Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Įžanga

Teismo mokesčiai vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą yra nustatyti Teismo išlaidų įstatyme (vok. Gerichtskostengesetz, GKG).

Teismas reikalauja sumokėti mokesčius pateikdamas sąskaitą faktūrą. Mokesčiai mokėtini teismui pateikus pareiškimą, kuriuo pradedama procedūra. Procedūra taip pat bus tęsiama ir tuo metu nesumokėjus išlaidų.

Iš esmės bylinėjimosi išlaidas turi padengti ieškovas. Pasibaigus procedūrai, jas turi padengti asmuo, kuriam teismas jas paskyrė arba kuris jas perėmė pagal taikos sutartį.

Kokie mokesčiai taikytini?

Tikslūs mokesčiai nurodyti Teismo išlaidų registre (KV GKG), pridėtame prie Teismo išlaidų įstatymo. KV-GKG Nr. 1210 nustatytas 3,0 apskaitos vienetų mokestis už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Jeigu byla nutraukiama anksčiau laiko, taikomas sumažintas 1,0 vieneto mokestis (KV-GKG Nr. 1211).

Mokesčio dydis nustatomas pagal ginčijamą sumą, kuri paprastai sutampa su ieškinio verte.

Kiek reikės mokėti?

Taikomi tokie mokesčiai:

Suma neviršija

3,0 vienetų mokestis

1,0 vieneto mokestis

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Sumokėti reikia ne tik mokesčius, bet ir visas kitas susijusias išlaidas, pvz., įteikimo, liudytojų, ekspertų ar vertėjų išlaidas.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu teismo išlaidos nesumokamos, teismas privalo jas išieškoti.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimas turi būti atliktas pervedant lėšas į sąskaitoje faktūroje nurodytą sąskaitą. Pavedime turi būti nurodytas identifikacinis numeris.

Mokėjimas kredito kortele neįmanomas ir teismas negali jo išieškoti iš ieškovo banko sąskaitos.

Kitų mokėjimo būdų nėra.

Ką daryti atlikus mokėjimą?

Procedūra tęsiama net ir tuo atveju, jei mokesčiai nesumokami. Gavęs prašymą, teismas jį išnagrinėja.

Paskutinis naujinimas: 15/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.