Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Belgija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Šis dalykas reglamentuojamas Belgijos teismų kodekso (pranc. Code judiciaire) 1017–1022 straipsniuose ir to kodekso 953 straipsnyje dėl liudytojo užmokesčio sumokėjimo. Jis taip pat reglamentuojamas Belgijos registracijos, hipotekos ir teismo kanceliarijos mokesčių kodekse (pranc. Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), ypač 142 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose, taip pat 268 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose dėl registracijos mokesčių.

Kokie mokesčiai taikytini?

Belgijos teismų kodekso 1018 straipsnyje nurodytas išlaidų pobūdis:

1° Teismo kanceliarijos, registracijos ir kiti mokesčiai. Teismo kanceliarijos mokesčiai – tai, be kita ko, įtraukimo į sąrašus mokesčiai, dokumentų rengimo mokesčiai ir mokesčiai už patvirtintas kopijas (žr. Belgijos registracijos, hipotekos ir teismo kanceliarijos mokesčių kodekso 268 straipsnį ir tolesnius straipsnius). Įtraukimo į sąrašus mokestis yra 30–100 EUR, priklausomai nuo teismo. Dokumentų rengimo mokestis yra 35 EUR.

Registracijos mokesčiai mokami už sprendimus bylose, kuriose pagrindinė suma yra didesnė negu 12 500 EUR (neįskaitant teismo mokesčių). Šie mokesčiai sudaro 3% minėtos sumos. Todėl jie ieškiniams dėl nedidelių sumų netaikomi.

2° Teismo procesų išlaidos ir atitinkami užmokesčiai ir atlygiai.

3° Teismo sprendimo patvirtintos kopijos išlaidos: 0,85–5,75 EUR už psl.

4° Įrodymų pateikimo ar gavimo priemonių išlaidos, įskaitant užmokestį ekspertams ir kitiems liudytojams. 1972 m. liepos 27 d. Karališkuoju dekretu ši suma buvo nustatyta 200 BEF vienam liudytojui ir dabar apytikriai atitinka 5 EUR. Prie šios sumos pridedama išmoka už atvykimą (0,0868 EUR už kilometrą).

Jeigu kviečiamas liudytojas-ekspertas, jis gali laisvai nustatyti savo išlaidas ir užmokestį. Tačiau turi būti aiškiai nurodytas apskaičiavimo metodas, prireikus (pavyzdžiui, jeigu išlaidos buvo patirtos be reikalo) šią sumą teismas gali sumažinti, atlikdamas išsamų teismo išlaidų vertinimą.

5° Teisėjų, teismo darbuotojų ir šalių atvykimo ir pragyvenimo išlaidos, jeigu teismas nurodė jiems vykti į kitą vietą, ir veiksmų atlikimo išlaidos, jeigu jos buvo patirtos vien bylos teisminio nagrinėjimo tikslais.

6° Bylos parengimo mokestis (Belgijos teismų kodekso 1022 straipsnis). Šį mokestį sumoka bylą pralaimėjusi šalis, tai yra vienkartinis įnašas, kuriuo prisidedama prie bylą laimėjusios šalies teisinių išlaidų ir mokesčių. Sumos grindžiamos vartotojų kainų indeksu ir, jeigu indeksas pakils ar sumažės 10 procentinių punktų, jos bus didinamos arba mažinamos 10%.

Reikalavimo suma

Pagrindinė
suma

Mažiausia
suma

Didžiausia
suma

250,00 EUR arba mažiau

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01–750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01–2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Darbo bylų teismas (specialios normos)

Reikalavimo suma

Pagrindinė
suma

Mažiausia
suma

Didžiausia
suma

250,00 EUR arba mažiau

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR arba mažiau

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2 500,00 EUR arba mažiau

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Pagal Belgijos teismų kodekso 1734 straipsnį skiriamo ombudsmeno mokesčiai, atlygis ir išlaidos.

Kiek turiu mokėti?

Atsižvelgiant į pirmiau minėtą informaciją, mokėtina suma visiškai priklauso nuo kiekvienos bylos, nuo to, ar ją laimite jūs, ar ne, ar buvo kviečiami liudytojai-ekspertai, ar buvo šaukiami kiti liudytojai, ar teisėjai turėjo vykti į užsienį, ar dalyvavo ombudsmenas ir kt.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismo kanceliarijos mokesčiai turi būti sumokami iš anksto, priešingu atveju byla neįtraukiama į sąrašą.

Liudytojai-ekspertai, prieš pradėdami darbą, visada reikalauja avansinio mokėjimo.

Jeigu prašote apklausti liudytoją, pirmiausia teismo darbuotojui turite sumokėti atitinkamą sumą. Jeigu šios sumos nesumokate, daroma prielaida, kad liudytojo apklausos nebeprašote.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimą galima atlikti kredito pervedimu arba pavedimu, elektroniniu pervedimu, grynaisiais pinigais arba čekiu, mokėtinu teismo kanceliarijai (pastaroji galimybė taikoma tik praktikuojantiems teisininkams ir teismo antstoliams).

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Mokėjimo įrodymas turi būti laikomas saugioje vietoje, kad pareikalavus jį būtų galima nedelsiant pateikti.

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Bulgarija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Nuostatos dėl teismo mokesčių ir išlaidų mokėjimo civiliniame procese atitinkamai išdėstytos Civilinio proceso kodekse ir pagal Civilinio proceso kodeksą (CPK) teismų renkamų valstybinių mokesčių plane.

Civilinio proceso kodeksas:

Aštuntas skyrius. Mokesčiai ir išlaidos. I skirsnis. Ieškinio vertė

Ieškinio vertė.
68 straipsnis. Bylos dalyko piniginė vertė laikoma ieškinio verte.

Ieškinio vertė.
69 straipsnis.
1) Kai ieškinyje pateikiami piniginiai reikalavimai, ieškinio vertė yra reikalaujama suma.

Ieškinio vertės nustatymas.
70 straipsnis. 1) Ieškinio vertę nurodo ieškovas. Ieškinio vertę gali užginčyti atsakovas arba teismas savo iniciatyva, vėliausiai pirmajame bylos nagrinėjimo posėdyje. Jeigu nurodyta ieškinio vertė neatitinka faktinės vertės, ieškinio vertę nustato teismas.
2) Teismo nutartis, kuria padidinama ieškinio vertė, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
3) Kai ieškinio vertę ieškinio pareiškimo metu sunku nustatyti, teismas nustato apytikrę ieškinio vertę ir tada imamas papildomas mokestis arba grąžinama permokėta mokesčio dalis, priklausomai nuo vertės, kurią teismas nustato spręsdamas bylą.

II skirsnis. Valstybiniai mokesčiai ir išlaidos

Prievolė sumokėti mokesčius ir išlaidas.
71 straipsnis. 1) Už bylos nagrinėjimą imami valstybiniai mokesčiai nuo ieškinio vertės ir teismo išlaidos. Kai ieškinio vertės nustatyti neįmanoma, valstybinio mokesčio sumą nustato teismas.

Valstybiniai mokesčiai.
73 straipsnis. 3) Valstybiniai mokesčiai pagal Ministrų tarybos patvirtintą planą imami, kai pateikiamas prašymas dėl apsaugos ar pagalbos ir kai išduodamas dokumentas, už kurį yra mokėtinas mokestis.

Prašymo priedai.
128 straipsnis. Su prašymu pateikiama:
1. įgaliojimas, kai pareiškimą teikia teisinis atstovas;
2. valstybinių mokesčių ir išlaidų sumokėjimo dokumentinis įrodymas, kai tokie mokesčiai ir išlaidos yra mokėtini;
3. prašymo ir jo priedų kopijos pagal atsakovų skaičių.

Prašymo patikrinimas.
129 straipsnis. 1) Teismas patikrina prašymo atitiktį.
2) Kai prašymas neatitinka 127 straipsnio 1 dalyje ir 128 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ieškovui nurodoma per savaitę pašalinti trūkumus ir pranešama apie galimybę pasinaudoti teisine pagalba, jeigu ieškovui jos reikia ir jis turi teisę į tokią pagalbą. Jeigu ieškovo adresas nėra nurodytas ir yra teismui nežinomas, pranešimas atliekamas tam tikslui skirtoje teismo vietoje vienai savaitei pakabinant atitinkamą skelbimą.
3) Jeigu ieškovas trūkumų nepašalina, prašymas ir priedai grąžinami, o jeigu adresas nežinomas, prašymas paliekamas teismo patalpose ieškovui pasiimti. Prašymo grąžinimą nepateikiant įteikimo kopijos galima apskųsti atskiruoju skundu.

Pagal Civilinio proceso kodeksą teismų renkamų valstybinių mokesčių planas.
„I skirsnis.
Teismo procese renkami mokesčiai.
1 straipsnis. Už ieškinį, priešieškinį arba trečiosios šalies, turinčios nepriklausomas teises, pareiškimą imamas 4% ieškinio vertės mokestis, tačiau ne mažiau kaip 50 BGN.

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu į teismo sąskaitą.

Kokie mokesčiai taikytini?

Pareiškiant ieškinį renkami valstybiniai mokesčiai. Ieškovas prie pareiškimo turi pridėti visų mokėtinų valstybinių mokesčių ir išlaidų sumokėjimo dokumentinį įrodymą.

Kiek turiu mokėti?

Bulgarijos Respublikoje už tokius ieškinius taikomas valstybinis mokestis yra 4 % ieškinio vertės, tačiau ne mažiau kaip 50 BGN.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas prie prašymo neprideda dokumentinio įrodymo, kad pareikšdamas ieškinį jis sumokėjo valstybinius mokesčius, teismas ieškovui nusiunčia pranešimą, nurodydamas jam per savaitę sumokėti valstybinius mokesčius. Jeigu ieškovo adresas nėra nurodytas ir yra teismui nežinomas, pranešimas atliekamas tam tikslui skirtoje teismo vietoje vienai savaitei pakabinant atitinkamą skelbimą.
3) Jeigu ieškovas trūkumų nepašalina, prašymas ir priedai grąžinami, o jeigu adresas nežinomas, prašymas paliekamas teismo patalpose ieškovui pasiimti. Tokiais atvejais byla nutraukiama.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu į teismo sąskaitą, o mokėjimo dokumentas bylą nagrinėjančiam teisėjui ar kolegijai turi būti pateikiamas per teismo kanceliariją. Grynaisiais pinigais teismo kasininkui teismo mokesčio sumokėti negalima. Kiekvienas teismas turi sutartį su banku, teikiančiu teismui paslaugas. Banko sąskaitas galima rasti oficialioje teismo interneto svetainėje.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Teismo mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu į teismo sąskaitą, o mokėjimo dokumentas bylą nagrinėjančiam teisėjui ar kolegijai turi būti pateikiamas per teismo kanceliariją.

Paskutinis naujinimas: 20/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Čekija

Įvadas

Kokius mokesčius turiu mokėti?

Kokia tai suma?

Kokios yra pavėluoto mokesčių sumokėjimo pasekmės?

Kaip ir kur sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus mokesčius?

Įvadas

Teismo mokesčiai reglamentuojami Įstatyme Nr. 549/1991 dėl teismo mokesčių. Įstatymo priede įtvirtinta mokesčių mokėjimo tvarka. Mokesčiai yra valstybės biudžeto pajamos.

Mokesčiai mokami banko pavedimu į kompetentingo teismo sąskaitą. 5 000 CZK neviršijančius mokesčius taip pat galima sumokėti naudojant mokestinius ženklus.

Kokius mokesčius turiu mokėti?

Vykdant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismo mokesčiai turi būti sumokami pagal bendrąsias reglamentavimo normas. Šiuo atveju taikomos tos pačios normos kaip ir kitiems civiliniams procesams.

