A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

Bevezetés

polgári perrendtartás 33. cikke alapján (Civilprocesa likumsa jogvédelem (tiesāšanās izdevumi) a következőket foglalja magában:

 1. eljárási illetékek;
 2. letétek;
 3. valamint az eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségek.

Milyen illetéket kell fizetnem?

Az eljárási illetékek az alábbiakat foglalják magukban:

1. egy állami szolgáltatási díj (valsts nodeva):

az állami szolgáltatási díjat a bírósághoz benyújtott minden kérelem – alapkereset, viszontkereset, a harmadik fél által a már folyamatban lévő eljárás tárgyát képező jogvita tárgyára vonatkozóan benyújtott igény, a különleges eljárásban benyújtott kérelem vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. cikke szerinti egyéb kérelem – esetében meg kell fizetni;

2. ügy vizsgálatához kapcsolódó költségek, nevezetesen:

 1. a tanúknak és a szakértőknek fizetendő összegek;
 2. a tanúk meghallgatásával vagy helyszíni szemlékkel kapcsolatos költségek;
 3. az alperes vagy a tanúk felkutatásával kapcsolatban felmerülő költségek;
 4. az ítélet végrehajtásával kapcsolatos költségek;
 5. bírósági idézések és egyéb kapcsolódó bírósági iratok elkészítésével, kézbesítésével, kiállításával és fordításával, valamint az írásbeli bizonyítékok visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek;
 6. jogi nyilatkozatok elkészítésével és kiállításával kapcsolatos költségek;
 7. a követelés biztosításával vagy az ideiglenes biztosítékokkal kapcsolatos költségek;

3. az eljárással kapcsolatos költségek, i.e.

 1. ügyvédi munkadíj;
 2. a bírósági tárgyalásokra utazással kapcsolatos költségek;
 3. a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos költségek;
 4. az államilag finanszírozott költségmentességgel kapcsolatos költségek;
 5. a tolmács bírósági tárgyaláson való közreműködésének költségei.

Mennyit kell fizetni?

A polgári perrendtartás 34. cikke az állami szolgáltatási díjak összegét a követelés pénzfizetési értéke alapján határozza meg: a házasság felbontása iránti ügyekben benyújtott kérelmek esetében; a különleges eljárásokban benyújtott kérelmek esetében; egyéb, nem pénzbeli kérelmek esetében vagy amelyek esetében nincs szükség elbírálásra; választottbírósági megállapodás érvénytelenítésére irányuló kérelmek esetében; szerzői joggal és szomszédos jogokkal, (sui generis) adatbázis-védelemmel, védjegyekkel, tanúsító védjegyekkel és földrajzi jelzésekkel, szabadalmakkal, formatervezési mintákkal, növényfajtákkal, a félvezető topográfiának bitorlásával és oltalmával, az üzleti titkok jogellenes megszerzésével, felhasználásával és nyilvánosságra hozatala elleni védelmével kapcsolatos kérelmek, illetve azon kérelmek esetében, amelyek tekintetében a jogvita az ipari tulajdonnal foglalkozó fellebbviteli tanács előtt folyik; a tőkeegyesítő társaság tagjai vagy részvényesei közgyűlése határozatának érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben benyújtott kérelmek esetében; biztosítási intézkedés vagy ideiglenes biztosítási intézkedés iránti kérelmek esetében; a polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 2014. május 15-i 655/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelmek esetében; előzetes bizonyítási eljárás iránti kérelmek esetében, ha azokat a keresetindítás előtt nyújtották be; az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott európai fizetési meghagyás iránti kérelmek esetében; kötelezettségek bírósági felhívásra történő végrehajtása iránti kérelmek esetében; a nem vitatott kötelezettségek végrehajtása iránti kérelmekre; állandó választottbíróság vagy külföldi választottbíróság határozatának elismerésére és végrehajtására irányuló végrehajtási intézkedés kiállítására irányuló kérelmek esetében; az eljárás folytatása és az eljárás mulasztási ítélet utáni újbóli megnyitása iránti kérelmek esetében; a házastársak közös tulajdonában lévő vagyon megosztása iránti eljárás megindítása iránti kérelmekre; jogvédelmi eljárásban benyújtott panasz, fizetésképtelenségi eljárásban a hitelezői választmány határozatai miatti panasz, a fizetésképtelenség-ellenőrző szolgálat határozataira vonatkozó (Maksātnespējas kontroles dienests), valamint a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet tekintetében benyújtott panasz esetében; ingatlan vevő képviseletében történő egyesítése iránti kérelmek esetében; a felek eljárási jogainak átruházására irányuló kérelmek esetében, ha az ilyen kérelmeket az ügyben hozott jogerős határozat hatálybalépését követően nyújtják be a bírósághoz; természetes személyek tartozással kapcsolatos kötelezettségei elengedésének törlése iránti kérelmek esetében; a végrehajtási intézkedés másodpéldányának kiállítása iránti kérelmekre.

