos se zaokružuje na veći ili manji iznos, tako da se svaka razlika manja od 50 HUF zanemaruje, a svaka razlika veća od 50 HUF računa se kao 100 HUF.
 2. Tužitelj može platiti postupovnu pristojbu i na temelju obračuna državnog poreznog tijela. U tom je slučaju potrebno dostaviti i primjerak obrasca zahtjeva državnom poreznom tijelu. Obračunana se pristojba može platiti nalogom za plaćanje koji je izdalo državno porezno tijelo, prijenosom sredstava na račun koji odredi državno porezno tijelo ili, gdje je to moguće, bankovnom karticom. Obrazac zahtjeva moguće je dostaviti u bilo koju županijsku poreznu upravu (ili poreznu upravu glavnoga grada) Nacionalnog poreznog i carinskog tijela (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) da bi se obračunala postupovna pristojba.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

 1. U slučaju plaćanja postupovne pristojbe u državnim blijezima biljeg se mora pričvrstiti na zahtjev, koji se zatim podnosi sudu. Državni biljeg pričvršćen na zahtjev stranka ne smije mijenjati ni označavati na bilo koji način.
 2. U slučaju plaćanja pristojbe na temelju obračuna državno porezno tijelo na zahtjevu potvrđuje da je tužbeni zahtjev predočen radi obračuna pristojbe, nakon čega se može podnijeti sudu.
Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Malta

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe koje se primjenjuju na taj postupak sljedeće su:

Tarifa A Drugog priloga Podzakonskom aktu 380.01, Pravilnik suda za sporove male vrijednosti

članak 2. Tarife B glave 12. Zakona Malte, Zakon o organizaciji i parničnom postupku.

Plaćanje upisnih pristojbi ne može se izvršiti elektronički.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Obrazac A – Obrazac tužbenog zahtjeva

Obrazac C – Obrazac za odgovore

Obrazac D – Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti

Koliko trebam platiti?

Obrazac A – Obrazac tužbenog zahtjeva: upisna pristojba u iznosu od 40,00 EUR i 7,20 EUR za obavješćivanje svakog tuženika

Obrazac C – Obrazac za odgovore: upisna pristojba u iznosu od 25,00 EUR i 7,20 EUR za obavješćivanje

Obrazac D – Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti: upisna pristojba u iznosu od 20,00 EUR

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Obrazac se ne obrađuje dok se ne izvrši plaćanje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe uplaćuju se na sljedeći bankovni račun:

Ime/naziv vlasnika računa

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (međunarodni broj bankovnog računa)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalna oznaka banke

SORT CODE 01100

Broj računa

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT

MALTMTMT

Naziv banke

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banke

CASTILLE PLACE

VALLETTA

REPUBLIKA MALTA

Valuta računa

EUR

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Trebate dostaviti potvrdu o plaćanju koju je izdala banka preko koje ste izvršili transakciju.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Nizozemska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Tužbeni zahtjevi u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti (Uredba (EZ) Poveznica se otvara u novom prozorubr 861/2007 koja je stupila na snagu 1. siječnja 2009.) podnose se s pomoću obrasca A sudu koji je nadležan u skladu s uobičajenim pravilima o nadležnosti ratione loci. Europski postupak za sporove male vrijednosti namijenjen je pojednostavnjivanju i ubrzavanju naplate prekograničnih tražbina koje ne premašuju 5000 EUR. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU-a osim u Danskoj.

Europski postupak za sporove male vrijednosti na raspolaganju je strankama u sporu kao alternativa postojećim postupcima u skladu s pravom država članica. Sudska odluka donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti priznata je i izvršiva u drugoj državi članici bez potrebe za proglašenjem izvršivosti i bez ikakve mogućnosti osporavanja njezina priznavanja.

Za postupak za sporove male vrijednosti sastavljeni su standardni obrasci na svim jezicima EU-a. Postupak započinje ispunjavanjem obrasca A. Uz obrazac je potrebno priložiti svu relevantnu dokumentaciju kao što su potvrde i računi.

Jedini razlog za odbijanje izvršenja sudske odluke u drugoj državi članici jest da je ona proturječna drugoj sudskoj odluci koja je donesena u toj drugoj državi članici i koja se odnosi na iste stranke. Izvršenje se provodi u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima države članice u kojoj se sudska odluka izvršava.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Iznos sudskih pristojbi ovisi o iznosu tražbine ili zahtjeva. Vidjeti i odjeljak „Koliko trebam platiti?”

Koliko trebam platiti?

