Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

Įžanga

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus?

Įžanga

Mokesčiai civiliniame procese yra reglamentuoti 2005 m. liepos 28 d. Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatyme (suvestinė redakcija: 2014 m. Įstatymų leidinio 1025 punktas). Paprastai mokestį reikia mokėti už bet kokį pareikštą ieškinį, įskaitant ieškinius, pareikštus per procedūrą, kuri reglamentuota 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (toliau – INSP).

Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatyme (IV antraštinėje dalyje „Atleidimas nuo teismo išlaidų“) leidžiama pateikti prašymą dėl atleidimo nuo tokių išlaidų.

Kokie mokesčiai taikomi?

INSP taikomas fiksuotas mokestis.

Kiek turiu mokėti?

Ieškiniams, pateiktiems pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taikomas fiksuotas 100 PLN mokestis (Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatymo 27b straipsnis). Toks pats mokestis taikomas apeliaciniams skundams (Įstatymo 18 straipsnis kartu su 27b straipsniu).

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Pagal 1964 m. lapkričio 17 d. įstatymo – Civilinio proceso kodekso (Įstatymų leidinio Nr. 43 269 punktas su pakeitimais) 1262 § straipsnio 1 dalį teismai neatliks veiksmų dėl procesinio dokumento, kol nebus sumokėtas mokėtinas mokestis. Kitaip tariant, mokestį reikia sumokėti, kai atitinkamą kompetenciją turinčiam teismui pateikiamas procesinis dokumentas (ieškinys), arba turi būti pateikiamas prašymas dėl atleidimo nuo teismo išlaidų.

Mokesčių už procesinį dokumentą nesumokėjimo procesiniai padariniai nurodyti, be kita ko, Civilinio proceso kodekso 130 ir 1302 straipsniuose.

Pagal Civilinio proceso kodekso 130 straipsnį, jei procesinis dokumentas (įskaitant ieškinį) negali būti tvarkomas, nes nesumokėtas mokestis, pirmininkaujantis teisėjas nurodo šaliai per vieną savaitę sumokėti tą mokestį; to nepadarius, procesinis dokumentas grąžinamas. Jei procesinį dokumentą pateikė užsienyje gyvenantis asmuo, kuris Lenkijoje nėra paskyręs atstovo, pirmininkaujantis teisėjas nurodys terminą mokesčiui sumokėti, kuris negali būti trumpesnis nei vienas mėnuo. Jei per nustatytą terminą mokestis nesumokamas, procesinis dokumentas grąžinamas šaliai. Jei mokestis sumokamas per nustatytą terminą, procesinis dokumentas sukelia teisinius padarinius nuo jo pateikimo dienos.

Pagal Civilinio proceso kodekso 1302 straipsnį advokato ar patentinio patikėtinio pateiktas procesinis dokumentas, už kurį nebuvo sumokėtas mokestis, grąžinamas be nurodymo sumokėti, jei mokestis yra fiksuotas arba proporcingas šalies nurodytai ginčo sumai. Tačiau jei mokestis už procesinį dokumentą sumokamas per vieną savaitę nuo sprendimo grąžinti dokumentą įteikimo, procesinis dokumentas sukelia teisinius padarinius nuo jo pateikimo dienos.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčių civilinėse bylose mokėjimo tvarka reglamentuota 2006 m. sausio 31 d. Teisingumo ministro potvarkyjekuriuo nustatoma teismo mokesčių civilinėse bylose mokėjimo tvarka (Įstatymų leidinio Nr. 27 199 punktas) ir kuriuo įgyvendinamas pirmiau minėtas Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatymas.

Teismo mokesčius civilinėse bylose galima sumokėti negrynaisiais pinigais į kompetentingo teismo einamąją sąskaitą (sąskaitos duomenis galima gauti tiesiogiai teisme arba rasti jo ar Teisingumo ministerijos interneto svetainėje), tiesiogiai teismo kasoje arba teismo mokesčių kvitais, kurių galima įsigyti teismo kasoje.

Ką daryti sumokėjus?

Sumokėjus mokestį ir pateikus visus trūkstamus dokumentus teismas nagrinės bylą uždarame posėdyje Paskirti posėdį teismas gali tik Reglamente (EB) Nr. 861/2007 nurodytais atvejais.

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.