Kokia tai suma?

Procedūros mokesčio tarifai nustatyti kaip konkreti suma; kaip procentinė dalis jie nustatyti tuo atveju, kai mokesčio bazė išreiškiama kaip piniginė suma. Procentinis mokesčio dydis apskaičiuojamas mokesčio bazę padauginus iš mokesčio tarifo. Konkretūs tarifai nustatyti mokesčių mokėjimo tvarkoje, kuri pateikiama kaip Įstatymo Nr. 549/1991 dėl teismo mokesčių priedas.

Vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, aktuali mokėjimo kriterijumi grindžiama pagrindinė taisyklė. Mokestis už prašymą pradėti civilinį teismo procesą dėl sumos, neviršijančios 20 000 CZK, sumokėjimo, yra 1 000 CZK.

Kokios yra pavėluoto mokesčių sumokėjimo pasekmės?

Jeigu procedūros mokestis, mokėtinas pateikiant prašymą pradėti procedūrą, pateikiant apeliacinį skundą, trečiosios instancijos apeliacinį skundą arba kasacinį skundą, nesumokamas, teismas pareikalauja, kad mokėtojas jį sumokėtų per teismo nustatytą ne trumpesnį kaip 15 dienų terminą. Išimtiniais atvejais teismas gali nustatyti trumpesnį laikotarpį. Jeigu, pasibaigus šiam laikotarpiui, mokėtojas mokesčio nėra sumokėjęs, teismas procedūrą nutraukia. Į mokesčio sumokėjimą pasibaigus terminui neatsižvelgiama.

Jeigu po to, kai byla perduodama apeliaciniam teismui, kad jis priimtų nutartį dėl apeliacinio skundo, apeliacinis teismas nustato, kad mokestis, mokėtinas teikiant apeliacinį skundą, nebuvo sumokėtas, jis paragina mokėtoją per ne trumpesnį negu 15 dienų laikotarpį šį mokestį sumokėti. Išimtiniais atvejais apeliacinis teismas gali nustatyti trumpesnį laikotarpį. Jeigu, pasibaigus šiam laikotarpiui, mokėtojas mokesčio nėra sumokėjęs, apeliacinis teismas procedūrą nutraukia. Į mokesčio sumokėjimą pasibaigus terminui neatsižvelgiama. Procedūra apeliaciniame teisme vykdoma mutatis mutandis.

Jeigu nutartis nutraukti procesą dėl mokesčio nesumokėjimo tampa galutinė, mokėjimo prievolė išnyksta.

Kaip ir kur sumokėti teismo mokesčius?

Mokesčiai mokami banko pavedimu į kompetentingo teismo sąskaitą. Banko duomenis galima rasti kiekvieno teismo interneto svetainėje, interneto portale Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justice.cz/. 5 000 CZK neviršijančius mokesčius taip pat galima sumokėti naudojant mokestinius ženklus.

Atvejus, susijusius su procedūros mokesčiais, sprendžia teismas, kompetentingas nagrinėti ir išspręsti bylą pirmąja instancija.

Ką daryti sumokėjus mokesčius?

Mokėtojo prievolė sumokėti teismo mokesčius įvykdoma pervedant pinigus į kompetentingo teismo banko sąskaitą arba pristatant mokestinius ženklus kompetentingam teismui. Jokių kitų dokumentų teismui pateikti neprivalote.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Vokietija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomos teismo išlaidos išdėstytos Teismo išlaidų įstatyme (vok. Gerichtskostengesetz).

Teismas pareikalauja sumokėti teismo išlaidas išduodamas teismo išlaidų sąskaitą faktūrą. Mokesčiai tampa mokėtini, kai pateikiamas prašymas, kuriuo pradedama procedūra. Tačiau procedūros eiga nuo mokesčių sumokėjimo nepriklauso.

Teismo mokesčius turi sumokėti ne tik pareiškėjas, bet ir kiekvienas asmuo, kuriam teismas nustato tokią pareigą, arba kiekvienas asmuo, prisiimantis atsakomybę pagal teisminį susitarimą.

Kokie mokesčiai taikytini?

Konkretūs mokesčiai išvardyti Teismo išlaidų įstatymo priede (Išlaidų sąraše, vok. Kostenverzeichnis). Išlaidų sąrašo 1210 punkte nurodytas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros mokesčio tarifas – 3,0. Jeigu procedūra užbaigiama ankstyvu etapu, šio mokesčio tarifas sumažinamas iki 1,0 (Išlaidų sąrašo 1211 punktas).

Mokesčio sumą lemia ginčo vertė, o ji paprastai būna identiška pateikto reikalavimo vertei.

Kiek turiu mokėti?

Mokėtinas mokestis:

Vertė iki
EUR

3,0 mokesčio tarifas
EUR

1,0 mokesčio tarifas
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Turi būti sumokėti ne tik mokesčiai, bet ir visos patirtos išlaidos, pvz., įteikimo išlaidos, liudytojų, ekspertų ir vertėjų žodžiu dalyvavimo išlaidos.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Nesumokėtas teisines išlaidas priverstine tvarka išieškos teismo kasų atstovai.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimą galima atlikti banko pavedimu į sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Pavedime turi būti nurodytas identifikacinis numeris.

a) Banko pavedimu

Mokėjimas banko pavedimu yra galimas.

b) Kreditine kortele

Mokėjimas kreditine kortele yra negalimas.

c) Tiesioginiu debetu iš jūsų banko sąskaitos

Mokėjimas tiesioginiu debetu yra negalimas.

d) Kitais mokėjimo būdais (nurodykite)

Kiti mokėjimo būdai negalimi.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Procedūros eiga nuo sumokėjimo nepriklauso.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Estija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turėsiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Jeigu prašymą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teikiate Estijos teismui, turite sumokėti tą patį valstybinį mokestį, tarsi teiktumėte nacionalinį prašymą. Valstybiniai mokesčiai ir kitos proceso išlaidos reglamentuojami Civilinio proceso kodekse ir Valstybinių mokesčių įstatyme. Teismui mokėtinus valstybinius mokesčius ir proceso išlaidas galima sumokėti tik banko pavedimu.

Kokie mokesčiai taikytini?

Kai teikiate prašymą, turite sumokėti valstybinį mokestį proceso išlaidoms padengti.

Kiek turėsiu mokėti?

Jeigu prašymą pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą teikiate Estijos teismui, turite sumokėti tą patį valstybinį mokestį, tarsi teiktumėte nacionalinį prašymą. Valstybinio mokesčio dydis priklauso nuo reikalaujamos pinigų sumos. Pavyzdžiui, už 500 EUR reikalavimą turite sumokėti 100 EUR valstybinį mokestį, už 1 000 EUR reikalavimą – 175 EUR valstybinį mokestį, už 1 500 EUR reikalavimą – 200 EUR valstybinį mokestį, o už 2 000 EUR reikalavimą – 225 EUR valstybinį mokestį.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Valstybinį mokestį turite sumokėti avansu, teikdamas prašymą. Jeigu valstybinio mokesčio nesumokate, teismas jums suteikia galimybę jį sumokėti iki teismo nurodyto termino. Jeigu iki to termino valstybinio mokesčio nesumokate, teismas jūsų prašymą palieka nenagrinėtą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybinius mokesčius galima sumokėti tik banko pavedimu. Kreditinės kortelės nepriimamos. Visų teismams skirtų mokėjimų gavėja yra Finansų ministerija.

Jeigu valstybinį mokestį mokate avansu, turite mokėjimo paskirtyje kuo tiksliau nurodyti procedūrą, už kurią mokate valstybinį mokestį. Jeigu valstybinį mokestį mokate per portalą, pvz., Įmonių registracijos portalą arba valdžios e. bylą, mokėjimui visada suteikiamas unikalus su konkrečiu reikalavimu susietas identifikacinis numeris.

Daugiau informacijos apie valstybinių mokesčių sąskaitas ir teismų numerius galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos teismų interneto svetainėje.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Turite pateikti teismui informaciją, kuria būtų patvirtinamas valstybinio mokesčio sumokėjimas, kad teismas galėtų patikrinti valstybinio mokesčio gavimą. Ši informacija yra tokia: valstybinį mokestį mokančio asmens vardas ir pavardė, informacija apie banką ir sąskaitą, į kurią buvo sumokėtas valstybinis mokestis, taip pat sumokėta suma ir mokėjimo data. Teismas mokėjimo gavimą gali patikrinti elektroniniu būdu, t. y. jūs neprivalote pateikti mokėjimo nurodymo, kuriuo būtų patvirtinamas valstybinio mokesčio sumokėjimas. Tačiau prireikus teismas gali jo paprašyti.

Paskutinis naujinimas: 06/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Airija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

2014 m. S.I. Nr. 22 9 dalyje nurodytas teismo mokesčių mokėjimas už dokumentus, būdingus ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai. 2014 m. S.I. Nr. 22 2 dalyje nurodytas teismo mokesčių, kurie yra bendri abiem sritims, mokėjimas apylinkių teismų civiliniame procese.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų internetinių paslaugų tarnyba taip pat neseniai įdiegė internetines paslaugas, kuriomis naudojantis, susikūrus paskyrą, galima sukurti, peržiūrėti, apmokėti ir pateikti ieškinius, įskaitant ieškinius dėl nedidelių sumų. Sistema gali naudotis visi fiziniai asmenys ir advokatų kontoros.

Kokie mokesčiai taikytini?

Sumokėti mokesčius reikalaujama ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui teikiant toliau nurodytus dokumentus, susijusius su ieškinių dėl nedidelių sumų pareiškimais:

 1. teikiant pradinį pareiškimą;
 2. teikiant prieštaravimą – priešieškinį;
 3. *** teikiant prašymą panaikinti sprendimą;
 4. *** teikiant apeliacinį skundą apygardos teismui;
 5. *** išduodant šaukimą Subpoena Ad Testificandum arba Duces Tecum (šaukimą liudytojui).

*** Šie dokumentai nenurodyti 2014 m. S.I. Nr. 22 9 dalyje, tačiau nurodyti 2014 m. S.I. Nr. 22 2 dalyje.

Kiek turiu mokėti?

Duomenų elementas

1)

Mokestis

2)

Antspauduotinas dokumentas

3)

Teikiant prašymą ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui

25,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Teikiant prieštaravimą – priešieškinį ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui

25,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Teikiant prašymą panaikinti sprendimą

15,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Teikiant apeliacinį skundą apygardos teismui

25,00 EUR

Pareiškimas arba teismo mokesčio kortelė

Išduodant šaukimą Subpoena Ad Testificandum arba Duces Tecum (šaukimą liudytojui)

15,00 EUR

Šaukimo originalas

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu teismo mokestis nesumokamas teikiant pareiškimą, dokumentas grąžinamas ieškovui ir pareikalaujama mokėjimo.

Jeigu teismo mokestis nesumokamas teikiant prieštaravimą – priešieškinį, dokumentas įvertinamas siekiant įsitikinti, ar atsakovo priešieškinis yra pagrįstas. Jeigu TAIP, dokumentas grąžinamas atsakovui ir pareikalaujama mokėjimo. Jeigu NE, dokumentas grąžinamas atsakovui, paaiškinant, kodėl priešieškinis nėra pagrįstas. Atsakovui pateikiama nauja prieštaravimo forma, kad jis ją užpildytų ir grąžintų ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui.

Jeigu teismo mokestis, mokėtinas teikiant prašymą panaikinti sprendimą, per suteiktą laikotarpį nesumokamas, apie tai pareiškimo pateikimo dieną informuojamas pirmininkaujantis teisėjas. Gali būti išduodamas įsakymas šerifui, kad už akių priimtas pradinis sprendimas būtų įvykdytas. .

