Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Nuostatos dėl teismo mokesčių ir išlaidų mokėjimo civiliniame procese atitinkamai išdėstytos Civilinio proceso kodekse ir pagal Civilinio proceso kodeksą (CPK) teismų renkamų valstybinių mokesčių plane.

Civilinio proceso kodeksas:

Aštuntas skyrius. Mokesčiai ir išlaidos. I skirsnis. Ieškinio vertė

Ieškinio vertė.
68 straipsnis. Bylos dalyko piniginė vertė laikoma ieškinio verte.

Ieškinio vertė.
69 straipsnis.
1) Kai ieškinyje pateikiami piniginiai reikalavimai, ieškinio vertė yra reikalaujama suma.

Ieškinio vertės nustatymas.
70 straipsnis. 1) Ieškinio vertę nurodo ieškovas. Ieškinio vertę gali užginčyti atsakovas arba teismas savo iniciatyva, vėliausiai pirmajame bylos nagrinėjimo posėdyje. Jeigu nurodyta ieškinio vertė neatitinka faktinės vertės, ieškinio vertę nustato teismas.
2) Teismo nutartis, kuria padidinama ieškinio vertė, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
3) Kai ieškinio vertę ieškinio pareiškimo metu sunku nustatyti, teismas nustato apytikrę ieškinio vertę ir tada imamas papildomas mokestis arba grąžinama permokėta mokesčio dalis, priklausomai nuo vertės, kurią teismas nustato spręsdamas bylą.

II skirsnis. Valstybiniai mokesčiai ir išlaidos

Prievolė sumokėti mokesčius ir išlaidas.
71 straipsnis. 1) Už bylos nagrinėjimą imami valstybiniai mokesčiai nuo ieškinio vertės ir teismo išlaidos. Kai ieškinio vertės nustatyti neįmanoma, valstybinio mokesčio sumą nustato teismas.

Valstybiniai mokesčiai.
73 straipsnis. 3) Valstybiniai mokesčiai pagal Ministrų tarybos patvirtintą planą imami, kai pateikiamas prašymas dėl apsaugos ar pagalbos ir kai išduodamas dokumentas, už kurį yra mokėtinas mokestis.

Prašymo priedai.
128 straipsnis. Su prašymu pateikiama:
1. įgaliojimas, kai pareiškimą teikia teisinis atstovas;
2. valstybinių mokesčių ir išlaidų sumokėjimo dokumentinis įrodymas, kai tokie mokesčiai ir išlaidos yra mokėtini;
3. prašymo ir jo priedų kopijos pagal atsakovų skaičių.

Prašymo patikrinimas.
129 straipsnis. 1) Teismas patikrina prašymo atitiktį.
2) Kai prašymas neatitinka 127 straipsnio 1 dalyje ir 128 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ieškovui nurodoma per savaitę pašalinti trūkumus ir pranešama apie galimybę pasinaudoti teisine pagalba, jeigu ieškovui jos reikia ir jis turi teisę į tokią pagalbą. Jeigu ieškovo adresas nėra nurodytas ir yra teismui nežinomas, pranešimas atliekamas tam tikslui skirtoje teismo vietoje vienai savaitei pakabinant atitinkamą skelbimą.
3) Jeigu ieškovas trūkumų nepašalina, prašymas ir priedai grąžinami, o jeigu adresas nežinomas, prašymas paliekamas teismo patalpose ieškovui pasiimti. Prašymo grąžinimą nepateikiant įteikimo kopijos galima apskųsti atskiruoju skundu.

Pagal Civilinio proceso kodeksą teismų renkamų valstybinių mokesčių planas.
„I skirsnis.
Teismo procese renkami mokesčiai.
1 straipsnis. Už ieškinį, priešieškinį arba trečiosios šalies, turinčios nepriklausomas teises, pareiškimą imamas 4% ieškinio vertės mokestis, tačiau ne mažiau kaip 50 BGN.

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu į teismo sąskaitą.

Kokie mokesčiai taikytini?

Pareiškiant ieškinį renkami valstybiniai mokesčiai. Ieškovas prie pareiškimo turi pridėti visų mokėtinų valstybinių mokesčių ir išlaidų sumokėjimo dokumentinį įrodymą.

Kiek turiu mokėti?

Bulgarijos Respublikoje už tokius ieškinius taikomas valstybinis mokestis yra 4 % ieškinio vertės, tačiau ne mažiau kaip 50 BGN.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas prie prašymo neprideda dokumentinio įrodymo, kad pareikšdamas ieškinį jis sumokėjo valstybinius mokesčius, teismas ieškovui nusiunčia pranešimą, nurodydamas jam per savaitę sumokėti valstybinius mokesčius. Jeigu ieškovo adresas nėra nurodytas ir yra teismui nežinomas, pranešimas atliekamas tam tikslui skirtoje teismo vietoje vienai savaitei pakabinant atitinkamą skelbimą.
3) Jeigu ieškovas trūkumų nepašalina, prašymas ir priedai grąžinami, o jeigu adresas nežinomas, prašymas paliekamas teismo patalpose ieškovui pasiimti. Tokiais atvejais byla nutraukiama.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu į teismo sąskaitą, o mokėjimo dokumentas bylą nagrinėjančiam teisėjui ar kolegijai turi būti pateikiamas per teismo kanceliariją. Grynaisiais pinigais teismo kasininkui teismo mokesčio sumokėti negalima. Kiekvienas teismas turi sutartį su banku, teikiančiu teismui paslaugas. Banko sąskaitas galima rasti oficialioje teismo interneto svetainėje.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu į teismo sąskaitą, o mokėjimo dokumentas bylą nagrinėjančiam teisėjui ar kolegijai turi būti pateikiamas per teismo kanceliariją.

Paskutinis naujinimas: 08/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.