Iznosi pristojbi za 2019. sljedeći su:

Vrsta ili iznos tražbine ili zahtjeva

Sudske pristojbe za pravne osobe

Sudske pristojbe za fizičke osobe

Sudske pristojbe za osobe slabijeg imovinskog stanja

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom:

– neodređenog iznosa ili

– u iznosu od najviše

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Predmeti povezani s tražbinom ili zahtjevom čiji je iznosu veći od

500 EUR, ali manji od 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Za više informacija vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski pravosudni sustav i Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski Odbor za pravnu pomoć.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Sudske pristojbe moraju se platiti unaprijed. Ako se plaćanje ne izvrši u roku od jednog mjeseca, predmet će se odbaciti i neće se obrađivati.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Dostavljeni račun može se platiti prijenosom (elektroničkim ili na neki drugi način).

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja slijedi obavješćivanje tuženika, od kojeg se traži da ispuni i vrati obrazac za odgovore.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti

Obrazac A

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski pravosudni sustav

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski Odbor za pravnu pomoć

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Austrija

Ova stranica sadržava informacije o sudskim pristojbama u Austriji.

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U Uredbi (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti isprava kojom se pokreće postupak naziva se tužbenim zahtjevom (Klage), kako se naziva i u nacionalnom zakonodavstvu. Stoga austrijsko pravo u području sudskih pristojbi ne sadržava posebnu nacionalnu odredbu za tužbene zahtjeve iz te uredbe. Tužbeni zahtjev i prvostupanjski postupak koji iz njega proizlazi obuhvaćeni su tarifnim brojem 1 (Tarifpost 1) iz austrijskog Zakona o sudskim pristojbama (Gerichtsgebührengesetz), koji se primjenjuje na sve nacionalne građanske postupke.

Koje se pristojbe primjenjuju?

U postupcima povezanima s tužbenim zahtjevima u okviru prvostupanjskog europskog postupka za sporove male vrijednosti primjenjuje se tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama, u skladu s napomenom 1. uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama. Riječ je o paušalnoj pristojbi koja se plaća bez obzira na to hoće li postupak doći do kraja. Umanjenja se primjenjuju samo ako se tužbeni zahtjev odmah povuče ili odbije prije nego što se dostavi poziv drugoj stranci (pristojba se smanjuje na 25 %, napomena 3. uz tarifni broj 1 iz Zakona o sudskim pristojbama) ili ako se predmet pravomoćno zaključi na prvoj raspravi (pristojba se smanjuje na 50 %, napomena 2. uz tarifni broj 1 Zakona o sudskim pristojbama). U okviru austrijskog sustava sudskih pristojbi samo zahtjev za pokretanje postupka (u ovom slučaju tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti) podliježe plaćanju pristojbe u prvostupanjskim građanskim postupcima. Za naknadne prvostupanjske postupke ne naplaćuju se dodatne sudske pristojbe.

U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) Zakona o sudskim pristojbama, obveza plaćanja pristojbi nastupa kad se sudu podnese tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti. Ako se tužbeni zahtjev kasnije proširi, obveza plaćanja pristojbi nastaje kad se podnesu pisani podnesci. U slučaju pregovora obveza plaćanja pristojbi nastaje kad se evidentira proširenje tužbenog zahtjeva ili dođe do nagodbe koja nadilazi predmet zahtjeva. Pristojba se do tog trenutka mora platiti. Najkasnije u tom trenutku mora se podnijeti i zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi putem pravne pomoći (Verfahrenshilfe), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti za to.

Za zahtjeve za preispitivanje odluke iz članka 18. Uredbe ne naplaćuje se pristojba.

Koliko trebam platiti?

Izračun sudskih pristojbi za prvostupanjske postupke ovisi o vrijednosti predmeta tužbenog zahtjeva (sporni iznos naveden u zahtjevu ili kasnije u proširenju zahtjeva) i broju stranaka. Jasniji prikaz naveden je u nastavku u tablici sa svim iznosima u okviru tarifnog broja 1 iz Zakona o sudskim pristojbama (stanje od 1. kolovoza 2017.; kliknite ovdje za aktualni tekst Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o sudskim pristojbama):

Tarifni broj 1

Vrijednost predmeta tužbenog zahtjeva

Iznos pristojbe

do

150 EUR

23 EUR

od

150 EUR do

300 EUR

45 EUR

od

300 EUR do

700 EUR

64 EUR

od

700 EUR do

2000 EUR

107 EUR

od

2000 EUR do

3500 EUR

171 EUR

od

3500 EUR do

7000 EUR

314 EUR

od

7000 EUR do

35 000 EUR

743 EUR

od

35 000 EUR do

70 000 EUR

1459 EUR

od

70 000 EUR do

140 000 EUR

2919 EUR

od

140 000 EUR do

210 000 EUR

4380 EUR

od

210 000 EUR do

280 000 EUR

5840 EUR

od

280 000 EUR do

350 000 EUR

7299 EUR

od

350 000 EUR

1,2 % spornog iznosa uvećano za 3488 EUR

Ako je riječ o više od dviju stranaka, na temelju članka 19.a Zakona o sudskim pristojbama može se naplatiti i dodatna naknada u iznosu od 10 % do 50 %.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U slučaju zakašnjelog plaćanja naplaćuje se fiksna kazna od 22 EUR (od 1. kolovoza 2017.) na temelju članka 31. Zakona o sudskim pristojbama. Međutim, zakašnjelo plaćanje sudske pristojbe ne utječe na provedbu samoga građanskog postupka. Sudski postupci ne ovise o plaćanju sudskih pristojbi, već ih se provodi posve neovisno.