Jeigu teismo mokestis nesumokamas teikiant apeliacinį skundą apygardos teismui, byla apygardos teismui neperduodama. Gali būti išduodamas įsakymas šerifui, kad teisme priimtas pradinis įsakymas būtų įvykdytas.

Jeigu teismo mokestis nesumokamas išduodant šaukimą Subpoena Ad Testificandum arba Duces Tecum (šaukimą liudytojui), šaukimas negalioja.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokesčius galima sumokėti bet kurio apylinkės teismo žyminių mokesčių skyriuje šiais būdais:

grynaisiais pinigais arba čekiais / pašto perlaida / banko čekiu vyriausiajam kancleriui.

Mokesčius taip pat galima sumokėti vyriausiajam kancleriui mokėtiną čekį / pašto perlaidą / banko čekį nusiunčiant atitinkamam apylinkės teismo skyriui.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Atlikdamas mokėjimą apylinkės teismo žyminių mokesčių skyriuje, išsaugokite iš teismo pareigūno gautą kvitą ir pateikite antspauduotus dokumentus ieškinių dėl nedidelių sumų kancleriui.

Siųsdamas mokėjimą vyriausiajam kancleriui mokėtinu čekiu, pašto perlaida, banko čekiu, išsaugokite mokėjimo būdą patvirtinančio dokumento kopiją ir perlaidos patvirtinimo originalą. To prireiks kaip įrodymo, jeigu teismas pareikalaus įrodyti mokėjimą.

Kai ieškinių dėl nedidelių sumų skyrius gauna mokėjimą už bet kurį dokumentą, skyrius dokumentą antspauduoja ir sumokėto mokesčio kvitą prideda prie bylos.

Paskutinis naujinimas: 11/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Graikija

Įvadas

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra siekiama Europos Sąjungoje supaprastinti ir pagreitinti tarpvalstybinį bylinėjimąsi dėl nedidelių sumų ir sumažinti šio proceso išlaidas įvairiose valstybėse narėse.

Kokie mokesčiai taikytini?

Siekiant teisme pareikšti ieškinį, kuris bus nagrinėjamas pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, būtina, kad būtų sumokėti teismo mokesčiai, atitinkantys ieškovo prašomos sumos (mažą) procentinę dalį. Mokesčiai turi būti sumokėti pareiškiant ieškinį.

Kiek turiu mokėti?

Atitinkamą sumą nustato teismas, ji yra proporcinga ieškovo reikalaujamos kompensacijos sumai. Pavyzdžiui, jeigu ieškovas reikalauja 5 000 EUR, teismo mokesčiai yra maždaug 65 EUR.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu teismo mokesčiai nesumokami laiku, teismas savo nuožiūra gali a) nustatyti ieškovui terminą atitinkamam mokesčių sumokėjimo įrodymui pateikti arba b) atmesti ieškinį.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčiai paprastai sumokami grynaisiais pinigais nurodytoje mokėjimo vietoje. Teismo kancleriai gali suinteresuotosioms šalims paaiškinti mokėjimo procedūrą. (Kol kas) neįmanoma sumokėti teismo mokesčių kreditine kortele arba per banko sąskaitą.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kartu su ieškiniu prie bylos pridedamas mokėjimo vietos pateiktas teismo mokesčių sumokėjimo įrodymas.

Paskutinis naujinimas: 14/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Ispanija

Naudojantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra žyminis mokestis nėra taikomas.

Paskutinis naujinimas: 29/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Kroatija

Įvadas

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Kiek reikės mokėti?

Kas atsitinka laiku nesumokėjus teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?

Įvadas

Kroatijos Respublikoje teismo mokesčiai išdėstyti Teismo mokesčių įstatyme Nr. 118/18 (kroat. Zakon o sudskim pristojbama) ir Kroatijos vyriausybės nutarime dėl teismo mokesčių tarifų (kroat. Uredba o tarifi sudskih pristojbi).

Pagal Teismo mokesčių įstatymo 5 straipsnį nutarime nustatyti teismo mokesčiai turi būti sumokami negrynaisiais pinigais, grynaisiais pinigais, Kroatijos Respublikos išleistais mokestiniais ženklais arba elektroniniu būdu.

Už prašymus, kurie per teismo reikalams naudojamą informacinę sistemą pagal specialias nuostatas pateikiami elektroniniu būdu, mokestis sumokamas juos pateikiant. Sumokama pusė nutarime nustatytos mokesčio sumos.

Kai sprendimus teismas per teismo reikalams naudojamą informacinę sistemą pagal specialias nuostatas įteikia elektroniniu būdu, sumokama pusė nutarime nustatytos mokesčio sumos, jeigu mokestis sumokamas per tris dienas nuo elektroninio įteikimo dienos.

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Teismo mokesčiai mokami visuose civiliniuose ir komerciniuose teismo procesuose. Pagal Teismo mokesčių įstatymo 11 straipsnį nuo teismo mokesčių yra atleisti šie subjektai:

 1. Kroatijos Respublika ir vyriausybės įstaigos;
 2. viešosios valdžios įgaliojimus vykdantys asmenys ir įstaigos, kai jos įgyvendina šiuos įgaliojimus;
 3. darbuotojai, kai sprendžiami ginčai ir vykdomos kitos procedūros, susijusios su jų teisėmis, kylančiomis iš darbo santykių;
 4. valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kai sprendžiami administraciniai ginčai, susiję su jų teisėmis, kylančiomis iš darbo santykių;
 5. neįgalūs Kroatijos nepriklausomybės karo veteranai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais ir neįgalieji remiantis atitinkamais Ekspertizių, profesinės reabilitacijos ir neįgaliųjų įdarbinimo departamento dokumentais;
 6. per Kroatijos nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų karių sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 7. per Kroatijos nepriklausomybės karą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų asmenų sutuoktiniai, vaikai ir tėvai remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 8. pabėgėliai, perkeltieji asmenys ir grįžtantieji asmenys remiantis atitinkamais jų statusą įrodančiais dokumentais;
 9. socialinės paramos gavėjai, kurie gauna dienpinigius;
 10. humanitarinės organizacijos ir vykdant humanitarinę veiklą žuvusių, dingusių be žinios ir sulaikytų asmenų šeimų apsaugos klausimus sprendžiančios organizacijos, taip pat neįgaliųjų organizacijos;
 11. vaikai, kurie yra išlaikymo bylos arba bylos, susijusios su pagal šią teisę pareikštais reikalavimais, šalys;
 12. šalys, pradedančios procesą vaiko kilmei iš motinos ar tėvo nustatyti ir procesą dėl išlaidų, patirtų dėl nėštumo ir vaiko gimimo nesusituokusiems tėvams;
 13. veiksnumą atkurti siekiančios šalys;
 14. nepilnamečiai, siekiantys leidimo sudaryti santuoką;
 15. bylos, kurioje siekiama perduoti vaiką ir palaikyti asmeninį ryšį su vaiku, šalys;
 16. šalys, pradedančios procesus dėl teisių, kylančių iš privalomojo pensijos ir bendrojo sveikatos draudimo, dėl bedarbio teisių pagal darbo teisės aktus ir dėl teisių į socialinę paramą;
 17. šalys, pradedančios procesus dėl Konstitucijoje garantuojamų žmogaus teisių ir laisvių apsaugos, kai šiuose procesuose skundžiami galutiniai pavieniai aktai;
 18. šalys ginčuose dėl kompensacijos už aplinkos taršą;
 19. profesinės sąjungos ir aukštesnio lygmens profesinių sąjungų asociacijos civilinėse bylose dėl teisminio perkėlimo patvirtinimo ir kolektyviniuose darbo ginčuose, taip pat profesinių sąjungų atstovai civilinėse bylose dėl darbuotojų tarybos įgaliojimų įgyvendinimo;
 20. vartotojai kaip bankrutuojantys skolininkai;
 21. specialiame įstatyme nurodyti kiti asmenys ir įstaigos.

Užsienio valstybė atleidžiama nuo mokesčių mokėjimo, jeigu taip nustatyta tarptautinėje sutartyje arba galioja abipusiškumo principas.

Kilus abejonėms dėl abipusiškumo sąlygų, teismas kreipiasi į Teisingumo ministeriją prašydamas pateikti išaiškinimą.

10 punkte nurodyta išimtis taikoma toms humanitarinėms organizacijoms, kurių atžvilgiu už socialinę paramą atsakingas ministras priima atitinkamą sprendimą.

Teismo mokesčių mokėjimo išimtis netaikoma savivaldybių ir miestų įstaigoms, išskyrus atvejus, kai pagal specialų įstatymą joms buvo perduoti viešieji valdžios įgaliojimai.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomi šie mokesčiai:

 • ieškovas sumoka ieškinio mokestį;
 • atsakovas sumoka atsiliepimo pateikimo mokestį;
 • ieškovas sumoka teismo sprendimo mokestį;
 • apeliantas sumoka apeliacinio skundo mokestį;
 • atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikiantis asmuo sumoka atsiliepimo į apeliacinį skundą mokestį (atsiliepimas nėra privalomas).

Kiek reikės mokėti?

I. Už ieškinį, priešieškinį, teismo sprendimą ir prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo reikia sumokėti ginčo vertei proporcingą teismo mokestį (kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant tik į pagrindiniame prašyme nurodytą sumą, neįskaičiuojant palūkanų ir išlaidų), kaip nurodyta toliau:

daugiau kaip

iki HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

500,00 HRK mokestis mokamas dėl sumų, kurios viršija 15 000,00 HRK ir 1 proc. skirtumo, susidarančio atėmus 15 000,00 HRK, bet ne daugiau kaip 5 000,00 HRK.

II. Pusė I punkte nurodyto mokesčio sumokama už atsiliepimo pateikimą ir už atsiliepimą į apeliacinį skundą.

III. Dvigubą I dalyje nurodyto mokesčio sumą reikia mokėti už teismo sprendimo peržiūrą apeliacine tvarka.

IV. Teismo mokestis nemokamas, kai teismo byloje pasiekiamas taikus susitarimas.

Kas atsitinka laiku nesumokėjus teismo mokesčių?

Jeigu šalis per nurodytą terminą nesumoka mokesčio arba apie tai neinformuoja teismo, teismas per papildomą 15 dienų terminą prie sprendimo dėl mokesčio arba prie sprendimo dėl skundo prideda vykdymo pažymėjimą ir jį pateikia Finansų agentūrai, kad pastaroji šį mokestį išieškotų iš šalies lėšų, kaip numatyta įstatymo, kuriuo reglamentuojamas teismo sprendimų vykdymas išieškant iš piniginio turto, nuostatose.

Pagal Teismo mokesčių įstatymo 28 straipsnį teismas pirmiausia turi įspėti teismo bylos šalį apie prievolę sumokėti mokestį, ir jeigu šalis įspėjimo nedelsdama neįvykdo, teismas turi įspėti šalį, kad ji sumokėtų mokestį per tris dienas. Jeigu įspėjimą gavusi šalis nereaguoja į įspėjimą arba nedalyvavo teismui nagrinėjant bylą, dėl kurios turi būti sumokėtas mokestis, ir nesumokėjo mokesčio, teismas priima nutartį dėl mokesčio, prie jo pridėdamas papildomą 100 HRK sumą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčiai turi būti sumokami negrynaisiais pinigais, grynaisiais pinigais, Kroatijos Respublikos išleistais mokestiniais ženklais arba elektroniniu būdu.

Mokestį grynaisiais pinigais taip pat galima sumokėti teismo apskaitos skyriuje – tuo atveju teismas tas lėšas per penkias dienas nuo mokesčio sumokėjimo dienos privalo įmokėti į biudžetą kaip pajamas iš teismo mokesčių.

