Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Pozicijos, kurioms taikoma tarpvalstybinė ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, įsigaliojęs 2009 m. sausio 1 d.), pateikiamos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal A formos sąlyginės jurisdikcijos bendrąsias taisykles. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra skirta tarpvalstybiniams ieškiniams, kurių suma neviršija 5 000 EUR, supaprastinti ir pagreitinti. Šis reglamentas taikomas visose ES šalyse, išskyrus Daniją.

Bylos šalims Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra alternatyvi valstybių narių įstatymuose numatytoms procedūroms. Sprendimas, priimtas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikyti parengtas standartines formas visomis kalbomis rasite čia. Kad būtų galima pradėti procedūrą, turi būti užpildyta A forma. Prie formos turėtų būti pridėti visi susiję dokumentai, įskaitant kvitus ir sąskaitas faktūras.

Kitos valstybės narės institucija gali atsisakyti vykdyti sprendimą tik jeigu jis prieštarauja kitoje valstybėje narėje priimtam tų pačių šalių bylos sprendimui. Sprendimas vykdomas pagal valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, nacionalines taisykles ir procedūras.

Kokie mokesčiai taikytini?

Teismo mokesčio dydis priklauso nuo ieškinio arba prašymo sumos. Taip pat žr. Kiek turiu mokėti?

Kiek turiu mokėti?

Nuo 2019 m. taikytini mokesčiai yra šie:

Ieškinio sumos pobūdis arba prašymas

Teismo mokestis ne fiziniams asmenims

Teismo mokestis fiziniams asmenims

Teismo mokestis ribotų išteklių asmenims

Bylos, susijusios su ieškiniu ar prašymu,

— kurio suma nenustatyta arba

— neviršija

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Bylos, susijusios su ieškiniu ar prašymu, kurių suma viršija

500 EUR ir neviršija 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Daugiau informacijos žr. toliau nurodytose interneto svetainėse: Nyderlandų teismų sistema ir Teisinės pagalbos taryba.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismo mokesčiai turėtų būti mokami iš anksto. Jeigu teismo mokesčiai nebus sumokėti per vieną mėnesį, prašymas gali nebūti toliau nagrinėjamas ir byla bus nutraukta.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Pareiškėjas gauna sąskaitą teismo mokesčiams sumokėti. Mokėjimą galima atlikti banko pavedimu.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Sumokėjus atsakovui, jis informuojamas ir įpareigojamas užpildyti ir grąžinti atsakymo formą.

Susijusios nuorodos

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 2007 m. liepos 11 d. nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

A forma

Nyderlandų teismų sistema

Teisinės pagalbos taryba

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.