Naplata sudskih pristojbi koju provodi pravosudno tijelo uređena je austrijskim Zakonom o naplati sudskih naknada (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Ako pravosudno tijelo, u slučaju neplaćanja, mora izdati nalog za plaćanje (izvršiva isprava za naplatu sudskih pristojbi) na temelju članka 6.a Zakona o naplati sudskih naknada, primjenjuje se dodatni iznos od 8 EUR (od 1. siječnja 2014.).

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Način plaćanja uređen je člankom 4. Zakona o sudskim pristojbama. U skladu s člankom 4. pristojbe se mogu platiti bankovnom karticom kojom se može podizati novac na bankomatu ili kreditnom karticom, pologom ili bankovnim prijenosom na račun nadležnog suda ili uplatom gotovine tom sudu. Bankovni podaci suda dostupni su na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog ministarstva pravosuđa (u odjeljku „Sudovi” (Gerichte)).

Osim toga, sve se pristojbe mogu platiti i izravnim terećenjem ako je sud (ili općenito austrijski pravosudni sustav) ovlašten naplaćivati sudske pristojbe s računa koji je prijavila stranka koja je obveznik plaćanja pristojbi te ih položiti na račun suda. U tom se slučaju u zahtjevu (tužbenom zahtjevu u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti) mora navesti račun s kojeg se pristojbe mogu naplatiti te odobrenje za tu naplatu, na primjer navodeći napomenu „Gebühreneinzug!” ili „AEV!”. Kad je riječ o ograničenom odobrenju, u zahtjevu se može navesti i najveći iznos koji se smije naplatiti (članci 5. i 6. Pravilnika o izravnom terećenju (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)).

Kad se tužbeni zahtjev u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti podnosi u austrijskom sustavu e-pravosuđe (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), pristojbe se moraju plaćati izravnim terećenjem. U tom se slučaju ne može navesti najveći iznos koji se smije naplatiti.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako su savezna tijela ovlaštena naplaćivati sudske pristojbe pri podnošenju zahtjeva (tužbenog zahtjeva u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti), ali nisu ovlaštena za izravno terećenje, zahtjevu se mora priložiti dokaz o plaćanju pristojbi (potvrda o transakciji) (članak 4. Zakona o sudskim pristojbama). Ako se plaćanje izvršava bankovnom karticom, kreditnom karticom, pologom ili prijenosom na račun nadležnog suda ili izravnim terećenjem računa stranke, austrijska Savezna računovodstvena agencija tek kasnije obavješćuje pravosudno tijelo o knjiženju uplata izvršenih u korist računa suda. Postupak povezan s obavješćivanjem o sudskim pristojbama završava kad se dostavi dokaz o plaćanju (punog iznosa) pristojbi.

U slučaju preplate, zahtjev za povrat preplaćenog iznosa sudskih pristojbi (članak 6.c stavak 1. točka 1. Zakona o naplati sudskih naknada) može se podnijeti u roku od pet godina.

Posljednji put ažurirano: 21/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Poljska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Pristojbe koje se plaćaju u građanskim postupcima uređene su Zakonom o sudskim troškovima u građanskim predmetima od 28. srpnja 2005. (pročišćeni tekst: Zbornik zakona iz 2014., stavka 1025.). U pravilu se pristojba plaća za svaki podneseni tužbeni zahtjev, uključujući one podnesene u okviru postupka uređenog Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (dalje u tekstu: postupak za sporove male vrijednosti).

Zakonom o sudskim troškovima u građanskim predmetima (glava IV. – Oslobođenje od sudskih troškova) dopušta se podnošenje zahtjeva za oslobođenje od takvih troškova.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Na postupak za sporove male vrijednosti primjenjuje se fiksni iznos pristojbe.

Koliko trebam platiti?

Za tužbene zahtjeve podnesene u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti naplaćuje se fiksna pristojba u iznosu od 100 PLN (članak 27.b Zakona o sudskim troškovima u građanskim predmetima). Ista se pristojba naplaćuje i za žalbe (članak 18. u vezi s člankom 27.b Zakona).

