Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Tiesu nodevas Horvātijas Republikā ir noteiktas ar Likumu par tiesu nodevām Nr. 118/18 un Dekrētu par tiesu nodevu cenrādi, ko noteikusi Horvātijas valdība.

Likuma par tiesu nodevām 5. pantā paredzēts, ka saskaņā ar tiesu nodevu cenrādi noteiktās nodevas maksājamas, veicot bezskaidras naudas maksājumu, skaidrā naudā, Horvātijas Republikā izdotajās valsts nodevas markās vai elektroniski.

Ja iesniegums atbilstoši īpašiem noteikumiem tiek iesniegts elektroniski, izmantojot tiesu informācijas sistēmu, tad nodeva ir jāmaksā iesniegšanas brīdī. Maksājamā summa ir puse no tiesu nodevu cenrādī noteiktās nodevas summas.

Gadījumos, kad tiesa atbilstoši īpašiem noteikumiem izsniedz nolēmumu elektroniski, izmantojot tiesu informācijas sistēmu, ir jāmaksā puse no tiesu nodevu cenrādī noteiktās nodevas summas, ja nodeva tiek samaksāta trīs dienu laikā no dienas, kad elektroniski izsniegts nolēmums.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Visos civillietu un komerclietu tiesas procesos ir jāmaksā tiesu nodevas. Saskaņā ar Likuma par tiesu nodevām 11. pantu no nodevu samaksas ir atbrīvotas šādas personas un struktūras:

 1. Horvātijas Republika un valsts iestādes;
 2. personas un iestādes, kuras pilda valsts iestāžu funkcijas, — procesos, kas saistīti ar šo funkciju īstenošanu;
 3. darba ņēmēji — strīdos un citos procesos, kas saistīti ar viņu kā nodarbinātu personu tiesībām;
 4. civildienesta ierēdņi un amatpersonas — administratīvos strīdos, kas saistīti ar viņu kā civildienestā nodarbinātu personu tiesībām;
 5. Horvātijas pilsoņu kara veterāni ar invaliditāti, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu; personas ar invaliditāti, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, ko izdevis Personu ar invaliditāti ekspertīzes, profesionālās rehabilitācijas un nodarbinātības departaments;
 6. Horvātijas pilsoņu karā nogalināto, pazudušo un aizturēto karavīru laulātie, bērni un vecāki, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 7. Horvātijas pilsoņu karā nogalināto, pazudušo un aizturēto civilpersonu laulātie, bērni un vecāki, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 8. bēgļi, pārvietotās personas un repatrianti, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 9. sociālo pabalstu saņēmēji, kuri saņem iztikas pabalstu;
 10. humānās palīdzības organizācijas, kā arī organizācijas, kuras aizsargā nogalinātu, pazudušu un aizturētu humānās palīdzības sniedzēju ģimenes, un organizācijas, kas sniedz palīdzību personām ar invaliditāti;
 11. bērni, kuri iesaistīti tiesvedībā par uzturlīdzekļiem vai tiesvedībā saistībā ar prasībām, kuru pamatā ir uzturlīdzekļu tiesības;
 12. puses, kas ierosina tiesvedību par maternitātes vai paternitātes noteikšanu, un tiesvedību par izmaksām, kas radušās saistībā ar grūtniecību un bērna dzimšanu ārpus laulības;
 13. puses, kuras vēlas atjaunot tiesībspēju un rīcībspēju;
 14. nepilngadīgas personas, kas prasa atļauju stāties laulībā;
 15. puses tiesvedībā par bērna nodošanu un par tiesībām uzturēt personiskas attiecības ar bērnu;
 16. puses, kuras ierosina tiesvedību par tiesībām, kas izriet no obligātās pensijas un vispārējās medicīniskās apdrošināšanas, par bezdarbnieka tiesībām saskaņā ar nodarbinātības noteikumiem un par sociālās palīdzības tiesībām;
 17. puses, kuras ierosina tiesvedību, lai aizsargātu Konstitūcijā garantētās cilvēktiesības un brīvības pret konkrētiem galīgiem aktiem;
 18. puses strīdos par vides piesārņojuma atlīdzināšanu;
 19. arodbiedrības un augstāka līmeņa arodbiedrību savienības — civillietās par tiesas apstiprinātu aizvietotāju un kolektīvos darba strīdos; arodbiedrību pārstāvji civillietās par darbinieku padomes pilnvaru īstenošanu;
 20. patērētāji kā parādnieki bankrota lietās;
 21. citas personas un struktūras — atbilstoši īpašām tiesību normām.

Citas valstis ir atbrīvotas no nodevu maksāšanas, ja to nosaka starptautisks nolīgums vai tām piemēro savstarpības nosacījumu.

Ja rodas šaubas par savstarpības nosacījuma esību, tiesa lūdz Tieslietu ministrijas skaidrojumu.

Iepriekš 10. punktā norādītais atbrīvojums attiecas uz humānās palīdzības organizācijām, par kurām attiecīgu lēmumu ir pieņēmis par sociālās palīdzības lietām atbildīgais ministrs.

