Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

Įvadas

Pagal Civilinio proceso įstatymo 33 straipsnį (Civilprocesa likums) teisines išlaidas (tiesāšanās izdevumi) sudaro:

 1. teismo mokesčiai;
 2. užstatas ir
 3. su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos.

Kokie mokesčiai taikomi?

Teismo mokesčius sudaro:

1) valstybės rinkliava (valsts nodeva):

valstybės rinkliava turi būti mokama už kiekvieną teismui pateiktą prašymą – pirminį ieškinį, priešieškinį, trečiojo asmens pareikštą ieškinį su atskiru reikalavimu dėl ginčo dalyko jau pradėtoje byloje, prašymą pagal specialią procedūrą arba kitą prašymą, numatytą Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnyje.

2) išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, t. y.:

 1. liudytojams ir liudytojams ekspertams mokėtinos sumos;
 2. išlaidos, susijusios su liudytojų apklausa arba patikrinimų vietoje atlikimu;
 3. išlaidos, patirtos ieškant atsakovo arba liudytojo;
 4. išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu;
 5. išlaidos, susijusios su teismo šaukimų ir kitų susijusių teismo dokumentų rengimu, įteikimu, išdavimu ir vertimu, taip pat išlaidos, susijusios su rašytinių įrodymų grąžinimu;
 6. išlaidos, susijusios su teisinių pranešimų rengimu ir išdavimu;
 7. išlaidos, susijusios su reikalavimo užtikrinimu arba laikinosiomis apsaugos priemonėmis;

3) procesinės išlaidos, t. y.

 1. advokato mokesčiai;
 2. išlaidos, susijusios su dalyvavimu teismo posėdžiuose;
 3. išlaidos, susijusios su įrodymų rinkimu;
 4. išlaidos, susijusios su valstybės finansuojama teisine pagalba;
 5. išlaidos, susijusios su vertėjo žodžiu pagalba teismo posėdyje.

Kiek turiu mokėti?

Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnyje nustatytas valstybės rinkliavų dydis pagal ieškinį, kuris išreiškiamas kaip piniginis mokėjimas: prašymams santuokos nutraukimo bylose; prašymams, pateiktiems taikant specialias procedūras; kitais atvejais, kurie nėra piniginio pobūdžio arba kai nereikia atlikti vertinimo; prašymams pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu; prašymams, susijusiems su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, duomenų bazių apsauga (sui generis), prekių ženklais, sertifikavimo ženklais ir geografinėmis nuorodomis, patentais, dizainu, augalų veislėmis, puslaidininkių topografijos pažeidimais ir apsauga, komercinių paslapčių apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo paraiškomis, dėl kurių ginčas nagrinėjamas pramoninės nuosavybės apeliacinėje komisijoje; prašymams bylose, kuriomis siekiama panaikinti kapitalo bendrovės visuotinio dalyvių (akcininkų) susirinkimo sprendimą; prašymams dėl laidavimo ar laikinųjų apsaugos priemonių; prašymams išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose; prašymams dėl įrodymų pateikimo, jei jie buvo pateikti prieš imantis bet kokių teisinių veiksmų; prašymams išduoti Europos mokėjimo įsakymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą; prašymams dėl prievolių vykdymo gavus teismo pranešimą; prašymams dėl neginčytinų prievolių vykdymo; prašymams išduoti vykdomąjį raštą dėl nuolatinio arbitražo teismo arba užsienio arbitražo teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo; prašymams tęsti procesą ir atnaujinti procesą priėmus sprendimą už akių; prašymams pradėti sutuoktinių bendrai valdomo turto atskyrimo procedūrą; skundams teisminės apsaugos bylose, skundams nemokumo bylose dėl kreditorių susirinkimo sprendimų, skundams dėl Bankroto kontrolės tarnybos (Maksātnespējas kontroles dienests) sprendimų, taip pat skundams pagal 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų; prašymams konsoliduoti nekilnojamąjį turtą pirkėjo vardu; prašymams perduoti šalių procesines teises, kai tokie prašymai pateikiami teismui po to, kai įsigalioja galutinis sprendimas byloje; prašymams panaikinti fizinių asmenų atleidimą nuo skolų; prašymams išduoti vykdomojo rašto dublikatą.

