Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Austrija

Šajā lapā sniegta informācija par Austrijas tiesas nodevām

Saturu nodrošina
Austrija

Ievads

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, prasība (Klage) ir dokuments, ar kuru tiek uzsākta tiesvedība, kā tas arī noteikts valsts tiesību aktos. Līdz ar to Austrijas Likumā par tiesas nodevām nav ietverti atsevišķi noteikumi par prasībām, kas tiek iesniegtas atbilstoši minētajai regulai. Uz pirmās instances tiesā iesniegtām prasībām un ar tām saistīto tiesvedību attiecas Austrijas Likumā par tiesu nodevām (Gerichtsgebührengesetz, GGG) noteiktā 1. tarifa pozīcija (Tarifpost 1, TP 1), kas ir attiecināma uz visām civilprasībām valstī.

Kādas ir piemērojamās nodevas?

Pirmās instances tiesvedībā par prasībām, uz ko attiecas Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, tiek piemērota Likumā par tiesu nodevām noteiktā 1. tarifa pozīcija atbilstoši 1. piezīmei pie Likumā par tiesu nodevām 1. tarifa pozīcijas. Šī fiksētā nodeva ir maksājama neatkarīgi no tā, vai tiesvedība ir pabeigta. Samazināta nodeva tiek piemērota tikai

  • gadījumos, ja pieteikums tiek nekavējoties atsaukts vai noraidīts, pirms tas ir izsniegts otrai pusei (par ceturtdaļu samazināta nodeva – 3. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas), vai
  • ja pieteikums tiek atsaukts pēc tam, kad tas ir izsniegts otrai pusei, bet pirms pirmās tiesas sēdes vai tās laikā (uz pusi samazināta nodeva – 4. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas), vai
  • ja pirmajā tiesas sēdē vai mediācijas rezultātā, kas uzsākta vēlākais šajā tiesas sēdē, lietā tiek panākts izlīgums un šis izlīgums juridiski stājas spēkā (uz pusi samazināta nodeva – 4. piezīme pie Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijas).

Austrijas tiesas nodevu sistēma paredz, ka, izskatot civilprasību pirmajā instancē, nodeva jāmaksā tikai par pieteikumu, ar kuru tiek uzsākta tiesvedība (šajā gadījumā — Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros iesniegtā prasība). Par turpmāko tiesvedību pirmajā instancē nav noteiktas papildu nodevas.

Saskaņā ar Likuma par tiesu nodevām 2. panta pirmās daļas a) punktu nodeva ir samaksājama, iesniedzot tiesā prasību, uz kuru attiecas Eiropas procedūra maza apmēra prasībām; ja prasība pēc tam tiek izvērsta, iesniedzot procesuālos rakstus, ir jāveic ar tiem saistīto nodevu apmaksa. Nodeva ir jāmaksā minētajā brīdī. Vēlākais līdz minētajam datumam ir jāiesniedz arī pieteikums par atbrīvojumu no tiesas nodevas juridiskās palīdzības ietvaros (Austrijā: Verfahrenshilfe), ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi.

Regulas 18. pantā paredzētā sprieduma pārskatīšana tiek veikta bez maksas.

Cik man būs jāmaksā?

Tiesas nodevas par tiesvedību pirmās instances tiesā tiek aprēķinātas, balstoties uz prasības priekšmeta vērtību (prasībā vai vēlāk iesniegtajā prasības papildinājumā norādītā apstrīdētā summa) un iesaistīto pušu skaita. Tarifi atbilstoši Likuma par tiesas nodevām 1. tarifa pozīcijai atrodami (uz 2021. gada 1. maiju) aktuālajā “Likuma par tiesu nodevām” redakcijā:

1. tarifa pozīcija

Prasības priekšmeta vērtība

Nodevas apmērs

līdz

150 euro

25 euro

vairāk kā

150 euro līdz

300 euro

48 euro

vairāk kā

300 euro līdz

700 euro

68 euro

vairāk kā

700 euro līdz

2000 euro

114 euro

vairāk kā

2000 euro līdz

3500 euro

182 euro

vairāk kā

3500 euro līdz

7000 euro

335 euro

vairāk kā

7000 euro līdz

35 000 euro

792 euro

vairāk kā

35 000 euro līdz

70 000 euro

1556 euro

vairāk kā

70 000 euro līdz

140 000 euro

3112 euro

vairāk kā

140 000 euro līdz

210 000 euro

4670 euro

vairāk kā

210 000 euro līdz

280 000 euro

6227 euro

vairāk kā

280 000 euro līdz

350 000 euro

7783 euro

vairāk kā

350 000 euro

1,2 % no attiecīgā strīda summas plus 4203 euro.