Atbrīvojumu no tiesu nodevu samaksas nepiemēro pašvaldību un pilsētu iestādēm, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar īpašām tiesību normām tām ir uzticēts pildīt valsts iestāžu funkcijas.

Eiropas maza apmēra prasību lietās nodevas maksājamas šādi:

 • par prasību maksā prasītājs,
 • par atbildi uz prasību maksā atbildētājs,
 • par spriedumu maksā prasītājs,
 • par apelācijas sūdzību maksā apelācijas sūdzības iesniedzējs,
 • par atbildi uz apelācijas sūdzību maksā atbildes iesniedzējs (atbilde nav jāsniedz obligāti).

Cik liela ir maksājamā summa?

I. Par prasību, pretprasību, spriedumu vai iebildumu pret maksājuma rīkojumu ir jāmaksā tiesu nodeva strīda priekšmeta vērtībā (aprēķinā ņem vērā tikai galvenajā prasījumā norādīto vērtību bez procentiem un izmaksām):

virs

līdz (HRK)

HRK

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Ja summa pārsniedz 15 000,00 HRK, ir jāmaksā nodeva 500,00 HRK apmērā un vēl 1 % par starpību virs 15 000,00 HRK, bet ne vairāk kā 5000,00 HRK.

II. Par atbildi uz prasību un atbildi uz apelācijas sūdzību maksā puse no I. punktā norādītās tiesu nodevas.

III. Par apelācijas sūdzību pret spriedumu jāmaksā divkārša I. punktā norādītās tiesu nodevas summa.

IV. Tiesu nodeva nav jāmaksā, ja tiesvedībā tiek panākts izlīgums.

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Ja puse nav samaksājusi nodevu noteiktajā termiņā vai par to nav nekavējoties informējusi tiesu, tiesa turpmāko 15 dienu laikā izdod izpildes rīkojumu, kas attiecas uz nolēmumu par nodevām vai nolēmumu par sūdzību, un iesniedz to Finanšu aģentūrai, kura summu piespiedu kārtā iekasē no puses līdzekļiem, kā paredzēts likumā, kas regulē spriedumu par naudas līdzekļiem izpildi.

Likuma par tiesu nodevām 28. pantā noteikts, ka tiesa vispirms brīdina tiesvedības pusi par nodevas samaksas pienākumu. Ja puse bez kavēšanās neizpilda šo pienākumu, tiesa pieprasa, lai puse samaksā nodevu triju dienu laikā. Ja puse uz brīdinājumu nereaģē vai nav bijusi klāt tiesvedībā, par kuru jāmaksā nodeva, un nav šo nodevu samaksājusi, tiesa pieņem nolēmumu par nodevu, piemērojot papildu maksu 100 HRK apmērā.

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Tiesu nodevas maksājamas, veicot bezskaidras naudas maksājumu, skaidrā naudā, Horvātijas Republikā izdotajās valsts nodevas markās vai elektroniski.

Nodevu skaidrā naudā var samaksāt arī tiesas grāmatvedībā. Šādā gadījumā tiesas pienākums ir piecu dienu laikā no iekasēšanas dienas iemaksāt šo naudu tiesu nodevu ieņēmumu budžetā.

Nodevu var apmaksāt valsts nodevas markās, ja nodevas summa ir mazāka par 100 HRK.

Informācija par tiesu nodevu nomaksas veidiem tiek publiskota elektroniskā ziņojumu dēļa vietnē, tiesu tīmekļa vietnēs un tiesu kancelejās.

Tiesu nodevas var iemaksāt Horvātijas Republikas valsts budžetā jebkurā bankas filiālē vai pasta nodaļā.

Lai tiesu nodevas samaksātu no ārvalstīm, jāietver šāda informācija:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Norēķinu konts (CC):1001005-1863000160

Kods: HR64

Atsauces numurs: 5045-20735-personas kods (vai cits maksātāja identifikācijas numurs)

Saņēmējs: Horvātijas Republikas Finanšu ministrija, Zagrebas Komerctiesas vārdā

Maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķis jānorāda, ka tā ir nodeva par lietu ________ (lietas numurs un maksājuma apraksts, piemēram, “tiesu nodeva par priekšlikumu izdot Eiropas maksājuma rīkojumu”).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Tiklīdz maksājums ir veikts, tiesai, kas izskata lietu, par kuru nodeva tiek maksāta, jānosūta maksājumu apliecinošs dokuments, norādot atsauci uz izskatāmās lietas numuru (ja lietas numurs ir zināms). Gadījumā, kad tiek iesniegts pieprasījums izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, pieprasījumam jāpievieno maksājuma apliecinājums.

Puses iesniedz dokumentus tiesai, nosūtot tos pa pastu (ierakstīta vai parasta sūtījuma veidā) vai iesniedzot tos elektroniski — atbilstoši īpašiem noteikumiem — tiesu informācijas sistēmā.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.