Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Ievads

Tiesas nodevas Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir noteiktas Likumā par tiesas izdevumiem (Gerichtskostengesetz, GKG).

Tiesas nodevu samaksai tiesa izraksta rēķinu. Nodevas jāsamaksā, kad tiek iesniegts pieteikums par procesa sākšanu. Process tiks turpināts pat tad, ja izmaksas nav segtas minētajā laikā.

Izmaksas principā ir jāsedz prasītājam. Procesa beigās izmaksas ir jāsedz personai, kurai tiesa ir piespriedusi tās apmaksāt vai kura uzņēmusies tās segt izlīguma ietvaros.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Precīzas nodevas ir noteiktas Likuma par tiesas nodevām pielikumā (Nodevu saraksts (Kostenverzeichnis — KV)). Nodevu saraksta 1210. punktā noteiktā nodevas likme Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir 3,0. Procesa priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā šo likmi samazina līdz 1,0 (Nodevu saraksta 1211. punkts).

Nodevas apmēru nosaka pēc strīda summas, kas parasti ir vienāda ar iesniegtās prasības summu.

Kāds ir maksas apmērs?

Piemēro šādas nodevas:

Summas līdz
EUR

Nodevas likme 3,0
EUR

Nodevas likme 1,0
EUR

500,00

114,00

38,00

1000,00

174,00

58,00

1500,00

234,00

78,00

2000,00

294,00

98,00

Papildus nodevām jāsedz visas radušas izmaksas, piemēram, dokumentu izsniegšanas, liecinieku, ekspertu un tulku izmaksas.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Nesamaksātās tiesas nodevas tiesa piedzīs piespiedu kārtā.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Samaksa jāveic ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kontu. Pārskaitījumā jānorāda atsauces numurs.

Ar kredītkarti maksājumu veikt nevar. Tāpat tiesa nevar iekasēt maksu no pieteikuma iesniedzēja bankas konta.

Citu maksāšanas veidu nav.

Kā būtu jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Process tiks turpināts pat tad, ja nodevas nav samaksātas. Tiesa izskata pieteikumu pēc tā saņemšanas.

Lapa atjaunināta: 15/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.