Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Prasītājs var celt prasību pret atbildētāju pārrobežu lietā atbilstoši Regulai par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro (neieskaitot visus procentus, izdevumus un izmaksātās summas). Pārrobežu lieta ir lieta, kurā vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav prasību saņēmušās tiesas atrašanās dalībvalsts. Šo procedūru var izmantot gan naudas prasījumiem, gan nemonetāriem prasījumiem civillietās un komerclietās. Anglijā un Velsā tiesvedību var ierosināt grāfistes tiesā, bet ne Augstajā tiesā.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir tādas pašas kā maza apmēra prasību valsts procedūrā.

Lai iesniegtu pieteikumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, jāsamaksā tiesas nodevas. Ja vēlaties maksāt ar debetkarti vai kredītkarti, Eiropas procedūras maza apmēra prasībām A veidlapas papildinājumā jānorāda attiecīgās kartes dati.

Gadījumos, kad strīda iztiesāšanai ir vajadzīga mutiska lietas izskatīšana, ir jāsamaksā arī tiesas sēdes nodeva.

Ja rodas vajadzība panākt prasības izpildi, ir jāmaksā papildu tiesas nodeva. Plašāka informācija par pieejamajiem procedūru veidiem ir atrodama lapās par izpildes procedūrām Anglijā un Velsā.

Cik liela summa jāmaksā?

Informācija par tiesas nodevām Anglijā un Velsā ir atrodama informatīvajā materiālā EX50 — Tiesas nodevas civillietās un ģimenes lietās.

Uzskatāmības labad turpmāk tabulā norādītas nodevas maza apmēra prasību procedūrās, kas ir spēkā no 2016. gada 17. novembra. Tiesas nodevas var mainīties, tāpēc vienmēr jāsazinās ar tiesu, juridisko pārstāvi vai citām iesaistītajām personām vai organizācijām, lai noskaidrotu, vai norādītā summa joprojām ir spēkā esošā nodevas summa. Nodevas norādītas sterliņu mārciņās (GBP). Lai aprēķinātu to ekvivalentu eiro valūtā, jāizmanto maiņas kurss, kas ir spēkā dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1. Sākot procedūru (arī procedūru, ko sāk pēc tam, kad piešķirta atļauja to ierosināt, izņemot CCBC lietas, ko ierosina Centra lietotāji, vai lietas, ko ierosina “Money Claim OnLine” lietotāji) naudas summas atgūšanai, atkarībā no prasītās summas jāmaksā šāda nodeva. Prasības summa:

Maksājamā nodeva (GBP)

a) nepārsniedz 300 GBP

35 GBP

b) pārsniedz 300 GBP, bet nepārsniedz 500 GBP

50 GBP

c) pārsniedz 500 GBP, bet nepārsniedz 1000 GBP

70 GBP

d) pārsniedz 1000 GBP, bet nepārsniedz 1500 GBP

80 GBP

e) pārsniedz 1500 GBP, bet nepārsniedz 3000 GBP

115 GBP

Par mutisku izskatīšanu jāmaksā papildu nodeva.

Nodeva par lietas mutisku iztiesāšanu maza apmēra prasību tiesā, ja prasības summa:

i) nepārsniedz 300 GBP

25 GBP

ii) pārsniedz 300 GBP, bet nepārsniedz 500 GBP

55 GBP

ii) pārsniedz 500 GBP, bet nepārsniedz 1000 GBP

80 GBP

iii) pārsniedz 1000 GBP, bet nepārsniedz 1500 GBP

115 GBP

iv) pārsniedz 1500 GBP, bet nepārsniedz 3000 GBP

170 GBP

Par prasības izpildi ir jāmaksā papildu nodeva.

Tiesas nodeva ir jāmaksā par pieteikuma iesniegšanu tiesā, un dažādos tiesvedības posmos jāmaksā papildu tiesas nodevas. Jums var būt tiesības uz atbrīvojumu no nodevas (atkarībā no jūsu personīgajiem apstākļiem), kas nozīmē, ka jums, iespējams, nebūs jāmaksā tiesas nodeva vai būs jāmaksā tikai daļa no tās. Tomēr par katru tiesvedības gaitā maksājamo nodevu atbrīvojumam ir jāpiesakās atsevišķi. Piemēram, ja piesakāties atbrīvojumam, kad iesniedzat sākotnējo pieteikumu, tad atbrīvojums attieksies tikai uz pirmo nodevu par tiesvedības ierosināšanu. Šādu noteikumu piemēro, jo jūsu personīgie apstākļi tiesvedības laikā var mainīties un vēlākā tiesvedības posmā jūs, iespējams, vairs nebūsiet tiesīgs(-a) saņemt atbrīvojumu. Tāpat jūs varat arī kādā brīdī tiesvedības gaitā kļūt tiesīgs(-a) saņemt atbrīvojumu no nodevas.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs nenorāda pareizus kredītkartes datus vai kāda iemesla dēļ maksājums netiek izpildīts, attiecīgā tiesa nosūta prasītājam B veidlapu “Tiesas pieprasījums papildināt un/vai labot prasības pieteikuma veidlapu”, prasot norādīt derīgas kredītkartes datus, lai būtu iespējams samaksāt tiesas nodevas. Kamēr maksājums nav pareizi veikts, pieteikuma procedūru neturpina.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Lai samaksātu tiesas nodevu, jāiesniedz tiesai pareizi maksājuma dati. Sākotnēji attiecīgā informācija jānorāda Eiropas procedūras maza apmēra prasībām A veidlapas papildinājumā.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti vai kredītkarti. Tiesā, kurā iesniedz pieteikumu, iespējams, nebūs pieejamas visas A veidlapā norādītās norēķinu metodes. Prasītājam jāsazinās ar tiesu un jānoskaidro, kuras norēķinu metodes var izmantot.

Tāpat ir iespējams, ka kredītkartes maksājumu varēs veikt pa tālruni. Daudzām tiesām ir tehniskais aprīkojums, kas ļauj pieņemt karšu maksājumus šādā veidā, tomēr vispirms būtu jāsazinās ar attiecīgo tiesu, lai pārliecinātos, ka tas būs iespējams.

Elektronisku maksājumu var pieņemt tikai no personas, kam ir adrese Apvienotajā Karalistē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ja pieteikums iesniegts pareizi, tiesa izsniegs prasības pieteikuma veidlapu (un pavaddokumentus) kopā ar Eiropas maza apmēra prasību procedūras atbildes veidlapu (C veidlapu) atbildētājam. Vienlaikus prasītājam tiks nosūtīts paziņojums par tiesvedības ierosināšanu kopā ar maksājuma kvīti.

Kvīts izmērs parasti ir 8 x 12 cm. Tās augšā ir norādīts tiesas nosaukums un pasta adrese, bet apakšā — samaksātā summa, maksājuma datums un laiks.

Plašāka informācija pieejama lapā par pārrobežu prasībām Eiropas Savienībā.

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.