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s člankom 126.2 stavkom 1. Zakona od 17. studenoga 1964. – Zakon o građanskom postupku (Zbornik zakona br. 43, stavka 269. kako je izmijenjena) sudovi neće poduzeti nikakve radnje na temelju postupovnog dokumenta za koji nije plaćena odgovarajuća pristojba. Drugim riječima, pristojba se mora platiti pri podnošenju postupovnog dokumenta (tužbenog zahtjeva) nadležnom sudu ili se mora podnijeti zahtjev za oslobođenje od sudskih troškova.

Postupovne posljedice neplaćanja pristojbi za postupovne dokumente utvrđene su, među ostalim, u Poveznica se otvara u novom prozoručlancima 130.Poveznica se otvara u novom prozoru130.2 Zakona o parničnom postupku.

U skladu s člankom 130. Zakona o parničnom postupku, ako se postupovni dokument (uključujući tužbeni zahtjev) ne može obraditi zbog neplaćanja pristojbe, predsjedavajući sudac pozvat će dotičnu stranku da izvrši plaćanje u roku od tjedan dana. Ako stranka to ne učini, vraća joj se postupovni dokument. Ako je postupovni dokument podnijela osoba koja živi u inozemstvu i nema imenovanog zastupnika u Poljskoj, predsjedavajući sudac odredit će rok za plaćanje pristojbe, koji ne smije biti kraći od mjesec dana. Ako se pristojba ne plati u utvrđenom roku, postupovni dokument vraća se stranci. Ako se pristojba plati u utvrđenom roku, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

U skladu s člankom 130.2 Zakona o parničnom postupku, postupovni dokument koji podnosi odvjetnik ili patentni zastupnik i za koji nije plaćena pristojba vraća se bez poziva na plaćanje ako podliježe fiksnoj ili razmjernoj pristojbi izračunanoj na temelju iznosa koji je predmet spora i koji je stranka navela. Međutim, ako se pristojba za postupovni dokument plati u roku od tjedan dana od dostave odluke o vraćanju dokumenta, postupovni dokument počinje proizvoditi pravne učinke od datuma na koji je podnesen.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Načini plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima uređeni su Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom ministra pravosuđa od 31. siječnja 2006. o utvrđivanju načina plaćanja sudskih pristojbi u građanskim predmetima (Zbornik zakona br. 27., stavka 199.) kojim se provodi prethodno navedeni Zakon o sudskim troškovima u građanskim predmetima.

Sudske pristojbe u građanskim predmetima mogu se uplatiti na tekući račun nadležnog suda (podaci o računu mogu se dobiti izravno na sudu ili internetskim stranicama suda ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa), platiti gotovinom na blagajni suda ili podmiriti sudskim biljezima koji se mogu kupiti na blagajni suda.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Kada se pristojba plati i dostave dokumenti koji nedostaju, sud će razmotriti predmet iza zatvorenih vrata. Sud može odrediti termin rasprave samo za predmete utvrđene u Uredbi (EZ) br. 861/2007.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Rumunjska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Europski postupak za sporove male vrijednosti uređen je Uredbom (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Sustav sudskih pristojbi uređen je Hitnom uredbom br. 80/2013 koja je na snazi od 26. lipnja 2013. Taj je zakonodavni akt donesen nakon izmjena pravnog okvira za vođenje građanskih postupaka donošenjem Zakona o parničnom postupku i uvođenjem novih institucija na temelju Građanskog zakonika.

Sudske pristojbe naplaćuju se svim fizičkim i pravnim osobama za usluge koje pružaju sudovi te Ministarstvo pravosuđa (Ministerul Justiției) i Ured javnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Sudske pristojbe u Rumunjskoj mogu se platiti putem interneta, ali taj se elektronički sustav plaćanja još ne upotrebljava.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe naplaćuju se na razini prvostupanjskih postupaka i na razini žalbenih postupaka, pod uvjetima utvrđenima u zakonodavstvu.

Fizičke osobe na zahtjev mogu ostvariti pravo na umanjenje iznosa sudskih pristojbi, izuzeće od obveze plaćanja i plaćanje u obrocima na temelju Hitne vladine uredbe br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, odobrene s izmjenama uvedenima Zakonom br. 193/2008, kako je izmijenjen. Pravnim osobama mogu se odobriti olakšice za plaćanje sudskih pristojbi na temelju članka 42. stavka 2. Hitne vladine uredbe br. 80/2013.

Koliko trebam platiti?