A minisztertanács határozza meg a tanúk és szakértői tanúk részére fizetendő összeget, valamint a tanúkihallgatás vagy a helyszíni szemle lebonyolítása, az alperesek vagy tanúk felkutatása, az idézések és egyéb kapcsolódó bírósági iratok elkészítése, kézbesítése, kiállítása és fordítása, az írásbeli bizonyítékok visszaszolgáltatása, jogi nyilatkozatok megszövegezése és közzététele, valamint követelés vagy ideiglenes biztosítékok biztosítása költségeinek mértékét és számítási módját.

letétbe helyezendő biztosíték összegét a polgári perrendtartásról szóló törvény 43. cikke1 határozza meg.

Azt, hogy valamely üggyel kapcsolatosan a ráfordításokat milyen mértékben kell megtérítenia polgári perrendtartásról szóló törvény 44. cikke határozza meg.

Mi történik, ha nem fizetem be a bírósági illetéket határidőben?

Ha a keresethez nem csatolják az állami szolgáltatási díj és az egyéb eljárási költségek törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló iratokat, a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény 133. cikke alapján a keresetet nem vizsgálja meg, és határidőt tűz a felperes részére a hiányok pótlására.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül orvosolja a hiányosságokat, úgy kell tekinteni, mintha a keresetet az eredeti időpontban nyújtotta volna be a bíróság részére.

Amennyiben a felperes a megadott határidőn belül nem orvosolja a hiányosságokat, a keresetet úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna, és vissza kell küldeni a felperesnek.

A kereset felperesnek történő visszaküldése nem érinti a felperes azon jogát, hogy a törvényben megállapított rendes eljárásnak megfelelően ismételten benyújtsa a keresetet.

Hogyan tudom befizetni a bírósági illetéket?

Az állami illetéket az államkincstár (Valsts kase) számlájára lehet befizetni.

Az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket a bírósági hivatal (Tiesu administrācija) bankszámlájára kell megfizetni.

Állami szolgáltatási díjak és bírósági számlák

Állami bírósági szolgáltatási díj (A Polgári perrendtartás 34. cikke, a hatodik bekezdés kivételével [végrehajtható okirat vagy egyéb végrehajtási intézkedés végrehajtása iránti bejelentés esetében]):

Kedvezményezett: Államkincstár

Nyilvántartási szám: 90000050138

Számlaszám: LV55TREL1060190911200

A kedvezményezett bankja: Államkincstár

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: az érintett személyt vagy ügyet azonosító adatok: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. ha az eljárási illetéket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni az adott személy azonosításához szükséges információkat, amelyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

A végrehajtási intézkedés vagy más végrehajtási irat végrehajtása iránti kérelem benyújtásáért fizetendő állami szolgáltatási díjat (a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. cikkének hatodik bekezdése):

a végrehajtási iratok végrehajtásra történő benyújtása előtt az elektronikus árverési weboldal „Egyéb szolgáltatások” rovatán keresztül kell kérni a behajtótól a végrehajtási iratok bejelentésének állami szolgáltatási díjára vonatkozó számlát és azt be kell fizetni.

A befizetés célja: fel kell tüntetni a számla számát és a végrehajtási irat számát.

Az ügy járási (városi) vagy megyei bíróság általi vizsgálatával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartásról szóló törvény 39. cikke); az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek (a polgári perrendtartásról szóló törvény 406.3 cikke):

Kedvezményezett: Bírósági Hivatal

Nyilvántartási szám: 90001672316

Számlaszám: LV51TREL2190458019000

A kedvezményezett bankja: Államkincstár

BIC-kód: TRELLV22

A befizetés célja: „21490”, valamint meg kell jelölni az érintett személy azonosító adatait vagy az ügy azonosítóját; ezek a következők lehetnek: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám. Ha az ügy vizsgálatával összefüggő költségeket más személy nevében fizetik meg, meg kell adni a személyazonosításhoz szükséges információkat, melyek a következők: az ügyszám (ha ismert); természetes személyek esetében a vezeték- és keresztnév, valamint a személyazonosító szám; jogi személyek esetében a név és a nyilvántartási szám.

Mi a teendőm azután, hogy megfizettem az illetéket?

A kereset bíróság részére való benyújtásakor a keresethez mellékelni kell az eljárási illetéknek és más eljárási költségeknek a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően és ott előírt összegben történő megfizetését igazoló dokumentumokat.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.