Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (latvių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Latvija

Turinį pateikė
Latvija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.
Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Pagal Civilinio proceso įstatymo 33 straipsnį (lat. Civilprocesa likums) teismo proceso išlaidos (lat. tiesāšanās izdevumi) tai:

1) valstybės mokestis (lat. valsts nodeva);

2) kanceliarijos mokestis (lat. kancelejas nodeva);

3) bylos nagrinėjimo išlaidos.

Valstybės mokestis turi būti mokamas už kiekvieną teismui pateiktą pareiškimą – pradinį ieškinį, priešieškinį, trečiojo asmens pateiktą pareiškimą su atskiru reikalavimu, susijusiu su jau pradėto proceso ginčo dalyku, pagal specialios formos procedūrą pateiktą pareiškimą arba kitą pareiškimą, numatytą Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnyje.

Mokami tokie kanceliarijos mokesčiai:

 1. bylos dokumento kopijos išdavimas, taip pat pakartotinis teismo sprendimo išdavimas – 7,11 EUR;
 2. pažymos išdavimas – 2,85 EUR;
 3. vykdomojo rašto dublikato išdavimas – 14,23 EUR;
 4. teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinimas, jeigu teismo sprendimą reikia pateikti užsienio institucijoms – 4,27 EUR;
 5. liudytojų kvietimas – 4,27 EUR už kiekvieną asmenį.
Bylos nagrinėjimo išlaidos:
 1. liudytojams ir ekspertams mokamos lėšos;
 2. išlaidos, susijusios su liudytojų apklausa arba patikrinimų vietoje vykdymu;
 3. atsakovo paieškos išlaidos;
 4. teismo sprendimo vykdymo išlaidos;
 5. teismo pranešimų ir kitų teisminių dokumentų įteikimo, išdavimo ir vertimo išlaidos;
 6. pranešimų paskelbimo laikraščiuose išlaidos;
 7. išlaidos, susijusios su įkeitimu arba užtikrinimu.

Valstybės mokestis negali būti sumokėtas elektroninėmis priemonėmis.

Kokie mokesčiai taikytini?

Valstybės mokestis mokamas už teismui pateiktą ieškinį dėl nedidelių sumų.

Kanceliarijos mokestis mokamas už bylos dokumento kopijos išdavimą, taip pat pakartotinį teismo sprendimo išdavimą, pažymos išdavimą, vykdomojo rašto dublikato išdavimą, teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinimą, jeigu sprendimą reikia pateikti užsienio institucijoms, liudytojų kvietimą.

Bylos nagrinėjimo išlaidos: liudytojams ir ekspertams mokamos lėšos, išlaidos, susijusios su liudytojų apklausa arba patikrinimų vietoje vykdymu, atsakovo paieškos išlaidos, teismo sprendimo vykdymo išlaidos, teismo pranešimų ir kitų teisminių dokumentų įteikimo, išdavimo ir vertimo išlaidos, pranešimų paskelbimo laikraščiuose išlaidos, išlaidos, susijusios su įkeitimu arba užtikrinimu.

Kiek turiu mokėti?

Teikiant pareiškimą reikia sumokėti 15 proc. ieškinio sumos dydžio valstybės mokestį, tačiau ne mažiau kaip 71,41 EUR. Valstybės mokestis netaikomas ieškiniams dėl vaiko ar vieno iš tėvų išlaikymo.

Teismas nurodo bylą pralaimėjusiai šaliai atlyginti visas bylą laimėjusios šalies sumokėtas teismo išlaidas. Jeigu ieškinys buvo patenkintas iš dalies, teismas nurodo atlyginti ieškovui teismo išlaidų dalį, proporcingą patenkintai reikalavimų daliai, o atsakovui – teismo išlaidų dalį, proporcingą atmestų reikalavimų daliai. Už atskirąjį skundą (lat. blakus sudzība), susijusį su teismo sprendimu arba teikiamą dėl teismo proceso atnaujinimo po to, kai buvo priimtas sprendimas už akių, sumokėtas valstybės mokestis neatlyginamas.

Jeigu ieškovas atsiima ieškinį, jis turi atlyginti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tuo atveju atsakovas neprivalo atlyginti ieškovo sumokėtų teismo išlaidų. Tačiau jeigu ieškovas atsiima reikalavimus, nes atsakovas tuos reikalavimus savanoriškai patenkino po to, kai jie buvo pateikti, teismas ieškovo prašymu nurodo atsakovui atlyginti ieškovo sumokėtas teismo išlaidas.

Jeigu teismas nusprendžia ieškinio nenagrinėti, teismas atsakovo prašymu nurodo ieškovui atlyginti atsakovo sumokėtas teismo išlaidas.

Jeigu ieškovas yra atleistas nuo teismo išlaidų mokėjimo, atsakovui nurodoma į valstybės biudžetą sumokėti ieškovo teismo išlaidų dalį, proporcingą patenkintai reikalavimų daliai.

Mokami tokie kanceliarijos mokesčiai:

 1. bylos dokumento kopijos išdavimas, taip pat pakartotinis teismo sprendimo išdavimas – 7,11 EUR;
 2. pažymos išdavimas – 2,85 EUR;
 3. vykdomojo rašto dublikato išdavimas – 14,23 EUR;
 4. teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinimas, jeigu sprendimą reikia pateikti užsienio institucijoms – 4,27 EUR;
 5. liudytojų kvietimas – 4,27 EUR už kiekvieną asmenį.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu prie pareiškimo nepridedami dokumentai, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nurodytų valstybės mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka, teismas pagal Civilinio proceso įstatymo 133 straipsnį dėl pareiškimo nesiima jokių tolesnių veiksmų ir nustato ieškovui terminą trūkumams pašalinti.

Jeigu ieškovas per nustatytą terminą pašalina trūkumus, pareiškimas laikomas pateiktu tą dieną, kai jis buvo pirmą kartą pateiktas teismui.

Jeigu per nustatytą terminą ieškovas trūkumų nepašalina, pareiškimas laikomas nepateiktu ir grąžinamas ieškovui.

Pareiškimo grąžinimas ieškovui neužkerta kelio ieškovui jį vėl pateikti teismui įstatyme nustatyta įprasta tvarka.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybės mokestis ir kanceliarijos mokestis gali būti sumokami į valstybės iždo sąskaitą (lat. Valsts kase). Bylos nagrinėjimo išlaidos gali būti sumokamos į Teismų administracijos (Tiesu administrācija) sąskaitą.

Žyminis mokestis (valstybės mokestis) (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnis, išskyrus 6 dalį):

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV55TREL1060190911200

Gavėjo bankas: Valsts kase

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu valstybės mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Mokestį už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą vykdyti (valstybės mokestis) (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnis, išskyrus 6 dalį) reikia sumokėti tokia tvarka:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV71TREL1060190911300

Gavėjo bankas: Valsts kase

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu valstybės mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Kanceliarijos mokestis (Civilinio proceso įstatymo 38 straipsnis)):

Kanceliarijos mokestis teisme:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV39TREL1060190911100

Gavėjo bankas: Valsts kase

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu kanceliarijos mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Bylos nagrinėjimo išlaidos (Civilinio proceso įstatymo 39 straipsnis):

Apylinkių (miestų) teismai ir apygardų teismai:

Gavėjas: Tiesu administrācija

Registracijos Nr.: 90001672316

Sąskaitos Nr.: LV51TREL2190458019000

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: „21499“, nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos mokamos už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kai teismui teikiate pareiškimą, turite pridėti dokumentus, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nustatyto dydžio valstybės mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.