Jeigu mokestis yra mažesnis negu 100 HRK, mokestį galima sumokėti mokestiniais ženklais.

Informacija apie mokesčio sumokėjimo būdą turi būti pateikta e. skelbimų lentos interneto svetainėje, teismų interneto svetainėse ir teismų patalpose.

Teismo mokesčius į Kroatijos Respublikos valstybės biudžetą galima sumokėti bet kuriame banke arba pašto skyriuje.

Norint teismo mokesčius sumokėti iš užsienio, reikia nurodyti šią informaciją:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Žiro sąskaita: (CC):1001005-1863000160

Šablonas:HR64

Registracijos numeris: 5045-20735-asmens kodas (arba kitas mokėtojo identifikacinis numeris).

Gavėjas: Kroatijos Respublikos finansų ministerija Zagrebo komercinio teismo vardu.

Mokėjimo aprašyme reikėtų nurodyti mokestį už bylą ________ (bylos numeris ir mokėjimo paskirties nurodymas, pvz., teismo mokestis už prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą).

Ką, sumokėjęs mokestį, turiu daryti toliau?

Sumokėjus mokestį, bylą, už kurią buvo sumokėtas mokestis, nagrinėjančiam teismui reikia nusiųsti mokėjimo įrodymą, įskaitant nagrinėjamos bylos registracijos numerį (jeigu jis žinomas), arba, jeigu ką tik buvo pateiktas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą, prie prašymo reikia pridėti bankinio mokėjimo įrodymą.

Šalys dokumentus teismui privalo įprastai siųsti paštu (registruota arba paprasta siunta) arba elektroniniu būdu tam tikra forma per teismo reikalams naudojamą informacinę sistemą pagal specialias nuostatas.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Italija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Proceso išlaidų reglamentavimo normos įtvirtintos Suvestiniame įstatyme dėl teisinių išlaidų (it. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), išdėstytame Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2002 m. gegužės 30 d. Prezidento dekretu Nr. 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Kokie mokesčiai taikytini?

Civilinėse bylose kiekviena šalis padengia išlaidas, susijusias su savo pačios dokumentais ir ieškiniui reikalingais dokumentais, jeigu pagal įstatymą arba teismo nurodymu ta šalis privalo šias išlaidas sumokėti (Suvestinio įstatymo dėl teisinių išlaidų, Prezidento dekretas Nr. 115/2002, 8 straipsnis).

Mokesčiai civilinėse bylose yra šie:

 • standartinis mokestis ieškiniui pareikšti;
 • paslaugų mokesčiai;
 • mokesčiai už kopijas.

Kiek turiu mokėti?

Mokėtinos sumos yra nustatytos Prezidento dekreto Nr. 115/2002 13 ir 30 straipsniuose dėl, atitinkamai, standartinio mokesčio ir avansinio mokėjimo, teismo prašymu skirto paslaugos išlaidoms padengti.

Mokesčiai už kopijas reglamentuojami Prezidento dekreto Nr. 115/2002 267 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose ir yra išvardyti to dekreto priede pateiktose 6, 7 ir 8 lentelėse.

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymo Nr. 374/1991, kuriuo sukuriama Taikos teisėjo tarnyba (it. Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [Italijoje taikos teisėjai turi teisinę kvalifikaciją], 46 straipsnį už dokumentus ir teismų sprendimus dėl sumų, neviršijančių 1 033 EUR, mokamas tik standartinis mokestis.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu mokestis nesumokamas, teismas arba skolų išieškojimo įmonė (galioja susitarimas su įmone Equitalia Giustizia SpA) įteikia pranešimą apie mokėjimą su nurodymais, kaip sumokėti standartinį mokestį (Prezidento dekreto Nr. 115/2002 248 straipsnis).

Jeigu nesumokami mokesčiai už kopijas ir Prezidento dekreto Nr. 115/2002 30 straipsnyje nurodyta suma, teismas gali nepriimti dokumento (Prezidento dekreto Nr. 115/2002 285 straipsnis).

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Jeigu mokėjimas atliekamas Italijoje per pašto sąskaitą, reikėtų naudoti F23 formą arba iš įgaliotų tabako gaminių pardavėjų ir mažmenininkų įsigytus ženklus.

Mokėjimus iš užsienio reikėtų atlikti banko pavedimu.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Atlikus mokėjimą, teismui kaip mokėjimo įrodymas turi būti pateiktas atitinkamas kvitas.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Kipras

Kipre procesinis reglamentas, kuriuo įgyvendinamas 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, yra nuo 2009 m. sausio 1 d. galiojantis 2008 m. Procesinis reglamentas dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros.

Paskutinis naujinimas: 11/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Latvija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 33 straipsnį (lat. Civilprocesa likums) teismo proceso išlaidos (lat. tiesāšanās izdevumi) tai:

1) valstybės mokestis (lat. valsts nodeva);

2) kanceliarijos mokestis (lat. kancelejas nodeva);

3) bylos nagrinėjimo išlaidos.

Valstybės mokestis turi būti mokamas už kiekvieną teismui pateiktą pareiškimą – pradinį ieškinį, priešieškinį, trečiojo asmens pateiktą pareiškimą su atskiru reikalavimu, susijusiu su jau pradėto proceso ginčo dalyku, pagal specialios formos procedūrą pateiktą pareiškimą arba kitą pareiškimą, numatytą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 34 straipsnyje.

Mokami tokie kanceliarijos mokesčiai:

 1. bylos dokumento kopijos išdavimas, taip pat pakartotinis teismo sprendimo išdavimas – 7,11 EUR;
 2. pažymos išdavimas – 2,85 EUR;
 3. vykdomojo rašto dublikato išdavimas – 14,23 EUR;
 4. teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinimas, jeigu teismo sprendimą reikia pateikti užsienio institucijoms – 4,27 EUR;
 5. liudytojų kvietimas – 4,27 EUR už kiekvieną asmenį.
Bylos nagrinėjimo išlaidos:
 1. liudytojams ir ekspertams mokamos lėšos;
 2. išlaidos, susijusios su liudytojų apklausa arba patikrinimų vietoje vykdymu;
 3. atsakovo paieškos išlaidos;
 4. teismo sprendimo vykdymo išlaidos;
 5. teismo pranešimų ir kitų teisminių dokumentų įteikimo, išdavimo ir vertimo išlaidos;
 6. pranešimų paskelbimo laikraščiuose išlaidos;
 7. išlaidos, susijusios su įkeitimu arba užtikrinimu.

Valstybės mokestis negali būti sumokėtas elektroninėmis priemonėmis.

Kokie mokesčiai taikytini?

Valstybės mokestis mokamas už teismui pateiktą ieškinį dėl nedidelių sumų.

Kanceliarijos mokestis mokamas už bylos dokumento kopijos išdavimą, taip pat pakartotinį teismo sprendimo išdavimą, pažymos išdavimą, vykdomojo rašto dublikato išdavimą, teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinimą, jeigu sprendimą reikia pateikti užsienio institucijoms, liudytojų kvietimą.

Bylos nagrinėjimo išlaidos: liudytojams ir ekspertams mokamos lėšos, išlaidos, susijusios su liudytojų apklausa arba patikrinimų vietoje vykdymu, atsakovo paieškos išlaidos, teismo sprendimo vykdymo išlaidos, teismo pranešimų ir kitų teisminių dokumentų įteikimo, išdavimo ir vertimo išlaidos, pranešimų paskelbimo laikraščiuose išlaidos, išlaidos, susijusios su įkeitimu arba užtikrinimu.

Kiek turiu mokėti?

Teikiant pareiškimą reikia sumokėti 15 proc. ieškinio sumos dydžio valstybės mokestį, tačiau ne mažiau kaip 71,41 EUR. Valstybės mokestis netaikomas ieškiniams dėl vaiko ar vieno iš tėvų išlaikymo.

Teismas nurodo bylą pralaimėjusiai šaliai atlyginti visas bylą laimėjusios šalies sumokėtas teismo išlaidas. Jeigu ieškinys buvo patenkintas iš dalies, teismas nurodo atlyginti ieškovui teismo išlaidų dalį, proporcingą patenkintai reikalavimų daliai, o atsakovui – teismo išlaidų dalį, proporcingą atmestų reikalavimų daliai. Už atskirąjį skundą (lat. blakus sudzība), susijusį su teismo sprendimu arba teikiamą dėl teismo proceso atnaujinimo po to, kai buvo priimtas sprendimas už akių, sumokėtas valstybės mokestis neatlyginamas.

Jeigu ieškovas atsiima ieškinį, jis turi atlyginti atsakovo patirtas teismo išlaidas. Tuo atveju atsakovas neprivalo atlyginti ieškovo sumokėtų teismo išlaidų. Tačiau jeigu ieškovas atsiima reikalavimus, nes atsakovas tuos reikalavimus savanoriškai patenkino po to, kai jie buvo pateikti, teismas ieškovo prašymu nurodo atsakovui atlyginti ieškovo sumokėtas teismo išlaidas.

Jeigu teismas nusprendžia ieškinio nenagrinėti, teismas atsakovo prašymu nurodo ieškovui atlyginti atsakovo sumokėtas teismo išlaidas.

Jeigu ieškovas yra atleistas nuo teismo išlaidų mokėjimo, atsakovui nurodoma į valstybės biudžetą sumokėti ieškovo teismo išlaidų dalį, proporcingą patenkintai reikalavimų daliai.

Mokami tokie kanceliarijos mokesčiai:

 1. bylos dokumento kopijos išdavimas, taip pat pakartotinis teismo sprendimo išdavimas – 7,11 EUR;
 2. pažymos išdavimas – 2,85 EUR;
 3. vykdomojo rašto dublikato išdavimas – 14,23 EUR;
 4. teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinimas, jeigu sprendimą reikia pateikti užsienio institucijoms – 4,27 EUR;
 5. liudytojų kvietimas – 4,27 EUR už kiekvieną asmenį.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu prie pareiškimo nepridedami dokumentai, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nurodytų valstybės mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka, teismas pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 133 straipsnį dėl pareiškimo nesiima jokių tolesnių veiksmų ir nustato ieškovui terminą trūkumams pašalinti.

Jeigu ieškovas per nustatytą terminą pašalina trūkumus, pareiškimas laikomas pateiktu tą dieną, kai jis buvo pirmą kartą pateiktas teismui.

Jeigu per nustatytą terminą ieškovas trūkumų nepašalina, pareiškimas laikomas nepateiktu ir grąžinamas ieškovui.

Pareiškimo grąžinimas ieškovui neužkerta kelio ieškovui jį vėl pateikti teismui įstatyme nustatyta įprasta tvarka.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Valstybės mokestis ir kanceliarijos mokestis gali būti sumokami į valstybės iždo sąskaitą (lat. Valsts kase). Bylos nagrinėjimo išlaidos gali būti sumokamos į Teismų administracijos (Tiesu administrācija) sąskaitą.

