Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Austrija

Šiame tinklapyje pateikiama informacija apie Austrijos teismo mokesčius.

Turinį pateikė
Austrija

Įvadas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, dokumentas, kuriuo pradedamas procesas, vadinamas ieškiniu (vok. Klage), kaip numatyta ir nacionalinėje teisėje. Todėl Austrijos Teismo mokesčių įstatyme nėra atskiros nacionalinės nuostatos, skirtos šiame reglamente numatytiems ieškiniams. Ieškinys nagrinėjamas ir vėlesnis procesas pirmąja instancija vykdomas pagal Austrijos Teismo mokesčių įstatymo (vok. Gerichtsgebührengesetz – GGG) 1 mokestinį punktą (vok. Tarifpost 1), kuris taikomas visiems nacionaliniams civiliniams procesams.

Kokie mokesčiai taikytini?

Procese, susijusiame su ieškiniais, pirmąja instancija nagrinėjamais pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taikomas Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinis punktas, kaip nurodyta Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinio punkto 1 pastaboje. Šis vienkartinis mokestis yra mokėtinas neatsižvelgiant į tai, ar procesas užbaigiamas. Sumažinimai galimi tik tokiais atvejais:

  • kai reikalavimas nedelsiant atsiimamas arba atmetamas prieš įteikiant ieškinį kitai šaliai (mokestis sumažinamas iki vieno ketvirčio; Teismo mokesčių įstatymo 1 punkto 3 pastaba) arba
  • kai reikalavimas atsiimamas po to, kai ieškinys buvo įteiktas kitai šaliai, prieš pirmąjį posėdį arba per pirmąjį posėdį (mokestis sumažinamas iki pusės; Teismo mokesčių įstatymo 1 punkto 4a pastaba), arba
  • jeigu byla išsprendžiama per pirmąjį posėdį arba antrojo posėdžio pradžioje dėl tarpininkavimo, pradėto ne vėliau kaip per tą posėdį, ir tas susitarimas teisiškai įsigalioja (mokestis sumažinamas iki pusės; Teismo mokesčių įstatymo 1 punkto 4b pastaba).

Pagal Austrijos teismo mokesčių sistemą pirmąja instancija vykdomame civiliniame procese mokestis taikomas tik pareiškimui, kuriuo pradedamas procesas (šiuo atveju ieškiniui pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą). Papildomi teismo mokesčiai tolesniam pirmąja instancija nagrinėjamam procesui netaikomi.

Pagal Teismo mokesčių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies a punktą prievolė sumokėti mokesčius atsiranda, kai teismui pateikiamas ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. (Jeigu ieškinys vėliau papildomas, prievolė sumokėti mokesčius atsiranda pateikus rašytinius pareiškimus ir dokumentus. Vykstant deryboms, prievolė sumokėti mokesčius atsiranda užregistravus ieškinio papildymą arba susitarimą, viršijantį ieškinio dalyką). Tuo momentu turi būti sumokamas mokestis. Prašymai teisinės pagalbos (Austrijoje: vok. Verfahrenshilfe) forma atleisti nuo teismo mokesčių mokėjimo taip pat turi būti pateikiami vėliausiai šiuo momentu, jeigu yra įvykdytos sąlygos.

Už prašymus atlikti peržiūrą pagal reglamento 18 straipsnį mokėti nereikia.

Kiek turiu mokėti?

Už pirmąja instancija vykdomą procesą taikytinų teismo mokesčių apskaičiavimas priklauso nuo ieškinio dalyko vertės (ginčijamos sumos, nurodytos ieškinyje arba vėliau jo papildyme) ir nuo šalių skaičiaus. Pavyzdį žr. toliau išdėstytoje tarifų lentelėje, kaip numatyta Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestiniame punkte (2021 m. gegužės 1 d. duomenimis; čia pateikiama naujausia Teismo mokesčių įstatymo formuluotė):

1 mokestinis punktas

Ieškinio dalyko vertė

Mokėtinas mokestis

neviršija

150 EUR

25 EUR

daugiau negu

150 EUR, tačiau neviršija

300 EUR

48 EUR

daugiau negu

300 EUR, tačiau neviršija

700 EUR

68 EUR

daugiau negu

700 EUR, tačiau neviršija

2 000 EUR;

114 EUR

daugiau negu

2 000 EUR, tačiau neviršija

3 500 EUR;

182 EUR

daugiau negu

3 500 EUR, tačiau neviršija

7 000 EUR;

335 EUR

daugiau negu

7 000 EUR, tačiau neviršija

35 000 EUR;

792 EUR

daugiau negu

35 000 EUR, tačiau neviršija

70 000 EUR;