Ministrų kabinetas nustato liudytojams ir liudytojams ekspertams mokėtiną sumą, taip pat liudytojų apklausos arba patikrinimų vietoje atlikimo, kaltinamųjų ar liudytojų paieškos, šaukimų ir kitų susijusių teismo dokumentų rengimo, įteikimo, išdavimo ir vertimo, rašytinių įrodymų grąžinimo, teisinių pranešimų rengimo ir skelbimo bei ieškinio užtikrinimo ar laikinųjų apsaugos priemonių išlaidų dydį ir apskaičiavimo metodą.

Pateiktino užstato dydis nustatytas Civilinio proceso įstatymo 431 straipsnyje.

Su byla susijusių išlaidų kompensavimo mastas nustatytas Civilinio proceso įstatymo 44 straipsnyje.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu prie prašymo nepridedami dokumentai, patvirtinantys valstybės rinkliavų mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumokėjimą įstatymo nustatyta tvarka ir suma, teismas pagal Civilinio proceso įstatymo 133 straipsnį toliau nebenagrinėja ieškinio ir nustato terminą, per kurį ieškovas turi pašalinti trūkumus.

Jeigu ieškovas per nustatytą terminą pašalina trūkumus, laikoma, kad prašymas buvo pateiktas tą dieną, kurią jis buvo pirmą kartą pateiktas teismui.

Jei ieškovas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų, prašymas laikomas nepateiktu ir grąžinamas ieškovui.

Tai, kad prašymas grąžinamas ieškovui, netrukdo ieškovui vėl jį pateikti teismui laikantis Civilinio proceso įstatyme nustatytų įprastų procedūrų.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybės rinkliavą galima sumokėti į valstybės iždą (Valsts kase).

Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pervedamos į Teismų administracijos (Tiesu administrācija) sąskaitą.

Valstybės rinkliavos ir teismo sąskaitos

Valstybės teisminė rinkliava (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnis, išskyrus 6 dalį (už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą vykdyti)):

Gavėjas: State Treasury

Registracijos Nr. 90000050138

Sąskaitos Nr. LV55TREL1060190911200

Gavėjo bankas: State Treasury

BIC kodas TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: asmens arba bylos identifikavimo duomenys: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jeigu valstybės rinkliava mokama kito asmens vardu, turi būti pateikta to asmens tapatybės nustatymo informacija: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

Valstybės rinkliavą už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnio 6 dalis):

prieš pateikiant vykdymo dokumentus vykdymui, elektroninių aukcionų interneto svetainės skiltyje „Kitos paslaugos“ išieškotojo paprašykite sugeneruoti sąskaitą faktūrą dėl valstybės rinkliavos už vykdymo dokumentų pateikimą ir ją sumokėti.

Mokėjimo paskirtis: nurodykite sąskaitos faktūros numerį ir vykdomojo dokumento numerį.

Išlaidos, susijusios su apylinkės (miesto) teismo arba apygardos teismo atliekamu bylos nagrinėjimu (Civilinio proceso įstatymo 39 straipsnis); išlaidos, susijusios su prievolių, susijusių su teismo pranešimu, vykdymu (Civilinio proceso įstatymo 406 straipsnio 3 dalis):

Gavėjas: Courts Administration

Registracijos Nr. 90001672316

Sąskaitos Nr. LV51TREL2190458019000

Gavėjo bankas: State Treasury

BIC kodas TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: „21490“ ir pateikite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris. Jei su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos mokamos kito asmens vardu, būtina pateikti to asmens tapatybės nustatymo duomenis: bylos numeris (jei žinomas); fizinių asmenų atveju – vardas, pavardė ir asmens kodas; juridinių asmenų atveju – pavadinimas ir registracijos numeris.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kai teismui teikiate pareiškimą, turite pridėti dokumentus, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nustatyto dydžio valstybės rinkliavų ir kitų teismo išlaidų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka.

Paskutinis naujinimas: 05/09/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.