Žyminis mokestis (valstybės mokestis) (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 34 straipsnis, išskyrus 6 dalį):

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV55TREL1060190911200

Gavėjo bankas: Valsts kase

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu valstybės mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Mokestį už vykdomojo rašto ar kito vykdomojo dokumento pateikimą vykdyti (valstybės mokestis) (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 34 straipsnis, išskyrus 6 dalį) reikia sumokėti tokia tvarka:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV71TREL1060190911300

Gavėjo bankas: Valsts kase

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu valstybės mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Kanceliarijos mokestis (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 38 straipsnis)):

Kanceliarijos mokestis teisme:

Gavėjas: Valstybės iždas

Registracijos Nr.: 90000050138

Sąskaitos Nr.: LV39TREL1060190911100

Gavėjo bankas: Valsts kase

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu kanceliarijos mokestis mokamas už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Bylos nagrinėjimo išlaidos (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCivilinio proceso įstatymo 39 straipsnis):

Apylinkių (miestų) teismai ir apygardų teismai:

Gavėjas: Tiesu administrācija

Registracijos Nr.: 90001672316

Sąskaitos Nr.: LV51TREL2190458019000

Gavėjo bankas: Valstybės iždas

BIC kodas: TRELLV22

Mokėjimo paskirtis: „21499“, nurodykite asmens arba bylos identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju nurodykite vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį. Jeigu su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos mokamos už kitą asmenį, reikia nurodyti to asmens identifikavimo duomenis: bylos numerį (jeigu žinomas); fizinių asmenų atveju – vardą, pavardę ir asmens kodą; juridinių asmenų atveju – pavadinimą ir registracijos numerį.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Kai teismui teikiate pareiškimą, turite pridėti dokumentus, kuriais patvirtinamas teisės aktuose nustatyto dydžio valstybės mokesčių ir kitų teismo išlaidų sumokėjimas teisės aktuose nustatyta tvarka.

Paskutinis naujinimas: 04/10/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Lietuva

Įžanga

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus?

Įžanga

Europos ieškiniai dėl nedidelių sumų apmokami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1240 „Dėl žyminio mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo, įskaitymo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ žyminį mokestį galima mokėti ir elektroniniu būdu.

Kokie mokesčiai taikomi?

Mokamas sekančiame punkte nurodyto dydžio žyminis mokestis.

Kiek turiu mokėti?

Priklausomai nuo ieškinio sumos - 3 procentai, bet ne mažiau kaip penkiasdešimt litų. Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip dešimt litų.

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas.

Jei žyminis mokestis nesumokėtas, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Nutartis išsiunčiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos.

Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Žyminis mokestis asmens pasirinktu apmokėjimo būdu (elektroninė bankininkystė, mokėjimas grynaisiais pinigais ar pavedimu ir kita) mokamas į nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Ką daryti sumokėjus?

Žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtina mokėjimo pavedimas ar kitas mokėjimą patvirtinantis dokumentas, kuriame turi būti nurodyta:

 1. mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei žyminį mokestį moka juridinis asmuo);
 2. kitos šalies (atsakovo, skolininko ar kt.) vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei kita proceso šalis yra juridinis asmuo);
 3. mokėjimo data;
 4. įmokos kodas;
 5. mokesčio suma;
 6. mokėjimo paskirtis (nurodoma, kad mokamas žyminis mokestis, ir teismo, kuriame inicijuojama byla, pavadinimas).

Jei žyminį mokestį moka proceso šalies atstovas (advokatas, advokato padėjėjas ar kitas asmuo, atstovaujantis proceso šalies interesams), mokėjimo pavedime ar kitame mokėjimą patvirtinančiame dokumente, be aukščiau nurodytų duomenų, turi būti nurodomas ir atstovaujamos proceso šalies vardas, pavardė, asmens kodas (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas, jei proceso šalis yra juridinis asmuo).

Jei žyminis mokestis mokamas elektroniniu būdu, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai neteikiami.

Paskutinis naujinimas: 12/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Liuksemburgas

Kokie mokesčiai taikytini?

Už ieškinio pareiškimą civilinių bylų teisme (pranc. saisine du juge civil) vienkartiniai mokesčiai nemokami, mokamos tik dokumentų įteikimo išlaidos ir teisinio atstovavimo išlaidos. Iš esmės civilinių bylų teismo lygmeniu mokesčiai nemokami. Kai paskelbiamas teismo sprendimas, vėliau išlaidos gali būti patiriamos dėl sprendimo vykdymo ir bylą laimėjusios šalies prašymu.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Vengrija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek man tai kainuos?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Teisės normos, kuriomis reglamentuojami teismo mokesčiai, mokėtini už procedūras, Vengrijoje pradėtas pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, yra nustatytos 1990 m. Įstatyme Nr. XCIII dėl žyminių mokesčių. Pagal tas normas, kai pradedama procedūra, turi būti sumokamas 6 procentų ieškinio vertės mokestis pašto skyriuje įsigyjant mokestinį ženklą arba sumokant mokestį valstybiniam mokesčių administratoriui. Mokestį valstybiniam mokesčių administratoriui taip pat galima sumokėti banko pavedimu.

Kokie mokesčiai taikytini?

Pradedant ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras, turi būti sumokami teismo mokesčiai.

Kiek man tai kainuos?

Jeigu teikiami piniginiai reikalavimai, turi būti sumokėta 6 proc. ieškinio vertės, neįskaitant papildomų rinkliavų (delspinigių, išlaidų), o jeigu teikiami nepiniginiai reikalavimai, turi būti sumokėta 6 proc. apytikrės reikalavimo vertės, tačiau ne mažiau kaip 15 000 HUF. Jeigu piniginiai reikalavimai pateikiami ne forintais, o kitomis valiutomis, mokestis turi būti sumokamas pagal ieškinio vertę, nustatytą pagal centrinio banko vidutinį valiutos keitimo kursą, taikytiną reikalavimo pateikimo dieną.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Ieškovai, kurie pradėdami procedūrą nesumoka mokesčio, gauna teismo raginimą jį sumokėti. Jeigu ieškovas per nurodytą terminą šio raginimo neįvykdo, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

 1. Procesinį mokestį galima sumokėti mokestiniu ženklu. Mokestinius ženklus galima įsigyti pašto skyriuose. Kai procesinis mokestis sumokamas mokestiniu ženklu, suma suapvalinama didėjimo arba mažėjimo linkme, kad nebūtų atsižvelgiama į mažesnį negu 50 HUF likutį, o didesnis negu 50 HUF likutis skaičiuojamas kaip 100 HUF.
 2. Ieškovas taip pat gali sumokėti procesinį mokestį remdamasis valstybinio mokesčių administratoriaus apskaičiavimu. Šiuo atveju ieškinio forma turi būti pateikiama kartu su kopija valstybiniam mokesčių administratoriui. Apskaičiuotą mokestį galima sumokėti naudojant valstybinio mokesčių administratoriaus nurodytą pinigų perlaidą arba atliekant pavedimą į valstybinio mokesčių administratoriaus nurodytą sąskaitą, arba, kai įmanoma, banko kortele. Kad būtų galima apskaičiuoti procesinį mokestį, ieškinio formą galima pateikti bet kuriai Nacionalinio mokesčių ir muitų administratoriaus (vengr. Nemzeti Adó- és Vámhivatal) apskrities (sostinės) mokesčių direkcijai.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

 1. Jeigu procesinis mokestis sumokamas mokestiniu ženklu, ženklą reikia priklijuoti prie pareiškimo ir tada pareiškimą pateikti teismui. Prie prašymo priklijuoto mokestinio ženklo klientas neturi kaip nors keisti ar žymėti.
 2. Kai procesinis mokestis sumokamas pagal apskaičiavimą, valstybinis mokesčių administratorius pareiškimo formoje patvirtina, kad ieškinys buvo pateiktas mokesčiui apskaičiuoti, o tada ieškinį galima teikti teismui.
Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Malta

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turėčiau mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turėčiau daryti sumokėjęs?

Įvadas

Šiai procedūrai taikytini teismo mokesčiai:

Papildomo teisės akto 380.01 antrojo plano A tarifas, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teisme taisyklės.

Maltos įstatymų 12 skyriaus B tarifo, Organizavimo ir civilinio proceso kodekso, 2 straipsnis.

Kanceliarijos mokesčių elektroniniu būdu sumokėti negalima.

Kokie mokesčiai taikytini?

A forma – ieškinių forma

C forma – atsiliepimo forma

D forma – pažyma dėl sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

Kiek turėčiau mokėti?

A forma – ieškinių forma: 40,00 EUR kanceliarijos mokestis ir 7,20 EUR už pranešimą kiekvienam atsakovui.

C forma – atsiliepimo forma: 25,00 EUR kanceliarijos mokestis ir 7,20 EUR už pranešimą.

D forma – pažyma dėl sprendimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą: 20,00 EUR kanceliarijos mokestis.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kol mokėjimas neatliktas, forma neapdorojama.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti į šią banko sąskaitą:

Sąskaitos valdytojo pavadinimas

Maltos vyriausybės kasa

IBAN (Tarptautinė banko sąskaita)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nacionalinis banko kodas

SORT CODE 01100

Sąskaitos numeris

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT kodas

MALTMTMT

Banko pavadinimas

CENTRAL BANK OF MALTA

Banko adresas

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Sąskaitos valiuta

EURO

Ką turėčiau daryti sumokėjęs?

Pateikite banko, per kurį buvo atlikta operacija, išduotą kvitą.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Nyderlandai

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Pozicijos, kurioms taikoma tarpvalstybinė ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra (Reglamentas (EB) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNr. 861/2007, įsigaliojęs 2009 m. sausio 1 d.), pateikiamos teismui, turinčiam jurisdikciją pagal A formos sąlyginės jurisdikcijos bendrąsias taisykles. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra skirta tarpvalstybiniams ieškiniams, kurių suma neviršija 5 000 EUR, supaprastinti ir pagreitinti. Šis reglamentas taikomas visose ES šalyse, išskyrus Daniją.

Bylos šalims Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra alternatyvi valstybių narių įstatymuose numatytoms procedūroms. Sprendimas, priimtas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikyti parengtas standartines formas visomis kalbomis rasite čia. Kad būtų galima pradėti procedūrą, turi būti užpildyta A forma. Prie formos turėtų būti pridėti visi susiję dokumentai, įskaitant kvitus ir sąskaitas faktūras.

Kitos valstybės narės institucija gali atsisakyti vykdyti sprendimą tik jeigu jis prieštarauja kitoje valstybėje narėje priimtam tų pačių šalių bylos sprendimui. Sprendimas vykdomas pagal valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, nacionalines taisykles ir procedūras.

Kokie mokesčiai taikytini?

Teismo mokesčio dydis priklauso nuo ieškinio arba prašymo sumos. Taip pat žr. Kiek turiu mokėti?

Kiek turiu mokėti?

Nuo 2019 m. taikytini mokesčiai yra šie:

Ieškinio sumos pobūdis arba prašymas

Teismo mokestis ne fiziniams asmenims

Teismo mokestis fiziniams asmenims

Teismo mokestis ribotų išteklių asmenims

Bylos, susijusios su ieškiniu ar prašymu,

— kurio suma nenustatyta arba

— neviršija

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Bylos, susijusios su ieškiniu ar prašymu, kurių suma viršija

500 EUR ir neviršija 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Daugiau informacijos žr. toliau nurodytose interneto svetainėse: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų teismų sistema ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos taryba.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismo mokesčiai turėtų būti mokami iš anksto. Jeigu teismo mokesčiai nebus sumokėti per vieną mėnesį, prašymas gali nebūti toliau nagrinėjamas ir byla bus nutraukta.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Pareiškėjas gauna sąskaitą teismo mokesčiams sumokėti. Mokėjimą galima atlikti banko pavedimu.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Sumokėjus atsakovui, jis informuojamas ir įpareigojamas užpildyti ir grąžinti atsakymo formą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 2007 m. liepos 11 d. nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą

A forma

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų teismų sistema

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos taryba

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Austrija

Šiame tinklapyje pateikiama informacija apie Austrijos teismo mokesčius.