1 556 EUR;

daugiau negu

70 000 EUR, tačiau neviršija

140 000 EUR;

3 112 EUR;

daugiau negu

140 000 EUR, tačiau neviršija

210 000 EUR;

4 670 EUR;

daugiau negu

210 000 EUR, tačiau neviršija

280 000 EUR;

6 227 EUR;

daugiau negu

280 000 EUR, tačiau neviršija

350 000 EUR;

7 783 EUR;

daugiau negu

350 000 EUR;

1,2 proc. ginčijamos sumos ir 4 203 EUR

Jeigu bylos šalių yra daugiau negu dvi, pagal Teismo mokesčių įstatymo 19a straipsnį gali būti pridedamas papildomas 10–50 proc. mokestis.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Pavėluoto mokėjimo atveju pagal Teismo mokesčių įstatymo 31 straipsnį šiuo metu (2021 m. gegužės 1 d. duomenimis) skiriama vienkartinė 23 EUR bauda. Tačiau pavėluotas teismo mokesčio sumokėjimas neturi įtakos paties civilinio proceso eigai. Teismo procesas nuo teismo mokesčių sumokėjimo nepriklauso – jis vykdomas visiškai nepriklausomai.

Teismo mokesčių išieškojimas, kurį vykdo teisminė institucija, yra reglamentuojamas Teismo mokėjimų išieškojimo įstatyme (vok. Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Jeigu dėl mokesčio nesumokėjimo teisminė institucija pagal Teismo mokėjimų išieškojimo įstatymo 6a straipsnį turi išduoti mokėjimo įsakymą (vykdomąjį dokumentą teismo mokesčiams išieškoti), šiuo metu (2014 m. sausio 1 d. duomenimis) taikomas papildomas 8 EUR mokestis.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimo būdas nustatytas Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnyje. Jame numatyta, kad mokesčius galima sumokėti banko kortele, turinčia bankomato funkciją, arba kreditine kortele, sumokant arba pervedant sumą į kompetentingo teismo sąskaitą, arba sumokant grynaisiais pinigais kompetentingame teisme. Duomenys apie teismo banko sąskaitas pateikiami Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainėje (Bundesministerium für Justiz, „Teismų“ (vok. Gerichte) skirtuke).

Be to, visus mokesčius taip pat galima sumokėti tiesioginiu debetu, jeigu teismas (arba apskritai Austrijos teismų sistema) turi leidimą nurašyti teismo mokesčius iš mokesčius mokėti privalančios šalies nurodytos sąskaitos ir įskaityti juos į teismo sąskaitą. Šiuo tikslu pareiškime (ieškinyje pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) turi būti nurodyta sąskaita, iš kurios turi būti nurašyti mokesčiai, ir duotas leidimas juos nurašyti, pavyzdžiui, įtraukiant nuorodą „Gebühreneinzug!“ („Mokesčių surinkimas“) arba „AEV!“ („Tiesioginio debeto nurodymas“). Norint suteikti ribotą leidimą, pareiškime taip pat gali būti nurodyta didžiausia suma, kurią galima nurašyti (Tiesioginio debeto reglamento (vok. Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5 ir 6 straipsniai).

Kai ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pateikiamas naudojantis Austrijos e. teisingumo sistema (vok. Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), mokesčiai turi būti mokami tiesioginiu debetu. Šiuo atveju negalima nurodyti didžiausios nurašytinos sumos.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu federalinės institucijos turi teisę reikalauti teismo mokesčių, kai pateikiamas pareiškimas (ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) ir nėra duotas leidimas atlikti tiesioginį debetą, tada prie pareiškimo turi būti pridedamas mokesčių sumokėjimo įrodymas (lėšų pervedimo įrodymas) (Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnis). Jeigu mokėjimas atliekamas banko kortele, kreditine kortele, depozitu arba pervedimu į kompetentingo teismo sąskaitą, arba tiesioginiu debetu iš bylos šalies sąskaitos, Austrijos federalinė apskaitos agentūra (vok. Buchhaltungsagentur des Bundes) tik vėlesniu etapu informuoja teisminę instituciją apie mokėjimų, atliktų į teismo sąskaitą, įvykdymą. Su pranešimu apie teismo mokesčius susijusi procedūra baigiama, kai pateikiamas (visos) sumos sumokėjimo įrodymas.

Permokos atveju per penkerius metus galima pateikti reikalavimą grąžinti permokėtus teismo mokesčius (Teismo mokėjimų išieškojimo įstatymo 6c straipsnio 1 dalies 1 punktas.

Paskutinis naujinimas: 18/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.