Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Įvadas

Portugalijos teismo mokesčių reglamentavimo teisės aktuose (Proceso išlaidų reglamente (port. Regulamento das Custas Processuais)) nėra konkrečių nuostatų dėl tokių ieškinių, kokie nurodyti 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 861/2007, nustatančiame Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Tai reiškia, kad taikomos bendrosios Proceso išlaidų reglamento teisės normos, kuriomis atsižvelgiama į atitinkamą sumą ir bylos sudėtingumą.

Kokie mokesčiai taikytini?

  • Bylose, kuriose ginčo suma yra iki 2 000 EUR: 102 EUR (1 apskaitos vienetas);
  • Bylose, kuriose ginčo suma yra didesnė negu 2 000,00 EUR, bet ne didesnė kaip 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 apskaitos vienetai).

Jeigu byla pasirodo esanti itin sudėtinga, teisėjas gali nuspręsti taikyti šias išlaidas:

  • Bylose, kuriose ginčo suma yra iki 2 000 EUR: 153 EUR (1,5 apskaitos vieneto);
  • Bylose, kuriose ginčo suma yra didesnė negu 2 000,00 EUR, bet ne didesnė kaip 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 apskaitos vienetai).

(Proceso išlaidų reglamento, patvirtinto 2008 m. vasario 26 d. Įstatyminiu dekretu (port. Decreto-Lei) Nr. 34/2008 su paskutiniais pakeitimais, 6 straipsnio 1 ir 5 dalys.)

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 17 straipsnio 1 dalies a punktą, taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, atsakovas pateikia prieštaravimo pareiškimą ir procesas tęsiamas, pagal tą procedūrą sumokama suma mažinama proceso išlaidomis, kurias ieškovo atveju reikia sumokėti už Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Sumažinimas gali būti 102 EUR (1 apskaitos vienetas) arba 153 EUR (1,5 apskaitos vieneto). (Proceso išlaidų reglamento, patvirtinto 2008 m. vasario 26 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 34/2008 su paskutiniais pakeitimais, 7 straipsnio 6 dalis.

Kai pateikiamas priešieškinis, – tokiu atveju išlaidoms apskaičiuoti abiejų ieškinių sumos sudedamos ir todėl gali pasitaikyti atvejų, kai atitinkama suma siekia 10 000,00 EUR, – bylose, kurių ginčo sumos yra nuo 8 000,01 EUR iki 10 000,00 EUR, išlaidos bus 3 apskaitos vienetai (306,00 EUR) arba 4,5 apskaitos vienetų (459,00 EUR), jeigu byla itin sudėtinga. Bylose, kuriose ginčo suma yra nuo 5 000,01 EUR iki 8 000,00 EUR, laikoma, kad išlaidos yra 2 apskaitos vienetai (204,00 EUR) arba 3 apskaitos vienetai (306,00 EUR), jeigu byla itin sudėtinga (Proceso išlaidų reglamento, patvirtinto 2008 m. vasario 26 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 34/2008 su paskutiniais pakeitimais, 11 straipsnis, taikomas kartu su Civilinio proceso kodekso (port. Código de Processo Civil) 145 straipsnio 5 dalimi, 530 straipsnio 2 dalimi, 299 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 297 straipsnio 2 dalimi.

Kiek turiu mokėti?

Žr. pirmesnį atsakymą.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Remiantis Civilinio proceso kodekso 642 straipsniu, jums teismo kanceliarija nurodys per 10 dienų sumokėti trūkstamą sumą ir sumokėti papildomą baudą – tokią pačią sumą, atitinkančią ne mažiau kaip 1 apskaitos vienetą ir ne daugiau kaip 5 apskaitos vienetus. Jeigu per 10 dienų nepateiksite teismo mokesčių ir baudos sumokėjimo įrodymo, teismas nurodys jūsų pateiktą ieškinį, prašymą ar apeliacinį skundą palikti nenagrinėtą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Banko pavedimu.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Remiantis 2009 m. balandžio 17 d. Ministro įgyvendinimo įsakymo (port. Portaria) Nr. 419-A/2009 22 straipsniu, kartu su atitinkamais pareiškimais arba prašymu turite pateikti dokumentą, kuriuo būtų įrodomas mokėjimas, arba pateikti kitokį mokėjimo įrodymą, nebent 2013 m. rugpjūčio 26 d. Ministro įgyvendinimo įsakyme Nr. 280/2013 nurodyta kitaip.

Paskutinis naujinimas: 18/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.