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, dokumentas, kuriuo pradedamas procesas, vadinamas ieškiniu (vok. Klage), kaip numatyta ir nacionalinėje teisėje. Todėl Austrijos Teismo mokesčių įstatyme nėra atskiros nacionalinės nuostatos, skirtos šiame reglamente numatytiems ieškiniams. Ieškinys nagrinėjamas ir vėlesnis procesas pirmąja instancija vykdomas pagal Austrijos Teismo mokesčių įstatymo (vok. Gerichtsgebührengesetz) 1 mokestinį punktą (vok. Tarifpost 1), kuris taikomas visiems nacionaliniams civiliniams procesams.

Kokie mokesčiai taikytini?

Procese, susijusiame su ieškiniais, pirmąja instancija nagrinėjamais pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taikomas Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinis punktas, kaip nurodyta Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinio punkto 1 pastaboje. Šis vienkartinis mokestis yra mokėtinas neatsižvelgiant į tai, ar procesas užbaigiamas. Mokestis sumažinamas (iki ketvirtadalio, Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinio punkto 3 pastaba) tik tuo atveju, jeigu ieškinys iš karto atsiimamas arba atmetamas prieš jį įteikiant priešingai šaliai, arba jeigu byla teisiškai galiojančiu būdu išsprendžiama per pirmąjį posėdį (mokestis mažinamas perpus; Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestinio punkto 2 pastaba). Pagal Austrijos teismo mokesčių sistemą pirmąja instancija vykdomame civiliniame procese mokestis taikomas tik pareiškimui, kuriuo pradedamas procesas (šiuo atveju ieškiniui pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą). Papildomi teismo mokesčiai tolesniam pirmąja instancija nagrinėjamam procesui netaikomi.

Pagal Teismo mokesčių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies a punktą prievolė sumokėti mokesčius atsiranda, kai teismui pateikiamas ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Jeigu ieškinys vėliau papildomas, prievolė sumokėti mokesčius atsiranda pateikus rašytinius pareiškimus ir dokumentus. Vykstant deryboms, prievolė sumokėti mokesčius atsiranda užregistravus ieškinio papildymą arba susitarimą, viršijantį ieškinio dalyką. Tuo momentu turi būti sumokamas mokestis. Prašymai teisinės pagalbos (vok. Verfahrenshilfe) forma atleisti nuo teismo mokesčių mokėjimo taip pat turi būti pateikiami vėliausiai šiuo momentu, jeigu yra įvykdytos sąlygos.

Už prašymus atlikti peržiūrą pagal reglamento 18 straipsnį mokėti nereikia.

Kiek turiu mokėti?

Už pirmąja instancija vykdomą procesą taikytinų teismo mokesčių apskaičiavimas priklauso nuo ieškinio dalyko vertės (ginčijamos sumos, nurodytos ieškinyje arba vėliau jo papildyme) ir nuo šalių skaičiaus. Pavyzdį žr. toliau išdėstytoje tarifų lentelėje, kaip numatyta Teismo mokesčių įstatymo 1 mokestiniame punkte (2017 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis; čia pateikiama naujausia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo mokesčių įstatymo formuluotė):

1 mokestinis punktas

Ieškinio dalyko vertė

Mokėtinas mokestis

neviršija

150 EUR

23 EUR

viršija

150 EUR, tačiau neviršija

300 EUR

45 EUR

viršija

300 EUR, tačiau neviršija

700 EUR

64 EUR

viršija

700 EUR, tačiau neviršija

2 000 EUR

107 EUR

viršija

2 000 EUR, tačiau neviršija

3 500 EUR

171 EUR

viršija

3 500 EUR, tačiau neviršija

7 000 EUR

314 EUR

viršija

7 000 EUR, tačiau neviršija

35 000 EUR

743 EUR

viršija

35 000 EUR, tačiau neviršija

70 000 EUR

1 459 EUR

viršija

70 000 EUR, tačiau neviršija

140 000 EUR

2 919 EUR

viršija

140 000 EUR, tačiau neviršija

210 000 EUR

4 380 EUR

viršija

210 000 EUR, tačiau neviršija

280 000 EUR

5 840 EUR

viršija

280 000 EUR, tačiau neviršija

350 000 EUR

7 299 EUR

viršija

350 000 EUR

1,2 % ginčijamos sumos ir 3 488 EUR

Jeigu bylos šalių yra daugiau negu dvi, pagal Teismo mokesčių įstatymo 19a straipsnį gali būti pridedamas papildomas 10–50 % mokestis.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Pavėluoto mokėjimo atveju pagal Teismo mokesčių įstatymo 31 straipsnį skiriama vienkartinė 22 EUR bauda (2017 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis). Tačiau pavėluotas teismo mokesčio sumokėjimas neturi įtakos paties civilinio proceso eigai. Teismo procesas nuo teismo mokesčių sumokėjimo nepriklauso – jis vykdomas visiškai nepriklausomai.

Teismo mokesčių išieškojimas, kurį vykdo teisminė institucija, yra reglamentuojamas Austrijos Teismo mokėjimų išieškojimo įstatyme (vok. Gerichtliches Einbringungsgesetz). Jeigu dėl mokesčio nesumokėjimo teisminė institucija pagal Teismo mokėjimų išieškojimo įstatymo 6a straipsnį turi išduoti mokėjimo įsakymą (vykdomąjį dokumentą teismo mokesčiams išieškoti), taikomas papildomas 8 EUR mokestis (2014 m. sausio 1 d. duomenimis).

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Mokėjimo būdas reglamentuojamas Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnyje. Pagal 4 straipsnį mokesčius galima sumokėti banko kortele, turinčia ATM funkciją, arba kreditine kortele, depozitu arba pavedimu į kompetentingo teismo sąskaitą, arba grynaisiais pinigais pačiam teismui. Duomenys apie teismo banko sąskaitas pateikiami Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz.gv.at/, „Teismų“ (vok. Gerichte) skirtuke).

Be to, visus mokesčius taip pat galima sumokėti tiesioginiu debetu, jeigu teismas (arba apskritai Austrijos teismų sistema) turi leidimą nurašyti teismo mokesčius iš mokesčius mokėti privalančios šalies nurodytos sąskaitos ir įskaityti juos į teismo sąskaitą. Šiuo tikslu pareiškime (ieškinyje pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) turi būti nurodyta sąskaita, iš kurios turi būti nurašyti mokesčiai ir duotas leidimas juos nurašyti, pavyzdžiui, įtraukiant nuorodą „Gebühreneinzug!“ arba „AEV!“. Norint suteikti ribotą leidimą, pareiškime taip pat gali būti nurodyta didžiausia suma, kurią galima nurašyti (Tiesioginio debeto reglamento (vok. Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5 ir 6 straipsniai).

Kai ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą pateikiamas naudojantis Austrijos e. teisingumo sistema (vok. Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), mokesčiai turi būti mokami tiesioginiu debetu. Šiuo atveju negalima nurodyti didžiausios nurašytinos sumos.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu federalinės institucijos turi teisę reikalauti teismo mokesčių, kai pateikiamas pareiškimas (ieškinys pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą) ir nėra duotas leidimas atlikti tiesioginį debetą, tada prie pareiškimo turi būti pridedamas mokesčių sumokėjimo įrodymas (lėšų pervedimo įrodymas) (Teismo mokesčių įstatymo 4 straipsnis). Jeigu mokėjimas atliekamas banko kortele, kreditine kortele, depozitu arba pervedimu į kompetentingo teismo sąskaitą, arba tiesioginiu debetu iš bylos šalies sąskaitos, Austrijos federalinė apskaitos agentūra tik vėlesniu etapu informuoja teisminę instituciją apie mokėjimų, atliktų į teismo sąskaitą, užregistravimą. Su pranešimu apie teismo mokesčius susijusi procedūra baigiama, kai pateikiamas (visos) sumos sumokėjimo įrodymas.

Permokos atveju per penkerius metus galima pateikti reikalavimą grąžinti permokėtus teismo mokesčius (Teismo mokėjimų išieškojimo įstatymo 6c straipsnio 1 dalies 1 punktas.

Paskutinis naujinimas: 21/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Lenkija

Įžanga

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus?

Įžanga

Mokesčiai civiliniame procese yra reglamentuoti 2005 m. liepos 28 d. Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatyme (suvestinė redakcija: 2014 m. Įstatymų leidinio 1025 punktas). Paprastai mokestį reikia mokėti už bet kokį pareikštą ieškinį, įskaitant ieškinius, pareikštus per procedūrą, kuri reglamentuota 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (toliau – INSP).

Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatyme (IV antraštinėje dalyje „Atleidimas nuo teismo išlaidų“) leidžiama pateikti prašymą dėl atleidimo nuo tokių išlaidų.

Kokie mokesčiai taikomi?

INSP taikomas fiksuotas mokestis.

Kiek turiu mokėti?

Ieškiniams, pateiktiems pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taikomas fiksuotas 100 PLN mokestis (Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatymo 27b straipsnis). Toks pats mokestis taikomas apeliaciniams skundams (Įstatymo 18 straipsnis kartu su 27b straipsniu).

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Pagal 1964 m. lapkričio 17 d. įstatymo – Civilinio proceso kodekso (Įstatymų leidinio Nr. 43 269 punktas su pakeitimais) 1262 § straipsnio 1 dalį teismai neatliks veiksmų dėl procesinio dokumento, kol nebus sumokėtas mokėtinas mokestis. Kitaip tariant, mokestį reikia sumokėti, kai atitinkamą kompetenciją turinčiam teismui pateikiamas procesinis dokumentas (ieškinys), arba turi būti pateikiamas prašymas dėl atleidimo nuo teismo išlaidų.

Mokesčių už procesinį dokumentą nesumokėjimo procesiniai padariniai nurodyti, be kita ko, Civilinio proceso kodekso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas130 ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1302 straipsniuose.

Pagal Civilinio proceso kodekso 130 straipsnį, jei procesinis dokumentas (įskaitant ieškinį) negali būti tvarkomas, nes nesumokėtas mokestis, pirmininkaujantis teisėjas nurodo šaliai per vieną savaitę sumokėti tą mokestį; to nepadarius, procesinis dokumentas grąžinamas. Jei procesinį dokumentą pateikė užsienyje gyvenantis asmuo, kuris Lenkijoje nėra paskyręs atstovo, pirmininkaujantis teisėjas nurodys terminą mokesčiui sumokėti, kuris negali būti trumpesnis nei vienas mėnuo. Jei per nustatytą terminą mokestis nesumokamas, procesinis dokumentas grąžinamas šaliai. Jei mokestis sumokamas per nustatytą terminą, procesinis dokumentas sukelia teisinius padarinius nuo jo pateikimo dienos.

Pagal Civilinio proceso kodekso 1302 straipsnį advokato ar patentinio patikėtinio pateiktas procesinis dokumentas, už kurį nebuvo sumokėtas mokestis, grąžinamas be nurodymo sumokėti, jei mokestis yra fiksuotas arba proporcingas šalies nurodytai ginčo sumai. Tačiau jei mokestis už procesinį dokumentą sumokamas per vieną savaitę nuo sprendimo grąžinti dokumentą įteikimo, procesinis dokumentas sukelia teisinius padarinius nuo jo pateikimo dienos.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčių civilinėse bylose mokėjimo tvarka reglamentuota 2006 m. sausio 31 d. Teisingumo ministro Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspotvarkyjekuriuo nustatoma teismo mokesčių civilinėse bylose mokėjimo tvarka (Įstatymų leidinio Nr. 27 199 punktas) ir kuriuo įgyvendinamas pirmiau minėtas Teismo išlaidų (civilinėse bylose) įstatymas.

