Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Įvadas

Kokius mokesčius turiu mokėti?

Kokia tai suma?

Kokios yra pavėluoto mokesčių sumokėjimo pasekmės?

Kaip ir kur sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus mokesčius?

Įvadas

Teismo mokesčiai reglamentuojami Įstatyme Nr. 549/1991 dėl teismo mokesčių. Įstatymo priede įtvirtinta mokesčių mokėjimo tvarka. Mokesčiai yra valstybės biudžeto pajamos.

Mokesčiai mokami banko pavedimu į kompetentingo teismo sąskaitą. 5 000 CZK neviršijančius mokesčius taip pat galima sumokėti naudojant mokestinius ženklus.

Kokius mokesčius turiu mokėti?

Vykdant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismo mokesčiai turi būti sumokami pagal bendrąsias reglamentavimo normas. Šiuo atveju taikomos tos pačios normos kaip ir kitiems civiliniams procesams.

Kokia tai suma?

Procedūros mokesčio tarifai nustatyti kaip konkreti suma; kaip procentinė dalis jie nustatyti tuo atveju, kai mokesčio bazė išreiškiama kaip piniginė suma. Procentinis mokesčio dydis apskaičiuojamas mokesčio bazę padauginus iš mokesčio tarifo. Konkretūs tarifai nustatyti mokesčių mokėjimo tvarkoje, kuri pateikiama kaip Įstatymo Nr. 549/1991 dėl teismo mokesčių priedas.

Vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, aktuali mokėjimo kriterijumi grindžiama pagrindinė taisyklė. Mokestis už prašymą pradėti civilinį teismo procesą dėl sumos, neviršijančios 20 000 CZK, sumokėjimo, yra 1 000 CZK.

Kokios yra pavėluoto mokesčių sumokėjimo pasekmės?

Jeigu procedūros mokestis, mokėtinas pateikiant prašymą pradėti procedūrą, pateikiant apeliacinį skundą, trečiosios instancijos apeliacinį skundą arba kasacinį skundą, nesumokamas, teismas pareikalauja, kad mokėtojas jį sumokėtų per teismo nustatytą ne trumpesnį kaip 15 dienų terminą. Išimtiniais atvejais teismas gali nustatyti trumpesnį laikotarpį. Jeigu, pasibaigus šiam laikotarpiui, mokėtojas mokesčio nėra sumokėjęs, teismas procedūrą nutraukia. Į mokesčio sumokėjimą pasibaigus terminui neatsižvelgiama.

Jeigu po to, kai byla perduodama apeliaciniam teismui, kad jis priimtų nutartį dėl apeliacinio skundo, apeliacinis teismas nustato, kad mokestis, mokėtinas teikiant apeliacinį skundą, nebuvo sumokėtas, jis paragina mokėtoją per ne trumpesnį negu 15 dienų laikotarpį šį mokestį sumokėti. Išimtiniais atvejais apeliacinis teismas gali nustatyti trumpesnį laikotarpį. Jeigu, pasibaigus šiam laikotarpiui, mokėtojas mokesčio nėra sumokėjęs, apeliacinis teismas procedūrą nutraukia. Į mokesčio sumokėjimą pasibaigus terminui neatsižvelgiama. Procedūra apeliaciniame teisme vykdoma mutatis mutandis.

Jeigu nutartis nutraukti procesą dėl mokesčio nesumokėjimo tampa galutinė, mokėjimo prievolė išnyksta.

Kaip ir kur sumokėti teismo mokesčius?

Mokesčiai mokami banko pavedimu į kompetentingo teismo sąskaitą. Banko duomenis galima rasti kiekvieno teismo interneto svetainėje, interneto portale https://www.justice.cz/. 5 000 CZK neviršijančius mokesčius taip pat galima sumokėti naudojant mokestinius ženklus.

Atvejus, susijusius su procedūros mokesčiais, sprendžia teismas, kompetentingas nagrinėti ir išspręsti bylą pirmąja instancija.

Ką daryti sumokėjus mokesčius?

Mokėtojo prievolė sumokėti teismo mokesčius įvykdoma pervedant pinigus į kompetentingo teismo banko sąskaitą arba pristatant mokestinius ženklus kompetentingam teismui. Jokių kitų dokumentų teismui pateikti neprivalote.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.