U skladu sa zakonodavstvom koje je trenutačno na snazi sudske pristojbe za podnošenje tužbenog zahtjeva utvrđene su člankom 3. stavkom 1. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 i iznose kako slijedi:

 1. do vrijednosti od 500 RON – 8 %, ali ne manje od 20 RON
 2. od 501 RON do 5000 RON – 40 RON + 7 % za vrijednosti veće od 500 RON
 3. od 5001 RON do 25 000 RON – 355 RON + 5 % za vrijednosti veće od 5000 RON.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

U skladu s Hitnom vladinom uredbom br. 80/2013 sudske pristojbe plaćaju se unaprijed. Ako tužitelj ne ispuni obvezu plaćanja pristojbe do roka utvrđenog zakonom ili sudskom odlukom, zahtjev će se poništiti kao neplaćen ili će se, gdje je to primjenjivo, riješiti u mjeri u kojoj je sudska pristojba plaćena u skladu sa zakonom. Osim toga, ako se zahtjev za olakšice za plaćanje sudskih pristojbi odbije, a tužitelj ne plati odgovarajuću sudsku pristojbu do roka koji je odredio sud i ne dostavi nikakav dokaz plaćanja sa spisom, sud poništava zahtjev kao neplaćen.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Obveznik plaćanja pristojbi može ih platiti u gotovini, bankovnim prijenosom ili putem interneta uplatom na poseban račun za prihode lokalnog proračuna za „sudske i druge pristojbe” upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili, ako je to primjenjivo, u kojoj pravna osoba ima registrirano sjedište. Troškove prijenosa pristojbi snosi obveznik plaćanja tih pristojbi.

Ako obveznik plaćanja pristojbe nema prebivalište, boravište ili registrirano sjedište (ako je primjenjivo) u Rumunjskoj, sudska pristojba uplaćuje se u korist lokalnog proračuna upravne jedinice u kojoj se nalazi sud pred kojim je pokrenut postupak ili kojemu je podnesen zahtjev.

Sudske pristojbe mogu se platiti gotovinom u upravama za poreze i pristojbe u upravnim jedinicama u kojima fizička osoba ima prebivalište ili boravište odnosno u kojima pravna osoba ima registrirano sjedište.

Sudske pristojbe mogu se platiti bankovnim prijenosom i putem interneta.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Potvrda o plaćanju sudskih pristojbi, koja se izdaje za plaćanja u gotovini ili uplate na temelju naloga za plaćanje, prilaže se pri evidentiranju zahtjeva.

Potvrde o plaćanju ili, ovisno o slučaju, nalozi za plaćanje sudskih pristojbi nemaju standardizirani format, nego se izdaju u obliku koji prihvaća upravna jedinica u kojoj je plaćanje izvršeno.

Ako se sudska pristojba plati nakon što je sud obavijestio tužitelja o tome da je to potrebno učiniti, tužitelj mora dostaviti dokaz o plaćanju pristojbe u spis predmeta u roku od deset dana od primitka takve obavijesti.

Dokaz o plaćanju sudske pristojbe može se dostaviti osobno sudu ili poštom, uz naznaku broja spisa (predmeta) za koji je izvršeno plaćanje. Taj je broj naveden u obavijesti koju sud šalje dotičnoj stranci.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Slovenija

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Sudske pristojbe primjenjive u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti navedene su u slovenskom Zakonu o sudskim pristojbama (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 37/08, 97/10, 63/13, Poveznica se otvara u novom prozoru58/14 – odluka Ustavnog suda, Poveznica se otvara u novom prozoru19/15 – odluka Ustavnog suda, 30/16 i 10/17 – ZPP-E (Zakon o izmjeni Zakona o parničnom postupku); dalje u tekstu „Zakon o sudskim pristojbama” – ZST-1), općem pravnom aktu o sudskim pristojbama.

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim valjanim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti. Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Kada je riječ o europskom postupku za sporove male vrijednosti, jednokratna sudska pristojba primjenjuje se na cijeli postupak. Sudsku pristojbu obvezan je platiti tužitelj, a plaćanje mora izvršiti u trenutku podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka na sudu.

Koliko trebam platiti?

Iznos sudske pristojbe u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti koji tužitelj mora platiti pri podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka na sudu ovisi o vrijednosti tražbine:

 • ako je vrijednost tražbine manja od 300 EUR, pristojba iznosi 54 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 301 EUR do 600 EUR, pristojba iznosi 78 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 601 EUR do 900 EUR, pristojba iznosi 102 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 901 EUR do 1200 EUR, pristojba iznosi 126 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 1201 EUR do 1500 EUR, pristojba iznosi 150 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 1501 EUR do 2000 EUR, pristojba iznosi 165 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 2001 EUR do 2500 EUR, pristojba iznosi 180 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 2501 EUR do 3000 EUR, pristojba iznosi 195 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 3001 EUR do 3500 EUR, pristojba iznosi 210 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 3501 EUR do 4000 EUR, pristojba iznosi 225 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 4001 EUR do 4500 EUR, pristojba iznosi 240 EUR
 • ako vrijednost tražbine iznosi od 4501 EUR do 5000 EUR, pristojba iznosi 255 EUR.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne plati sudsku pristojbu na vrijeme, sud svejedno provodi postupak, a sudska pristojba se, prema potrebi, prisilno naplaćuje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Zakonom o sudskim pristojbama (članak 6.) pruža se pravna osnova za plaćanje sudskih pristojbi gotovinom, elektroničkim novcem i drugim valjanim sredstvima plaćanja, što se primjenjuje i na plaćanje pristojbi u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Sudske pristojbe u praksi se mogu platiti elektronički, upotrebom usluga pojedinih banaka za internetsko plaćanje, ili se mogu platiti izravno kod pružatelja platnih usluga ili na blagajni suda (gotovinom ili upotrebom terminala POS).