Teismo mokesčius civilinėse bylose galima sumokėti negrynaisiais pinigais į kompetentingo teismo einamąją sąskaitą (sąskaitos duomenis galima gauti tiesiogiai teisme arba rasti jo ar Teisingumo ministerijos interneto svetainėje), tiesiogiai teismo kasoje arba teismo mokesčių kvitais, kurių galima įsigyti teismo kasoje.

Ką daryti sumokėjus?

Sumokėjus mokestį ir pateikus visus trūkstamus dokumentus teismas nagrinės bylą uždarame posėdyje Paskirti posėdį teismas gali tik Reglamente (EB) Nr. 861/2007 nurodytais atvejais.

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Rumunija

Įžanga

Kokie mokesčiai taikomi?

Kiek turiu mokėti?

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką daryti sumokėjus?

Įžanga

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūra yra reglamentuota 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 861/2007, nustatančiame Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Teismo žyminių mokesčių sistema yra reglamentuota Nepaprastosios padėties potvarkyje Nr. 80/2013, kuris galioja nuo 2013 m. birželio 26 d. Šis įstatymo galią turintis aktas buvo priimtas po civilinio proceso vykdymo teisinio pagrindo pakeitimo priėmus Civilinio proceso kodeksą ir pagal Civilinį kodeksą įsteigus naujų institucijų.

Teismo žyminius mokesčius turi mokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys; šie mokesčiai mokami už teismų, Teisingumo ministerijos (rumun. Ministerul Justiției) ir Prokuratūros prie Aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo (rumun. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) teikiamas paslaugas.

Rumunijoje teismo žyminius mokesčius galima sumokėti internetu, tačiau kol kas elektroninio mokėjimo sistema neveikia.

Kokie mokesčiai taikomi?

Teismo žyminiai mokesčiai įstatyme nustatytomis sąlygomis turi būti sumokėti ir pirmojoje instancijoje, ir apeliaciniame procese.

Pagal Vyriausybės nepaprastosios padėties potvarkį Nr. 51/2008 dėl valstybės teisinės pagalbos civilinėse bylose, kuris su pakeitimais buvo patvirtintas Įstatymu Nr. 193/2008 su pakeitimais, fiziniams asmenims pateikus prašymą teismo žyminiai mokesčiai gali būti sumažinti, asmenys gali būti nuo jų atleisti arba mokesčiai gali būti mokami dalimis. Pagal Vyriausybės nepaprastosios padėties potvarkio Nr. 80/2013 42 straipsnio 2 dalį juridiniams asmenims gali būti suteiktos teismo žyminių mokesčių mokėjimo lengvatos.

Kiek turiu mokėti?

Pagal galiojančius teisės aktus teismo žyminis mokestis norint pareikšti ieškinį yra nustatytas Vyriausybės nepaprastosios padėties potvarkio Nr. 80/2013 3 straipsnio 1 dalyje; šio mokesčio dydis:

 1. kai ieškinio suma neviršija 500 RON – 8 proc., bet ne mažiau kaip 20 RON;
 2. kai ieškinio suma yra 501–5 000 RON – 40 RON ir 7 proc. sumos, viršijančios 500 RON;
 3. kai ieškinio suma yra 5 001–25 000 RON – 355 RON ir 5 proc. sumos, viršijančios 5 000 RON.

Kas atsitiks, jei teismo mokesčių nesumokėsiu laiku?

Pagal Nepaprastąjį Vyriausybės potvarkį Nr. 80/2013 teismo žyminis mokestis mokamas iš anksto. Jei ieškovas iki įstatyme ar teismo nustatyto termino neįvykdo pareigos sumokėti mokestį, ieškinio pareiškimas bus panaikintas dėl nesumokėto žyminio mokesčio arba, kai taikoma, išnagrinėtas atsižvelgiant į teisėtai sumokėto teismo žyminio mokesčio sumą. Be to, jei prašymas suteikti teismo žyminio mokesčio mokėjimo lengvatą buvo atmestas, o ieškovas per teismo nustatytą terminą mokėtino teismo žyminio mokesčio nesumokėjo ir į bylos medžiagą nepateikė jokio sumokėjimo įrodymo, teismas panaikina ieškinio pareiškimą dėl nesumokėto žyminio mokesčio.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo žyminius mokesčius mokesčio subjektas gali sumokėti grynaisiais pinigais, banko pavedimu ar internetu į administracinio vieneto, kuriame yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta, arba, jei taikoma, juridinio asmens registruota buveinė, vietos biudžeto pajamų sąskaitą „Teismo žyminiai mokesčiai ir kiti žyminiai mokesčiai“. Mokesčių pervedimo išlaidas padengia mokesčio subjektas.

Jei mokesčio subjektas Rumunijoje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, gyvenamosios vietos ar, jei taikoma, registruotos buveinės, teismo žyminį mokestį reikia sumokėti į teismo, kuriame pareiškiamas ieškinys arba pateikiamas pareiškimas, administracinio vieneto vietos biudžeto sąskaitą.

Teismo žyminiai mokesčiai grynaisiais pinigais mokami administracinių vienetų, kuriuose yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ar gyvenamoji vieta arba juridinio asmens registruota buveinė, Mokesčių ir muitų direkcijose.

Teismo žyminius mokesčius galima sumokėti banko pavedimu arba internetu.

Ką daryti sumokėjus?

Teismo žyminių mokesčių sumokėjimo kvitas, kuris išduodamas sumokėjus grynaisiais pinigais arba pateikus mokėjimo nurodymą, pateikiamas registruojant pareiškimą.

Teismo žyminių mokesčių kvitų ar, jei taikoma, mokėjimo nurodymų standartinė forma nenustatyta, o jie išduodami tokia forma, kuri yra priimtina administraciniam vienetui, kuriame mokestis sumokamas.

Jei teismo žyminis mokestis mokamas po to, kai teismas ieškovui šiuo klausimu pateikė pranešimą, ieškovas per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo į bylos medžiagą turi pateikti mokesčio sumokėjimo įrodymą.

Žyminio mokesčio sumokėjimo įrodymą galima pateikti asmeniškai atvykus į teismą arba paštu, nurodant bylos, kurioje buvo sumokėtas mokestis, numerį. Šis numeris nurodomas teismo pranešime suinteresuotajai šaliai.

Paskutinis naujinimas: 02/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Slovėnija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Teismo mokesčiai, taikytini vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, išvardyti Slovėnijos teismo mokesčių įstatyme (slovėn. Zakon o sodnih taksah) (Uradni list RS (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 37/08, 97/10, 63/13, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas19/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 30/16 ir 10/17–ZPP-E (Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Ginčo tvarka nagrinėjamų bylų civilinio proceso įstatymas); toliau – ZST-1), t. y. bendrasis įstatymas dėl teismo mokesčių.

ZST-1 (6 straipsnyje) nustatytas teisinis pagrindas mokėti teismo mokesčius grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitomis galiojančiomis mokėjimo priemonėmis, tai galioja ir mokesčių mokėjimui vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Praktiškai teismo mokesčius elektroniniu būdu galima sumokėti naudojantis konkrečių bankų internetinėmis mokėjimo paslaugomis.

Kokie mokesčiai taikytini?

Vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, visam procesui taikomas vienkartinis teismo mokestis. Teismo mokestį privalantis sumokėti asmuo yra ieškovas, mokėjimas turi būti atliktas teikiant teismui pareiškimą dėl bylos iškėlimo teisme.

Kiek turiu mokėti?

Vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, teismo mokesčio suma, kurią ieškovas turi sumokėti teikdamas pareiškimą dėl bylos iškėlimo teisme, priklauso nuo ieškinio vertės:

 • jeigu ieškinio vertė yra mažesnė negu 300 EUR, mokestis yra 54 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 301–600 EUR, mokestis yra 78 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 601–900 EUR, mokestis yra 102 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 601–1 200 EUR, mokestis yra 126 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 1 201–1 500 EUR, mokestis yra 150 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 1 501–2 000 EUR, mokestis yra 165 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 2 001–2 500 EUR, mokestis yra 180 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 2 501–3 000 EUR, mokestis yra 195 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 3 001–3 500 EUR, mokestis yra 210 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 3 501–4 000 EUR, mokestis yra 225 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 4 001–4 500 EUR, mokestis yra 240 EUR,
 • jeigu ieškinio vertė yra 4 501–5 000 EUR, mokestis yra 255 EUR.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas laiku nesumoka teismo mokesčio, teismas vis tiek atlieka procedūrą ir tada teismo mokestis prireikus išieškomas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

ZST-1 (6 straipsnyje) nustatytas teisinis pagrindas mokėti teismo mokesčius grynaisiais pinigais, elektroniniais pinigais ir kitomis galiojančiomis mokėjimo priemonėmis, tai galioja ir mokesčių mokėjimui vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.

Praktiškai teismo mokesčius elektroniniu būdu galima sumokėti naudojantis konkrečių bankų internetinėmis mokėjimo paslaugomis arba jie gali būti sumokami tiesiogiai per mokėjimo paslaugų teikėją arba teismo kasoje (grynaisiais pinigais arba naudojantis prekybos vietos terminalu).

Kiekvienas bankas turi nuosavą mokėjimo internetu paslaugą elektroniniams mokėjimams vykdyti.

Mokestį privalantis sumokėti asmuo gali teismo mokestį sumokėti iš anksto, t. y. teikdamas prašymą teismui pradėti procesą, arba gali pateikti teismui prašymą ir palaukti, kol teismas jam nusiųs mokėjimo pranešimą su taikytina suma ir visais kitais duomenimis, reikalingais mokėjimui atlikti.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu teismo mokestis sumokamas nurodant atitinkamą numerį (jį mokestį privalančiam sumokėti asmeniui teismas nurodo mokėjimo pranešime), mokestį privalantis sumokėti asmuo neprivalo pateikti teismui jokio mokėjimo įrodymo. Tokiais atvejais teismui apie mokėjimą pranešama per specialią elektroninės bankininkystės sistemą (UJPnet), kurioje konkretūs mokėjimai atpažįstami pagal teisingą numerį.

Tačiau jeigu teismo mokestis sumokamas nenurodant atitinkamo numerio, mokestį privalantis sumokėti asmuo turi teismui pateikti mokėjimo įrodymą. Nėra jokių specialių formalių tokio įrodymo galiojimo sąlygų. Remdamasis tokiu įrodymu, teismas prireikus patikrina teismo mokesčio sumokėjimą UJPnet platformoje (ypač tais atvejais, kai teismo mokestis mokamas ne teismo kasoje).

Paskutinis naujinimas: 06/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Švedija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Kai pradedama bet kuri iš toliau nurodytų procedūrų, taikoma toliau nurodyta pareiškimo mokesčio suma.

A kategorija………………………………… 900 SEK (1) /…/ civiliniai ieškiniai pagal 2007 m. liepos 11 d. Reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (Reglamento (1987:452) dėl mokesčių bendrosios kompetencijos teismuose priedas).

Pareiškimo mokestis mokamas teismui, kuriam teikiamas ieškinys. Šiuo metu elektroniniu būdu per interneto svetainę mokesčio sumokėti neįmanoma.

1) Ši suma taikoma nuo 2014 m. liepos 1 d.

Kokie mokesčiai taikytini?

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomas tik vienas pareiškimo mokestis, kuris sumokamas, kai pareiškimas teikiamas teismui. Už procedūrą arba procesines priemones neimami jokie kiti mokesčiai.

Kiek turiu mokėti?

