Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi par tiesas nodevu samaksu un maksājumu veikšanu civiltiesvedībā ir paredzēti attiecīgi Civilprocesa kodeksā un to valsts nodevu cenrādī, ko tiesas iekasē saskaņā ar Civilprocesa kodeksu (GPK).

Civilprocesa kodekss:

“Astotā nodaļa. Nodevas un maksas. I daļa. Prasības summa

Prasības summa
68. pants. Prasības summu veido lietas priekšmeta vērtība naudas izteiksmē.

Prasības summa
69. pants. 1. Prasības summa ir šāda:
1) monetāru prasību lietās — pieprasītā summa;

Prasības summas noteikšana:
70. pants. 1. Prasības summu nosaka prasītājs. Prasības summu var apstrīdēt vai nu atbildētājs, vai tiesa pēc savas ierosmes ne vēlāk kā pirmajā tiesas sēdē, kurā lieta tiek izskatīta. Ja norādītā summa un faktiskā summa atšķiras, prasības summu nosaka tiesa.
2. Tiesas nolēmums par prasības summas palielināšanu ir apstrīdams blakus sūdzības kārtībā.
3. Ja prasības iesniegšanas laikā prasības summu ir grūti noteikt, tiesa nosaka aptuvenu prasības summu, un vēlāk iekasē papildu maksu vai atmaksā pārmaksāto summu atkarībā no tā, kādu summu tiesa noteikusi, izskatot lietu.

II daļa. Valsts nodevas un maksas

Valsts nodevu un maksu iekasēšana
71. pants. 1. Par lietas izskatīšanu iekasē valsts nodevas saistībā ar prasības summu un tiesas nodevas. Ja prasības summu nevar noteikt, valsts nodevas apmēru nosaka tiesa.

Valsts nodevas
73. pants. 3. Valsts nodevas iekasē saskaņā ar Ministru padomes pieņemto cenrādi, kad tiek iesniegts aizsardzības vai atvieglojumu pieprasījums un kad tiek izsniegts dokuments, par kuru maksājama nodeva.

Pieteikuma pielikumi
128. pants. Pieteikumam pievieno:
1) pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
2) dokumentus, kas apliecina, ka ir samaksātas valsts nodevas un maksas, ja šādas nodevas un maksas ir jāmaksā;
3) pieteikuma un tā pielikumu kopijas atbilstoši atbildētāju skaitam.

Pieteikuma pārbaude
129. pants. 1. Tiesa pārbauda pieteikuma atbilstību.
2. Ja pieteikums neatbilst 127. panta 1. punkta un 128. panta prasībām, prasītājam uzdod vienas nedēļas laikā izlabot neatbilstības, turklāt viņu informē par iespēju izmantot juridisku palīdzību, ja prasītājam tā ir nepieciešama un tas ir tiesīgs to saņemt. Ja prasītāja adrese nav norādīta un tiesai tā nav zināma, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izliekot attiecīgu paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
3. Ja prasītājs neatbilstības neizlabo, pieteikumu un tā pielikumus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas birojā, kur prasītājs to var saņemt. Ja pieteikums tiek nosūtīts atpakaļ, par to var iesniegt blakus sūdzību bez noraksta.”

To valsts nodevu cenrādis, ko tiesas iekasē saskaņā ar Civilprocesa kodeksu
“I daļa
Tiesvedības nodevas
1. pants. Par prasības pieteikumu, pretprasības pieteikumu vai pieteikumu, ko iesniedz trešā persona ar neatkarīgām tiesībām, iekasē nodevu 4% apmērā no prasības summas, bet ne mazāku kā 50 BGN.”

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Kad tiek iesniegta prasība, iekasē valsts nodevas. Prasītājam ir jāpievieno pieteikumam dokumenti, kas apliecina, ka ir samaksātas attiecīgās valsts nodevas un maksas.

Cik liela summa jāmaksā?

Bulgārijas Republikā valsts nodeva par šādām prasībām ir 4% no prasības summas, bet ne mazāk kā 50 BGN.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja prasītājs, iesniedzot prasību, nepievieno pieteikumam dokumentāru pierādījumu par valsts nodevu samaksu, tiesa nosūta prasītājam paziņojumu, prasot samaksāt valsts nodevas vienas nedēļas laikā. Ja prasītāja adrese nav norādīta un tiesai tā nav zināma, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izliekot attiecīgu paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
Ja prasītājs neatbilstības neizlabo, pieteikumu un tā pielikumus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas birojā, kur prasītājs to var saņemt. Šādos gadījumos prasību noraida.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu. Tiesas nodevu nevar samaksāt skaidrā naudā tiesas kasē. Katrai tiesai ir līgums ar banku, kura tiesai sniedz pakalpojumus. Bankas konti ir norādīti katras tiesas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu.

Lapa atjaunināta: 08/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.