Svaka banka ima vlastitu uslugu za internetsko plaćanje za izvršavanje elektroničkih plaćanja.

Obveznik plaćanja može sudsku pristojbu platiti unaprijed, odnosno pri podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka sudu, ili može podnijeti zahtjev sudu i pričekati da mu sud pošalje nalog za plaćanje s odgovarajućim iznosom i svim drugim potrebnim podacima za plaćanje.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako je sudska pristojba plaćena uz navođenje odgovarajućeg referentnog broja (koji sud priopćuje obvezniku plaćanja putem naloga za plaćanje), obveznik plaćanja ne mora sudu dostavljati dokaz o plaćanju. U takvim slučajevima sud dobiva obavijest o uplati putem posebnog sustava elektroničkog bankarstva (UJPnet) u kojem se pojedinačna plaćanja raspoznaju na temelju pripadajućeg referentnog broja.

Međutim, ako je sudska pristojba plaćena bez navođenja odgovarajućeg referentnog broja, obveznik plaćanja sudu mora dostaviti dokaz o plaćanju. Nisu propisani posebni formalni uvjeti u pogledu valjanosti takvog dokaza. Na temelju tog dokaza sud prema potrebi provjerava plaćanje sudske pristojbe putem platforme UJPnet (posebice ako sudska pristojba nije plaćena na blagajni suda).

Posljednji put ažurirano: 06/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Švedska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

„Pristojba za podnošenje zahtjeva naplaćuje se u iznosu navedenom u nastavku kad se pokreće bilo koji od sljedećih postupaka.

Kategorija A …………………………………900 SEK (1) /…/ građanski sporovi iz Uredbe (EZ) br. 861/2007 od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti” (Prilog Uredbi (1987:452) o pristojbama na općim sudovima).

Pristojba za podnošenje zahtjeva plaća se sudu kojem se podnosi zahtjev. Trenutačno nije moguće platiti pristojbu elektroničkim putem na internetskim stranicama.

(1) Taj se iznos primjenjuje od 1. srpnja 2014.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Samo se jedna vrsta pristojbi primjenjuje na postupak za sporove male vrijednosti, a plaća se pri podnošenju zahtjeva sudu. Nikakve se druge pristojbe ne naplaćuju za postupak ili postupovne mjere.

Koliko trebam platiti?

Pristojba za podnošenje zahtjeva iznosi 900 SEK od 1. srpnja 2014., a riječ je o ukupnom iznosu za cijeli postupak.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako ne platite pristojbu za podnošenje zahtjeva nakon što zaprimite obavijest o tome da trebate dovršiti podnošenje zahtjeva uplatom, predmet će se odbaciti i sud neće razmatrati vaš zahtjev. Nakon takvog odbacivanja može se podnijeti novi zahtjev u pogledu istog predmeta.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Pristojbu možete platiti gotovinom ili karticom na recepciji suda ili je možete uplatiti na PlusGiro račun suda. Podatke za kontakt suda i podatke o broju računa možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Nakon plaćanja ne morate ništa učiniti te u načelu ne morate dostavljati dokaz o plaćanju. Sud povezuje izvršene uplate sa zahtjevima koji su mu podneseni. Kako bi se vaš zahtjev mogao jednostavnije povezati s uplatom, svakako pri plaćanju navedite svoje puno ime i prezime te puno ime i prezime druge stranke. Uvijek sačuvajte potvrdu o uplati jer se na temelju nje može pronaći odgovarajuća uplata bude li to potrebno.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Engleska i Wales

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Na temelju Uredbe o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti tužitelj može pokrenuti postupak radi naplate tražbina u iznosu od najviše 2000 EUR (bez svih kamata, troškova i izdataka) protiv tuženika u prekograničnom predmetu. Prekogranični predmet je predmet u kojem barem jedna od stranaka ima prebivalište ili boravište u državi članici koja nije država članica suda pred kojim je pokrenut postupak. Taj se postupak može upotrebljavati za novčane i nenovčane tražbine u građanskim i trgovačkim stvarima. U Engleskoj i Walesu takav se postupak može pokrenuti pred okružnim sudom, ali ne pred Visokim sudom.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti jednake su pristojbama koje se naplaćuju za nacionalne postupke za sporove male vrijednosti.