Pareiškimo mokestis, kuris nuo 2014 m. liepos 1 d. yra 900 SEK, yra visa už procedūrą imama suma.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu po to, kai būsite paragintas užbaigti pareiškimo pateikimą atliekant mokėjimą, nesumokėsite pareiškimo mokesčio, byla bus nutraukta ir teismas jūsų ieškinio nenagrinės. Po bylos nutraukimo galima pateikti naują ieškinį dėl to paties dalyko.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Pareiškimo mokestį galima sumokėti naudojantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaselektronine mokėjimo paslauga.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Atlikęs mokėjimą neprivalote imtis jokių kitų veiksmų, mokėjimo įrodymo paprastai neprivalote pateikti. Teismas atliktus mokėjimus priskiria teismui pateiktiems ieškiniams. Kad jūsų ieškinį būtų lengviau priskirti jūsų mokėjimui, būtinai nurodykite visą savo vardą ir pavardę ir visą priešingos šalies vardą ir pavardę. Visada išsaugokite mokėjimo patvirtinimą, nes pagal jį prireikus galima atsekti mokėjimą.

Paskutinis naujinimas: 03/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Anglija ir Velsas

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Ieškovas, pasinaudodamas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų reglamentu, gali pareikšti iki 2 000 EUR vertės (neįskaitant visų palūkanų, išlaidų ir išmokų) ieškinį atsakovui tarpvalstybinėje byloje. Tarpvalstybinė byla yra tokia, kurios bent vienos iš šalių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, negu ta, kurios teisme pareiškiamas ieškinys. Šia procedūra galima pasinaudoti teikiant ir piniginius, ir nepiniginius reikalavimus civilinėse ir komercinėse bylose. Anglijoje ir Velse procesą galima pradėti grafystės teisme, tačiau ne aukštajame teisme.

Kokie mokesčiai taikytini?

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikomi tokie patys teismo mokesčiai, kaip ir nacionaliniams ieškiniams dėl nedidelių sumų.

Siekiant pateikti Europos ieškinio dėl nedidelių sumų pareiškimą, reikia sumokėti teismo mokesčius. Jeigu norite mokėti debetine ar kreditine kortele, atitinkami kortelės duomenys turėtų būti nurodyti „Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros A formos“ priede.

Tais atvejais, kai ginčui išspręsti reikalingas teismo posėdis, taip pat taikomas teismo posėdžio mokestis.

Jeigu prireiktų reikalavimą priverstinai įvykdyti, reikės sumokėti papildomą teismo mokestį. Daugiau informacijos apie procedūrų, kuriomis galima pasinaudoti, rūšis galima rasti tinklalapiuose, susijusiuose su priverstiniu vykdymu Anglijoje ir Velse.

Kiek turiu mokėti?

Teismo mokesčiai Anglijoje ir Velse nurodyti lankstinuke Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEX50 - Civilinių ir šeimos bylų teismo mokesčiai

Dėl patogumo – toliau pateiktoje lentelėje išdėstyti ieškinių dėl nedidelių sumų mokesčiai yra teisingi 2016 m. lapkričio 17 d. duomenimis. Teismo mokesčiai kinta, todėl turėtumėte visada pasitikslinti teisme, pas teisinį atstovą ir kitus susijusius asmenis ar organizacijas, ar mokesčio dydis vis dar toks pat. Šie mokesčiai nurodyti svarais sterlingų (GBP), siekiant apskaičiuoti ekvivalentą eurais turi būti taikomas dienos, kurią norite pateikti prašymą, valiutos keitimo kursas.

1.1. Pradedant procesą (įskaitant procesą, kuris pradedamas gavus leidimą ir atmetant CCBC bylas, kurias kelia centro naudotojai, arba bylas, kurias kelia sistemos Money Claim OnLine naudotojai) pinigų sumai išieškoti, kai reikalaujama suma:

Mokėtinas mokestis (£ GBP)

a) Neviršija £ 300 GBP

£ 35 GBP

b) Viršija £ 300 GBP, bet neviršija £ 500 GBP

£ 50 GBP

c) Viršija £ 500 GBP, bet neviršija £ 1 000 GBP

£ 70 GBP

d) Viršija £ 1 000 GBP, bet neviršija £ 1 500 GBP

£ 80 GBP

e) Viršija £ 1 500 GBP, bet neviršija £ 3 000 GBP

£ 115 GBP

Jeigu rengiamas teismo posėdis, mokamas papildomas mokestis.

Už teismo posėdį, kuriame nagrinėjama ieškinio dėl nedidelių sumų byla, mokėtinas mokestis, kai reikalaujama suma:

i) Neviršija £ 300 GBP

£ 25 GBP

ii) Viršija £ 300 GBP, bet neviršija £ 500 GBP

£ 55 GBP

ii) Viršija £ 500 GBP, bet neviršija £ 1 000 GBP

£ 80 GBP

iii) Viršija £ 1 000 GBP, bet neviršija £ 1 500 GBP

£ 115 GBP

iv) Viršija £ 1 500 GBP, bet neviršija £ 3 000 GBP

£ 170 GBP

Jeigu norite reikalavimą priverstinai įvykdyti, reikia sumokėti papildomą mokestį.

Norėdami pateikti prašymą teismui, privalote sumokėti teismo mokestį ir įvairiais bylos etapais mokėti kitus teismo mokesčius. Jūs galite turėti teisę į „atleidimą nuo mokesčio“ (tai priklauso nuo jūsų asmeninių aplinkybių), tai reiškia, kad jums gali nereikėti mokėti teismo mokesčio arba gali tekti sumokėti tik jo dalį. Tačiau privalote kreiptis dėl atleidimo nuo kiekvieno teismo proceso metu mokėtino mokesčio atskirai. Pvz., jei kreipiatės dėl atleidimo nuo mokesčio tik pirmą kartą pareiškę ieškinį, būsite atleistas tik nuo šio pirmojo „bylos iškėlimo“ mokesčio. Taip yra todėl, kad nagrinėjant bylą teisme jūsų asmeninės aplinkybės gali pasikeisti, todėl vėliau galite nebeatitikti atleidimo nuo mokesčio reikalavimų. Taip pat galite įgyti teisę į atleidimą nuo mokesčio vykstant bylos nagrinėjimui.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Jeigu ieškovas tinkamai neįrašo kreditinės kortelės duomenų arba dėl kokios nors priežasties atlikti mokėjimo nepavyksta, teismas ieškovui išsiunčia B formą „Teismo raginimas užpildyti pareiškimą ir (arba) pašalinti ieškinio trūkumus“, kurioje paragina pateikti galiojančios kreditinės kortelės duomenis, kad būtų galima sumokėti teismo mokesčius. Jeigu tinkamo mokėjimo negaunama, prašymas toliau nenagrinėjamas.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokestis sumokamas pateikiant teismui tinkamus mokėjimo duomenis. Iš pradžių šį veiksmą reikėtų atlikti nurodant atitinkamus duomenis „Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros A formos priede“.

Mokėjimas paprastai atliekamas debetine arba kreditine kortele. Tikėtina, kad teisme, kuriame teikiamas prašymas, bus galimi ne visi A formoje nurodyti mokėjimo būdai. Ieškovas turėtų susisiekti su teismu ir patikrinti, kurį mokėjimo būdą galima naudoti.

Mokėjimą taip pat gali būti įmanoma atlikti kreditine kortele telefonu. Daugelis teismų turi priemones tokiu būdu priimti mokėjimus kreditine kortele, tačiau pirmiausia reikia susisiekti su atitinkamu teismu, kad jis patvirtintų, jog mokėjimą galima atlikti tokiu būdu.

Elektroniniu būdu mokėjimą gali atlikti tik adresą Jungtinėje Karalystėje turintis asmuo.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Jeigu pareiškimas buvo pateiktas tinkamai, teismas atsakovui įteikia ieškinio formą (su lydimaisiais dokumentais) kartu su Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros atsiliepimo forma (C forma). Tuo pačiu metu ieškovui išsiunčiamas pranešimas apie išdavimą, kartu su mokėjimo operacijos kvitu.

Kvitas paprastai būna 8 x 12 cm ir jo viršuje būna nurodytas teismo pavadinimas ir pašto adresas, o apačioje – sumokėta suma ir mokėjimo data bei laikas.

Daugiau informacijos žr. adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sąjungos tarpvalstybiniai ieškiniai

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Šiaurės Airija

Naudojantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra žyminis mokestis nėra taikomas.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči - Škotija

Įvadas

Kokie mokesčiai taikytini?

Kiek turiu mokėti?

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Įvadas

Škotijoje Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikytini teismo mokesčiai reglamentuojami:

 • 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarka, Škotijos įstatyminiu dokumentu Nr. 2018/481 su pakeitimais, padarytais
 • 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos pakeitimu, Škotijos įstatyminiu dokumentu Nr. 2018/194.

2 priedo II dalies 16 ir 38 punktai Europos ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomi nuo 2019 m. balandžio 1 d.

3 priedo II dalies 16 ir 38 punktai Europos ieškiniams dėl nedidelių sumų taikomi nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Mokesčius sumokėti elektroniniu būdu neįmanoma.

Kokie mokesčiai taikytini?

Siekiant teisme pateikti ES Reglamento (EB) Nr. 861/2007 A formos Europos ieškinį dėl nedidelių sumų, reikia sumokėti vieną mokestį, taikomą visoms teismo procedūroms.

Dokumentų įteikimo paštu išlaidos yra įtrauktos, tačiau gali būti taikomas papildomas mokestis, jeigu būtina, kad dokumentą atsakovui įteiktų šerifo pareigūnas.

Už atsiliepimą į ieškinį (C forma) mokestis neimamas.

Šalis paprastai neprivalo būti atstovaujama advokato ir advokato užmokestis į mokestį neįskaičiuojamas.

Kiek turiu mokėti?

Dabartinis mokestis už Europos ieškinio dėl nedidelių sumų pateikimą teisme dėl

 • £ 300 GBP arba 250 EUR arba mažesnės sumos yra £ 19 GBP;
 • visų kitų Europos ieškinių dėl nedidelių sumų atvejais mokestis yra £ 104 GBP.

Papildomas mokestis už tai, kad dokumentus atsakovui įteiktų šerifo pareigūnas, yra £ 13 GBP administracinis mokestis, prie kurio pridedamos šerifo pareigūno atliekamo įteikimo išlaidos.

Remiantis 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos, Škotijos įstatyminio dokumento Nr. 2018/481 su pakeitimais, 8 straipsniu, šalis gali turėti teisę būti atleista nuo mokesčio, jeigu ji, pavyzdžiui, turi teisę į tam tikras valstybės lengvatas arba teisę į civilinę teisinę pagalbą.

Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu teismo mokesčių?

Teismas nepriima prašymo ir neprivalo nieko daryti, kol nesumokamas mokestis, kaip nurodyta 2018 m. Šerifo teismo mokesčių tvarkos, Škotijos įstatyminio dokumento Nr. 2018/481 su pakeitimais, 3 straipsnyje.

Kaip galiu sumokėti teismo mokesčius?

Teismo mokesčius galima sumokėti:

 • čekiais: mokėtina „Škotijos teismų ir tribunolų tarnybai“;
 • debetine ir kreditine kortele – pasitikrinkite, kokios kortelės priimtinos atitinkamam teismui ir ar mokėjimą galima atlikti telefonu;
 • pašto perlaida: mokėtina „Škotijos teismų ir tribunolų tarnybai“;
 • grynaisiais pinigais: jeigu mokama paštu, nepatartina atlikti mokėjimų grynaisiais pinigais.

Ką turiu daryti sumokėjęs?

Sumokėjus mokestį, teismas priima ES Reglamente (EB) Nr. 861/2007 nurodytos A formos prašymo dokumentus. Dokumentus ir mokėjimą teismui reikėtų pristatyti arba nusiųsti tuo pačiu metu. Vykdydamas kitą proceso etapą, teismas tada išduos arba išsiųs B formą arba 1 formą arba įteiks A formą atsakovui. Mokėjimo įrodymo nereikalaujama.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.