Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Ievads

Kādas nodevas man jāmaksā?

Cik liela summa jāmaksā?

Kādas ir sekas novēlotai nodevu samaksai?

Kā un kur es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc nodevu samaksas?

Ievads

Tiesas nodevas reglamentē Likums Nr. 549/1991 par tiesas nodevām. Minētā likuma pielikumā ir pievienots nodevu cenrādis. Nodevas tiek iemaksātas valsts budžetā.

Nodevas maksā ar bankas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas kontu. Nodevas, kas nepārsniedz 5000 CZK, var samaksāt arī ar zīmogmarkām.

Kādas nodevas man jāmaksā?

Maza apmēra prasības procedūrā tiesas nodevas jāmaksā saskaņā ar vispārējiem noteikumiem. Šajā procedūrā piemēro tādus pašus noteikumus kā citās civillietās.

Cik liela summa jāmaksā?

Procesuālo nodevu likmi nosaka kā fiksētu summu, vai — nodevām, kuru bāzi izsaka kā naudas summu, — kā procentuālo daļu. Procentuālo nodevu aprēķina, nodevas bāzes summu reizinot ar nodevas likmi. Konkrētas likmes ir noteiktas nodevu cenrādī, kas pievienots Likumam Nr. 549/1991 par tiesas nodevām.

Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir spēkā pamatnoteikums, kas balstīts uz samaksas kritēriju. Iesniedzot pieteikumu, lai ierosinātu civilprocesu par prasības summu līdz 20 000 CZK, ir jāmaksā nodeva 1000 CZK apmērā.

Kādas ir sekas novēlotai nodevu samaksai?

Ja procesuālā nodeva, kas jāmaksā, iesniedzot pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu, pārsūdzību, pārsūdzību trešajā instancē vai kasācijas sūdzību, nav samaksāta, tiesa pieprasa maksātājam to samaksāt tiesas noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 15 dienām. Izņēmuma kārtā tiesa var noteikt īsāku termiņu. Ja šis termiņš ir beidzies un maksātājs nav samaksājis nodevu, tiesa izbeidz procedūru. Nodevas samaksu pēc termiņa beigām neņem vērā.

Ja apelācijas tiesa pēc tam, kad tajā ierosināta prasība pieņemt apelācijas nolēmumu, konstatē, ka nav samaksāta nodeva, kas maksājama, iesniedzot pārsūdzības pieteikumu, tā pieprasa maksātājam to samaksāt termiņā, kas nav īsāks par 15 dienām. Izņēmuma kārtā apelācijas tiesa var noteikt īsāku termiņu. Ja šis termiņš ir beidzies un maksātājs nav samaksājis nodevu, apelācijas tiesa izbeidz procedūru. Nodevas samaksu pēc termiņa beigām neņem vērā. Procedūra apelācijas tiesā ir piemērojama mutatis mutandis.

Ja lēmums izbeigt procedūru nodevas nesamaksāšanas dēļ kļūst galīgs, samaksas pienākums izbeidzas.

Kā un kur es varu samaksāt tiesas nodevas?

Nodevas maksā ar bankas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas kontu. Bankas rekvizīti ir norādīti katras tiesas tīmekļa vietnē — to adreses ir publicētas interneta portālā https://www.justice.cz/. Nodevas, kas nepārsniedz 5000 CZK, var samaksāt arī ar zīmogmarkām.

Procesuālo nodevu lietās lemj tiesa, kas ir kompetenta izskatīt un iztiesāt lietu pirmajā instancē.

Kā man jārīkojas pēc nodevu samaksas?

Maksātāja pienākums samaksāt tiesas nodevas ir izpildīts, kad ir pārskaitīta nauda uz kompetentās tiesas bankas kontu vai kad kompetentajai tiesai ir iesniegtas zīmogmarkas. Jums nav jāiesniedz tiesai nekādi citi dokumenti.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.