Za podnošenje zahtjeva za europski postupak za sporove male vrijednosti potrebno je platiti sudske pristojbe. Ako uplatu želite izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, u dodatku obrascu A u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti trebalo bi navesti odgovarajuće podatke o kartici.

Ako je potrebna rasprava da bi se donijela odluka o sporu naplaćuje se i pristojba za održavanje rasprave.

U slučaju potrebe za izvršenjem tražbine bit će potrebno platiti dodatnu sudsku pristojbu. Više pojedinosti o vrstama dostupnih postupaka može se pronaći na stranicama o izvršenju za Englesku i Wales.

Koliko trebam platiti?

Sudske pristojbe u Engleskoj i Walesu navedene su u brošuri Poveznica se otvara u novom prozoruEX50 – Pristojbe građanskih i obiteljskih sudova.

Radi lakšeg snalaženja, iznosi pristojbi u postupku za sporove male vrijednosti navedeni u tablici u nastavku vrijedili su na dan 17. studenoga 2016. Sudske pristojbe podliježu promjeni pa biste uvijek trebali na sudu, kod svojeg pravnog zastupnika ili bilo koje druge fizičke ili pravne osobe uključene u postupak provjeriti jesu li navedeni iznosi još primjenjivi. Pristojbe su izražene u funtama sterlinga (GBP), a izračun protuvrijednosti u eurima mora se izvršiti na dan kada želite podnijeti zahtjev.

1.1. Pri pokretanju postupka (uključujući postupak pokrenut nakon izdavanja odobrenja za pokretanje postupka isključivanjem postupaka Poslovnog centra okružnih sudova koje pokreću korisnici usluga Centra ili postupaka koje pokreću korisnici usluge za pokretanje postupka na internetu Money Claim OnLine) za povrat novčanog iznosa ako traženi iznos:

Pristojba koju treba platiti (GBP)

(a) ne premašuje 300 GBP

35 GBP

(b) premašuje 300 GBP, ali ne premašuje 500 GBP

50 GBP

(c) premašuje 500 GBP, ali ne premašuje 1000 GBP

70 GBP

(d) premašuje 1000 GBP, ali ne premašuje 1500 GBP

80 GBP

(e) premašuje 1500 GBP, ali ne premašuje 3000 GBP

115 GBP

Ako je za odlučivanje o predmetu potrebna rasprava, naplaćuje se dodatna pristojba.

Pristojba koja se naplaćuje za održavanje rasprave u postupku za sporove male vrijednosti ako traženi iznos:

i. ne premašuje 300 GBP

25 GBP

ii. premašuje 300 GBP, ali ne premašuje 500 GBP

55 GBP

ii. premašuje 500 GBP, ali ne premašuje 1000 GBP

80 GBP

iii. premašuje 1000 GBP, ali ne premašuje 1500 GBP

115 GBP

iv. premašuje 1500 GBP, ali ne premašuje 3000 GBP

170 GBP

Ako želite izvršiti tražbinu, potrebno je platiti dodatnu pristojbu.

Morate platiti sudsku pristojbu da biste podnijeli zahtjev sudu. U različitim fazama sudskog postupka morate platiti dodatne sudske pristojbe. Možda imate pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe (ovisno o vašoj osobnoj situaciji), što znači da možda ne morate platiti sudsku pristojbu ili morate platiti samo dio. Međutim, za oslobođenje od plaćanja morate podnijeti zasebni zahtjev za svaku pristojbu koju treba platiti u sudskom postupku. Kada biste, na primjer, zatražili oslobođenje pri podnošenju prvog zahtjeva, dobili biste oslobođenje samo od te prve pristojbe za pokretanje postupka. To je zato što bi se vaše osobne okolnosti mogle promijeniti tijekom sudskog postupka te u nastavku postupka možda više ne biste imali pravo na oslobođenje ili biste tijekom postupka mogli steći pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako tužitelj ne ispuni pravilno odgovarajuće podatke o kreditnoj kartici ili ako plaćanje zbog nekog razloga ne uspije, nadležni će sud tužitelju poslati obrazac B „Zahtjev suda za dopunu i/ili ispravak obrasca tužbenog zahtjeva” kojim traži dostavu podataka o valjanoj kreditnoj kartici kako bi se omogućilo plaćanje sudskih pristojbi. Po tom se zahtjevu neće dalje postupati ako nije primljena ispravna uplata.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Plaćanje sudske pristojbe vrši se dostavljanjem točnih podataka o plaćanju sudu. U početku bi to trebalo učiniti navođenjem relevantnih podataka u dodatku obrascu A u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti.

