Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

Įžanga

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus?

Įžanga

Europos ieškiniai dėl nedidelių sumų apmokami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ žyminį mokestį galima mokėti ir elektroniniu būdu.

Kokie mokesčiai taikomi?

Mokamas sekančiame punkte nurodyto dydžio žyminis mokestis.

Kiek turiu mokėti?

Priklausomai nuo ieškinio sumos - 3 procentai, bet ne mažiau kaip penkiasdešimt litų. Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip dešimt litų.

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas.

Jei žyminis mokestis nesumokėtas, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Nutartis išsiunčiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos.

Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Žyminis mokestis asmens pasirinktu apmokėjimo būdu (elektroninė bankininkystė, mokėjimas grynaisiais pinigais ar pavedimu ir kita) mokamas į nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Ką daryti sumokėjus?

Žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtina mokėjimo pavedimas ar kitas mokėjimą patvirtinantis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta:

  1. mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei žyminį mokestį moka juridinis asmuo);
  2. kitos šalies (atsakovo, skolininko ar kt.) vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei kita proceso šalis yra juridinis asmuo);
  3. mokėjimo data;
  4. įmokos kodas;
  5. mokesčio suma;
  6. mokėjimo paskirtis (nurodoma, kad mokamas žyminis mokestis, ir teismo, kuriame inicijuojama byla, pavadinimas).

Jei žyminį mokestį moka proceso šalies atstovas (advokatas, advokato padėjėjas ar kitas asmuo, atstovaujantis proceso šalies interesams), mokėjimo pavedime ar kitame mokėjimą patvirtinančiame dokumente, be aukščiau nurodytų duomenų, turi būti nurodomas ir atstovaujamos proceso šalies vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei proceso šalis yra juridinis asmuo).

Jei žyminis mokestis mokamas elektroniniu būdu, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai neteikiami.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.