Ja ir iesaistītas vairāk nekā divas puses, saskaņā ar Likuma par tiesas nodevām 19.a pantu par to var noteikt attiecīgu piemaksu (10 – 50 % apmērā).

Kas notiek, ja es tiesas nodevas neapmaksāju laikā?

Kavēta maksājuma gadījumā saskaņā ar likuma 31. pantu ir jāmaksā fiksēta kavējuma nauda 23 euro apmērā (uz 2021. gada 1. maiju). Taču tiesas nodevas nomaksa ar kavēšanos neietekmē pašu civilprocesa īstenošanu. Tiesas darbība nav atkarīga no tiesas nodevu samaksas – to veic pilnīgi neatkarīgi.

Kārtība, kādā tiesu iestādes iekasē tiesas nodevas, ir reglamentēta Likumā par tiesas nodevu iekasēšanu (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ja tādēļ, ka nav veikta apmaksa, tiesu iestādei ir jāizdod maksājuma rīkojums (izpildes rīkojums par tiesas nodevu iekasēšanu) atbilstoši Likuma par tiesas nodevu iekasēšanu 6.a pantu, piemēro papildu iekasēšanas nodevu 8 euro apmērā (uz 2014. gada 1. janvāri).

Kā varu apmaksāt tiesas nodevas?

Likuma par tiesu nodevu iekasēšanu 4. pantā ir noteikti nodevu apmaksas veidi. Saskaņā ar to tiesas nodevas var apmaksāt ar norēķinu karti ar ATM funkciju vai kredītkarti, skaidras naudas iemaksu kompetentās tiesas kontā vai pārskaitījumu uz minēto kontu, vai ar skaidras naudas iemaksu attiecīgajā tiesā. Attiecīgās tiesas bankas rekvizīti ir pieejami Federālās Tieslietu ministrijas (Bundesministerium für Justiz) tīmekļa vietnē sadaļā “Tiesas”.

Turklāt visas nodevas var samaksāt, tiesai nodevas tieši ieturot no konta, ko norādījusi puse, kurai nodevas jāmaksā, un deponējot attiecīgo summu tiesas kontā – ja tiesa (vai Austrijas tiesu sistēma kopumā) ir pilnvarota to darīt. Tādā gadījumā pieteikumā (Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros iesniegtajā prasībā) ir jānorāda konts, no kura nodevas ir iekasējamas, kā arī atļauja tās iekasēt, piemēram, iekļaujot norādi “Gebühreneinzug!” vai “AEV!”. Ierobežotam pilnvarojumam pieteikumā var arī norādīt maksimālo ieturamo summu (Tiešā debeta rīkojuma (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5. un 6. pants).

Iesniedzot prasību saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, izmantojot Austrijas e-tieslietu sistēmu (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), tiesas izdevumi ir maksājami ar tiešā debeta maksājumu. Tādā gadījumā maksimālo ieturamo summu nevar norādīt.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ja federālajām iestādēm ir tiesības pieprasīt tiesas nodevu apmaksu pieteikuma (prasības saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām) iesniegšanas brīdī un nav dota atļauja iekasēt tiešā debeta maksājumu, tad saskaņā ar Likuma par tiesu nodevām 4. pantu pieteikumam ir jāpievieno maksājumu (pārskaitījumu) apliecinošs dokuments. Ja samaksa ir veikta ar norēķinu karti, kredītkarti, skaidras naudas iemaksu kompetentās tiesas kontā vai pārskaitījumu uz minēto kontu, vai tiešu ieturējumu no puses konta, Austrijas Federālā finanšu aģentūra (Buchhaltungsagentur des Bundes) vēlāk tikai informē tiesu iestādi par maksājumu saņemšanu tiesas kontā. Procedūra saistībā ar paziņojumu par tiesas nodevām ir pabeigta, kad ir sniegts pierādījums par (pilnīgu) apmaksu.

Pārmaksas gadījumā saskaņā ar Tiesas maksājumu piedziņas likuma 6.c panta pirmās daļas 1. punktu prasība par pārmaksātās summas atmaksu ir iesniedzama piecu gadu laikā.

Lapa atjaunināta: 17/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.