Plaćanje se obično vrši debitnom ili kreditnom karticom. Vjerojatno neće svi načini plaćanja navedeni u obrascu A biti dostupni na sudu kojem se podnosi zahtjev. Tužitelj bi se trebao obratiti sudu i provjeriti koji se način plaćanja može primijeniti.

Može biti moguće platiti i telefonom upotrebom kreditne kartice. Brojni sudovi imaju uređaje za kartično plaćanje, ali najprije bi se trebalo obratiti nadležnom sudu kako bi se provjerilo može li se plaćanje izvršiti na taj način.

Zahtjev za elektroničko plaćanje može se podnijeti samo ako je riječ o osobi s adresom u Ujedinjenoj Kraljevini.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Ako je zahtjev pravilno podnesen, sud tuženiku dostavlja obrazac tužbenog zahtjeva (i njemu priložene dokumente) zajedno s obrascem za odgovore u okviru europskog postupka za sporove male vrijednosti (obrazac C). Tužitelju se istodobno šalje obavijest o izdavanju zajedno s potvrdom o primitku uplate.

Potvrda će obično biti dimenzija 8 x 12 cm i na vrhu će biti naveden naziv suda s poštanskom adresom, a na dnu uplaćeni iznos s datumom i vremenom plaćanja.

Za više informacija vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruprekogranične tražbine u Europskoj uniji.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Sjeverna Irska

Europski postupak za sporove male vrijednosti nije među postupcima koji podliježu sudskoj pristojbi.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Škotska

Uvod

Koje se pristojbe primjenjuju?

Koliko trebam platiti?

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Uvod

U Škotskoj su sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti uređene:

 • Uredbom o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/481, kako je izmijenjen
 • Uredbom o izmjeni pristojbi lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/194.

Dodatak 2. dio II. točke 16. i 38. primjenjuju se na europske sporove male vrijednosti od 1. travnja 2019.

Dodatak 3. dio II. točke 16. i 38. primjenjuju se na europske sporove male vrijednosti od 1. travnja 2020.

Elektroničko plaćanje pristojbi nije moguće.

Koje se pristojbe primjenjuju?

Pri podnošenju zahtjeva za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti upotrebom obrasca A iz Uredbe (EZ) br. 861/2007 plaća se jedna pristojba koja obuhvaća sve sudske postupke.

To uključuje trošak dostave pismena poštom, ali može se naplatiti dodatna pristojba ako dostavu tuženiku mora izvršiti službenik lokalnog suda.

Za podnošenje odgovora na zahtjev na obrascu C ne naplaćuje se pristojba.

Zastupanje po odvjetniku obično nije potrebno i pristojba ne uključuje odvjetničke pristojbe.

Koliko trebam platiti?

Za pokretanje europskog postupka za sporove male vrijednosti na sudu trenutačno se naplaćuju sljedeće pristojbe:

 • ako je riječ o iznosima od najviše 300 GBP ili 250 EUR, potrebno je platiti pristojbu od 19 GBP
 • za sve druge europske sporove male vrijednosti potrebno je platiti pristojbu od 104 GBP.

Ako dostavu pismena tuženiku mora izvršiti službenik lokalnog suda, naplaćuje se dodatna administrativna pristojba u iznosu od 13 GBP uvećana za troškove dostave koju izvršava službenik lokalnog suda.

U skladu s člankom 8. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/481 kako je izmijenjen, stranka može imati pravo na oslobođenje od plaćanja pristojbe, na primjer ako ima pravo na određene državne naknade ili na građansku pravnu pomoć.

Što će se dogoditi ako sudske pristojbe ne platim na vrijeme?

Ako pristojba nije plaćena, u skladu s točkom 3. Uredbe o pristojbama lokalnih sudova iz 2018., Škotski zakonski instrument br. 2018/481 kako je izmijenjen, sud ne prihvaća zahtjev i nije obvezan postupati.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe mogu se platiti na sljedeće načine:

 • čekovima – primatelj plaćanja The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska služba sudova i tribunala)
 • debitnom ili kreditnom karticom – provjerite koje kartice prihvaća odgovarajući sud te može li se plaćanje izvršiti telefonom
 • poštanskim nalogom – primatelj plaćanja The Scottish Courts and Tribunals Service (Škotska služba sudova i tribunala)
 • gotovinom – ako plaćate poštom, ne preporučuje se plaćanje gotovinom.

Što trebam učiniti nakon plaćanja?

Sud nakon uplate prihvaća podnošenje dokumenata koji čine zahtjev na obrascu A iz Uredbe (EZ) br. 861/2007. Dokumente i uplatu trebalo bi poslati ili donijeti na sud istodobno. Sud će zatim kao sljedeću radnju u postupku dati ili poslati obrazac B ili obrazac 1 ili će tuženiku dostaviti obrazac A. Ne zahtijeva se dokaz o plaćanju.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.