Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Šo jautājumu reglamentē Beļģijas Tiesu kodeksa (Code judiciaire) 1017.–1022. pants un — attiecībā uz liecinieka atlīdzību samaksu — minētā kodeksa 953. pants. To reglamentē arī Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodekss (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) un jo īpaši 142. pants un turpmākie panti un 268. pants un turpmākie panti attiecībā uz reģistrācijas nodevām.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Beļģijas Tiesu kodeksa 1018. pantā ir noteikti šādi tiesas izdevumi:

1) tiesas kancelejas, reģistrācijas un citas nodevas. Tiesas kancelejas nodevas ir nodevas par iekļaušanu lietu sarakstā, tiesas dokumentu sagatavošanu un apstiprinātu kopiju sagatavošanu (sk. Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodeksa 268. pantu un turpmākos pantus). Nodeva par iekļaušanu lietu sarakstā ir no 30 EUR līdz 100 EUR atkarībā no tiesas. Nodeva par tiesas dokumentu sagatavošanu ir 35 EUR.

Reģistrācijas nodevas ir jāmaksā par nolēmumiem lietās, kurās pamatsumma pārsniedz 12 500 EUR (neieskaitot tiesas nodevas). Nodevu apmērs ir 3% no summas; tāpēc tās neattiecas uz maza apmēra prasībām;

2) izdevumi par tiesas procedūrām un saistītajām algām un atlīdzībām;

3) nodeva par apstiprinātu sprieduma kopiju — no 0,85 EUR līdz 5,75 EUR par lapu;

4) izdevumi, kas saistīti ar pierādījumu sniegšanu vai iegūšanu dažādos veidos, ieskaitot atlīdzību ekspertiem un citiem lieciniekiem. Karaļa 1972. gada 27. jūlija dekrētā noteikts, ka šīs atlīdzības summa ir 200 Beļģijas franku katram lieciniekam; tagad tas atbilst aptuveni 5 EUR. Papildus tiek maksāta ceļa nauda (0,0868 EUR par kilometru).

Ja kā liecinieks tiek pieaicināts eksperts, viņš(-a) var brīvi noteikt savus izdevumus un atlīdzību. Tomēr aprēķina metodei ir jābūt skaidri noteiktai, un šo summu, ja nepieciešams (piemēram, lieku izdevumu gadījumā), tiesa var samazināt detalizētajā tiesas izdevumu novērtējumā;

5) tiesnešu, tiesas ierēdņu un lietas pušu ceļa un uzturēšanās izdevumi, ja tiesa viņiem uzdevusi ierasties, un aktu sagatavošanas izmaksas, ja tos sagatavo vienīgi tiesvedības vajadzībām;

6) nodeva par lietas sagatavošanu (Beļģijas Tiesu kodeksa 1022. pants). Šo nodevu maksā lietā zaudējusī puse, un tā ir fiksēts maksājums lietā uzvarējušās puses tiesāšanās izdevumu un tiesas nodevu segšanai. Nodevas summa ir piesaistīta patēriņa cenu indeksam — to palielina vai samazina par 10%, ja indekss kāpj vai krīt par 10 procentpunktiem.

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

no 250,01 EUR līdz 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

no 750,01 EUR līdz 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

Darba lietu tiesa (īpaši noteikumi)

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR vai mazāk

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR vai mazāk

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7) nodevas, atlīdzība un izdevumi, kas maksājami saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksa 1734. pantu ieceltajam ombudam.

Cik liela summa jāmaksā?

Ņemot vērā iepriekš norādīto, maksājamā summa ir pilnībā atkarīga no konkrētās lietas un no tā, vai jūs tiesā uzvarat, vai tiek pieaicināti liecinieki-eksperti, vai tiek pieaicināti citi liecinieki, vai tiesnešiem ir jādodas uz citu valsti, vai tiek iesaistīts ombuds utt.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Tiesas kancelejas nodevas jāsamaksā iepriekš, pretējā gadījumā lieta netiks iekļauta lietu sarakstā.

Lieciniekiem-ekspertiem vienmēr ir jāsamaksā avanss, pirms tie sāk darbu.

Ja pieprasāt kāda liecinieka uzklausīšanu, jums vispirms jāsamaksā attiecīgā summa tiesas kancelejas darbiniekam. Ja to nesamaksāsiet, tiks uzskatīts, ka jūs vairs nepieprasāt liecinieka uzklausīšanu.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Samaksāt nodevas var, veicot pārskaitījumu vai noformējot maksājuma uzdevumu, veicot elektronisku pārskaitījumu vai maksājot skaidrā naudā vai ar čeku tiesas kancelejā (pēdējā minētā iespēja pieejama tikai advokātiem un tiesu izpildītājiem).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Maksājuma apliecinājums jāglabā drošā vietā, lai to pēc pieprasījuma varētu nekavējoties uzrādīt.

Lapa atjaunināta: 26/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.